ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

-

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : 0 2143 8400
เว็บไซต์ : http://www.tgo.or.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

Mr. Kiatchai Maitriwong

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์มือถือ : 081 913 8133
โทรศัพท์ : 0 2141 9805
โทรสาร : 0 2143 8400
อีเมล์ : kiatchai@tgo.or.th

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

Mrs. Natarika Wayuparb Nitiphon

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์มือถือ : 092 270 3666
โทรศัพท์ : 0 2141 9801
โทรสาร : -
อีเมล์ : natarika@tgo.or.th

นายรองเพชร บุญช่วยดี

Mr. Rongphet Bunchuaidee

รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์มือถือ : 091 578 4071
โทรศัพท์ : 0 2141 9801
โทรสาร : -
อีเมล์ : rongphet.b@tgo.or.th

นายณัฐพจน์ ตรังคิณีนาถ

Mr. Nattapoj Trangkineenart

ผู้อำนวยการสำนักแผนกลยุทธ์และอำนวยการ

Director of Strategic Planning and Administrative Office

โทรศัพท์มือถือ : 081 838 0328
โทรศัพท์ : 0 2141 9796
โทรสาร : 0 2143 8400
อีเมล์ : nattapoj@tgo.or.th

นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ

Ms. Puttipar Rotkittikhun

ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต

Director of Carbon Credit Certification Office

โทรศัพท์มือถือ : 09 1578 4075
โทรศัพท์ : 0 2141 9850
โทรสาร : 0 2143 8404
อีเมล์ : r_puttipar@tgo.or.th

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

Ms. Sumon Sumetchoengprachya

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนนโยบายคาร์บอนต่ำและวิชาการ

Director of Low Carbon Policy and Technical Support Office

โทรศัพท์มือถือ : 091 578 4072
โทรศัพท์ : 0 2141 9835
โทรสาร : 0 2143 8401
อีเมล์ : sumon@tgo.or.th

นางสาวนารีรัตน์ ธนะเกษม

Ms. Nareerat Thanakasem

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

Director of Capacity Building and Outreach Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9810
โทรสาร : 0 2143 8405
อีเมล์ : nareerat_t@tgo.or.th

นางสาวอโณทัย สังข์ทอง

Ms. Anothai Sangthong

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต

Director of Communications and Carbon Credit Registry Office

โทรศัพท์มือถือ : 065 724 6114
โทรศัพท์ : 0 2141 9831
โทรสาร : 0 2143 8405
อีเมล์ : anothai@tgo.or.th

นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม

Mr. Jakgrapong Yamyim

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ

Director of Low Carbon City and Society Office

โทรศัพท์มือถือ : 065 724 6118
โทรศัพท์ : 0 2141 9840
โทรสาร : 0 2143 8405
อีเมล์ : jakgrapong@tgo.or.th

นางสาวภคมน สุภาพพันธ์

Ms. Phakamon Supappunt

ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ

Director of Low Carbon Business Certification Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9796
โทรสาร : 0 2143 8750
อีเมล์ : phakamon@tgo.or.th

นามสงเคราะห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางสาววฤณพร นุ่มเจริญ

Ms. Warinbhorn Numcharoen

ผู้ตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9878
โทรสาร : 0 2143 8750
warinbhorn@tgo.or.th
2.

นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์

Mrs. Supapak Tanasamrit

ผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการอาวุโส)

โทรศัพท์มือถือ : 065 507 8558
โทรศัพท์ : 0 2141 9820
โทรสาร : 0 2143 8750
supapak.t@tgo.or.th

สำนักแผนกลยุทธ์และอำนวยการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นางเอมอร สายชุ่มดี

Mrs. Aimorn Saichumdee

ผู้จัดการบัญชีอาวุโส

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9794
โทรสาร : 0 2143 8400
aimorn_s@tgo.or.th
4.

นางสาววรี กิจสุนทร

Mrs. Waree Kitsuntorn

ผู้จัดการบัญชี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 1419 795
โทรสาร : 0 2143 8400
waree@tgo.or.th
5.

