ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

-

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : 0 2143 8400
เว็บไซต์ : http://www.tgo.or.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

Mr. Kiatchai Maitriwong

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9805
โทรสาร : 0 2143 8400
อีเมล์ : kiatchai@tgo.or.th

นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

Miss Pongvipa Lohsomboon

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9801
โทรสาร : 0 2143 8401
อีเมล์ : pongvipa@tgo.or.th

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

Mrs. Natarika Wayuparb Nitiphon

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9801
โทรสาร : 0 2143 8405
อีเมล์ : natarika@tgo.or.th

นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ

Miss Thitima Thitipravat

ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการ

Director of Planning and Administrative Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9810
โทรสาร : 0 2143 8400
อีเมล์ : thitima@tgo.or.th

นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ

Ms. Puttipar Rotkittikhun

ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

Director of Project Evaluation and Approval Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9850
โทรสาร : 0 2143 8404
อีเมล์ : r_puttipar@tgo.or.th

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

Miss Sumon Sumetchoengprachya

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ

Director of Low Carbon City and Society Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9835
โทรสาร : 0 2143 8401
อีเมล์ : sumon@tgo.or.th

นายธวัชชัย แสงคำสุข

Mr. Thawatchai Saengkhamsuk

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

Director of Capacity Building and Corporate Branding Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9813
โทรสาร : 0 2143 8405
อีเมล์ : t.somnam@tgo.or.th

นางสาวอโณทัย สังข์ทอง

Miss Anothai Sangthong

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม

Director of Carbon Market and Innovation Promotion Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9831
โทรสาร : 0 2143 8403
อีเมล์ : anothai@tgo.or.th

นายเจษฎา สกุลคู

Mr. Chessada Sakulku

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Director of Information Technology and Corporate Communication Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9840
โทรสาร : 0 2143 8405
อีเมล์ : chessada.s@tgo.or.th

นายรองเพชร บุญช่วยดี

Mr. Rongphet Bunchuaidee

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ

Director of Public Policy and Technical Support Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9981
โทรสาร : 0 2143 8401
อีเมล์ : rongphet.b@tgo.or.th

นายณัฐพจน์ ตรังคิณีนาถ

Mr. Nattapoj Trangkineenart

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและกำกับองค์กร

Director of Management and Governance Office

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9796
โทรสาร : 0 2143 8750
อีเมล์ : nattapoj@tgo.or.th

นามสงเคราะห์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์

Mrs. Supapak Tanasamrit

ผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการ)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9820
โทรสาร : 0 2143 8750
supapak.t@tgo.or.th
2.

นางสาววรรณกร นาคะ

Miss Wannakorn Naka

ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9878
โทรสาร : 0 2143 8750
wannakorn@tgo.or.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นางสาวปุรฉัตร หาสุนทรี

Miss Purachat Hasoontree

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9818
โทรสาร : 0 2143 8750
purachat@tgo.or.th
4.

นางสาวกรวิภา อมรประภาธีรกุล

Miss Kornwipa Amornprapateerakul

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9818
โทรสาร : 0 2143 8750
kornwipa@tgo.or.th

สำนักพัฒนาธุรกิจ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายปฐม ชัยพฤกษทล

Mr. Pathom Chaiyapruksaton

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2412 7465
โทรสาร : 0 2143 8403
pathomc@tgo.or.th
6.

นางสาวภคมน สุภาพพันธ์

Miss Phakamon Supappunt

ผู้จัดการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9829
โทรสาร : 0 2143 8403
phakamon@tgo.or.th

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นางสาววรารัตน์ ชะอุ่มเครือ

Miss Wararat Cha-umkruea

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
โทรสาร : 0 2143 8405
wararat.c@tgo.or.th
8.

นายวิษณุ ผลโพธิ์

Mr. Wisanu Phonpho

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
โทรสาร : 0 2143 8405
wisanu@tgo.or.th
9.

นายพหล เศวตจินดา

Mr. Pahol Savetjinda

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
โทรสาร : 0 2143 8405
pahol_sjinda@tgo.or.th
10.

นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์

Miss Mewadee Seresathiansub

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9836
โทรสาร : 0 2143 8405
mewadee@tgo.or.th
11.

นางวีณา คำวิชัย

Mrs. Weena Khamwichai

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9838
โทรสาร : 0 2143 8405
weena@tgo.or.th
12.

นางสาวณัฐสิรี จุลินรักษ์

Miss Natthasiree Chulinrak

นักวิชาการ

Technical

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9788
โทรสาร : 0 2143 8405
natthasiree.c@tgo.or.th
13.

นางสาวปรางวลัย บัวแสน

Miss Prangvalai Bouasan

นักวิชาการ

Technical

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9788
โทรสาร : 0 2143 8405
prangvalai_b@tgo.or.th
14.

นางสาวตุลาพร วรมิตร

Miss Tulaporn Worramit

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9836
โทรสาร : 0 2143 8405
tulaporn@tgo.or.th
15.

นางสาวเหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์

Miss Muanchit Wichettapong

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (LCC)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9839
โทรสาร : 0 2143 8405
muanchit@tgo.or.th
16.

นายพิศุทธิ์ โนนโคกสูง

Mr. Pisut Nonkogsung

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (IT)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 9839
โทรสาร : 0 2143 8405
pisut@tgo.or.th
กลับ