ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 6666, 0 2561 0777
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

Mr.Kriangsak Thanompun

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชิดชนก สุขมงคล

Mr.Chidchanok Sukmomgkol

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5371 1402 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสันธาน มั่นคง

Mr.Santhan Mankong

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 1142 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล

Mr.Issares Sitthirojanakul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5462 7677 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค

Mr.Wanchai Jariyasetthachok

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4222 1725 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

Mr.Chaiwat Limlikitaksorn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4531 1677 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ

Mr.Ruamsilp Manajongpasert

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง

Mr.Sittichai Sereesongsaeng

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2060 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา

Mr.Supot Pooratanaopa

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายยงยุทธ นาควิโรจน์

Mr.Yongyut Nakwiroj

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7535 6134 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง

Mr.Bannaruk Sermthong

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2058 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอนุชา กระจายศรี

Mr.Anucha Krajaisri

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3831 1234 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสว่าง กองอินทร์

Mr.Sawang Kongin

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 1140 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์

Mr.Dumras Phoprasit

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1701
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมปอง ทองสีเข้ม

Mr.Sompong Thongsrikhem

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1600
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายบำรุง แสงพันธุ์

Mr.Bumroong Sangphan

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1800
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์

Mrs.Rungnapar Pattanavibool

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1400
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอนันต์ ปิ่นน้อย

Mr.Anan Pinnoi

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1500
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์

Mr.Songkiat Tatayanont

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1200
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์

Mr.Sakchai Jongkijvivat

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1300
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชุติเดช กมนณชนุตม์

Mr.Chutidech Kamonnachanut

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายกฤติน หลิมตระกูล

Mr.Kridtin Limtrakul

ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1210
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธัญนรินทร์ ณ นคร

Mr.Thannarin Na Nakorn

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1950
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายจงคล้าย วรพงศธร

Mr.Chongklai Voraphongston

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1910
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธัญญา เนติธรรมกุล

Mr.Thanya Netithammakun

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1999, 0 2579 8115
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายไกวัล ไทยปาล

Mr.Kaival Thaipal

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมโภชน์ มณีรัตน์

Mr. Sompoch Maneerat

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1257
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล

Mr.Somkiat Soontornpitakkool

ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1488
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย

Mrs.Korapat Dumrongthai

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1943
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

Mr.Prakit Vongsrivattanakul

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1910
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธนิตย์ หนูยิ้ม

Mr.Tanit Nuyim

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5622 1140 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

Mr.Kriangsak Thanompun

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

Mr.Nipon Jomnongsirisak

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3221 1025 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

Mr.Yuttachai Pattamasonti

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5525 8028 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

Mr. Somwang Ruangnivatsai

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1920
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายจงคล้าย วรพงศธร

Mr.Chongklai Voraphongston

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1910
โทรสาร : -
-
2.

นายธัญญา เนติธรรมกุล

Mr.Thanya Netithammakun

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1999
โทรสาร : -
-
3.

นายไกลวัล ไทยปาล

Mr.Kaival Thaipal

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : -
-
4.

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

Mr.Prakit Vongsrivattanakul

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1910
โทรสาร : -
-
5.

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

Mr.Somwang Ruangnivatsai

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1920
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายกมลไชย คชชา

Mr.Kamolchai Kotcha

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5371 1402 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล

Mr.Issares Sitthirojanakul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5462 7677 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นายธนิตย์ หนูยิ้ม

Mr.Tanit Nuyim

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5622 1140 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

Mr.Yuttachai Pattamasonti

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5525 8028 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค

Mr.Wanchai Jariyasetthachok

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4222 17 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

Mr.Chaiwat Limlikitaksorn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4531 1677 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

Mr.Kriangsak Thanompun

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง

Mr.Sittichai Sereesongsaeng

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2060 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา

Mr.Supot Pooratanaopa

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายยงยุทธ นาควิโรจน์

Mr.Yongyut Nakwiroj

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7535 6134 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
16.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง

Mr.Bannaruk Sermthong

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2058 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
17.

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

Mr.Nipon Jomnongsirisak

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3221 1025 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักอุทยานแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
18.

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์

Mr.Dumras Phoprasit

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1701
โทรสาร : -
-

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
19.

นายสมปอง ทองสีเข้ม

Mr.Sompong Thongsrikhem

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1600
โทรสาร : -
-

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
20.

นายบำรุง แสงพันธุ์

Mr.Bumroong Sangphan

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1800
โทรสาร : -
-

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายอนันต์ ปิ่นน้อย

Mr.Anan Pinnoi

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1500
โทรสาร : -
-

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
22.

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์

Mr.Sakchai Jongkijvivat

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1300
โทรสาร : -
-

กองนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
23.

นายกฤติน หลิมตระกูล

Mr.Kridtin Limtrakul

ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1210
โทรสาร : -
-

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
24.

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล

Mr.Somkiat Soontornpitakkool

ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1488
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารงานกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
25.

นายชุติเดช กมนณชนุตม์

Mr.Chutidech Kamonnachanut

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1100
โทรสาร : -
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
26.

นายสมโภชน์ มณีรัตน์

Mr. Sompoch Maneerat

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1257
โทรสาร : -
-

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
27.

นายไกวัล ไทยปาล

Mr.Kaival Thaipal

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : -
-
28.

นายธัญนรินทร์ ณ นคร

Mr.Thannarin Na Nakorn

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1950
โทรสาร : -
-
29.

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย

Mrs.Korapat Dumrongthai

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1943
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
30.

นายอนุชา กระจายศรี

Mr.Anucha Krajaisri

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3831 1234 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
31.

นายสว่าง กองอินทร์

Mr.Sawang Kongin

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 1140 ต่อ 100
โทรสาร : -
-

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
32.

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์

Mr.Songkiat Tatayanont

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1200
โทรสาร : -
-
กลับ