ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King

เลขที่ 327 ถนนสุโชทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

-

โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
เว็บไซต์ : https://www.zoothailand.org

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

Mr. Attapon Srihayrun

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Director General of The Zoological Park Organization of Thailand

โทรศัพท์มือถือ : 09 1893 5419
โทรศัพท์ : 0 2163-4955
โทรสาร : 0 2163-4654
อีเมล์ : attazoo@gmail.com

นางจงกลนี แก้วสด

Mrs. Chongkolnee Kaewsod

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สายบริหาร)

Deputy Director General of The Zoological Park Organization of Thailand

โทรศัพท์มือถือ : 08 1804 7888
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : aoizpot@gmail.com

นายวันชัย ตันวัฒนะ

Mr. Wanchai Tunwattana

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สายบริหาร)

Deputy Director General of The Zoological Park Organization of Thailand

โทรศัพท์มือถือ : 08 1452 4515
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : Wanchai.tunwattana65@gmail.com

นางสมรัก บุษปธำรง

Mrs. Somrak Budsapathamrong

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ)

Deputy Director General of The Zoological Park Organization of Thailand

โทรศัพท์มือถือ : 08 6359 4516
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : SOMRAK_2011@hotmail.com

นางสีนวล หลานป้อ

Mrs.Srinuan Lanpor

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

Director of Internal Audit Department

โทรศัพท์มือถือ : 08 7351 8598
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : internal.audit@zoothailand.org

ว่าที่ ร.ต.หญิง วิยะดา ภูครองทอง

Acting sub Lt. Wiyada Phukrongtong

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

Director of Legal Department

โทรศัพท์มือถือ : 09 2651 9678
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : Wiyada.phukrong@gmail.com

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

Mrs.Bungon Sonthisuwan

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ

Director of Secretariat to the Governor Department

โทรศัพท์มือถือ : 06 5732 6584
โทรศัพท์ : 0 2163 4955 ต่อ -
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : bungon@zoothailand.org

นางพิมาวรรณ อนนท์

Mrs.Pimawan Anon

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

Director of Finance and Property Department

โทรศัพท์มือถือ : 06 5732 6612
โทรศัพท์ : 0 2163 4955 ต่อ 1034
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : dusitzoowow@gmail.com

นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ

Miss Nuntanit Kulcharoen

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

Director of Strategic Planning Department

โทรศัพท์มือถือ : 06 5732 6617
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : nuntanit.k@gmail.com

นายอาคม มณีกุล

Mr.Arkom Maneekul

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Physical and Environmental Resource Management Department

โทรศัพท์มือถือ : 09 8596 5291
โทรศัพท์ : 0 2577 5222
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : arkomzoo50@gmail.com

นายยงชัย อุตระ

Mr.Yongchai Utara

ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์

Director of Animal Conservation and Research Institute

โทรศัพท์มือถือ : 08 1425 1347
โทรศัพท์ : 0 2163 4955 ต่อ 1049
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : yongutara@gmail.com

นางทิติยา เส่งมูล

Mrs.Thitiya Sengmoon

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

Acting Director of Business Development Department

โทรศัพท์มือถือ : 06 5732 6577
โทรศัพท์ : 0 2163 4955 ต่อ 1031
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : thitiyaa1996@gmail.com

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

Miss Chatchalai Yoonpun

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

Director of Digital and Information Technology Department

โทรศัพท์มือถือ : 09 8289 2484
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : chatchalaipr@gmail.com

นางลัดดา เขียวสลับ

Mrs. Ladda Keawsalab

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์

Director of Human Capital Management Department

โทรศัพท์มือถือ : 08 7636 3591
โทรศัพท์ : 0 2163 4955 ต่อ 1063
โทรสาร : 0 2163 4954
อีเมล์ : ladda_pr42@hotmail.com

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

Mrs.Suphaphan Rujirat

ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์

Director of Zoo Management Institute

โทรศัพท์มือถือ : 08 1643 5899
โทรศัพท์ : 0 2163 4955
โทรสาร : 0 2163 4954

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

Mr.Tewin Rattanawongsawat

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

Director of Khaokheow Open Zoo

โทรศัพท์มือถือ : 08 1453 4811
โทรศัพท์ : 0 3831 8444
โทรสาร : -
อีเมล์ : tawinkkoz@gmail.com

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

Mr.wuthicha Muangmun

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

Director of Chiangmai Zoo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5322 1179
โทรสาร : 0 5322 2283
อีเมล์ : wuthichai@zoothailand.org

นายธนชน เคนสิงห์

Mr.Thanachon Kensingh

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

Director of Nakhonratchasima Zoo

โทรศัพท์มือถือ : 08 0171 0880
โทรศัพท์ : 0 4493 4647
โทรสาร : -
อีเมล์ : thanachonk@gmail.com

นายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์

Mr.Phichet Thapanawat

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

Director of Songkhla Zoo

โทรศัพท์มือถือ : 06 1353 6145
โทรศัพท์ : 0 7459 8838
โทรสาร : 0 7459 8840
อีเมล์ : Phicheat_t@hotmail.com

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

Mr.Thitiporn Thongdeephan

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

Director of Ubonratchathani Zoo

โทรศัพท์มือถือ : 09 3153 9365
โทรศัพท์ : 0 4525 2761
โทรสาร : -
อีเมล์ : t.thongdeephan@gmail.com

นายณรงวิทย์ ชดช้อย

Mr.Narongwit Chodchoy

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

Director of KhonKaen Zoo

โทรศัพท์มือถือ : 08 1862 2625
โทรศัพท์ : 0 8645 5634
โทรสาร : -
อีเมล์ : narongwit.ch@kkumail.com

นายกรีติคุณ กรีธาพล

-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

Acting Manager of Elephant Kingdom Project ,Surin Province

โทรศัพท์มือถือ : 06 5732 6602
โทรศัพท์ : 0 4455 8501
โทรสาร : 0 4455 8502
อีเมล์ : kreetikun_k1@hotmail.com
กลับ