ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย

Wastewater Management Authority

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2273 8530-9
โทรสาร : 0 2273 8577-9
อีเมล์ : wastewtr@wma.or.th
เว็บไซต์ : www.wma.or.th,

นามสงเคราะห์

สายงานวิชาการและแผน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายชีระ วงศบูรณะ

Mr. Chira Wongburana

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

Deputy Director General for Technical and Planning

0 2273 8530-9 ต่อ 302 0 2273 8578
chira.w@wma.mail.go.th

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นางรัชนีวรรณ ทองบริสุทธิ์

Ms.Radchaneevan Thongborisute

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

Director of Fee Collection Management Department

0 2273 8530-9 ต่อ 103 0 2273 8580
radchaneevan.t@wma.mail.go.th

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางปนัดดา ภาณุทัต

Mrs.Panadda Panutat

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Director of Accounting and Finance Department

0 2273 8530-9 ต่อ 123 0 2273 8577
panadda.p@wma.mail.go.th
กลับ