ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2666 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
เว็บไซต์ : www.dgr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

Miss Jongjit Niranathmateekul

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7111
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์

Mrs.Aranya Fuangswasdi

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7222
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

Mrs.Oranuj Lorphensri

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7333
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์

Mr.Chaiwat Dussadeepanich

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7206
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายพยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข

-

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์ : 0 2660 7000
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์

Ms.Tussanee Nettasana

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

ดร.ทัศนีย เนตรทัศน์

Dr.Tussanee Nettasana

ผู้อำนวยการวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

-

0 2666 7161 -
tussanee.n@dgr.mail.go.th

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นางดวงพร จั่นหยง

Mrs.Duangporn Chanyong

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

-

0 2666 7011 -
duangporn.c@dgr.mail.go.th

กองแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม

Ms.Doungmani Janperm

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

-

0 2666 7066 -
doungmani.j@dgr.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร

Mr.Kriangsak Pirarai

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

-

0 2666 7086 0 2666 7100
kriangsakp@dgr.mail.go.th

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม

Ms.Vilavan Thaisongkram

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

-

0 2666 7305 -
vilavan.t@dgr.mail.go.th

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

-

0 2666 7343 -
kuson.c@dgr.mail.go.th

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นายจิตกร สุวรรณเลิศ

Mr.Jittrakorn Suwanlert

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

-

0 2666 7232 -
jittrakorn.s@dgr.mail.go.th

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
8.

นายบรรจง พรมจันทร์

Mr.Banjong Promchan

ผู้อำนวยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

-

0 2666 7270 -
banjong.p@dgr.mail.go.th

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

นายสุดใจ วงชารี

Mr.SUDJAI WONGCHAREE

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

-

0 2666 7383 -
sudjai.w@dgr.mail.go.th

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

นางสาวกัญญา เดือนนวล

Ms.Kanya Duennuan

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

-

0 2666 7181 -
kanya.d@dgr.mail.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

นายพยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข

Mr.Payungsak Tamaisuk

ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-

0 2666 7151 -
tussanee.n@dgr.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

Ms.Charintip Kongsin

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

0 2666 7121 -
charintip.k@dgr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
13.

นางสังวาลย์ จินต์แสวง

Mrs.Sungwan Ginsawaeng

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

-

0 2666 7131 -
sungwan.g@dgr.mail.go.th

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
14.

นายกู้เกียรติ โยมศิลป์

Mr.Kukiat Yomsil

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

-

0 2666 7141 -
kukiat.y@dgr.mail.go.th

กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
15.

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

Ms.Wareewasaya Sinthudacha

ผู้อำนวยการกองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

-

0 2666 7001 -
wareewasaya.s@dgr.mail.go.th

ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
16.

นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์

Mr.Prayoch Dankorpho

ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล

-

0 2666 7171 -
prayoch.d@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
17.

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา

Mr.Sakchalad Sriwicha

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

-

0 5428 2356 -
sakchalad.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
18.

นายสำเริง สโมทัย

Mr.Samroeng Samothai

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

-

0 3555 0715-6 -
samroeng.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
19.

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล

Mr.Tanongsak Lochoosakul

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

-

0 3638 7200 -
tanongsak.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
20.

นายอุโรม แก้วจันทร์

Mr.Urom Keawchan

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

-

0 4323 6663 ต่อ 01 -
urom.k@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
21.

นายสุรัตน์ บัวพันธ์

Mr.Surat Buaphan

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

-

0 4495 3687 -
surat.b@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
22.

นายวินัย สามารถ

Mr.Vinai Samart

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

-

0 7522 4991 -
vinai.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
23.

นายประจวบ ลอยสุวรรณ

Mr.Prachuab Loysuwan

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

-

0 5585 1130 -
prachuab.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
24.

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

-

0 3233 4872 -
sitthisak.m@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
25.

นายวิทยา มีนิสัย

Mr.Wittaya Meenisai

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

-

0 3867 7768 -
wittaya.m@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
26.

นายวัฒนชัย ทุมโคตร

Mr.Wattanachai Thoomkotr

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

-

0 4292 0655 -
wattanachai.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
27.

นายบรรจบ บุญแก้วปอม

Mr.Banjob Boonkaewpom

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

-

0 4595 5506-7 0 4595 5507
banjob.b@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
28.

นายมนู จีนฉาย

Mr.Manoo Jeenchay

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

-

0 7444 7107 -
manoo.j@dgr.mail.go.th
กลับ