ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Permanent Secretary

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 5735
เว็บไซต์ : www.mnre.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

Mr.Jatuporn Buruspat

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8542-4
โทรสาร : 0 2278 8545
อีเมล์ : jatuporn.b@mnre.go.th

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

Mr. Rutchada Suriyakul Na Ayutya

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8548-50
โทรสาร : 0 2265 6116
อีเมล์ : -

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

Mr.Poongboon Pongthong

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8557-60
โทรสาร : 0 2278 8560
อีเมล์ : pongboon.p@mnre.go.th

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์

Mrs. Asdaporn Krairapanond

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8562-4
โทรสาร : 0 2278 8565
อีเมล์ : asdaporn.k@mnre.go.th

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์

Mr. jarasak Nantawong

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8553
โทรสาร : -
อีเมล์ : jarasak.n@mnre.go.th

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

Mr.Boonchob Suthamanuswong

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6198
โทรสาร : 0 2278 8630, 0 2278 8634

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

Mr. Chalermchai Papata

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8662
โทรสาร : 0 2278 8663
อีเมล์ : chalermchai.p@mnre.go.th

นามสงเคราะห์

ที่ปรึกษากฏหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายวิสาล ทฤษฎิคุณ

Mr. Wisan Trisdikoon

ที่ปรึกษากฏหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
wisan_nui@hotmail.com

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrator division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6134
โทรสาร : 0 2265 6134
-
3.

นางสาวสมถวิล ขำไขศรี

Miss Somtawin Khamkhaisri

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 1

Director of internal auditing group 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8577
โทรสาร : 0 2265 6134
jeedk_01@hotmail.com
4.

นางปุณยนุช วรรณดี

Mrs.Punyanuch Wandee

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 2

Director of internal auditing group 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8576
โทรสาร : 0 2265 6134
punyanuch54@yahoo.com
5.

นางสาวประวีร์รัชย์ เผือกมี

Miss Praverach Puakmee

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 3

Director of internal auditing group 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6118
โทรสาร : 0 2265 6134
praveruch@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางอัจฉริยา มณีขัติย์

Mrs. Achariya Maneekhut

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278-8579
โทรสาร : 0 2278-8582
achariya.m@mnre.mail.go.th
7.

นายอภิชาติ ขุนจันทร์

Mr. Apichat Kunchan

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงและส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6244
โทรสาร : 0 2278-8582
apichat.k@mnre.mail.go.th

กองกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว

Miss preeyaporn kohkaew

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278-8601
โทรสาร : -
-
9.

นางสาววิศนี วณิชวิชากรกิจ

Miss Wisanee Wanichwichakornkit

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6278
โทรสาร : -
Mimosaoat@hotmail.com
10.

นางสาวชนิดาภา บุญญาลัย

Miss. Chanidapa Boonyalai

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคดี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6280
โทรสาร : 0 2278 8602
-
11.

นายภูธน จันทนาวิเวท

MR.Phuthon chantanavivate

ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนสอบสวน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6237
โทรสาร : -
-
12.

นางขวัญเงิน แจ่มจำรัส

Mrs. Khwanngoen Jaemjamrat

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6187
โทรสาร : 0 2278 8603
-

กองกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

Mrs.Chayanan Pakdeejit

ผู้อำนวยการกองกลาง

Director Bureau of Central Administration

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8584
โทรสาร : 0 2265 6140
cpakdeejit@gmail.com
14.

นางบงกช ใจดี

Mrs. Bongkojj Jaidee

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

Director of Finance and Accounting Analyst, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8677
โทรสาร : 0 2265 6189
bongkojj.j@mnre.mail.go.th
15.

นางอุไร หลีสิน

Mrs. Urai Leesin

ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน

Director of Human Resource, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6101
โทรสาร : 0 2265 6216
urai4@hotmail.com
16.

ว่าที่ร้อยตรี กันต์ธีร์ ใจอิ่มสิน

Acting Sub Lt. Kantee Jaiimsin

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Service, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8585
โทรสาร : 0 2278 8586
jb_bomp@yahoo.com
17.

นายวีระบูลย์ ทรงทรัพย์

mr. Weerabool Songsab

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

Director of Human Resource, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8597
โทรสาร : 0 2278 8596
weerabool@hotmail.com
18.

นายยอดชาย ไวยเนตร

Mr. Yodchai Waiyanate

ผู้อำนวยการส่วนวินัย

Director of Legal, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6215
โทรสาร : 0 2265 6213
-
19.

นางสาวนารีรัตน์ คงกระพันธ์

Miss. Nareerat Kongaphan

ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ

Director of Supply Analyst, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8592
โทรสาร : 0 2265 6127
nareerat_pdk@hotmail.com
20.

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8604
โทรสาร : 0 2265 6135
-

กองการต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายปวิช เกศววงศ์

Mr. Pavich Kasavawong

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

Director, Office of International Cooperation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8619
โทรสาร : 0 2265 6192
pavich.k@mnre.go.th pavichk@gmail.com
22.

นางพัชรี ทิพย์ขวัญ

Mrs. Patcharee Thipkwan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

General Service Officer, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8620
โทรสาร : 0 2265 6192
patchareethipkwan@gmail.com
23.

นางวัชรีย์ ช่วยศรี

Mrs. Wacharee Chuaysri

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือพหุภาคี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8626
โทรสาร : 0 2265 6192
bee.wacharee@gmail.com
24.

นางสาวนฤมล โอริส

Miss Narumon Oris

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทวิภาคี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6146
โทรสาร : 0 2265 6192
narumonoris@hotmail.com
25.

นางสาวกิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด

Miss KingKan Kheawsaad

ผู้อำนวยการส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8622
โทรสาร : 0 2265 6192
kheawsaard@yahoo.com

กองการบิน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
26.

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

Mrs.Chayanan Pakdeejit

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Acting Director of the Aviation for Natural Resources Conservation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8674
โทรสาร : 0 2278 8673
cpakdeejit@gmail.com
27.

นายสมประสงค์ ศิรอนุกุลพงค์

Mr.Somprasong siranukulpong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of general administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6182
โทรสาร : 0 2278 8673
somprasong.s@mare.go.th
28.

นายศราวุธ ชาติโยธิน

Mr.Sarawuth Chatyothin

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of the planning evaluation division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6277
โทรสาร : 0 2265 6183
Chatyothin.s@hotmail.com
29.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการบิน

Director of flight operations division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6148
โทรสาร : 0 2226 6188
ZXC2447@hotmail.com
30.

นายธวัชชัย เวียร์ร่า

Mr.Tawatchai Vierra

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาอากาศยาน

Director of aircraft maintenance division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6148
โทรสาร : 0 2226 6188
tv900@yahoo.com
31.

นายชนม์ณานันท์ ไตรยะพานิช

Mr.Chonnanan Triyapanich

ผู้อำนวยการส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน

Director ofaviation safety and aviation information division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8656
โทรสาร : 0 2278 8673
riverkwai9@gmail.com

กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
32.

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

Acting Sub Lt.Peerapol Munjit

ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of State Land Management Director of office of State Land Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2142 8618
โทรสาร : 0 2278 8608
oslm.org@mnre.go.th
33.

นางพรพิมล โต๊ะทอง

Mrs.Pronpimon Thothong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Servicer Officer (Professional Level) Acting Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8607
โทรสาร : 0 2278 8608
Ju_pimon@hotmail.com
34.

นายเกษตรพงศ์ เหน่งเพ็ชร

Mr.Kasetphong Nengpetch

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล (รักษาการ)

Director of the Evaluation and Policy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8607
โทรสาร : 0 2278 8608
Chanathipryu@gmail.com
35.

นางอภิญญา นราธนากร

Mrs.Aphinya Naratanagorn

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ

Environmentalist (Professional Level) Acting Director of the Photogrammetry Analysis Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8613
โทรสาร : 0 2278 8608
mnre.apinya@mail.com
36.

