ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7000
โทรสาร : 0 2666 7055
เว็บไซต์ : http://www.dgr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

ว่าง

vacant

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Director General Department of Groundwater Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7111
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr. Surin Worakijthamrong

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7333
โทรสาร : -
อีเมล์ : surin.w@dgr.mail.go.th

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7206
โทรสาร : -
อีเมล์ : sitthisak.m@dgr.mail.go.th

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

Ms.Wareewasaya Sinthudacha

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7181
โทรสาร : -
อีเมล์ : wareewasaya.s@dgr.mail.go.th

นายประกอบ อยู่คง

Mr.Prakorb Ukong

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7243
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

Mr. Sawat Unteng

ผอ.สำนักบริหารกลาง

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7011
โทรสาร : -
Sawat.u@dgr.mail.go.th

กองแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม

Ms.Doungmani Janperm

ผอ.กองแผนงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7066
โทรสาร : -
doungmani.j@dgr.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

Mr.Sutthipol Iamprasertkul

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7086
โทรสาร : -
sutthipol.i@dgr.mail.go.th

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายวิทยา มีนิสัย

Mr.Wittaya Meenisai

ผอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3867 7768
โทรสาร : -
wittaya.m@dgr.mail.go.th

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr.Surin Worakijthamrong

ผอ.สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7343
โทรสาร : -
surin.w@dgr.mail.go.th

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร

Mr.Kriangsak Pirarai

ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7232
โทรสาร : -
kriangsak.p@dgr.mail.go.th

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายบรรจง พรมจันทร์

Mr.Banjong Promchan

ผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7270
โทรสาร : -
banjong.p@dgr.mail.go.th

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นายสุดใจ วงชารี

Mr.SUDJAI WONGCHAREE

ผอ.กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7383
โทรสาร : -
sudjai.w@dgr.mail.go.th

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นางสาวกัญญา เดือนนวล

Ms.Kanya Duennuan

ผอ.กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7181
โทรสาร : -
kanya.d@dgr.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

Ms.Charintip Kongsin

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7121
โทรสาร : -
charintip.k@dgr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นางสังวาลย์ จินต์แสวง

Mrs.Sungwan Ginsawaeng

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7131
โทรสาร : -
sungwan.g@dgr.mail.go.th

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นายกู้เกียรติ โยมศิลป์

Mr.Kukiat Yomsil

ผอ.กลุ่มนิติการ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2666 7141
โทรสาร : -
kukiat.y@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นางพบพร เศรษฐพฤกษา

Mrs.Pobporn Settaprueksa

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3867 7768-5301
โทรสาร : -
pobporn.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล

Mr.Tanongsak Lochoosakul

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3555 0715
โทรสาร : -
tanongsak.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายสุรัตน์ บัวพันธ์

Mr.Surat Buaphan

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3638 7200
โทรสาร : -
surat.b@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
16.

นายอุโรม แก้วจันทร์

Mr.Urom Keawchan

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 6663 ต่อ 01
โทรสาร : -
urom.k@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
17.

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา

Mr.Sakchalad Sriwicha

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5428 2356
โทรสาร : -
sakchalad.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
18.

นายมณเฑียร จงจินากูล

Mr.Montian Chongginakul

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7582 5700-1 ต่อ 4601
โทรสาร : -
montian@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
19.

นายประจวบ ลอยสุวรรณ

Mr.Prachuab Loysuwan

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5585 1130 ต่อ 5101
โทรสาร : -
prachuab.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
20.

นายศุภเวท ทองประยูร

Mr.Suppawate Thongprayoon

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3233 487-5 ต่อ 5201
โทรสาร : -
suppawate.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายอานนท์ ผงกุลา

Mr. Arnon Phongkula

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3867 7768
โทรสาร : -
arnon.p@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
22.

นายวัฒนชัย ทุมโคตร

Mr.Wattanachai Thoomkotr

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4292 0655-5401
โทรสาร : -
wattanachai.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
23.

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4531 1763-5501
โทรสาร : -
sitthisak.m@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
24.

นายมนู จีนฉาย

Mr.Manoo Jeenchay

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7444 7107-5601
โทรสาร : -
manoo.j@dgr.mail.go.th
กลับ