นางสาวจีรภา พุ่มม่วง

Ms. Jeerapa Phummuang

ผู้จัดการการเงิน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9809
โทรสาร : 0 2143 8400
jeerapa@tgo.or.th
6.

นายจิรเดช โพธิ์คำ

Mr. Jiradate Phokam

ผู้จัดการการเงิน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9808
โทรสาร : 0 2143 8400
jiradate@tgo.or.th
7.

นางวันเพ็ญ แดงกระจ่าง

Mrs. Wanphen Dangkrajang

ผู้จัดการพัสดุ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9807
โทรสาร : 0 2143 8400
wanphen.d@tgo.or.th
8.

นางสาวฐนิชา นิลแก้ว

Ms. Thanicha Nilkeaw

เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9797
โทรสาร : 0 2143 8400
thanicha.n@tgo.or.th
9.

นายฉลอง ดิษสี

Mr. Chalong Ditsri

ผู้จัดการวิเคราะห์และวางแผน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9876
โทรสาร : 0 2143 8400
chalong@tgo.or.th
10.

นางสาวปรียานุช ลิ่มศิลา

Ms. Preeyanuch Limsila

จนท.วิเคราะห์และวางแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : 061 403 3218
โทรศัพท์ : 0 2141 9811
โทรสาร : 0 2143 8400
preeyanuch@tgo.or.th
11.

นายจิณณวัตร แท่นนาค

Mr. Jinnawat Tannak

จนท.วิเคราะห์และวางแผนชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9877
โทรสาร : 0 2143 8400
jinnawat@tgo.or.th
12.

นายสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ

Mr. Suttivat Tosomboon

ผู้จัดการบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9822
โทรสาร : 0 2143 8400
suttivat@tgo.or.th
13.

นางสาวอารียา หลักฐาน

Ms. Areeya Lukthan

ผู้จัดการบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9819
โทรสาร : 0 2143 8400
areeya_l@tgo.or.th
14.

นางสาวกรวิภา อมรประภาธีรกุล

Ms. Kornwipa Amornprapateerakul

ผู้จัดการพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9818
โทรสาร : 0 2143 8400
kornwipa@tgo.or.th
15.

นางสาวรัชตา ยศอาลัย

Ms. Ratchata Yotarlai

จนท.พัฒนาระบบบริหารชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9826
โทรสาร : 0 2143 8400
ratchata.y@tgo.or.th
16.

นางสาวเธียรรัตน์ หลีวิจิตร

Ms.Thianrat Leewijit

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหารชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9818
โทรสาร : 0 2143 8400
thianrat@tgo.or.th
17.

นายพชร จันทร

Mr. Pachara Juntron

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 2990
โทรศัพท์ : 0 2142 7466
โทรสาร : 0 2143 8400
pachara_j@tgo.or.th
18.

นางศิริวัฒน์ เรืองจำนงค์ศิลป์

Mrs. Siriwat Ruengchamnongsil

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : 0 2143 8400
siriwat@tgo.or.th
19.

นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ

Ms, Siripun Ubontachart

ผู้ช่วยงานบุคลากร

โทรศัพท์มือถือ : 065 724 6119
โทรศัพท์ : 0 2142 7462
โทรสาร : 0 2143 8400
siripun.u@tgo.or.th
20.

นางสาวสุกัญญา พลเลิศ

Ms. Sukanya Ponlert

ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9806
โทรสาร : 0 2143 8400
sukanya.p@tgo.or.th
21.

นางสาวปรียาภรณ์ ดีเส็ง

Ms. Priyaporn Deesang

ผู้ช่วยวิเคราะห์และวางแผน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9798
โทรสาร : 0 2143 8400
priyaporn.d@tgo.or.th

สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
22.

นางสาวปวีณา พาณิชยพิเชฐ

Ms. Paweena Panichayapichet

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : 086 795 7220
โทรศัพท์ : 0 2142 7461
โทรสาร : 0 2143 8404
paweena@tgo.or.th
23.

