ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pollution Control Department Building, 92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road,Phayathai , Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 8586
อีเมล์ : webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์ : https://www.mnre.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

Pol. Gen. Phatcharavat Wongsuwan

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Prime Minister and Minister of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนพดล พลเสน

Mr. Nopadol Phonsen

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Secretary to The Minister of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักงานรัฐมนตรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ

Thitiphan Chuchanchot

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

Director, Office of The Mnister

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8531
โทรสาร : -
thitiphan.chuchan@gmail.com
2.

นายรังสรรค์ ฝ่าจันทร์

Mr.Rangsan Phajan

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

Director of Academic Support

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8531
โทรสาร : 0 2278 8533
-
3.

นางอรศิริ สมิตติพัฒน์

Mrs. Ornsiri Smittipatana

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

Director of the of general administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6151
โทรสาร : 0 2278 8533
Puiornsiri@gmail.com
4.

นางหทัยรัตน์ ไอยรากาญจนสกุล

Mrs. Hatairat Iyaraganjanaskoon

ผู้อำนวยการส่วนประสานการเมือง

Director of the national political co-ordination division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8537
โทรสาร : 0 2278 8535
-
กลับ