ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2299 3900
โทรสาร : 0 2299 3926
เว็บไซต์ : www.dgr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

-

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7111
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์

Mrs.Aranya Fuangswasdi

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7222
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

Mrs.Oranuj Lorphensri

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2666 7333
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์

Mr.Chaiwat Dussadeepanich

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์ : 0 2666 7206
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

-

โทรศัพท์ : 0 2660 7000
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์

Ms.Tussanee Nettasana

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

-

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางดวงพร จั่นหยง

Mrs.Duangporn Chanyong

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

-

0 2666 7011 - duangporn.c@dgr.mail.go.th

กองแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม

Ms.Doungmani Janperm

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

-

0 2666 7066 - doungmani.j@dgr.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

-

0 2666 7086 - kuson.c@dgr.mail.go.th

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม

Ms.Vilavan Thaisongkram

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

-

0 2666 7305 - vilavan.t@dgr.mail.go.th

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นายจิตกร สุวรรณเลิศ

Mr.Jittrakorn Suwanlert

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

-

0 2666 7232 - jittrakorn.s@dgr.mail.go.th

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นายสุดใจ วงชารี

Mr.SUDJAI WONGCHAREE

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

-

0 2666 7383 - sudjai.w@dgr.mail.go.th

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นางสาวกัญญา เดือนนวล

Ms.Kanya Duennuan

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

-

0 2666 7181 - kanya.d@dgr.mail.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
8.

นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์

Ms.Tussanee Nettasana

ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-

0 2666 7151 - tussanee.n@dgr.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

Ms.Charintip Kongsin

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

0 2666 7121 - charintip.k@dgr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

นางสังวาลย์ จินต์แสวง

Mrs.Sungwan Ginsawaeng

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

-

0 2666 7131 - sungwan.g@dgr.mail.go.th

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

นายกู้เกียรติ โยมศิลป์

Mr.Kukiat Yomsil

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

-

0 2666 7141 - kukiat.y@dgr.mail.go.th

กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

Ms.Wareewasaya Sinthudacha

ผู้อำนวยการกองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

-

0 2666 7001 - wareewasaya.s@dgr.mail.go.th

ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
13.

นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์

Mr.Prayoch Dankorpho

ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล

-

0 2666 7171 - prayoch.d@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
14.

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา

Mr.Sakchalad Sriwicha

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

-

0 5428 2356 - sakchalad.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
15.

นายสำเริง สโมทัย

Mr.Samroeng Samothai

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

-

0 3555 0715-6 - samroeng.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
16.

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล

Mr.Tanongsak Lochoosakul

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

-

0 3638 7200 - tanongsak.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
17.

นายอุโรม แก้วจันทร์

Mr.Urom Keawchan

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

-

0 4323 6663 ต่อ 01 - urom.k@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
18.

นายสุรัตน์ บัวพันธ์

Mr.Surat Buaphan

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

-

0 4495 3687 - surat.b@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
19.

นายวินัย สามารถ

Mr.Vinai Samart

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

-

0 7522 4991 - vinai.s@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
20.

นายประจวบ ลอยสุวรรณ

Mr.Prachuab Loysuwan

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

-

0 5585 1130 - prachuab.l@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
21.

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่

Mr.Sitthisak Manyou

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

-

0 3233 4872 - sitthisak.m@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
22.

นายวิทยา มีนิสัย

Mr.Wittaya Meenisai

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

-

0 3867 7768 - wittaya.m@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
23.

นายวัฒนชัย ทุมโคตร

Mr.Wattanachai Thoomkotr

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

-

0 4292 0655 - wattanachai.t@dgr.mail.go.th

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
24.

-

-

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

-

0 4531 1763 - -

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
25.

นายบรรจบ บุญแก้วปอม

Mr.Banjob Boonkaewpom

ผู้อำนวยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

-

0 7444 7107 - banjob.b@dgr.mail.go.th
กลับ