ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

The Botanical Garden Organization

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

-

โทรศัพท์ : 0 5384 1231
โทรสาร : 0 5329 9754
เว็บไซต์ : http://www.qsbg.org

ผู้บริหารระดับสูง

นายภราดร หอมแย้ม

Mr.Paradon Homyam

รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฝ่ายบริหาร)

Acting Director of Botanical Garden Organization

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5384 1148
โทรสาร : 0 5329 9754
อีเมล์ : -

ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน

Dr. Piyakaset Suksatan

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง

Director, Garden and Development Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

น.ส.ปัถวี แสงฉาย

MissPatavee Sangchai

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

Director Corporate Enterprise Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์

Dr.MissRatchada Pongsattayapipat

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี

Director, Sanga Sabhasri Research and Development Center Sanga Sabhasri Research and Development Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายปิยเกษตร สุขสถาน

Mr.Piyakaset Suksathan Ph.D.

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง

Director Horticulture Development Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5384 1301
โทรสาร : -
-

สำนักวิจัย และอนุรักษ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์

Dr. Ratchada Pongsattayapipat

ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี

Director of Sanga Saphasri Reseach and Development Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 053844145
โทรสาร : -
-

สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายภราดร หอมแย้ม

Mr.Paradon Homyam

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาธุรกิจ

Director Business Development Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5384 1148
โทรสาร : -
-

สำนักบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นางสาว ปัถวี แสงฉาย

MissPatavee Sangchai

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

Director Corporate Enterprise Departmen

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5384 1333
โทรสาร : -
-
กลับ