ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2265 6500
โทรสาร : 0 2265 6511
เว็บไซต์ : www.onep.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช

Dr.Raweewan Bhuridej

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Secretary General

โทรศัพท์ : 0 2265-6502
โทรสาร : 0 2265-6503
อีเมล์ : r.bhuridej@gmail.com

ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์

Dr.Asdaporn Krairapanond

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary General

โทรศัพท์ : 0 2265-6505
โทรสาร : 0 2265-6506
อีเมล์ : kasdaporn@gmail.com

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์

Mr.Phudhiphong Suraphruk

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary General

โทรศัพท์ : 0 2265-6509
โทรสาร : 0 2265-6508
อีเมล์ : phudhiphong@onep.go.th

นายสุโข อุบลทิพย์

Mr.Sukho Ubolthip

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary General

โทรศัพท์ : 0 2265-6517
โทรสาร : 0 2265-6512
อีเมล์ : sukho@onep.go.th

นามสงเคราะห์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก

-

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Chief of Internal Audit Section

0 2265-6652 -
-

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นายประมวล เฉลียว

-

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Chief of Legal Affairs Section

0 2265-6634 0 2265-6635
-

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข

-

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

Chief of Public Sector Development Section

0 2265-6632 0 2265-6632
-

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

-

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Director of the Bureau of Development Environmental Impact Evaluation

0 2265-6629 0 2265-6616
-

กองบริหารจัดการที่ดิน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์

-

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน

Director of Land Management Division

0 2265-6543 0 2265-6544
jurairat@onep.go.th

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ

-

ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Director of Natural Resources and Environmental Management Coordination Division

0 2265-6553 0 2265-6684
-

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

-

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Director of Climate Change Management and Coordination Division

0 2265-6650 0 2265-6692
-

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
8.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Monitoring and Evaluation Bureau Environmental Monitoring and Evaluation Bureau

0 2265-6500 ต่อ 6533 0 2265-6500 ต่อ 6536
-

สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

-

ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

Director of Cultural and Natural Environmental Area Management Bureau

0 2265-6575 0 2265-6578
indhira@onep.go.th

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

นายสมศักดิ์ บุญดาว

-

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

Director of Urban Environment and Area Planning Bureau

0 2265-6565 0 2265-6567
somsak@onep.go.th

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

Director of the Bureau of the Environmental Fund

0 2265-6587 0 2265-6588
-

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นางกานดา ปิยจันทร์

-

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Director of the Bureau of Environmental Impact Evaluation

0 2265-6613 0 2265-6616
-

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
13.

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

-

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Director of the Bureau of the National Environment Board

0 2265-6601 0 2265-6602
prasert@onep.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
14.

นางกิตติมา ยินเจริญ

Mrs.Kittima Yincharoen

เลขานุการกรม

Secretary

0 2265-6514 0 2265-6616
kittima@onep.go.th
กลับ