ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

Royal Forest Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3
เว็บไซต์ : www.forest.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธีระ โค้วประสิทธิ์

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปริญญา วรรณศุภ

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุรวุฒิ ใจกิจสวรรณ

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายทนงศักดิ์ นนทภา

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายยรรยง กางการ

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ อินเหล่าใหญ่

ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายทาซาน กงซา

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวีรวัฒน์ ประสมสุข

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชิษณุ วงศ์นนทิ

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางกฤษณา จตุรสุขสกุล

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนพดล อุทานนท์

ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุทัศน์ เจนวิถีสุข

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายรัศมี นันทนิ

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวีระศักดิ์ ประสานศรี

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายภาดา จึงวิโรจน์

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายภาสกร แพร่งสุวรรณ

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุขุม มิตตัสสา

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุรชาติ ปุณวาณิชศิริ

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปัญญาพนธ์ เสถียรพานิช

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปัญญาพนธ์ เสถียรพานิช

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมชาย ตันเจริญ

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายจีระ ทรงพุฒิ

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมเกียรติ เยอเจริญ

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายคมน์ เครืออยู่

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ

รก.ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนคร นวลจันทร์

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายทนงศักดิ์ ธรรมโม

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนิกร ศิรโรจนานนท์

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายรัตนเกียรติ กังวาลจริยกุล

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายผจญ สิทธิกัน

ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ ทัศนานนท์

ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอัจฉริยะ ลายประวัติ ,

ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเจษฎา เงินทอง

ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายพรเทพ ลิ้วประเสิรฐ

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร

ผอ.สำนักจัดการเครือข่ายป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปราโมท ห่านวิไล

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายคณิต รัตนวัฒน์กุล

ผอ.สำนักจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช

ผอ.ส่วนมาตรฐานการรับรอง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธาดา สุวรรณวิมล

ผอ.ส่วนข้อมูลและประสานงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธาดา สุวรรณวิมล

ผอ.ส่วนการรับรองไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวพัธญสรณ์ แป้นทอง

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร

ผอ.สำนักรับรองการป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์

ผอ.ส่วนคดีปกครอง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวิจารณ์ เสนสกุล

ผอ.ส่วนการคดี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายวิชิต กัณหา

ผอ.ส่วนสืบสวนสอบสวน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์

ผอ.ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาววรรณา มีเหม็ง

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย

ผอ.สำนักกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายประทีป ลิสกุลรักษ์

ผอ.ส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม

ผอ.ส่วนด่านป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุพล วิมโลพาส

ผอ.ส่วนอนุญาตและบริการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสราวุธ ไชยยงยศ

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ

ผอ.สำนักด่านป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายปรีชา องค์ประเสริฐ

ผอ.ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ

ผอ.ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด

ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสภลท์ บุญเสริมสุข

ผอ.สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายคงศักดิ์ มีแก้ว

ผอ.ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุจริต ชวนรำลึก

ผอ.ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสยาม ช้างเนียม -# และ

ผอ.ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์

ผอ.ส่วนวิชาการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายณรัฐ โกศลารักษ์

ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพื้นที่ 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายรังสรรค์ ขอผล

ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพื้นที่ 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสรนันท์ จำปาศรี

ผอ.ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์

ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายประยูร สิริสม

ผอ.ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม

ผอ.ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา

ผอ.ส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กลับ