นายสุริยา ศรียะพงศ์

Mr.Suriya Sriyaphong

ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 1

Director of the State Land Management Division 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8610
โทรสาร : 0 2278 8669
suriyaphong@hotmail.com
37.

นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน

Mr.Muhammad Younghasan

ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2

Director of the State Land Management Division 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8616
โทรสาร : 0 2278 8608
mard0097@gmail.com
38.

นายเกษตรพงศ์ เหน่งเพ็ชร

Mr.Kasetphong Nengpetch

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ)

Plan and Policy Analyst (Professional Level) Officiate Director of the Regulatory lssues Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8611
โทรสาร : 0 2278 8608
Chanathipryu@gmail.com

กองตรวจราชการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
39.

นางสาวกานดา ชูแก้ว

Miss Kanda Chookaew

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

Director Of Inspection Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8638
โทรสาร : 0 2278 8630
Kanda_c@hotmail.com
40.

นางสาวปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการตรวจและประเมินผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6296
โทรสาร : 0 2278 8630
Phuncharat.c@mnre.go.th
41.

นางมาริสา อิงธรรมจิตร์

รักษาการ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8629
โทรสาร : 0 2278 8630
nuch15@hotmail.com
42.

นางสาวเพียงจันทร์ คล้ายสินธุ์

-

ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8632
โทรสาร : 0 2278 8630
Piangchan.k@mnre.go.th
43.

นางพัสรา กาญจนะวีระ

-

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8635
โทรสาร : 0 2278 8630
Pasara.k@mnre.go.th
44.

นางมาริสา อิงธรรมจิตร์

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8638
โทรสาร : 0 2278 8630
nuch15@hotmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
45.

น.ส.วนิดา แย้มสรวล

Miss Wanida Yaemsuan

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

DIRECTOR OF STRATEGY AND PLANNING DIVISION

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8641, 0 2265 6109
โทรสาร : 0 2265 6125
kerowaya@yahoo.com
46.

นางฉฏาธร สาอุดม

Mrs. Chathathorn Saudom

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8645
โทรสาร : 0 2265 6125
chathathorn@yahoo.go.th
47.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8651
โทรสาร : 0 2265 6158
oops_co@hotmail.com
48.

น.ส.ชุติญา สุขสวัสดิ์

Miss Chutiya Sooksawat

ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

Director of the Budget Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6305
โทรสาร : 0 2278 8653
budget_part@hotmail.com
49.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

Director of Strategic Development.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-
50.

นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร

Miss Somying Pongsamut

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst Professional Level Acting Director of Policy and Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8648
โทรสาร : 0 2265 6110
pongsamut@hotmail.com
51.

นางสาวอธิชา หาประทุม

Miss Athicha Harpratum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Management.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6314
โทรสาร : 0 2265 6125
athicha@mnre.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
52.

นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ

Mr.chalearmpun yincharoen

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Director, Center of Information and Communication Technology

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8681
โทรสาร : 0 2298 5735
chalearmpun.y@mnre.go.th
53.

นางเมธาวี ใจการุณ

Mrs. Maythawee Jaikaroon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

General Service Officer, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8683
โทรสาร : 0 2298 5735
maythawee.j@mnre.go.th
54.

นายอุดม จันทรสุข

Mr. Udom Chantrasuke

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6248
โทรสาร : 0 2265 6258
udom.c@mnre.go.th
55.

นางสาวอนุสรา หิรัญวงษ์

Ms.Anusara Hirunwong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

Computer Technical Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8691
โทรสาร : 0 2278 8682
ANUSARA.R@mnre.go.th
56.

นางธนินนิจ ธนัญชยานนท์

Mrs.Taninnij Dhananjayananda

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

Computer Technical Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8687
โทรสาร : 0 2278 8682
taninnij.k@mnre.go.th
57.

นายพรชัย ศรีสมบัติ

Mr.Pornchai Srisombat

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและติดตาม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

Electrician, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8694
โทรสาร : 0 2265 6200
Pornchai.s@mnre.go.th
58.

นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

Mr.Monte kietpawpan

ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8557
โทรสาร : 0 2265 6222
monte.k@mnre.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
59.

-

-

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Chief of Anticorruption Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6213
โทรสาร : -
-
60.

-

-

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6312
โทรสาร : -
-

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
61.

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

Mrs.Chayanan Pakdeejit

ผู้อำนวยการกองกลาง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Director of Institute of Human Resource Development on Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8584
โทรสาร : 0 2265 6180
cpakdeejit@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
62.

นายภัตติพงศ์ สุนทรวร

MR.Phattipong Soontornworn

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7561 1396
โทรสาร : 0 7561 1396-17
phattipong009@gmail.com
63.

นายทศพร โชติช่วง

Mr.Tossaporn Chotechuang

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

Foresty Technical Officer,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-13
โทรสาร : 0 7561 1396-17
tossaporn.ch21@gmail.com
64.

นายสุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน

Mr.Sujiroad Angchuan

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

General Administration Officer,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-11
โทรสาร : 0 7561 1396-17
sujiroad@hotmail.com
65.

นายฐากูล พิศสุวรรณ

Mr.Takool Pissuwal

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7561-1396 ต่อ 17
โทรสาร : 0 7561-1396 ต่อ 17
takool.pissu@gmail.com
66.

นายวีระศักดิ์ กราปัญจะ

Mr.Veerasak Krapanja

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Foresty Technical Officer, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-14
โทรสาร : 0 7561 1396-17
Lumforest25@hotmail.com
67.

นายปรีชา ทองนวล

Mr.Preecha Thongnul

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-15
โทรสาร : 0 7561 1396-17
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
68.

นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Director of Kanchanaburi provincial office of natural resources and environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3451 4910-11
โทรสาร : 0 3451 4415
kanchanaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
69.

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

Mr.Akarapong Khieocharm

ผู้อำนวยการสำนัก

Director of provincial office of natural resources and environment Kalasin

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
pongmoste@gmail.com
70.

นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล

Mr.Niyom Kittiwongtrakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the natural resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
niyom.s@mnre.mail.go.th
71.

นายประดิษฐ สุดชาดา

Mr.Pradit Sudchada

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
pradit.s@mnre.mail.go.th
72.

นายภัทรพงษ์ เดชบุรัมย์

Mr.Pattarapong dejburam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the water resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
kalasinmnre@gmail.com
73.

นางวัชรา มณีก้อน

Mrs. Watchara Maneekorn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
Watchara.m@mnre.mail.go.th
74.

นายวิชา สุวรรณามังกร

Mr.Wicha Suwannamangkorn

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
wicha37211@gmail.com
75.

สมพงษ์ มณีก้อน

Mr Sompong Maneekon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
maneekon_for35@hotmail.co.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
76.

นายปรีชาญ สามารถ

Mr.Preechan Samart

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kamphaengphet

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035
chan2424@hotmail.com
77.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035
-
78.

นายวิจิตร สุวรรณพงษ์

Mr. Vijit Suvannaphong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035
Vichit.chit006@gmail.com
79.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035
-
80.

นางสาวรุ่งกานต์ อ่อนน่วม

Miss Rungkan Onnuam

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035
rungkan_o@hotmail.com
81.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5570 5034
โทรสาร : 0 5570 5035
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
82.

นายพิชิต สมบัติมาก

-

ผู้อำนวยการ

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th
83.

นางเกตมณี มิตตัสสา

Mrs.Ketmanee Mittassa

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th
84.

นายวงศ์วิวรรธ ธนูศิลป์

Mr.Wongwiwat Thanusil

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of environment resources section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
Khonkaen.org@mnre.mail.go.th
85.

นายผดุงเกียรติ สีตะวัน

Mr.Phadungkeit Seetawan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
Khonkaen.org@mnre.mail.go.th
86.

นายชลอ เหมาะดี

Mr.Chalor Moadee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of natural resources section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.จันทบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
87.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Director Provincial of Natural Resources and Environment Chanthaburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
88.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environmental

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
89.

