ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

-

โทรศัพท์ : 0 2579 6666, 0 2561 0777
เว็บไซต์ : https://portal.dnp.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล เจริญชันษา

Mr.Athapol Charoenshunsa

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Director General Department of Marine and Coastal Resources Acting for Director General Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2579 8115 ต่อ 1901
โทรสาร : 0 2561 0777
อีเมล์ : -

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์

Mr.Songkiat Tatayanont

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1920
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนรินทร์ ประทวนชัย

Mr.Narin Prathuanchai

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1920
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย

Mrs.Korapat Dumrongthai

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1945
โทรสาร : 0 2579 7477
อีเมล์ : Inspector2559@Gmail.com

นายอนุชา กระจายศรี

Mr.Anucha Krajaisri

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1950
โทรสาร : 0 2579 7477
อีเมล์ : Inspector2559@Gmail.com

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์

Mr.Somsak Poopech

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : 0 2579 7477
อีเมล์ : Inspector2559@Gmail.com

นายสว่าง กองอินทร์

Mr.Sawang Kongin

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางอมร ธนูบรรพ์

Mrs.Amorn Thanuban

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2564 0777 ต่อ 1949
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมโภชน์ มณีรัตน์

Mr. Sompoch Maneerat

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1257
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสนั่น เชื้อทอง

Mr.Sanan Chuathong

ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1210
โทรสาร : 0 2579 7594
อีเมล์ : -

นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล

Mr.Prasert Sornsathapornkul

ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1488
โทรสาร : 0 2579 8884
อีเมล์ : Prasert_s@dnp.mail.go.th

นายไกวัล ไทยปาล

Mr.Kaival Thaipal

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา

Mr.Naruphon Thipmonta

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1300
โทรสาร : 0 2579 3004
อีเมล์ : -

นายอนันต์ ปิ่นน้อย

Mr.Anan Pinnoi

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1500
โทรสาร : 0 2579 5424
อีเมล์ : -

นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์

-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1400
โทรสาร : 0 2579 9576
อีเมล์ : -

นายณัฐ โก่งเกษร

Mr.Nut Kongkasorn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1800
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเผด็จ ลายทอง

-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1600
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์

-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1701
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวีระ ขุนไชยรักษ์

Mr.Veera Kunchairuk

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 1140 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3721 1340
อีเมล์ : -

นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์

Mr.Puttapot Kooprasit

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3831 1234 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอนันต์ โพธิ์พันธ์ุ

-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3221 1025 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3222 1932
อีเมล์ : -

นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ

Mr.Alongkorn Setchuea

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2058 ต่อ 100
โทรสาร : 0 7727 3077
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา

Mr.Supot Pooratanaopa

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7535 6134 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ

Mr.Chalearpun Yincharoen

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : 0 7431 2155
อีเมล์ : -

นายภูษิต พรหมมาณพ

-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2060 ต่อ 100
โทรสาร : 0 4424 4411
อีเมล์ : -

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม

Mr.Paiboon Rattanacharoentam

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 6815 ต่อ 100
โทรสาร : 0 4323 6186
อีเมล์ : -

นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา

Mr.Sutap Katwatsuriya

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4531 1677 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : np77section@gmail.com

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์

Mr.Sakchai Jongkijvivat

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4222 1725 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายโกเมศ พุทธสอน

Mr.Komet Putthasorn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5500 9937 ต่อ 100
โทรสาร : 0 5500 9938
อีเมล์ : dnp_paro11@hotmail.comom

นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์

-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5622 1140
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชิดชนก สุขมงคล

Mr.Chidchanok Sukmomgkol

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1900 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : parophrae@hotmail.com

นายปรยุษณ์ ไวว่อง

Mr.Porayoot Vivong

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 1142 ต่อ 100
โทรสาร : 0 5551 1142 ต่อ 209
อีเมล์ : -

นายชุติเดช กมนณชนุตม์

Mr.Chutidech Kamonnachanut

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5371 1402 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : dnp15@dnp.mail.go.th

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล

Mr.Issares Sitthirojanakul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 100
โทรสาร : 0 5327 2226
อีเมล์ : bossfca16dnp@gmail.com

ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ

Mr.Rungsak Khunwises

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 7106
โทรสาร : 0 3634 7001
อีเมล์ : -

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์

Mr.Pichai Watcharavongphiboon

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3289 9772 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชาย สุวรรณชาติ

-

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7333 6290-3 ต่อ 100
โทรสาร : 0 7334 8431
อีเมล์ : -

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล

Mr.Pornthep Charoensuebsakul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5368 1330
โทรสาร : 0 5368 1333
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กลับ