ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King

71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

-

โทรศัพท์ : 0 2282 7111-3, 0 2281 9023-6
โทรสาร : 0 2282 6125, 0 2282 9104
เว็บไซต์ : https://www.zoothailand.org

ผู้บริหารระดับสูง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

Mr.Benjapol Nakprasert

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

Director General (CEO)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : benjapol@zoothailnd.org

นายสุริยา แสงพงค์

Mr.Suriya Saengpong

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : suriya@kkopenzoo.com

นายสุเมธ กมลนรนารถ

Mr.Sumate Kamolnorranath

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : sumatekamol@yahoo.com

นายทวีศักดิ์ บุญเรือง

Mr. Taweesak Boonrung

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

Director of Internal Audit Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : taweesak@zoothailand.org

นางจงกลนี แก้วสด

Mrs.Chongkolnee Kaewsod

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Director of General Administrative Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : aoizpo@gmail.com

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

Mrs.Bungon Sontisuvan

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

Director of Financial and Assets Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : bungon-09@hotmail.com

นายอภิเดช สิงหเสนี

Mr.Apidet Singhaseni

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

Director of Strategic And Plan Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : apidet.singhaseni@gmail.com

นางปาริชาติ ทัพภะสุต

Mrs.Parichart Thupphasutha

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

Director of Law Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : pazoomicro@hotmail.com

นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์

Mr.Boripat Siriaroonrat

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

Director of Conservation and Research Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : Eldsdeer@yahoo.com

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

Miss Chatchalai Yoonpun

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

Director of Business Development Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : chatchalai_pr@hotmail.co.th

นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย

Mrs.Sirima Pongplumpitichai

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Director of Information Techonology Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : Siriyaya818@gmail.com

นายอภิเดช สิงหเสนี

Mr.Apidet Singhaseni

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

Director of Human Resource Management Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : apidet.singhaseni@gmail.com

นายอาคม มณีกุล

Mr.Arkom Maneekul

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

Director of Nakornratchasima Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : arkom50@hotmail.com

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน

Mr.Pitak Ounsorn

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

Director of Dusit Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : Pituk@zoothailand.org

นายอาคม มณีกุล

Mr.Attapon Srihayrnu

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

Director of Khao kheow open Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : attazoo@hotmail.com

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์

Mr.Nipon Vichairat

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

Director of Chiangmai Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : nipon_vrc@hotmail.com

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

Mr.Tewin Rattanawongsawat

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

Director of Zoo Management institute

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : tawin.kkzoo@gmail.com

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

Mr.Chalermvudh Kasetsomboon

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

Director of Songkhla Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : odd.surumwut@gmail.com

นายวันชัย ตันวัฒนะ

Mr.Wanchai Tunwattana

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

Director of Ubonratchathani Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

นายธนชน เคนสิงห์

Mr.Thanachon Kensingh

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

Director of Khon Kaen Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

นายภาสกร อรสูญ

Mr.Wanchai Sawasu

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

Surin Elephant Kingdom Project Manager

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กลับ