ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Pollution Control Department Building, 92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 5735
อีเมล์ : webmaster@mnre.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.mnre.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

GENERALSURASAK KARNJANARAT

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Minister of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์ : 0 2298 2150
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

พลเอก อรรถนพ ศิริศักดิ์

GENERALATTANOP SIRISAK

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Secretary to The Minister of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักงานรัฐมนตรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

Mr. Chachai Chumchit

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

0 2278 8531 - -
2.

นายกิตติ ลักษมีมงคลชัย

Mr. Kitti Laksamongkonchai

ผู้อำนวยการส่วนประสานเมือง

ผู้อำนวยการส่วนประสานเมือง

0 2278 8531 - -
3.

นายสุชาติ คงสำเร็จ

Mr. Suchart Kongkarn

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

0 2278 8531 - -
4.

นางสาวสุธิดา สุขสมวัฒน์

Miss Suthida Suksawat

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

0 2278 8531 - -
กลับ