ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources, Thailand

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 1248
โทรสาร : 0 2143 9242
อีเมล์ : it@dmcr.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dmcr.go.th/

ผู้บริหารระดับสูง

นายโสภณ ทองดี

Mr. Sopon Thongdee

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1234
โทรสาร : 0 2143 9236
อีเมล์ : sopon.th@dmcr.mail.go.th

นามสงเคราะห์

สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายทนุวงศ์ แสงเทียน

.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1239
โทรสาร : -
tanuwong.sa@dmcr.mail.go.th
2.

นางสุรีย์ สตภูมินทร์

Mrs. Suree Satapoomin

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1241
โทรสาร : 0 2143 9260
suree.sa@dmcr.mail.go.th
3.

นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ

.

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1376
โทรสาร : -
supawat.ka@dmcr.mail.go.th
4.

นางสาววราริน วงษ์พานิช

Ms. Vararin Vongpanich

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์มือถือ : 08 6942 3504
โทรศัพท์ : 0 2141 1296
โทรสาร : -
khunvara@yahoo.com

สำนักผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายชาตรี มากนวล

Mr. Chatree Maknual

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1)

โทรศัพท์มือถือ : 08 1801 9972
โทรศัพท์ : 0 2141 1322
โทรสาร : 0 2143 7784
c_maknual@hotmail.com
6.

จ่าเอกสถาพร บุตรดา

.

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 2)

โทรศัพท์มือถือ : 08 4439 9422
โทรศัพท์ : 0 2141 1361
โทรสาร : 0 2143 8675
sathaporn.bu@dmcr.mail.go.th
7.

นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด

Mr. Vorapoj Sabkerd

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3) หัวหน้าผู้ตรวจฯ

โทรศัพท์มือถือ : 08 1821 7646
โทรศัพท์ : 0 2141 1361
โทรสาร : 0 2143 8675
vmc6464@gmail.com
8.

นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์

.

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 4)

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8337
โทรศัพท์ : 0 2141 1235
โทรสาร : 0 2143 8675
sukan.ma@dmcr.mail.go.th

ฝ่ายบริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นางสุมนา ขจรวัฒนกุล

Mrs. Sumana Kajonwattanakul

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โทรศัพท์มือถือ : 08 5484 2383
โทรศัพท์ : 0 2142 7432
โทรสาร : -
sumana11th@gmail.com
10.

นายอุกกฤต สตภูมินทร์

Mr. Ukkrit Satapoomin

ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โทรศัพท์มือถือ : 08 9645 3276, 08 1848 7348
โทรศัพท์ : 0 2141 1385
โทรสาร : 0 2143 9264
ukkrit@yahoo.com
11.

นายอภิชัย เอกวนากุล

Mr. Apichai Ekvanakun

ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โทรศัพท์มือถือ : 08 1978 5929
โทรศัพท์ : 0 2141 1316
โทรสาร : -
chai2626@hotmail.com
12.

นายธเนศ มั่นน้อย

Mr.Tanet Munnoy

เลขานุการกรม

โทรศัพท์มือถือ : 08 1173 1169, 08 1636 8099
โทรศัพท์ : 0 2141 1243
โทรสาร : 0 2143 8676
cholewheng@yahoo.com
13.

นายรักชาติ สุขสำราญ

.

ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์มือถือ : 08 1821 7615
โทรศัพท์ : 0 2141 1267
โทรสาร : 0 2143 9244
rakchat.su@dmcr.mail.go.th
14.

นายปรานต์ ดิลกคุณากุล

.

ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8334
โทรศัพท์ : 0 2142 7412
โทรสาร : 0 2143 7940
pran.di@dmcr.mail.go.th
15.

นายชาญวิทย์ กันยา

.

ผอ.กองกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : 06 2523 8624, 06 4930 3769
โทรศัพท์ : 0 2141 1294
โทรสาร : 0 2143 9247
law.dmcr@gmail.com
16.

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์

Mr. Paritad Charoensit

ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ ทช.

โทรศัพท์มือถือ : 08 1902 0672
โทรศัพท์ : 0 2141 1285
โทรสาร : 0 2143 9253
paritad.ch@dmcr.mail.go.th
17.

นายปรีชา วนชุติกุล

.

ผอ.กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ : 08 1892 5230
โทรศัพท์ : 0 2142 7431
โทรสาร : 0 2143 8321
-
18.

นายนิพนธ์ ทองอยู่

Mr. Niphon Thongyoo

ผอ.กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.

โทรศัพท์มือถือ : 08 1860 8715
โทรศัพท์ : 0 2141 1296
โทรสาร : -
baracuda_15@hotmail.co.th
19.

นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์

.

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : 08 1435 5746
โทรศัพท์ : 0 2141 1313
โทรสาร : 0 2143 9252
noon_thida@hotmail.com
20.

นางสาวอัญชนา ศรีคะชา

.

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์มือถือ : 08 1268 2696
โทรศัพท์ : 0 2141 1397
โทรสาร : 0 2143 9246
anchana.sr@dmcr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายวิชัย มณีเนตร

.

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3802 0070
โทรสาร : 0 3802 0071
-
22.

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล

Mr. Puchong Saritdeechaikul

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3846 7372
โทรสาร : -
puchong_sar@hotmail.com
23.

นายสืบสกุล หนูไชยา

.

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3247 0459
โทรสาร : 0 3247 0459
-
24.

นายไมตรี แสงอริยนันท์

Mr. Maitree Saengariyanan

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7737 9151
โทรสาร : 0 7737 9214
-
25.

นายวิชัย สมรูป

.

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7459 1626
โทรสาร : 0 7459 162
ladarat1235@gmail.com
26.

นายมงคล ไข่มุกด์

Mr. Mongkol Khaimook

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7667 9130
โทรสาร : 0 7667 9130
mkhaimook@gmail.com
27.

นายประถม รัสมี

.

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7525 2850
โทรสาร : 0 7525 1771
-
28.

นายเกรียง มหาศิริ

.

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2142 7431
โทรสาร : -
-
29.

นายสมไชย เก้าเอี้ยน

Mr. Somchai Kao-ian

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)

โทรศัพท์มือถือ : 08 1891 5625
โทรศัพท์ : 0 7371 0767
โทรสาร : -
-
30.

นายวิษณุ แจ้งใจ

.

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8169 3353
โทรสาร : -
-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1-7

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
31.

นายสุเทพ เจือละออง

.

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3866 1693
โทรสาร : 0 3866 1693
-
32.

นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู

.

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก

โทรศัพท์มือถือ : 08 9455 7736
โทรศัพท์ : 0 3855 4339
โทรสาร : 0 3855 4340
junchompoo@yahoo.com
33.

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี

Mr. Surasak Thongsukdee

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

โทรศัพท์มือถือ : 09 2246 1895
โทรศัพท์ : 0 3449 7074
โทรสาร : 0 3449 7073
surasak43@gmail.com
34.

นางสาวทิพามาศ อุปน้อย

Ms. Tipamat Upanoi

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7751 0213
โทรสาร : 0 7751 0215
tipamatu@yahoo.com
35.

นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์

Ms. Ratree Suksuwan

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7430 7079 ต่อ 102
โทรสาร : 0 7431 2557
sharkres@hotmail.com
36.

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

Mr. Kongkiat Kittiwattanawong

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7639 1128
โทรสาร : 0 7639 1051
kkongkiat@gmail.com
37.

นายสันติ นิลวัตน์

Mr. Santi Ninwat

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7430 7079 ต่อ 111
โทรสาร : 0 7431 2557
santi197000@gmail.com
กลับ