ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : 0 2143 8400
เว็บไซต์ : www.tgo.or.th

ผู้บริหารระดับสูง

นางประเสริฐสุข จามรมาน

Mrs.Prasertsuk Chamornmarn

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : sertsuk@tgo.or.th

นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

Miss Pongvipa Lohsomboon

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Deputy Director

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : pongvipa@tgo.or.th

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

Mrs. Natarika Wayuparb Nitiphon

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : natarika@tgo.or.th

นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ

Miss Thitima Thitipravat

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

Director of Administrative Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : thitima@tgo.or.th

นางบงกช กิตติสมพันธ์

Mrs. Bongkoch Kittisompun

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล

Director of Approval and Monitoring Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : bongkoch.k@tgo.or.th

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

Miss Sumon Sumetchoengprachya

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

Director of Carbon Business Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : sumon@tgo.or.th

นายธวัชชัย แสงคำสุข

Mr. Thawatchai Saengkhamsuk

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์

Director of Strategy Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : t.somnam@tgo.or.th

นายจักกนิตต์ คณานุรักษ์

Mr. Jakkanit Kananurak

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้

Director of Capacity Building and Outreach Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : jakkanit.k@tgo.or.th

นายเจษฎา สกุลคู

Mr. Chessada Sakulku

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

Director of Greenhouses Gas Information Center

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : chessada.s@tgo.or.th

นายรองเพชร บุญช่วยดี

Mr. Rongphet Bunchuaidee

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ

Director of Technical Development and Support Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : rongphet.b@tgo.or.th

นายทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง

Mr. Taksina Na Takuatung

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

Director of Coorperate Communication Office

โทรศัพท์ : 0 2141 9790
โทรสาร : -
อีเมล์ : taksina@tgo.or.th

นามสงเคราะห์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์

Mrs. Supapak Tanasamrit

ผู้ตรวจสอบภายใน (จัดการ)

0 2141 9820 0 2143 8750
supapak.t@tgo.or.th
2.

นางสาววรรณกร นาคะ

Miss Wannakorn Naka

ผู้ตรวจสอบภายใน

0 2141 9878 0 2143 8750
wannakorn@tgo.or.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางสาวปุรฉัตร หาสุนทรี

Miss Purachat Hasoontree

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร

0 2141 9818 0 2143 8750
purachat@tgo.or.th
4.

นางสาวกรวิภา อมรประภาธีรกุล

Miss Kornwipa Amornprapateerakul

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร

0 2141 9818 0 2143 8750
kornwipa@tgo.or.th

สำนักพัฒนาธุรกิจ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นายปฐม ชัยพฤกษทล

Mr. Pathom Chaiyapruksaton

ผู้จัดการ

0 2412 7465 0 2143 8403
pathomc@tgo.or.th
6.

นางสาวภคมน สุภาพพันธ์

Miss Phakamon Supappunt

ผู้จัดการ

0 2141 9829 0 2143 8403
phakamon@tgo.or.th

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นางสาววรารัตน์ ชะอุ่มเครือ

Miss Wararat Cha-umkruea

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

0 2141 9837 0 2143 8405
wararat.c@tgo.or.th
8.

นายวิษณุ ผลโพธิ์

Mr. Wisanu Phonpho

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

0 2141 9837 0 2143 8405
wisanu@tgo.or.th
9.

นายพหล เศวตจินดา

Mr. Pahol Savetjinda

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

0 2141 9837 0 2143 8405
pahol_sjinda@tgo.or.th
10.

นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์

Miss Mewadee Seresathiansub

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

0 2141 9836 0 2143 8405
mewadee@tgo.or.th
11.

นางวีณา คำวิชัย

Mrs. Weena Khamwichai

นักวิชาการชำนาญการ

Technical Expert

0 2141 9838 0 2143 8405
weena@tgo.or.th
12.

นางสาวณัฐสิรี จุลินรักษ์

Miss Natthasiree Chulinrak

นักวิชาการ

Technical

0 2141 9788 0 2143 8405
natthasiree.c@tgo.or.th
13.

นางสาวปรางวลัย บัวแสน

Miss Prangvalai Bouasan

นักวิชาการ

Technical

0 2141 9788 0 2143 8405
prangvalai_b@tgo.or.th
14.

นางสาวตุลาพร วรมิตร

Miss Tulaporn Worramit

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

0 2141 9836 0 2143 8405
tulaporn@tgo.or.th
15.

นางสาวเหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์

Miss Muanchit Wichettapong

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (LCC)

0 2141 9839 0 2143 8405
muanchit@tgo.or.th
16.

นายพิศุทธิ์ โนนโคกสูง

Mr. Pisut Nonkogsung

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (IT)

0 2141 9839 0 2143 8405
pisut@tgo.or.th
กลับ