ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 6666, 0 2561 0777
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายธัญญา เนติธรรมกุล

Mr.Thanya Netithammakun

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1999
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

Mr.Pinsak Suraswadi

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1930
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

Mr.Chalermchai Papata

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1920
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายจิระศักดิ์ ชูความดี

Mr.Jirasak Chukwamdee

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1943
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

Mr.Sawat Unteng

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1950
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายณรงค์ มหรรณพ

Mr.Narong Mahannop

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายไกลวัล ไทยปาล

Mr.Kaival Thaipal

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1946
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมโภชน์ มณีรัตน์

Mr. Sompoch Maneerat

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1257
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย

Mr.Phenvich Srichai

ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1210
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล

Mr.Somkiat Soontornpitakkool

ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1488
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายศิวจักร ชื่นสังข์

Mr.Sivajark Chuensunk

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายศิริ อัคคะอัคร

Mr.Siri Akaakara

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1300
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์

Mr.Suraphoj Kanjanasing

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1200
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์

Mr.Poramin Vongsuwat

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1500
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย

Mrs.Korapat Dumrongthai

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1400
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

Mr.Prakit Vongsrivattanakul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1800
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวกาญจนา นิตยะ

Miss Kanjana Nitaya

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1600
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายทรงธรรม สุขสว่าง

Mr.Songtam Suksawang

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ

-

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1701
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวิรัช จตุพนาพร

Mr.Wirach Chatupanaporn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

-

โทรศัพท์ : 0 3721 1140 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอยู่ เสนาธรรม

Mr.Yuo Senatham

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

-

โทรศัพท์ : 0 3831 1234 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายยรรยง เลขาวิจิตร

Mr.Yanyong Lekavijit

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

-

โทรศัพท์ : 0 3221 1025 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธนโรจน์ โพธิสาโร

Mr.Thanaroj Photisaro

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

-

โทรศัพท์ : 0 7727 2058 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง

Mr.Supot Purdpring

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

-

โทรศัพท์ : 0 7535 6134 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธนิตย์ หนูยิ้ม

Mr.Tanit Nuyim

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

-

โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายฐากร ล้อมศตพร

Mr.Thagorn Lomsataporn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

-

โทรศัพท์ : 0 4424 2060 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

Mr.Kriangsak Thanompun

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

-

โทรศัพท์ : 0 7431 1020 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

Mr.Thongbai Boontaseneekul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

-

โทรศัพท์ : 0 4531 1677 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

Mr.Nipon Jomnongsirisak

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

-

โทรศัพท์ : 0 5525 8028 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

Mr.Wittaya Hongwiangjan

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

-

โทรศัพท์ : 0 5622 1140 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์

Mr.Phaisan Satitwiboon

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

-

โทรศัพท์ : 0 5462 7677 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

Mr.Yuttachai Pattamasonti

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

-

โทรศัพท์ : 0 5551 1142 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายกมลไชย คชชา

Mr.Kamolchai Kotcha

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

-

โทรศัพท์ : 0 5371 1402 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

Mr. Somwang Ruangnivatsai

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

-

โทรศัพท์ : 0 5327 6100 ต่อ 100
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายธัญญา เนติธรรมกุล

Mr.Thanya Netithammakun

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

0 2561 0777 ต่อ 1999 -
-
2.

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

Mr.Pinsak Suraswadi

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Deputy Director General

0 2561 0777 ต่อ 1930 -
-
3.

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

Mr.Chalermchai Papata

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Deputy Director General

0 2561 0777 ต่อ 1920 -
-
4.

นายจิระศักดิ์ ชูความดี

Mr.Jirasak Chukwamdee

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1943 -
-
5.

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

Mr.Sawat Unteng

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1950 -
-
6.

นายณรงค์ มหรรณพ

Mr.Narong Mahannop

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1946 -
-
7.

นายไกลวัล ไทยปาล

Mr.Kaival Thaipal

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1946 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
8.

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

Mr.Somwang Ruangnivatsai

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

0 5327 6100 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

นายกมลไชย คชชา

Mr.Kamolchai Kotcha

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

0 5371 1402 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

Mr.Yuttachai Pattamasonti

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

0 5551 1142 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์

Mr.Phaisan Satitwiboon

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

0 5462 7677 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

Mr.Wittaya Hongwiangjan

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

0 5622 1140 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
13.

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

Mr.Nipon Jomnongsirisak

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

0 5525 8028 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
14.

นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

Mr.Thongbai Boontaseneekul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

0 4531 1677 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
15.

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

Mr.Kriangsak Thanompun

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

0 7431 1020 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
16.

นายฐากร ล้อมศตพร

Mr.Thagorn Lomsataporn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

0 4424 2060 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
17.

นายธนิตย์ หนูยิ้ม

Mr.Tanit Nuyim

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

0 7431 1020 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
18.

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง

Mr.Supot Purdpring

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

0 7535 6134 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
19.

นายธนโรจน์ โพธิสาโร

Mr.Thanaroj Photisaro

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

0 7727 2058 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
20.

นายยรรยง เลขาวิจิตร

Mr.Yanyong Lekavijit

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

0 3221 1025 ต่อ 100 -
-

สำนักอุทยานแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
21.

นายทรงธรรม สุขสว่าง

Mr.Songtam Suksawang

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ

0 2561 0777 ต่อ 1701 -
-

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
22.

นางสาวกาญจนา นิตยะ

Miss Kanjana Nitaya

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

0 2561 0777 ต่อ 1600 -
-

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
23.

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

Mr.Prakit Vongsrivattanakul

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

0 2561 0777 ต่อ 1800 -
-

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
24.

นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย

Mrs.Korapat Dumrongthai

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

0 2561 0777 ต่อ 1400 -
-

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
25.

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์

Mr.Poramin Vongsuwat

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

0 2561 0777 ต่อ 1500 -
-

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
26.

นายศิริ อัคคะอัคร

Mr.Siri Akaakara

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

0 2561 0777 ต่อ 1300 -
-

กองนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
27.

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย

Mr.Phenvich Srichai

ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ

0 2561 0777 ต่อ 1210 -
-

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
28.

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล

Mr.Somkiat Soontornpitakkool

ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

0 2561 0777 ต่อ 1488 -
-

สำนักบริหารงานกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
29.

นายศิวจักร ชื่นสังข์

Mr.Sivajark Chuensunk

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง

0 2561 0777 ต่อ 1100 -
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
30.

นายสมโภชน์ มณีรัตน์

Mr. Sompoch Maneerat

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2561 0777 ต่อ 1257 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
31.

นายอยู่ เสนาธรรม

Mr.Yuo Senatham

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

0 3831 1234 ต่อ 100 -
-

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
32.

นายวิรัช จตุพนาพร

Mr.Wirach Chatupanaporn

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

0 3721 1140 ต่อ 100 -
-

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
33.

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์

Mr.Suraphoj Kanjanasing

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ

0 2561 0777 ต่อ 1200 -
-
กลับ