นางกนกพร กรรณมรกต

Mrs.Kanokpron Kanmorakod

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
90.

นายกิตติพล แต่งผิว

Mr.Kittipon Tangpiew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
91.

นายบัญหยัด โยธะกา

Mr.Banyud Yotaga

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of natural resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
92.

นางภูสิน เกตานนท์

Mrs Phusin Ketanond

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

(of the Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3851 1053
โทรสาร : 0 3851 1053
pketanond@hotmail.com
93.

นายพรสิทธิ์ พรมุนีวงศ์

Mr. Pornsit Pormmuneewong

นายช่างเทคนิคอาวุโส

(Senior Technician)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8951 2637
โทรสาร : -
ps_tiger8756@hotmail.com
94.

นายปฐมพงศ์ เชื้อโพน

Mr. Wanchai Meanprasong

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส gohwanchai@gmail.com

(Senior Forestry Officer)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8969 2693
โทรสาร : -
gohwanchai@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
95.

นายสุพจณ์ กุลประยงค์

Mr. Supoj Kulprayong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Director of Provincial offices for Natural Resources and Environment chonburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3839 8269
โทรสาร : 0 3839 8268
-
96.

นางวิภาวี ใจจักร์ธรรม

Mrs.Vipavee jaijaktham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3839 8268
โทรสาร : 0 3839 8268
Chonburi.org@mnre.mail.go.th
97.

นายสัญชัย ชนะสงคราม

Mr.Sunchai Chanasongkram

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3846 7034
โทรสาร : 0 3846 7034
Suncha.chana@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยนาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
98.

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

Director chainat provincial natural resources and environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
chainat.org@mnre.mail.go.th
99.

นายองอาจ คณุตม์วงศ์

Mr.Ongart Khanutwong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-
100.

นางอรวรรณ ตรีภาค

Mrs.orawan treepark

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-
101.

นางสาวจิตติมา เชื้อกูล

Miss Jittma Chaugool

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-
102.

นางจุฑาทิพ สุทธิบุตร

Mrs.Chuthatip Sutthibut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
103.

นายอิสระ พรมบุญเดช

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Director of provincial Office of natural resources and environment Chaiyaphum

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 11
โทรสาร : 0 4481 3178
cyp-env@hotmail.com
104.

นายคมชาญ ขวัญจำเริญ

Mr.Komchan Kuanjumroen

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 15
โทรสาร : 0 4481 3178
-
105.

นายจักพงษ์ ทองเปลว

Mr.Chakrapongse Thongpleo

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 13
โทรสาร : 0 4481 3178
-
106.

นางสาวณัฎฐ์ สุขขี

Miss Nat Sukkee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 16
โทรสาร : 0 4481 3178
-
107.

นางสาววรันญาพัชร มาฆะเซ็นต์

Miss Varanyaphat Makhasen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 17
โทรสาร : 0 4481 3178
-
108.

นางสาวบุษกล หมื่นชัย

Miss Butsakon Muenchai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 11
โทรสาร : 0 4481 3178
nuchtukjane@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
109.

นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ

Mr.Khajornsak La-oangthep

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chumphon

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2166
Chumphon.org@mnre.mail.go.th
110.

นายอุดม ยิ้มมุก

Mr.Audom yimmuk

ผู้อำนวยการส่วนน้ำ

director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
chumphon034@gmail.com
111.

นายพิศาล พุ่มสร้าง

Mr.Phisan Phumsrang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Natural and the water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7750 1330
โทรสาร : 0 7750 1330
forestrychumphon@gmail.com
112.

นางอวยพร ชิตดุษดี

Mrs.Auyphon Chitdutsadee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
envi.chumphon@gmail.com
113.

นางดวงรัตน์ พัฒนา

Mrs.Duangrat Phattana

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
Chumphon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
114.

นายบุญเกิด ร่องแก้ว

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Director of Provincial office for natural resources and environment Chiang Rai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816-12
-
115.

นางสิริภัฐสร เวียงนาค

Mrs. SiripassornViengnak

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816-12
V.nak2013@hotmail.com
116.

นายชีพชนก อัมรนันทน์

Mr. ChipchanokAmmaranan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5371 8191
-
117.

นายสมศักดิ์ ชาวคำเขต

Mr. Somsak Chawkomkhet

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5371 6955
-
118.

นายอานุภาพ เจริญไชย

Mr. AnuphapCharoenchai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5371 3895
Anuphap2500@gmail.com
119.

นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล

Mr. SurasakWanichanukul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of thestratergy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816-12
Mohun2557@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
120.

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Director ofProvincial office for natural resources and environment Chiang mai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-6
โทรสาร : 0 5311 2674
-
121.

นายภูวเดช มหาวันแจ่ม

Mr.Puwadace Mahawangaem

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-6
โทรสาร : 0 5311 2674
maahaa25@hotmail.com
122.

นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ

Mr.Piyapong Prapanwattana

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725
โทรสาร : 0 5311 2674
p_forest@hotmail.co.th
123.

นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์

Miss Wimolshaya Zathitshunthonphan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-15
โทรสาร : 0 5311 2674
-
124.

นายยอดชาย สายธนู

Mr.Yodchai Saithanu

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725
โทรสาร : 0 5311 2674
-
125.

นายสมคิด ปัญญาดี

Mr.Somkit Panyadee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-13
โทรสาร : 0 5311 2674
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
126.

นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร

Mr.Wuttichai Pirunsuntorn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Director Provincial Office of Natural Resources and Environment Trang

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 110
โทรสาร : 0 7521 5295
Trang.org@mnre.mail.go.th
127.

นายวริทธิ์ คิดถูก

Mr.Warit Kidtook

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 107
โทรสาร : 0 7521 5295
Warit46@gmail.com
128.

นางสาววิภา ลิ่มคำสุข

Ms.Wipa Limkamsook

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 108
โทรสาร : 0 7521 5295
trang.envii@gmail.com
129.

นายสุกรี อรรถพร

Mr.Sukree Attaporn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resource Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 109
โทรสาร : 0 7521 5295
sukree.pom29@gmail.com
130.

นางลดารัตน์ พงศ์พัฒนพาณิชย์

Mrs.Ladarat Pongpattanapanich

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 106
โทรสาร : 0 7521 5295
ladaratp@hotmail.com
131.

นายจิระเดช ลิ่มพานิช

Mr.Jiradech Limpanich

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 111
โทรสาร : 0 7521 5295
jiradech36@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
132.

นายบุญช่วย อรรถวรรธน

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057
-
133.

นายชูศิษฎ์ พงษ์เจริญ

MR.Chusit Pongcharoen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057
Chusitpong@hotmail.com
134.

น.ส.กัญญารัตน์ กลางบุรัมย์

Miss Kanyarat Klangburam

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057
envitrat@gmail.com
135.

นายวัชระ สุนทรภักดี

Mr. Watchara Soontornpakdee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of thestratergy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057
Watchara5153@gmail.com
136.

นางพัชรา เพิ่มทรัพย์

Mrs.Patchara Puamsap

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Administration Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057
nidpatmos@hotmail.com
137.

นายวัชระ สุนทรภักดี

Mr. Watchara Soontornpakdee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3951 1157
โทรสาร : 0 3952 0057
Watchara5153@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตาก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
138.

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์

Mr.Panyarut Rungsin

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Director Provincial office of Natural Resources and Environment tak

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 2153
โทรสาร : 0 5551 2153
tak.org@mnre.mail.go.th
139.

นางสาวจุรี อินต๊ะ

Miss Juree Inta

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 2153
โทรสาร : 0 5551 2153
tak.org@mnre.mail.go.th
140.

นายวิทยา ศรีสุวรรณ

Mr. Wittaya Srisuwan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 1377
โทรสาร : 0 5551 1377
tak.org@mnre.mail.go.th
141.

นางชยาภร อามระดิษฐ์

Mrs. Chayaporn Amratisha

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 3659
โทรสาร : 0 5551 3659
tak.org@mnre.mail.go.th
142.