นางสาวศิริพร วิริยะตั้งสกุล

Ms.Siriporn Wiriyatangsakul

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : 061 404 7911
โทรศัพท์ : 0 2141 9848
โทรสาร : 0 2143 8404
siriporn@tgo.or.th
24.

นายสาธิต เนียมสุวรรณ

Mr.Sathit Niamsuwan

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9843
โทรสาร : 0 2143 8404
sathit.ni@tgo.or.th
25.

นางสาวปราณี หนูทองแก้ว

Ms.Pranee Nutongkaew

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9842
โทรสาร : 0 2143 8404
pranee@tgo.or.th
26.

นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์

Mr.Abhisit Senawong

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 2918
โทรศัพท์ : 0 2141 9844
โทรสาร : 0 2143 8404
abhisit.s@tgo.or.th
27.

นายธรรมนูญ เตชะนา

Mr. Thummanoon Theachana

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9846
โทรสาร : 0 2143 8404
thummanoon@tgo.or.th
28.

นางสาวจิตติมา บุญเกิด

Ms. Jittima Boonkerd

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9845
โทรสาร : 0 2143 8404
jittima@tgo.or.th
29.

นายพัลลภ อินทะนิล

Mr. Punlop Intanil

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : 091 578 4069
โทรศัพท์ : 0 2141 9845
โทรสาร : 0 2143 8404
punlop.i@tgo.or.th
30.

นางสาวชิดชนก ภวันนา

Ms. Chidchanok Pawanna

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9847
โทรสาร : 0 2143 8404
cpawanna@tgo.or.th
31.

นางสาววริษา หาญสกุลเจริญชัย

Ms. Warisa Hansakulcharoenchai

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9843
โทรสาร : 0 2143 8404
warisa.h@tgo.or.th
32.

นางสาวมารียะฮ์ สาหลี

Ms.Mareeyah Salee

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9842
โทรสาร : 0 2143 8405
mareeyah.s@tgo.or.th
33.

นางสาวสโรชา ฉัตรจันทร์

Ms.Sarocha Chatjan

ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9846
โทรสาร : 0 2143 8404
sarocha@tgo.or.th

สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
34.

นายปฐม ชัยพฤกษทล

Mr.Pathom Chaiyapruksaton

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 2746
โทรสาร : 0 2143 8403
pathomc@tgo.or.th
35.

นางสาวพวงพันธ์ ศรีทอง

Ms. Phuangphan Srithong

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9879
โทรสาร : 0 2143 8403
phuangphan@tgo.or.th
36.

นายธาดา วรุณโชติกุล

Mr.Thada Varoonchotikul

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 3980
โทรศัพท์ : 0 2141 9830
โทรสาร : 0 2143 8403
thada@tgo.or.th
37.

นางสาวนนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์

Ms. Nonthaphat Sangsongsin

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9996
โทรสาร : 0 2143 8403
nonthaphat.s@tgo.or.th
38.

นางสาวธิติยา ภักดีสม

Ms.Dhitiya Pakdeesom

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9827
โทรสาร : 0 2143 8403
dhitiya.pak@tgo.or.th
39.

นางสาวธิชา เจริญผล

Ms.Thicha Charoenphon

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9832
โทรสาร : 0 2143 8403
thicha.cha@tgo.or.th
40.

นางสาวจันทนี ปิติพัทธ์พงศ์

Ms.Jantanee Pitipatpong

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9996
โทรสาร : 0 2143 8403
jantanee.p@tgo.or.th
41.

นางสาวนัทริกา มณีเมือง

Ms. Nattarika Maneemueang

ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์มือถือ : 061 404 7794
โทรศัพท์ : 0 2141 9828
โทรสาร : 0 2143 8403
nattarika.m@tgo.or.th

สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
42.

นางสาววรารัตน์ ชะอุ่มเครือ

Ms. Wararat Cha-umkruea

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
โทรสาร : 0 2143 8405
wararat.c@tgo.or.th
43.

นางสาวสศิพร เอี่ยมอ่อง

Ms. Sasiporn Iamorng

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : 063 265 6878
โทรศัพท์ : 0 2141 9974
โทรสาร : 0 2143 8405
sasiporn@tgo.or.th
44.

