ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

-

โทรศัพท์ : 0 2141 7800
โทรสาร : 0 2143 9202
เว็บไซต์ : https://www.bedo.or.th

ผู้บริหารระดับสูง

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

Mrs. Suwanna Tiansuwan

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

Executive Director & CEO

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7800
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธนิต ชังถาวร

Mr. Tanit Changthavorn

รองผู้อำนวยการ สายงานเศรษฐกิจชีวภาพและสำนักพัฒนาจัดการองค์ความรู้

Deputy Executive Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7804
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุวีร์ งานดี

Mr.Suwee Ngandee

รองผู้อำนวยการ สพภ. สายงานอำนวยการและเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

Deputy Executive Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7814
โทรสาร : -
อีเมล์ : suwee@bedo.or.th

นายวิชาญ สุขสว่าง

Mr. Wichan Suksawang

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7816
โทรสาร : -
อีเมล์ : wichan@bedo.or.th

รอการสรรหา

-

ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

Business Unit Director act

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์

Suphasit Champawong

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพ

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7827
โทรสาร : -
อีเมล์ : suphasit@bedo.or.th

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

Natthiyak Kongphuthorn

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 2650
โทรสาร : -
อีเมล์ : natthiyak@bedo.or.th

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง

Rujira Pongpluthong

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพ

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7829
โทรสาร : -
อีเมล์ : rujira@bedo.or.th

นายชัยรัตน์ บุญนาค

Chairut Boonnak

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7837
โทรสาร : -
อีเมล์ : chairut@bedo.or.th

นายกิตติวัฒน์ สุทธิรักษ์

Kittiwat Suttirak

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการกฏหมาย

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7825
โทรสาร : -
อีเมล์ : kittiwat@bedo.or.th

นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี

Supattar Klunjindadee

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1715
โทรสาร : -
อีเมล์ : supattar@bedo.or.th

นามสงเคราะห์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี

Supattar Klunjindadee

ผู้อำนวยการกลุ่ม

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1715
โทรสาร : -
supattar@bedo.or.th

สำนักเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

รอการสรรหา

-

ผู้อำนวยการสำนัก

Acting Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-
3.

นายชัยรัตน์ บุญนาค

Chairut Boonnak

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7837
โทรสาร : -
chairut@bedo.or.th

สำนักเศรษฐกิจชีวภาพ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง

Rujira Pongpluthong

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7829
โทรสาร : -
rujira@bedo.or.th
5.

นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์

Suphasit Champawong

ผู้อำนวยการสำนัก

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7814
โทรสาร : -
suphasit@bedo.or.th

สำนักพัฒนาจัดการองค์ความรู้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

Natthiya Kongphuthorn

ผู้อำนวยการสำนัก

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 2650
โทรสาร : -
natthiyak@bedo.or.th

สำนักอำนวยการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายวิชาญ สุขสว่าง

Wichan Suksawang

ผู้อำนวยการสำนัก

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7816
โทรสาร : -
wichan@bedo.or.th

กลุ่มกิจการกฏหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นายกิตติวัฒน์ สุทธิรักษ์

Kittiwat Suttirak

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

Business Unit Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 7825
โทรสาร : -
kittiwat@bedo.or.th
กลับ