นายสนั่น ใจวงษา

Mr. Sanan Jaiwongsa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 7691
โทรสาร : 0 5551 7691
tak.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครนายก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
143.

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล

Mr. Somchai Prempanichnukul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Director of Nakhonnayok Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0285
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
144.

-

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
145.

นายไชยา ศรีสุข

Mr. Chaiya Srisuk

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

โทรศัพท์มือถือ : 08 1877 2304
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
chaiya1566@gmail.com
146.

นายประทุม เพ็งพ่วง

Mr. Phatum Phengphuang

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

โทรศัพท์มือถือ : 09 4535 1561
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
banyen280911@gmail.com
147.

นายอธิวัฒน์ สารพันธุ์

Mr. Atiwat Sarapan

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : 08 6143 1952
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
atiwat1952@gmail.com
148.

นางสาวธันยนันท์ ยังเจริญ

Miss Tanyanund Youngcharoen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 06 5153 2964
โทรศัพท์ : 0 3731 2713
โทรสาร : 0 3731 1291
ืnathanicha_999@outlook.co.th
149.

นางเบญจมาศ ยกฤทธิ์

Mrs. Benjamart yoklit

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : 08 6478 8498
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
150.

นายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์

Mr. Kittichai Lertanansit

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : 09 5789 5871
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
zongwn69@gmail.com
151.

นายนภัส เตชะวัฒนกิจกุล

Mr. Napat Taechawattanakitkun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : 08 5201 5558
โทรศัพท์ : 0 3731 2713
โทรสาร : 0 3731 1291
napat.tae@hotmail.com
152.

นางสาวอุสา ขวัญคุ้ม

Miss Usa Khwankoom

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : 08 1899 1723
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
ีu_khwankoom@hotmail.com
153.

-

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
154.

ว่าที่ร้อยตรีกันตพิชญ์ มากยอด

Acting Sub-LT Kantapit Makyord

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : 09 0936 6755
โทรศัพท์ : 0 3731 5322
โทรสาร : 0 3731 1291
kantapitmakyod@gmail.com
155.

นางกาญจนา คำพิภาค

Mrs. Kanchana Kampipark

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : 08 5057 8210
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
chuanchit_nongkan@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
156.

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม

Mr.Pornsak Phuim

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Director of Nakhonpathom Provincial office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025
โทรสาร : 0 3434 0026
-
157.

นายมนต์ชัย ปั้นโอ้

Mr.Monchai Pan O

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0290
โทรสาร : 0 3434 0290
Pan_of@yahoo.com
158.

นายรังสรรค์ อ่อนใจเอื้อ

Mr.Rungsun Aonjaiaoi

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0291
โทรสาร : 0 3434 0291
-
159.

นายสมชาย กิตติชัยศรี

Mr.Somchai Kittichaisri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025
โทรสาร : 0 3434 0026
-
160.

นางสาวสุนทรีย์ ดาวเรือง

Miss.Soontaree Doawruang

ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025
โทรสาร : 0 3434 0026
Soontareekob@windowslive.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครพนม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
161.

นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4251 1272-16
โทรสาร : 0 4251 1272- ต่อ 18
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
162.

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง

Mr.Somkiat Susunpoonthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Director of Nakhon Ratchasima Provincial Offices of Natural Resources And Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
Koratnreo.org@mnre.mail.go.th
163.

นายรติ ลอยทวินันท์

Mr. Rati Roytawinant

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Senior Forestry Officer/Director of the natural resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
Koratnreo.org@mnre.mail.go.th
164.

นายสมชัย เสริฐศรี

Mr.Somchai Sertsri

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Forestry Technical Officer, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
165.

นายสาวปรางค์ทิพย์ รัตนะ

Miss Prangtip Rattana

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical Officer, Practitioner Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
166.

นางสงกรานต์ ประจันตะเสน

Mrs. Songkran Prachantasen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist/Senior Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
Songkranpra4@gmail.com
167.

นางสาววราภรณ์ ครัวกลาง

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
168.

นางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร

Ms Rungnapa Wisetsfinyakon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
169.

นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
170.

นางสาวโชติกา คันธะรัตน์

Mr.Chotika kuntarat

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
171.

นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น

Mr. Somkait Ruenklin

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

Senior Forestry Officer/Director of Strategic Development

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
koratnreo.org@mnre.go.th
172.

นางสาวระพีพรรณ มีโภคา

Miss. Rapeepan Meepoka

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
Meepoca@gmail.com
173.

นางสาวฉันทนา ผิวทอง

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3886
-
174.

นางวนิดา วิศิษฎ์วรากร

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
175.

นางสุภาภรณ์ ศุภนคร

Mrs. Supaporn Supanakorn

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Service Officer, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
koratnreo.org@mnre.go.th
176.

นางเบญญาภา ช้อยจอหอ

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Accounting Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
177.

นางกอมาศ มาสันเทียะ

Mrs. Komat Marsunthiah

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer Clerk, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
178.

นางเกวลิน นาสมใจ

Mrs. Kewalin Nasomchai

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนญงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4438 5388
-
179.

นางสาวชุติสรา ทองหลิม

-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer Clerk, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4438 3887
-
180.

นางอำภา ชวนงูเหลือม

-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

General Service Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
181.

นางสาวณัฐพัชญ์ นาเมืองรักษ์

Miss Nuttapad Namaueangrak

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

General Service Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
182.

นายชัยชาญ วงศ์บุญมี

-

นายช่างเทคนิคอาวุโส

Technician, Expert level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4435 3884
-
183.

นายจรงค์ รัตนพันธ์

-

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4435 3884
-
184.

นางประจวบ ชิดโคกสูง

Mr.Prajuap Chidkogsung

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4435 3884
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
185.

-

-

ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : -
-
186.

นางสมร มาสุข

Samon Masuk

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : -
-
187.

นายวสิษฐ์พล สุรัติรางคกุล

Vasitpon Suruttiramgkakun

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the forestry operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : -
-
188.

นายอิศรา ลิ่มวงศ์

Aitsara Limvong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครสวรรค์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
189.

นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์

Mr.Teeraphong Wimoljittranon

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonsawan

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0399
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 207
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
Jackteera@gmail.com
190.

นายวัยวุฒิ ผลทวี

Mr.Waiyawut Pholtavee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6938 0677
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 202
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
wutwut992@gmail.com
191.

นายแสดงศักดิ์ ปรุงนิยม

Mr.Sadangsak Prungniyom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9563 3256
โทรศัพท์ : 0 5622 4217
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
sadangsak@gmail.com
192.

นางบัวกัลยา เพ็ชยะมาตร์

Mrs.Buakanlaya Petyamart

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7306 3358
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 204
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
Patama.06@gmail.com
193.

นางบัวกัลยา เพ็ชยะมาตร์

Mrs.Buakanlaya Petyamart

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7306 3358
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 204
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
Patama.06@gmail.com
194.

นางสาวพัชรา สาคิรินทร์

Ms.Patchara Sakirin

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 1026 6539
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 201
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
pouch_t@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
195.

นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม

Ms.Thiparpa Yolthantham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Director of Nonthaburi Provincial Offices of Natural Resources And Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0443
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
waterpcd@gmail.com
196.

นางเขมนิจ ธนูวงษ์

Mrs.Khemanich Thanoowong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrator division

โทรศัพท์มือถือ : 09 2435 9009
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
Khem2011.t@hotmail.com
197.

นายบุญอนันต์ แคล้วอาวุธ

Mr.Boonanan Klaewawoot

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6107 5533
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
boonanank@gmail.com
198.

นายดลธรรม กอศรีพร

Mr.Dollathom Korsriporn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 1874 6446
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
dollatham29@gmail.com
199.

นายวินัย ศีตะโกเศศ

Winai Setakoses

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1343 8687
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
winai9004@gmail.com
200.

นายวสันต์ จารุศังข์

Mr.Wason Jarusunk

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1932 4745
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
wasonjarusunk@gmail.com
201.

