ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 7800
โทรสาร : 0 2143 9202
เว็บไซต์ : www.bedo.or.th

ผู้บริหารระดับสูง

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

Chularat Niratisayakul

ผู้อำนวยการ

Executive Director & CEO

โทรศัพท์ : 0 2141 7801
โทรสาร : -
อีเมล์ : chularat@bedo.or.th

นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต

U-thai Aueareechit

รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2141 7802
โทรสาร : -
อีเมล์ : uthai@bedo.or.th

นายธนิต ชังถาวร

Tanit Changthavorn

รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2141 7804
โทรสาร : -
อีเมล์ : tanit@bedo.or.th

นามสงเคราะห์

สำนักงานบริหารโครงการ SLBT

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย

Rachai Cholsindudongkramchai

ผู้จัดการโครงการ SLBT

0 2141 7849 -
rachai@bedo.or.th

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์

Suphasit Champawong

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

0 2141 7827 -
suphasit@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง

Rujira Pongpluthong

ผู้อำนวยการแลุ่มกิจการ

0 2141 7829 -
rujira@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นายสุวีร์ งานดี

Suwee Ngandee

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

0 2141 7814 -
suwee@bedo.or.th

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

Natthiya Kongphuthorn

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

0 2141 2650 -
natthiyak@bedo.or.th

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นายพัชโรภาส เหลืองวิไล

Patcharopas Luangvilai

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

0 2141 1693 -
patcharopas@bedo.or.th

กลุ่มกิจการอำนวยการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ

Chatchaya Boonsiri

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการ

0 2141 7816 -
chatchaya@bedo.or.th
กลับ