ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

Royal Forest Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

-

โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3
เว็บไซต์ : https://www.forest.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุรชัย อจลบุญ

Mr. Surachai Achalaboon

อธิบดีกรมป่าไม้

Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 2940 6664
อีเมล์ : surachai29p@hotmail.com

นายนรินทร์ ประทวนชัย

Mr. Narin Prathuanchai

รองอธิบดีกรมป่าไม้

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธวัชชัย ลัดกรูด

Mr. Thawatchai Latkrood

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5192
โทรสาร : -
อีเมล์ : Thawatchai_krood@hotmail.com

-

-

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

Mr. Suwan Tangmitcharoen

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5031
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร

Mr. Chaloemkiat Sudsakorn

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5766
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก

Ms. Pornpimorn Joylek

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5160
โทรสาร : -
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นายปราโมท ห่านวิไล

Mr. Pramote Hanvilai

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5048
โทรสาร : -
-

กลุ่มงานจริยธรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม

Mr. Cheewapap Cheewatham

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5582
โทรสาร : -
-

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายวิจารณ์ เสนสกุล

Mr. Vijarn Sensakul

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5670
โทรสาร : -
-

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง

Mr. Bannaruk Sermthong

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5058
โทรสาร : -
-

กองการอนุญาต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายนพดล ฮมแสน

Mr. Noppadol Homsaen

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5209
โทรสาร : -
noppadolhomsaen2504@gmail.com

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร

Mr. Phumin Boonbundar

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการป่าชุมชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางนันทนา บุณยานันต์

Mrs. Nantana Boonyanan

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5523
โทรสาร : -
-

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล

Mr. Somboon Thirabanditkul

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5781
โทรสาร : -
-

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง

Mrs. Warawan Tanakitrungruang

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5671
โทรสาร : -
-

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นายพฤกษ์ โสโน

Mr. Phruek Sono

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5611
โทรสาร : -
-

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นางนิศากร งิ้ววิจิตร

Mrs. Nisakorn Ngewwijit

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : 08 1921 4142
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3
โทรสาร : -
NISAKORN.49@hotmail.com

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์

Mr. Patpong Samittipat

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5103
โทรสาร : -
-

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ

Mr. Suttirat Chancharoen

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5553
โทรสาร : -
-

สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายสภลท์ บุญเสริมสุข

Mr. Sapol Boonsermsuk

ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5036
โทรสาร : -
-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
16.

นายอภิรักษ์ ทหรานนท์

Mr. Apirak Daharanonda

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5010
โทรสาร : -
apirak.daha@gmail.com

สำนักจัดการป่านันทนาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
17.

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง

Mr. Weerawat Sangkrajang

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5534
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
18.

นายกมล นวลใย

Mr. Kamon Nuanyai

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

โทรศัพท์มือถือ : 09 2536 9898
โทรศัพท์ : 0 5208 1758 ต่อ 103
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
19.

นายนิกร ศิรโรจนานนท์

Mr. Nikorn Sirarotchananon

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

โทรศัพท์มือถือ : 08 1872 8370
โทรศัพท์ : 0 5371 1445
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
20.

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ

Mr. Chukiat Pongsiriwan

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 3298
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง

Mr.Prasit Thachang

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 1763
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
22.

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล

Mr. Somboon Thirabanditkul

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 7497
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
23.

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์

Mr. Somchai Lakavivat

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โทรศัพท์มือถือ : 04 2125 080
โทรศัพท์ : 0 4212 5073-4 ต่อ 110
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
24.

นายสราวุฒิ บุญเกื้อ

-

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4333 0381
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
25.

นายสราวุธ อุเทนรัตน์

Mr. Sarawut Uthenrat

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

โทรศัพท์มือถือ : 09 5796 2553
โทรศัพท์ : 0 4430 0791-3
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
26.

นายทศวารณ์ วิทยาคม

-

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3804 7528-30 ต่อ 108
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
27.

นายนิทรรศ เวชวินิจ

Mr. Nituch Wachvinij

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : 08 9961 2974
โทรศัพท์ : 0 3220 1395
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
28.

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์

Mr. Jongrak Songrattanaphan

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

โทรศัพท์มือถือ : 08 4751 2356
โทรศัพท์ : 0 7727 5816
โทรสาร : -
Jongrak.s2356@gmail.com

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
29.

นายประทีป เหิมพยัคฆ์

-

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

โทรศัพท์มือถือ : 09 5969 1951
โทรศัพท์ : 0 7576 3367
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
30.

นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา

Mr. Phongphayak Sriya

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

โทรศัพท์มือถือ : 09 5074 4174
โทรศัพท์ : 0 7420 5990
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
31.

นายกรัณย์พล แสงทอง

-

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์มือถือ : 09 0094 5554
โทรศัพท์ : 0 5369 5007
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
32.

นายจีระ ทรงพุฒิ

Mr.Jeera Songputi

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5462 7143
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
33.

นายไกรสร วิริยะ

Mr. Kraisorn Wiriya

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

โทรศัพท์มือถือ : 08 1944 084
โทรศัพท์ : 0 5622 6374
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
34.

นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์

Mr. Songsak Kittithakon

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

โทรศัพท์มือถือ : 08 1951 7984
โทรศัพท์ : 0 5532 2612 ต่อ 111
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
35.

นายวิระชัย แบขุนทด

Mr. Wirachai Bhaekuntod

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4251 1505
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
36.

นายบุญลาภ สุกใส

Mr. Boonlarp Sooksai

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4525 4345
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
37.

นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์

Mr. Noppolwat Somanawat

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 08 9244 2128
โทรศัพท์ : 0 3745 2104
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
38.

นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี

Mr. Boongua Jiamdee

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 08 1311 7873
โทรศัพท์ : 0 3240 2519
โทรสาร : -
Boongus25@gmail.com

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
39.

นายวิทยา ณวิพันธ์

Mr. Witaya Nawipun

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7565 6378
โทรสาร : -
-

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
40.

นายปรีชา แสงเทียน

Mr. Preecha Sangtian

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

โทรศัพท์มือถือ : 08 1806 9465
โทรศัพท์ : 0 7351 2597
โทรสาร : -
-
กลับ