นางจิตติมา ธาราภูมิ เรืองเรื่อ

Mrs.Chittima Tharapoome Ruangrua

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
envinon55@hotmail.com
202.

นางอมรรัตน์ นิลสุข

Mrs.Amornrat Nilsook

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional level

โทรศัพท์มือถือ : 08 5138 1672
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
203.

นางพนัชกร บุอ่อน

Mrs.Phanatchakron Buon

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีอาวุโส

Mineral Resources Officer Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : 09 0256 3535
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
204.

นางสาวสุขุมาล เมฆิน

Miss Sukhumarn Mekhin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

Environmentalist Practitioner Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 9248 1233
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
sukhmarn.eve@gmail.com
205.

นางสาวรมย์ชลี เหลือวัฒนวรรณ

Miss Romchalee Luewatthanawan

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical Officer, Practitioner Level

โทรศัพท์มือถือ : 09 5229 9419
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
failookzo@gmail.com
206.

นายอดิศักดิ์ ทิพย์สมัย

Mr. Adisak Thipsamai

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Policy and Planing Analyst Practitioner Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 5048 7406
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
adisakong@hotmail.com
207.

นางสาวภิริญญา ไพระออ

Miss Pirinya Phaira-or

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Policy and Planing Analyst Practitioner level

โทรศัพท์มือถือ : 08 5761 7204
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
strategy3478@hotmail.com
208.

นางสาวเบญญาภา ศรีอะรัญ

Miss Benyapha Sri-arun

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer Clerk, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : 09 7928 9115
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0727
Benyapha_sai@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
209.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Director of the Narathiwat Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
-
210.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
-
211.

นางพูนสิน เกษอารี

Mrs.Poonsin Gasarree

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
p_p_sin@hotmail.com
212.

นายวีรวัฒน์ วุนาพันธ์

Mr.Verawat Vunapan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากร

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
masaim9500@hotmail.com
213.

นายยามินย์ เหมาะทอง

Mr.Yamin Mohthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
yaminf29@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
214.

นายปรีชา โตมี

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Director Higher level Nan Provincial office of Natural Resources and Environmental

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
-
215.

นายมานิต ธนะวงค์

Mr.Manit thanawong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456-15, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
M_thawong@hotmail.com
216.

นายธนพล อินมงคล

Mr.Tanapol Inmongkol

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
Tanapol_24@hotmail.com
217.

นายพิทยา จำปาแก้ว

Mr.Pittaya jampakaew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
Forest543@hotmail.com
218.

นางรัตติกร สว่างวงษ์

Mrs.Rattikorn Sawargwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
Ku_2505@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
219.

นายพีรวัส เมฆิน

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Director of Provincial offices for Natural Resources and Environment Buengkan

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4249 2497-8
โทรสาร : 0 4249 2497-8
-
220.

นายสัมฤทธิ์ ฐิติญาณ

Mr.Samrit Thitiyan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4249 2497-8
โทรสาร : 0 4249 2497-8
buengkan.org@mnre. mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
221.

นายสุรชัย แสงศิริ

Mr.Surachai Sangsiri

ผู้อำนวยการ

Director Provincial Officer for Natural Resources and Environment Buriram

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4, 0 8175 2048-2
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-
222.

นางพันธมาศ แก้วนะรา

Mrs.Phanthamast Kaewnara

ผอ.ส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4 ต่อ 15, 0 8724 967-2
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
Phanthamast.k@mnre.mail.go.th
223.

นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา

Mrs.Chanpen Charoenchansa

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
jonchanpen@gmail.com
224.

นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง

Mr.Vorawut Wongkaloung

ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-
225.

นายไพโรจน์ วงษ์ธิ

Mr.Phairot Wong Thi

ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water resource Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
226.

นายสุชาติ คงสำเร็จ

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Director of the Office of Natural Resources and Environment Pathumthani Provincial

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 6341
โทรสาร : 0 2581 6341
-
227.

นางทัศนีย์ ศรีมหาบรรณ

Mrs.Tassanee Srimahaban

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 6341
โทรสาร : 0 2581 6341
Toy_mnre@hotmail.com
228.

นายไพบูลย์ ชายเกตุ

Mr. Piboon Chaikate

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2593 4068
โทรสาร : 0 2593 4068
P_chaikate@hotmail.com
229.

นายอนุกูล โอฬารกิจวานิช

Mr. Anugool Olankitvanich

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 6165
โทรสาร : 0 2581 6165
Anugool2506@gmail.com
230.

นายธีระศักดิ์ นครไชย

Mr. Teerasak Nakhonchai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 4649
โทรสาร : 0 2593 4069
Nam_pathumtani@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
231.

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง

Mr.Nitas Janthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Director of the Office of Natural Resources and Environmental Prachuapkhirikhan province

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-16
โทรสาร : 0 3260 4745
Nitasn_30@hotmail.com
232.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-17
โทรสาร : 0 3260 2496-18
-
233.

นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์

Mrs.Jirad Pranprasid

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-13
โทรสาร : 0 3260 2496-13
beeeeb111@hotmail.com
234.

นางพินัญญา ทองน้ำวน

Mrs.Phinanya Tongnumvon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 326 04745
โทรสาร : 0 3260 4745
Phinanya30@gmail.com
235.

นายณัฏฐกิตติ์ คงชุม

Mr.Nattakit Kongchum

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-15
โทรสาร : 0 3260 4409
k_badan@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
236.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

Director Provincial Officer for Natural Resources and Environment Prachinburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326, 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4326, 0 3745 4327
-
237.

นายกมล พิศมัย

MR. KAMOL PITSAMAI

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326, 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4326, 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
238.

นายวิทูร บุญส่ง

MR. WITOON BUNSONG

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326, 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4326, 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
239.

นายเทียนชัย บุญอาจ

MR. TEINCHAI BUNOAD

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326, 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4326, 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
240.

นายพรชัย ช่วยรัตน์

MR PORNCHAI CHUAIRAT

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326, 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4326, 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
241.

-

-

ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ปัตตานี

Director of Provincial office for Natural Resources and Environment pattani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
-
242.

นายทวี สกูลหรัง

Mr. Tawee Sakulrang

หัวกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7346 0073
โทรสาร : -
-
243.

นายอนุ ชาติประสิทธิ์

Mr.Anu Chartprasit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
-
244.

นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์

Mrs.Palita Lerdwonghat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
Palita1160@gmail.com
245.

นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์

Miss.Tanyaporn Hataipitak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
Tanya hataipitak@yahoo.com
246.

นายศุภชัย ศรีพรหม

Mr.Supachai Sriprom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
247.

นายประดิษฐ์ สีใส

Mr.Pradit Seesai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Director of Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0557
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
248.

นายภัทรพล ปงคำเฟย

Mr.pattarapol pongkhamfoel

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
Det 282 @hotmail.com
249.

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
seesaipd@hotmail.com
250.

นายสงัด โรจนติรนันท์

Mr.Sangad Rojanatiranan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
251.

นายสุพจน์ ตุ้ยดา

Mr. Supot Tuyda

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
252.

นายปริญญา โศภิตภิญโญ

Mr. Parinya Sophitphinyo

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
253.

นายสินธพ โมรีรัตน์

Mr.Sintop Morerat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Director Provincial Office of Natural Resources and Environment Pranakhonsriayutthaya

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
ayutthaya.org@mnre.go.th
254.

นางจุรีรัตน์ สุขเกษม

Mrs.Jureerut Sukkasem

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Administration Support Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
jureerut.s@mnre.go.th
255.

นายวิทยา หาดนิล

Mr.wittaya hadnil

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3534 6217
โทรสาร : 0 3534 6217
wittaya.h@mnre.go.th
256.

นายสมชาย โพธิ์ตระกูล

Mr.Somchai Potragoon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
somchai.po@mnre.go.th
257.

