ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

สำนักงานที่ทำการชั่วคราว เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2265 6500
โทรสาร : 0 2265 6511
เว็บไซต์ : https://www.onep.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

Mr.Phirun Saiyasitpanich

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6502
โทรสาร : 0 2265-6503
อีเมล์ : phirun@onep.go.th

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

Mr.Prasert Sirinapaporn

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : 08 5561 9516
โทรศัพท์ : 0 2265-6507
โทรสาร : -
อีเมล์ : prasert@onep.go.th

นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์

Mr.Monsung Poosiriwat

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6517
โทรสาร : 0 2265-6512
อีเมล์ : monsung@onep.go.th

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

-

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6505
โทรสาร : 0 2265-6512
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางอรวรรณ ดนัยบุตร

Mrs.Orawan Danaibuthr

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of The Strategy and Lanning Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1932 0096
โทรศัพท์ : 0 2265-6601
โทรสาร : 0 2265-6602
orawan@onep.go.th

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล

-

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

Director Environment Fund Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6587
โทรสาร : 0 2265-6588
natthanich@onep.go.th

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

Mr.Issarapun Karnjanareka

ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

Director Urban Environment and Area Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9893 9295
โทรศัพท์ : 0 2265-6566
โทรสาร : 0 2265-6567
issarapun@onep.go.th

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

Mrs.Indhira Euamonlachat

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Director Environmental Impact Assessment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 4640 4611
โทรศัพท์ : 0 2265-6614
โทรสาร : 0 2265-6616
indhira@onep.go.th

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี

Miss Nareerat Panmane

ผู้อำนวยการกองประสาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-

โทรศัพท์มือถือ : 09 2246 0448
โทรศัพท์ : 0 2265-6692
โทรสาร : 0 2265-6692
Nareerat@onep.go.th

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางกิตติมา ยินเจริญ

Kittima Yincharoen

ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

DIRECTOR OF CULTURAL AND NATURAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU

โทรศัพท์มือถือ : 08 4640 6701
โทรศัพท์ : 0 2265-6575
โทรสาร : 0 2265-6578
yincharoenkit@gmail.com

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ

Ms.Jittinun Ruengverayudh

ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

Director of Biodiversity Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6553
โทรสาร : 0 2265-6684
Jittinun2511@gmail.com

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข

Mrs.Nattiya Laplertsuk

ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

Directer of Environmental Monitiring and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6533
โทรสาร : 0 2265-6500 ต่อ 6536
nattiya@onep.go.th

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

Mrs. Saowapa Hinjiranandhana

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Impact Assessment Development Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 3231 7133
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6674
โทรสาร : 0 2265-6629
saowapaaoi@yahoo.com

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน

Mrs.Dhuvanun Yuktiratana

เลขานุการกรม

Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6514
โทรสาร : -
Budgetonep@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นางสาวมัธยา รักษาสัตย์

Mrs.Mathya Raksasataya

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

Environmentalist (Export Level)

โทรศัพท์มือถือ : 08 1557 6078
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6704
โทรสาร : -
raksasataya@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นางกตัญชลี ธรรมกุล

Mrs.Katunchalee Thammakul

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Chief of Public Sector Development Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6632
โทรสาร : -
katunchalee@onep.go.th

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

Ms.Suwalak Joosawat

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Chief of Legal Affairs Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 3540 7871
โทรศัพท์ : 0 2265-6634
โทรสาร : 0 2265-6635
suwalak_j@onep.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก

Miss Nannapas Serthpannuk

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of the Internal Audit Group

โทรศัพท์มือถือ : 08 1173 8396
โทรศัพท์ : 0 2265-6652
โทรสาร : 0 2265-6631
tom.serth@onep.go.th

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายทรงสิทธิ์ คำแหงพล

Mr.Songsit Kamhangpol

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Human Resource Officer, Professional Level.

โทรศัพท์มือถือ : 08 3913 5794
โทรศัพท์ : 0 2265-6845
โทรสาร : 0 2265-6511
songsit@onep.go.th
กลับ