ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

-

โทรศัพท์ : 0 2141 7800
โทรสาร : 0 2143 9202
เว็บไซต์ : https://www.bedo.or.th

ผู้บริหารระดับสูง

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

Suwanna Tiansuwan

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Executive Director & CEO

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7800
โทรสาร : -
อีเมล์ : suwanna@bedo.or.th

นายธนิต ชังถาวร

Tanit Changthavorn

รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7804
โทรสาร : -
อีเมล์ : tanit@bedo.or.th

นามสงเคราะห์

สำนักงานบริหารโครงการ SLBT

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย

Rachai Cholsindudongkramchai

ผู้จัดการโครงการ SLBT

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7849
โทรสาร : -
rachai@bedo.or.th

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นายสุวีร์ งานดี

Suwee Ngandee

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7814
โทรสาร : -
suwee@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายสุวีร์ งานดี

Suwee Ngandee

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7814
โทรสาร : -
suwee@bedo.or.th

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายชัยรัตน์ บุญนาค

Chairut Boonnak

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7837
โทรสาร : -
chairut@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง

Rujira Pongpluthong

ผู้อำนวยการแลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7829
โทรสาร : -
rujira@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์

Suphasit Champawong

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7814
โทรสาร : -
suphasit@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

Natthiya Kongphuthorn

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 2650
โทรสาร : -
natthiyak@bedo.or.th

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

Natthiya Kongphuthorn

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 2650
โทรสาร : -
natthiyak@bedo.or.th

กลุ่มกิจการอำนวยการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นายสุวีร์ งานดี

Suwee Ngandee

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7816
โทรสาร : -
chatchaya@bedo.or.th
กลับ