นายไพบูลย์ ภู่ทอง

Mr.Phaiboon Phoothong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6874
โทรสาร : 0 3534 6218
phaiboon.p@mnre.go.th
258.

นางสาวสุภัททา รุ่งโรจน์พานิช

Miss Supatta rungrojphanich

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
Supatta129@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
259.

นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ

Mr.Nithiwut Raviwan

ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.พังงา

Director of the office of Natural Resources and Environment phangnga

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033-607
โทรสาร : 0 7648 1033
Nithiwut25@gmail.com
260.

นางสาวกัญณ์ณพัชร์ ศุภวิชญ์ปภพ

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033-601 ต่อ 602
โทรสาร : -
-
261.

นายพนมธรรม จิตรา

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1081
โทรสาร : 0 7648 1081
-
262.

นายมนัส จู่ห้อง

Mr.Manas Cuhong

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1081-103
โทรสาร : 0 7648 1033
manua.ju31@gmail.com
263.

นางเตือนใจ รักษ์วงศ์

Mrs.Tuanjai Ruckvong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033-603
โทรสาร : 0 7648 1033
m.ck.mai@hotmail.com
264.

นางแววตา ธงสอาด

Mrs.Waewte Thongsaard

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033
โทรสาร : 0 7648 1033
waewta.plan@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
265.

นางสิริมณี ชุมเรียง

Mrs.Sirimanee Chumrieng

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Director Provincial Offices For Natural Resources And Environment Phatthalung

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7484 0823
โทรสาร : 0 7484 0822
phatthalung.org@mnre.go.th
266.

นางศุภวรรณ จินากุล

Mrs.Supawan Jinakul

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9293 5430
โทรศัพท์ : 0 7484 0823
โทรสาร : 0 7484 0822
jinakul99@hotmail.com
267.

นางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ

Miss.Sanee Thipthabiankarn

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1599 9911
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-16
โทรสาร : 0 7484 0822
sanee823@gmail.com
268.

นายศักดา ปานเจิม

Mr.Sakda Panjeam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1959 2780
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-15
โทรสาร : 0 7484 0822
panjerm_s@hotmail.com
269.

นางจิรภา เพชรรักษ์

Mrs.Jirapa Patchrak

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6955 5194
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-13
โทรสาร : 0 7484 0822
Jirapa.patchrak@gmail.com
270.

นางวณัฐฌา ยอดราช

Mrs.wanutcha Yodrach

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 8399 3507
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-17
โทรสาร : 0 7484 0822
phatthalung.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
271.

นายไพรัช นาคทรัพย์

Mr.Pairat Naksab

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Director of Provincial Office for Natural Resources and Environment Phichit

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
272.

นางอภิชญา จันทร์มุข

Mrs.Ahichya Junmuk

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
273.

นางบัวลอย สุขแสงนภา

Mrs.Bualoi suksangnapa

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
274.

นายสิทธา นาคะภากร

Mr.sittha Nakhapakorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
275.

นายปรีชา อาสมาน

Mr.Preecha Arsaman

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
276.

นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Director, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : 0 5532 2652
-
277.

นายนฤดม พรหมดนตรี

Mr.NALUDO PHROMDONTREE

พนักงานขับรถยนต์

Driver

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
278.

นางสาวมนัญชยา มีไชยโย

Ms.MANANCHAYA MEECHAIYO

พนักงานทั่วไป

General Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
279.

นางสาวภัคจิรา แซ่เรือง

Ms.PAKJIRA SAERUANG

พนักงานทั่วไป

General Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
280.

นายธนัช ศิริพลวัฒน์

Mr.THANAT SIRIPHONLAWAT

ช่างเจาะบ่อบาดาล ช ๔/หัวหน้า

Technician

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2655
โทรสาร : -
-
281.

นายณรงค์ฤทธิ์ ชวานนท์

NARONGRIT CHAWANON

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
282.

นางมาลิน่า มีไชยโย

Mrs.MARINA MEECHAIYO

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ผู้อำนวยการส่่วนบริหารและกำกับนโยบาย

Officer Clerk, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
283.

นางสาวณิชนันทน์ ปลาดตา

Ms.NICHANUN PLADTA

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer Clerk, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
284.

นางกาญจนา วิลัยรัตน์

Mrs.KANJANA WIRAIRAT

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการทั่วไป

General Administration Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
285.

นางสาวเกสร คำเย

Ms.KESORN KOMEYAE

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652 ต่อ 301
โทรสาร : -
-
286.

นางสาวกฤติกา กิตติวิโรจน์

Ms.KRITTIKA KITTIWIROTE

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 5 5322 652-301
โทรสาร : -
-
287.

นายณัฐรัชต์ คำวัฒนา

Mr.NATTARAT KAMWATTANA

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2655
โทรสาร : -
-
288.

นายวสันต์ ศรีสม

Mr.VASAN SRISOM

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน/ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Technician, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2655
โทรสาร : -
-
289.

นางจีรพร อ่ำอยู่

Mrs.JEERAPON AMYU

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Forestry Technical Officer, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
290.

นายรพีพร บ่อคำ

Mr.RAPEEPORN BORKUM

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
291.

นายก้องเกียรติ ชมบริสุทธิ์

Mr.KONGKIAT CHOMBORISUT

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
292.

นายปริญญา ศรีแก้วดี

Mr.PRARINYA SRIKAEWDEE

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Forestry Officer, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
293.

นางจรัสลักษณ์ ธนาธรชัย

Mrs.JARUSLUK THANATHONCHAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administration Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
294.

นางสุวนิจ มวลคำลา

Mrs.SUVANID MUALKHUMLA

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Supply Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
295.

นางสาวณัฏทินีย์ มั่นชาวนา

Ms.NATTINEE MUNCHAONA

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652 ต่อ 104
โทรสาร : -
-
296.

นางกัลยา รัตนชีวกุล

Mrs.KUNLAYA RATTANACHEEAKUL

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ แผนงานและสารสนเทศ

Forestry Technical Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652 ต่อ 103
โทรสาร : -
-
297.

นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์

Mrs.TEERAPORN YONGRUPRAPHUN

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652 ต่อ 301
โทรสาร : -
-
298.

นางจีรพร อ่ำอยู่

Mrs.Jeerapon Amyu

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ)

Forestry Technical Officer, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-106
โทรสาร : 0 5532 2652
Jeerapon61@gmail.com
299.

นายปริญญา ศรีแก้วดี

Mr.Prarinya Srikaewdee

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ แผนงานและสารสนเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสานและกิจการพิเศษ

Director of the Strategy Planning and Information Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-106
โทรสาร : 0 5532 2652
-
300.

นายณรงค์ฤทธิ์ ชวานนท์

Mr.Narongrit Chawanon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางระกำ)

Forestry officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-111
โทรสาร : 0 5532 2652
-
301.

นายก้องเกียรติ ชมบริสุทธิ์

Mr.Kongkiat Chomborisut

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายการอนุญาต/ทำหน้าที่หัวหน้างานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และหัวหน้างานใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้)

Forestry officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-113
โทรสาร : 0 5532 2652
-
302.

นางกัลยา รัตนะชีวะกุล

Mrs.KunlayaRattanacheewakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการอนุญาต

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-111
โทรสาร : 0 5532 2652
St.pitlok@gmail.com
303.

นางสาวเกษร คำเย

Miss Kesorn Komeyae

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและฝ่ายควบคุมมลพิษ)

Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2649
โทรสาร : 0 5532 2649
panong_24@hotmail.com
304.

นางกาญจนา วิลัยรัตน์

Mrs.Kanjana Wilairat

ผอ.ส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-103
โทรสาร : 0 5532 2652
Kanjana27042503@gmail.com
305.

นางมาลิน่า มีไชยโย

Mrs.Marina Meechaiyo

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (หัวหน้าฝ่ายพัสดุ)

General Service Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-101
โทรสาร : 0 5532 2652
marina.me@mnre.mail.go.th
306.