นายพหล เศวตจินดา

Mr. Pahol Savetjinda

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9836
โทรสาร : 0 2143 8405
pahol_sjinda@tgo.or.th
45.

นางสาวชัญญาภัค วัฒนจินดา

Ms. Chanyaphak Wathanachinda

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 3269
โทรศัพท์ : 0 2141 9834
โทรสาร : 0 2143 8405
chanyaphak@tgo.or.th
46.

นายณัฐชา รจนาสม

Mr. Nutcha Rojjanasom

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9836
โทรสาร : 0 2143 8405
nutcha@tgo.or.th
47.

นายชัชสกล ธนาดิลก

Mr. Chachsakhol Thanadilok

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9974
โทรสาร : 0 2143 8405
chachsakhol@tgo.or.th
48.

นางสาวสุวนันท์ ฉัตรเกษมสกุล

Ms. Suwanan Chatkaseamsakul

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9787
โทรสาร : 0 2143 8405
suwanan.c@tgo.or.th
49.

นางสาวนุชรี วิธีเจริญ

Ms. Nucharee Witeecharoen

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9838
โทรสาร : 0 2143 8405
nucharee.w@tgo.or.th
50.

นายคเชนทร์ ใจกว้าง

Mr. Kachean jaikwang

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9838
โทรสาร : 0 2143 8405
j.kachean@tgo.or.th
51.

นายพิศุทธิ์ โนนโคกสูง

Mr. Pisut Nonkogsung

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 4187
โทรศัพท์ : 0 2141 9788
โทรสาร : 0 2143 8405
pisutns@tgo.or.th
52.

นางสาวพรรษรัตน์ นัยจิตร

Ms. Patsarat Naiyajit

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
โทรสาร : 0 2141 3840
patsarat.n@tgo.or.th
53.

นางสาวพิชญา สาระรักษ์

Ms. Pichaya Sararak

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2142 7463
โทรสาร : 0 2143 8405
pichaya.s@tgo.or.th
54.

นางสาวนลินี ศรีเคลือบ

Ms. Nalinee Srikhlueab

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9855
โทรสาร : 0 2143 8405
nalinee.s@tgo.or.th
55.

นายเฉลิมพล นวลศรี

Mr. Chalermpol Nualsri

ผู้ประสานงาน IT

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9788
โทรสาร : 0 2143 8405
chalermpol.n@tgo.or.th
56.

นายฐิติกรณ์ ขันคำ

Mr. Thitikon Kunkum

ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9839
โทรสาร : 0 2143 8405
thitikon.k@tgo.or.th

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
57.

นางสาวศิลป์สม สังขพงษ์

Ms. Sinsom Sangkapong

นิติการ (ผู้จัดการ)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9814
โทรสาร : 0 2143 8400
sinsom.s@tgo.or.th
58.

นายศุภณัฐ โชติวิทยาธารากร

Mr. Supanut Chotevitayatarakorn

นิติการ (ผู้จัดการ)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9814
โทรสาร : 0 2143 8400
c.supanut@tgo.or.th

สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
59.

นางสาวฐิติณัฏฐ์ ศักรานุกิจ

Ms.Thitinat Sakranukit

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9854
โทรสาร : -
thitinat@tgo.or.th
60.

นางสาวอาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล

Ms.Apaphatch Hunsiritrakun

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9853
โทรสาร : -
apaphatch@tgo.or.th
61.

นายธิติพงศ์ พิบูลกุลสัมฤทธิ์

Mr.Thitipong Piboolgulsamlit

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2142 7460
โทรสาร : 0 2143 8405
thitipong@tgo.or.th
62.

นางสาวเฉลิมลักษณ์ ดิษยปัญญา

Ms.Chalermluck Dissayapanya

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9851
โทรสาร : 0 2143 8405
chalermluck@tgo.or.th
63.

นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร์

Ms.Onuma Nadsangjan

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2142 7470
โทรสาร : 0 2143 8405
onuma@tgo.or.th
64.

