ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pollution Control Department Building, 92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road,Phayathai , Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 5735
อีเมล์ : webmaster@mnre.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.mnre.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

GENERALSURASAK KARNJANARAT

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Minister of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์ : 0 2298 2150
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

พลเอก อรรถนพ ศิริศักดิ์

GENERALATTANOP SIRISAK

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Secretary to The Minister of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุชาติ คงสำเร็จ

Mr.Suchart Kongsamraj

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

Head of office of the Minister

โทรศัพท์ : 0 2278 8531
โทรสาร : 0 2278 8533
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักงานรัฐมนตรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

Mr. Chachai Chumchit

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

0 2278 8531 -
-
2.

นายสุชาติ คงสำเร็จ

Mr.Suchart Kongsamraj

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

Director of academic support division

0 2278 8534 0 2278 8533
suchartinov@gmail.com
3.

นางสาวสุธิดา สุขสมวัฒน์

Miss Suthida Suksomwat

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

Director of the of general administration division

0 2265 6151 0 2278 8533
suthida.noka@gmail.com
4.

(ตำแหน่งว่าง)

(blank)

ผู้อำนวยการส่วนประสานการเมือง

Director of the national political co-ordination division

0 2278 8537 0 2278 8535
-
กลับ