น.ส.ณิชนันทน์ ปลาดตา

Miss Nitchanun Pladta

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายพัสดุ)

General Service Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-104
โทรสาร : 0 5532 2652
nitnun_056@hotmail.com
307.

นางสุวนิจ มวลคำลา

Mrs.Suvanid Mualkhumla

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (หัวหน้าฝ่ายการคลังและงบประมาณ)

Finance and Accounting Officer, Operational Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-104
โทรสาร : 0 5532 2652
yuisuni_54@hotmail.com
308.

นางจรัสลักษณ์ ธนาธรชัย

Mrs.Jarusluck Thanathornchai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (งานธุรการ)

General Administration Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-106
โทรสาร : 0 5532 2652
-
309.

นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์

Mrs.Teeraporn Yongrupraphun

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2649
โทรสาร : 0 5532 2649
Teeraporn_j@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
310.

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการระดับสูง

Director Of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phetchaburi Managerial Positions, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802
-
311.

นางมาลี เรืองแสงอร่าม

Mrs.Malee Ruangsangaram

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802
malee.ruang@hotmail.com
312.

นายนิพล ไชยสาลี

Mr.Nipon Chaisalee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802
nchaisalee@hotmail.com
313.

นายไล้ สืบแสง

Mr.Lai Suptsang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3242 5605
โทรสาร : 0 3242 5605
Suli7585@gmail.com
314.

นางธนกร ฮะยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3242 3774
โทรสาร : 0 3242 3774
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
315.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

Director of the Office of Phetchabun province Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9787
-
316.

นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร์

Mr.Pitoon Jeamvigitr

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9787
pbmnre@hotmail.com
317.

นายพิชญ บุญญาสุ

Mr.Pichya Boonyasu

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9787
pbmnre@hotmail.com
318.

นายนพดล เลื่อมตา

Mr.Noppadol Laumta

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9787
pbmnre@hotmail.com
319.

นางสาวสมพร โค้วนฤมิตร

mrs.sompon koynaruamit

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9787
pbmnre@hotmail.com
320.

นายสุกิจ รัตนวิบูลย์

Mr.Sukit Rattanaviboon

ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง)

Director of the Office of Phetchabun province Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
Phetchabun.org@mnre.mail.go.th
321.

นางธนสร นิลพร

Mrs.Tanasorn Ninphon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
Phetchabun.org@mnre.mail.go.th
322.

นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร์

Mr.Pitoon Jeamvigitr

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Division of Natural Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
Phetchabun.org@mnre.mail.go.th
323.

น.ส.สมพร โค้วนฤมิตร

Ms.Somporn Kownarumith

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Division of water Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
Phetchabun.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
324.

นายธีระ เงินวิลัย

Mr.Theera Ngoenwilai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phrae

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637
โทรสาร : 0 5451 1637
-
325.

นางจันทร์เพ็ญ หงส์สิบสาม

Mrs. Chanpen Hongsibsam

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637
โทรสาร : 0 5451 1637
Chanpen_H13@hotmail.com
326.

นายมโนธรรม ชาญกล้า

Mr. Manotham Chankla

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637
โทรสาร : 0 5451 1637
BEOM_2556@hotmail.co.th
327.

นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์

Mrs. Mayuree Phondeeprasit

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5453 4453
โทรสาร : 0 5453 4453
mayuree_p99@hotmail.co.th
328.

นางวิริยา อาษานอก

Mrs.Wiriya Asanok

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5453 4453
โทรสาร : 0 5451 1637
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
329.

นายวัฒนพงษ์ สุกใส

WATTHANAPONG SUKSAI

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phuket

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067-11
enviphuket@hotmail.com
330.

นางพัชรินทร์ ยีตำ

Miss. Patcharin Yeetum

ผู้อำนวยการส่วยอำนวยการ , ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the General Administration Division , Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067 ต่อ 11
enviphuket@hotmail.com
331.

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร

Mr. Nattakrit Polpetch

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067 ต่อ 14
โทรสาร : 0 7621 1067 ต่อ 14
enviphuket@hotmail.com
332.

นายไพรัช ลิ้มประเสริฐ

Mr.PAIRAT LIMPRASERT

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067-13
โทรสาร : 0 7621 1067-11
enviphuket@hotmail.com
333.

นายสัญชัย เชาว์เฉียบ

Mr. Sanchai Chaocheap

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067-11
enviphuket@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มหาสารคาม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
334.

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4377 7395
โทรสาร : 0 4377 7395
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
335.

นายสุรเดช อัคราช

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Office of Natural Resources and Environment, Mukdahan

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4261 4231
โทรสาร : 0 4261 4231
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
336.

นายประพันธ์ กาใจทราย

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Director of Mae Hong Son Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5369 5474
โทรสาร : -
-
337.

นายชาตรี สุธีพิเชฐภัณฑ์

Mr. Chatree Sutheppunchanapan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5369 5474
โทรสาร : -
-
338.

นายสุวิทย์ นิยมมาก

Mr. Suwit Niyommak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5369 5466
โทรสาร : -
-
339.

นายคำนึง คำอุดม

Mr.Kamneung Kamudom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5369 5513
โทรสาร : -
-
340.

นายเดช สุขก๋า

Mr.Dach Sukka

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5669 5513
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยโสธร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
341.

นายชมภู มหันตะกาศรี

MR.Chompoo mahanthakasri

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Director of Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 4
โทรสาร : 0 4571 5657
mahantakasri@gmail.com
342.

นางเพลินจิตร ทาระพันธ์

Mrs.Plernjit Talapan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 1
โทรสาร : 0 4571 5657
Plernjit.t@mnre.go.th
343.

นางสาวทิพาพร เวชกามา

Miss. Tipaporn Wechagama

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4571 5466-2
โทรสาร : 0 4571 5657
wtipaporn@hotmail.com
344.

นายคลอน ปานทอง

Mr.Khlon Panthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4571 5466-5 ต่อ 6
โทรสาร : 0 4571 5657
-
345.

นางสาวทิพาพร เวชกามา

Miss. Tipaporn Wechagama

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 3
โทรสาร : 0 4571 5657
wtipaporn@hotmail.com
346.

นางกนกวรรณ พลูสวัสดิ์

Mrs.Kanokwan Pulsawat

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 1
โทรสาร : 0 4571 5657
KANOKWAN.pu@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
347.

นายสิทธิชัย บรรพต

Mr.Sidtichai Bunpot

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment yala

โทรศัพท์มือถือ : 08 1966 7246
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
mnre_yala@hotmail.com
348.

นางสาวกัลยา โตะแวอายี

Miss Kallaya Tohwaeayee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0713 2955
โทรศัพท์ : 0 7320 3535
โทรสาร : 0 7320 3535, 0-7321-2786
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
349.

นายเกียรติขจร บุญอิ่ม

Mr.Keatkajohn Boonaim

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the forestry operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1991 7468
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
350.

นายชัฎสมพล วงศ์พิศาล

Mr.chatsompol Wongpisarn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 0065 4456
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
351.

นางสุไลลา อาลี

Mrs.Sulaila Alee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9468 0524
โทรศัพท์ : 0 7320 3525
โทรสาร : 0 7320 3525
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
352.

นายพิเชษฐ จันทรุ่งโรจน์

MR.Pichet Chantarungrot

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : 08 9734 3573
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
mnre_yala@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
353.

นายสายนต์ สีหาบัว

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
354.

นายปรัชญา ทั่งจันทร์

Mr.Phratchaya thangjun

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ranong

โทรศัพท์มือถือ : 08 9967 4603
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
-
355.

นางกันยา ลาภวงศ์ประเสริฐ

Mrs.Kunya Larpwongpraseat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
Kunya.Larpwongpraseat@gmail.com
356.

นางสาวชินานาฏ ลิขะไชย

Miss.ChinanardLikkachai

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
yui_chinanard@hotmail.com
357.

นายสมพัฒน์ เพิงมาก

Mr.SomputPengmak

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
-
358.

