ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Department of Marine and Coastal Resources, Thailand

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2141 1248
โทรสาร : 0 2143 9242
อีเมล์ : it@dmcr.mail.go.th
เว็บไซต์ : http://www.dmcr.go.th/

ผู้บริหารระดับสูง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

Mr. Jatuporn Buruspat

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources

โทรศัพท์ : 0 2141 1234
โทรสาร : 0 2143 9236
อีเมล์ : Jatuporn.bu@dmcr.mail.go.th

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

Mr. Sakda Vichiansin

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources

โทรศัพท์ : 0 2141 123
โทรสาร : 0 2143 8317
อีเมล์ : sakda.vi@dmcr.mail.go.th

นายโสภณ ทองดี

Mr. Sopon Thongdee

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources

โทรศัพท์ : 0 2141 1227
โทรสาร : 0 2143 9237
อีเมล์ : sopon.th@dmcr.mail.go.th

นามสงเคราะห์

สำนักผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์

.

ผู้ตรวจราชการกรม

0 2141 1235 0 2143 9266 -

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ

.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

0 3866 1693-4 0 3866 1693-4 -
3.

นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์

.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

0 3449 707 ต่อ 16 0 3449 7073 -
4.

นางสาวทิพามาศ อุปน้อย

.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

0 7751 0214 0 7751 0213 -
5.

นายสุเทพ เจือละออง

.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

0 7432 4205 0 7431 2557 -
6.

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

0 7639 1128 0 7639 112 -

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นายไมตรี แสงอริยนันท์

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง)

0 8189 7002 - -
8.

นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต)

0 8647 9199 - -
9.

นายวิชัย สมรูป

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (พังงา)

0 8179 7227 - -
10.

นายมงคล ไข่มุกด์

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี)

0 8184 5188 - -
11.

นายวิชัย มณีเนตร

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

0 8715 8810 - -
12.

นายอภิชัย เอกวนากุล

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

0 8197 8592 - -
13.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี)

0 8171 9922 - -
14.

นายสืบสกุล หนูไชยา

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร)

0 8197 9234 - -
15.

นายธเนศ มั่นน้อย

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

0 3846 7372 0 3846 7374 -
16.

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล

.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

0 3802 0070 0 3802 0071 -

ฝ่ายบริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
17.

นายเกรียง มหาศิริ

.

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

0 8185 0359 - -
18.

นายสิรภพ พูนเพชร

.

หัวหน้ากลุ่มนิติการ

0 2141 1292 0 2143 9247 -
19.

นายรักชาติ สุขสำราญ

.

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2141 1313 0 2143 9252 -
20.

นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี

.

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2142 7427 0 2143 9246 -
21.

นางสุมนา ขจรวัฒนกุล

.

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

0 2142 7524 0 2143 8321 -
22.

นางสาวสมศรี อวเกียรติ

.

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง

0 2142 7412 0 2143 7940 -
23.

นายพชรพง ทุมมาศ

.

เลขานุการกรม

0 2141 1243 - phacharpong@outlook.com
24.

นายธนา ยิ่งเจริญ

.

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

0 2141 1385 0 2143 9264 -
25.

นายอุกกฤต สตภูมินทร์

Mr. Ukkrit Satapoomin

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

0 8964 5327 0 8184 8734 ukkrit@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
26.

นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

Mr. Niphon Pongsuwan

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

0 2141 1375 0 2143 9260 nph1959@gmail.com
27.

นายสมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์

.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

0 2141 1375 0 2143 9260 -

สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
28.

นายทนุวงศ์ แสงเทียน

.

ผู้เชียวชาญด้านจัดการทรัพยากร ทางชายฝั่งและป่าชายเลน

0 2141 1300 - -
กลับ