ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources, Thailand

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

-

โทรศัพท์ : 0 2141 1248
โทรสาร : 0 2143 9242
เว็บไซต์ : https://www.dmcr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล เจริญชันษา

Mr.Athapol Charoenchansa

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Director-General of Department of Marine and Coastal Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2141 1234
โทรสาร : 0 2143 9236
อีเมล์ : athapol.ch@dmcr.mail.go.th

นามสงเคราะห์

สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายทนุวงศ์ แสงเทียน

Mr. Tanuwong Sangtiean

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน

Coastal Resources and Mangrove Management Specialist

โทรศัพท์มือถือ : 08 1988 0114
โทรศัพท์ : 0 2141 1239
โทรสาร : 0 2143 8675
tanuwong@yahoo.com
2.

นางสุรีย์ สตภูมินทร์

Mrs. Suree Satapoomin

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล

Marine Resources Management Specialist

โทรศัพท์มือถือ : 08 4691 3848
โทรศัพท์ : 0 2141 1241
โทรสาร : 0 2143 9240
suree_ss@yahoo.com
3.

นางสาววราริน วงษ์พานิช

Ms. Vararin Vongpanich

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์มือถือ : 08 6942 3504
โทรศัพท์ : 0 2141 1375
โทรสาร : 0 2143 9259
khunvara@yahoo.com

สำนักผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์

Mrs. Suanjanawadee Maneeratana

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1)

Inspector-General

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8337
โทรศัพท์ : 0 2141 1235
โทรสาร : 0 2143 8675
sukan.ma@dmcr.mail.go.th
5.

นายปรีชา วนชุติกุล

Mr. Preecha Wanachutikul

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 2)

Inspector-General

โทรศัพท์มือถือ : 08 1892 5230
โทรศัพท์ : 0 2141 1322
โทรสาร : 0 2143 7784
Podbmw7838@gmail.com
6.

จ่าเอกสถาพร บุตรดา

PO1. Sathaporn Budda

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3)

โทรศัพท์มือถือ : 08 4439 9422
โทรศัพท์ : 0 2141 1361
โทรสาร : 0 2143 8675
sathaporn.bu@dmcr.mail.go.th
7.

นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด

Mr. Vorapoj Sabkerd

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 4) หัวหน้าผู้ตรวจฯ

Chief of Inspector-General

โทรศัพท์มือถือ : 08 1821 7646
โทรศัพท์ : 0 2141 1361
โทรสาร : 0 2143 8675
vmc6464@gmail.com

ฝ่ายบริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางสุมนา ขจรวัฒนกุล

Mrs. Sumana Kajonwattanakul

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Director of Institute

โทรศัพท์มือถือ : 08 5484 2383
โทรศัพท์ : 0 2142 7432
โทรสาร : 0 2143 9260
sumana11th@gmail.com
9.

นายอุกกฤต สตภูมินทร์

Mr. Ukkrit Satapoomin

ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9645 3276, 08 1848 7348
โทรศัพท์ : 0 2141 1385
โทรสาร : 0 2143 9264
ukkrit@yahoo.com
10.

นางดาวรุ่ง ใจจริง

Mrs. Daorung Jaijing

ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3978 9441
โทรศัพท์ : 0 2141 1316
โทรสาร : 0 2143 9257
msdaorung@yahoo.com
11.

นายวิชัย มณีเนตร

Mr. Wichai Maneenete

เลขานุการกรม

Secretary

โทรศัพท์มือถือ : 06 1404 1532
โทรศัพท์ : 0 2141 1243
โทรสาร : 0 2143 8676
wichaimanee24@gmail.com
12.

นายรักชาติ สุขสำราญ

Mr. Rakchat Suksamran

ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1821 7615
โทรศัพท์ : 0 2141 1267
โทรสาร : 0 2143 9244
srakchat@yahoo.com
13.

นายปรานต์ ดิลกคุณากุล

Mr. Pran Dilokekunakul

ผอ.กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 4529 1551
โทรศัพท์ : 0 2142 7406
โทรสาร : 0 2143 7940
pran_dil@hotmail.com
14.

นายชาญวิทย์ กันยา

Mr. Chanwit Kunya

ผอ.กองกฎหมาย

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 2523 8624, 06 4930 3729
โทรศัพท์ : 0 2141 1294
โทรสาร : 0 2143 9247
law.dmcr@gmail.com
15.

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์

Mr. Paritad Charoensit

ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ ทช.

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1902 0672
โทรศัพท์ : 0 2141 1285
โทรสาร : 0 2143 9253
paritad.ch@dmcr.mail.go.th
16.

นายไพรัตน์ สุทธิพล

Mr. Phairath Sudthiphon

ผอ.กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3525 5978
โทรศัพท์ : 0 2141 1134
โทรสาร : -
sudthi@hotmail.com
17.

นางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล

Mr. Niphon Thongyoo

ผอ.กองการต่างประเทศ

Director of Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1866 0714
โทรศัพท์ : 0 2141 1282
โทรสาร : 0 2143 8163
icsd.dmcr@gmailcom
18.

นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์

Ms. Thidasawas Sawettaman

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Group

โทรศัพท์มือถือ : 08 1435 5746
โทรศัพท์ : 0 2141 1313
โทรสาร : 0 2143 9252
noon_thida@hotmail.com
19.

นางสาวอัญชนา ศรีคะชา

Ms. Anchana Srikacha

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of Group

โทรศัพท์มือถือ : 08 1911 8358
โทรศัพท์ : 0 2141 1397
โทรสาร : 0 2143 9436
anchana.sr@dmcr.mail.go.th
20.

นายนิพนธ์ ทองอยู่

Mr. Niphon Thongyoo

ผอ.กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.

Director of Group

โทรศัพท์มือถือ : 08 1860 8715
โทรศัพท์ : 0 2141 1345
โทรสาร : 0 2143 9263
baracuda_15@hotmail.co.th

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล

Mr. Puchong Saritdeechaikul

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 5879 9535
โทรศัพท์ : 0 3802 0070
โทรสาร : 0 3802 0071
puchong_sar@hotmail.com
22.

นายธเนศ มั่นน้อย

Mr. Tanet Munnoy

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : 08 1173 1169, 08 1636 8099
โทรศัพท์ : 0 3846 7372
โทรสาร : 0 3846 7374
cholewheng@yahoo.com
23.

นายสืบสกุล หนูไชยา

Mr. Suebsakul Noochaiya

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1979 2346
โทรศัพท์ : 0 3247 0459
โทรสาร : 0 3247 0459
suebsakulnoochaiya@gmail.com
24.

นายวิชัย สมรูป

Mr. Wichai Somroop

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1797 2271
โทรศัพท์ : 0 7737 9151
โทรสาร : 0 7737 9214
ladarat1235@gmail.com
25.

นายมงคล ไข่มุกด์

Mr. Mongkol Khaimook

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1695 6484
โทรศัพท์ : 0 7459 1626
โทรสาร : 0 7459 162
mkhaimook@gmail.com
26.

นายประถม รัสมี

Mr. Prathom Ratsamee

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1476 8761
โทรศัพท์ : 0 7667 9130
โทรสาร : 0 7667 9131
Ratsamee.5255@gmail.com
27.

นายไมตรี แสงอริยนันท์

Mr. Maitree Saengariyanan

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1897 0025
โทรศัพท์ : 0 7525 2850
โทรสาร : 0 7525 1771
maitreesang63@gmail.com
28.

นายเกรียง มหาศิริ

Mr. Kriang Mahasiri

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1850 3596
โทรศัพท์ : 0 3487 1253
โทรสาร : -
Kriang2508@hotmail.com
29.

นายสมไชย เก้าเอี้ยน

Mr. Somchai Kao-ian

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1891 5625
โทรศัพท์ : 0 7371 0767
โทรสาร : -
-
30.

นายวิษณุ แจ้งใจ

Mr. Visanu Jaengjai

ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)

Director of Office

โทรศัพท์มือถือ : 08 1693 3535
โทรศัพท์ : 0 7563 7589
โทรสาร : -
visanudmcr5@gmail.com

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1-7

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
31.

นายสุเทพ เจือละออง

.

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3866 1693
โทรสาร : 0 3866 1693
-
32.

นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู

.

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก

โทรศัพท์มือถือ : 08 9455 7736
โทรศัพท์ : 0 3855 4339
โทรสาร : 0 3855 4340
junchompoo@yahoo.com
33.

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี

Mr. Surasak Thongsukdee

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

โทรศัพท์มือถือ : 09 2246 1895
โทรศัพท์ : 0 3449 7074
โทรสาร : 0 3449 7073
surasak43@gmail.com
34.

นางสาวทิพามาศ อุปน้อย

Ms. Tipamat Upanoi

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7751 0213
โทรสาร : 0 7751 0215
tipamatu@yahoo.com
35.

นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์

Ms. Ratree Suksuwan

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7430 7079 ต่อ 102
โทรสาร : 0 7431 2557
sharkres@hotmail.com
36.

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

Mr. Kongkiat Kittiwattanawong

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7639 1128
โทรสาร : 0 7639 1051
kkongkiat@gmail.com
37.

นายสันติ นิลวัตน์

Mr. Santi Ninwat

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7430 7079 ต่อ 111
โทรสาร : 0 7431 2557
santi197000@gmail.com
กลับ