นางสาวศิธาณี จันประนต

Ms.Sithanee Janpranot

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9852
โทรสาร : 0 2143 8405
sithanee@tgo.or.th
65.

นายวชิระ น้อยนารถ

Mr.Wachira Noinart

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2142 7470
โทรสาร : 0 2143 8405
wachira.n@tgo.or.th
66.

นางสาวธัญสุดา ดาวเรียงกัน

Ms.Thansuda Daoriangkan

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9853
โทรสาร : 0 2143 8405
thansuda.d@tgo.or.th
67.

นางสาวเทวิกา โพธิ์แก้ว

Ms.Tawika Phokaew

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9851
โทรสาร : 0 2143 8405
tawika.p@tgo.or.th
68.

นางสาวมนต์ฤดี เชื้ออุ่น

Ms.Monrudee Chuaoon

ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9852
โทรสาร : 0 2143 8405
monrudee.c@tgo.or.th

สำนักสนับสนุนนโยบายคาร์บอนต่ำและวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
69.

นางสาวนีรชา ตรีเดช

Ms.Neeracha Tridech

นักวิชาการเชี่ยวชาญ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9983
โทรสาร : 0 2143 8401
neeracha.t@tgo.or.th
70.

นางสาวภัทราภรณ์ จูประเสริฐ

Ms.Pattaraporn Juprasert

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9982
โทรสาร : 0 2143 8401
pattaraporn.j@tgo.or.th
71.

นายปรเมษฐ์ โพยมรัตน์

Mr.Paramate Payomrat

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9824
โทรสาร : 0 2143 8401
paramate.p@tgo.or.th
72.

นางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ

Ms.Nichakarn Chanintornthep

นักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9823
โทรสาร : 0 2143 8401
nichakarn.c@tgo.or.th
73.

นายอภิมุข มหารุ่งเรืองรัตน์

Mr.Apimuk Maharungruanrat

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9994
โทรสาร : 0 2143 8401
apimuk.m@tgo.or.th
74.

นางสาวสิริสรรณ สายสุด

Ms.Siriwan Saisud

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9972
โทรสาร : 0 2143 8401
siriwan.s@tgo.or.th

สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
75.

นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์

Ms.Mewadee Seresathiansub

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : 089 875 9303
โทรศัพท์ : 0 2141 9817
โทรสาร : 0 2143 8401
mewadee@tgo.or.th
76.

นางสาวรัชพร สิงขโรทัย

Ms.Ratchaporn Singkarotai

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 4088
โทรศัพท์ : 0 2141 9997
โทรสาร : 0 2143 8401
ratchaporn@tgo.or.th
77.

นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย

Ms.Tuangkamon Pluettanopatchai

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 4178
โทรศัพท์ : 0 2142 7471
โทรสาร : 0 2143 8401
tuangkamon@tgo.or.th
78.

นางสาวรณิดา ปานทอง

Ms.Ranida Panthong

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 4196
โทรศัพท์ : 0 2141 9998
โทรสาร : 0 2143 8401
ranida@tgo.or.th
79.

นางสาวมรกต ทศบัญญัติ

Ms.Morakot Tossabanyad

นักวิชาการชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 081 132 3188
โทรศัพท์ : 0 2141 9815
โทรสาร : 0 2143 8401
morakot.t@tgo.or.th
80.

นายสุเชษฐ เทพอาษา

Mr.Suchet Thap-arsa

ผู้ช่วยนักวิชาการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9816
โทรสาร : 0 2143 8401
suchet.t@tgo.or.th
81.

นางสาวทิพย์กมล เงินดี

Ms.Thipkamol Ngeondee

ผู้ประสานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9816
โทรสาร : 0 2143 8401
thipkamol.n@tgo.or.th
82.

test1

test

test

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2
โทรสาร : -
-
83.

นางสาวนันทิยาพร ดำนอก

Ms.Nantiyaporn Dumnok

ผู้ประสานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9856
โทรสาร : 0 2143 8401
-
กลับ