นายศิริ ปูชนียกุล

Mr.Siri Puchaneeyakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
Siri_2502@hotmail.com
359.

นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท์

Mr.Prasitlertphittayanon

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Directorof the StratecyDivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
Prasitlert@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
360.

นายครรชิต ศรีนพวรรณ

-

ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง

(Director of the Offices of RayongPrevincial Natural Resources and Environment)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
-
361.

นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
nirutho@gmail.com
362.

นางอรุณีเอื้อภวิช

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
aruney.wita@hotmail.com
363.

นางเบญจวรรณ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
Benjawan_sir@hotmail.com
364.

นายสมจิตร จันทร์ผลึก

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
Somjit_ch@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
365.

นายจุมพฏ ชอบธรรม

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Director Provincial officer for Natural Resources and Environment Lopburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-
366.

นายทรงศักดิ์ สุขเกษม

Mr.Throngsak Sukkasam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
lopburi.org@mnre.mail.go.th
367.

นายสุเทพ เร่งรัด

Mr.Suthep Rengrud

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
lopburi.org@mnre.mail.go.th
368.

นายชิดชัย บุญพิทักษ์

Mr.Chidchai Boonpitak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
lopburi.org@mnre.mail.go.th
369.

นางแสงจันทร์ เติมลาภ

Mrs.Sangjant Teurmlap

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
lopburi.org@mnre.mail.go.th
370.

นายสันต์ บุญถาวร

Mr. San Boonthavorn

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน ผอ.สนง.ทสจ.รบ.

Senior forestry officer Acting Director of the Office of Natural Resources and Environment, Ratchaburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3233 7041
โทรสาร : 0 3232 2037, 0 3232 2604
ratchaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
371.

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Director , Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-
372.

นายประภาส วนาประดิษฐ์

Praphas Wanapradit

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)

Forestry technical Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-
373.

นายชิดชัย บุญพิทักษ์

Chidchai Boonpitak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) และ (ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์)

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-
374.

นายวิเชียร ปาคำ

Wichian Pakham

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ) และ (ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ)

General Administration Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
375.

นายปรัชญา อนุภาพสุวรรณ

.

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry technical Officer, Opertional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 22
โทรสาร : -
-
376.

นายกมล ร่างมณี

Mr.Kamon Rangmanee

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry officer, Senior level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 22
โทรสาร : -
-
377.

นางสาวธาณุมาศ หมูคำ

Miss. Thanumad Mookhum

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Finance and accounting officer, Operational level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 17
โทรสาร : -
-
378.

นางเสาวนีย์ ไชยนุบาล

Mrs.Saowanee Chainuban

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and accounting officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 16
โทรสาร : -
-
379.

นางพึงพิศ อุ่นผูก

.

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 15
โทรสาร : -
-
380.

นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Director of Natural Resources and Environment Office Lampang provice

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 13
โทรสาร : 0 5423 0551
-
381.

นายจักรพงษ์ บัวกล้า

Mr. Jakkapong Buakar

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Forestry Technical office, Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
382.

นายคมกฤช อารีย์เกิดเพียร

Mr. Komkrid Areekeardprion

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
383.

นายพรทวีวัฒน์ วงษ์แสน

Mr. Pontawewat Wongsand

เจ้าพนักงานป่าไม้่ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
384.

นายปราการ จันทยากุล

Mr. Prakran Jantyakul

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
385.

นายอภิชาติ อรรถพร

Mr. Apichard Athapon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
386.

นายชวลิต ไชยวรรณ

Mr. Chouwalit Chaiwan

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
387.

นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์

Mr. Monchai Hanpongphan

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry officer, Senior level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
388.

นางสาวอรพิณ ลำจวน

Miss Orapin Ramjuan

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

General administration officer. Practitional level.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 16
โทรสาร : 0 5423 0551
-
389.

นายสนั่น วงษา

Mr.sanan Wongsa

นายช่างเทคนิคอาวุโส

Technician, Expert level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 25
โทรสาร : 0 5423 0551
-
390.

นางสาววิไลวรรณ เครือสาร

Miss Wilaiwan kersand

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

General administrater, Senior professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 17
โทรสาร : 0 5423 0551
-
391.

นายประสงค์ แก้วบุญปัน

Mr.Prasong Keawboonpan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 18
โทรสาร : 0 5423 0551
-
392.

นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร

Mr.Adthawut Pongsopawijit

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 19
โทรสาร : 0 5423 0551
gocome0097@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
393.

นายพีระ ช่วยบำรุง

Mr Peera Chuaybamrung

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Director of Lamphun Provincial Offices For Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
peera.moo25@gmail.com
394.

นางอำไพ เกษมพิทักษ์พงค์

Mrs. Ampai Kasempitakpong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0662
lamphun.org@mnre.go.th
395.

นายสัญญา ทุมตะขบ

Mr. Sunya Thumtakob

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
lamphun.org@mnre.go.th
396.

นายณัฐชัย ชีวะศิริ

Mr. Nutthachai Chevasiri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
lamphun.org@mnre.go.th
397.

นายณัฐชัย ชีวะศิริ

Mr.Nutthachai Chevasiri

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
lamphun.org@mnre.go.th
398.

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
lamphun.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
399.

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

โทรศัพท์มือถือ : 081-7520821
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
-
400.

นายศุภวัฒก์ บัญญัติ

Mr.suppawat Bunyut

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of Strategy division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
suppawatb@hotmail.com
401.

นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูร

Mr.Khrjangkhrai Thanasrilungkool

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
-
402.

นายโกวิท แสนสุข

Mr.Kowit Sansuk

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
kowit_samsook@yahoo.co.th
403.

นางสาวอัคริมา หวานฉ่ำ

Miss Akrima Wancham

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
wancham.ma@hotmail.com
404.

นางสาวนุชริน จันทร์พาณิชย์

Miss Nucharin junpanit

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Maintain government agency Director Of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
njunpanit@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
405.

นายธานนท์ โสภิตชา

Mr. Thanon Sopitcha

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Director Provincial Office for Natural Resources and Environment Srisaket

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
406.

นายจิรศักดิ์ ทองเพิ่ม

Mr. Jirasak Thongperm

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director for Natural Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
407.

นางปักอี ทองเทพ

Mrs. Pak-I Thongthep

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director for Administrator

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
408.

นางวิภาดา คำทองดี

Ms. Vipada Khamthongdee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director for Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4564 3091
โทรสาร : 0 4564 3091
-
409.

นายจิรศักดิ์ ทองเพิ่ม

Mr. Jirasak Thongperm

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director for Straregy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
410.

นายสุรัติ ทองเทพ

Mr. Surat Thongthep

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director for Water Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 2667
โทรสาร : 0 4561 2667
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
411.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Director of The Office of Natural Resources and Environment Sakonnakhon

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
-
412.

นางสาวบัวลี หลักทอง

Miss Bualee Lakthong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
413.

นายเจริญชัย ศิริคุณ

ิMr.Jarernchai Sirikhun

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
414.

นายประยวน มุ่งหมาย

Mr.Prayuan Mungmai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
415.

นายนราธิป นันทราช

Mr.Narathip Nantharat

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
416.

นายชูศิลป์ โฮมวงศ์

Mr.Chusin Homwong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director Of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
417.

นายอาคม ยุทธนา

Mr.Arkom Yuttana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Director 0f Songkhla Provincial Office for Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1579
โทรสาร : 0 7432 7428
-
418.

นางสาวประทุมภรณ์ แก้วธรรมรัตน์

Miss Pratoomporn Kaewthammarat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 208
โทรสาร : 0 7432 7428
kuh_monre@hotmail.com
419.

นางนำจิตร จันทร์หอม

Mrs.Namchit Chanhom

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 6234 ต่อ 214
โทรสาร : 0 7432 7428
mnresk.water@gmail.com
420.

นายกฤตย ปุรินทราภิบาล

Mr. Krit Purintarapiban

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director Of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 207
โทรสาร : 0 7432 7428
krit.22@hotmail.com
421.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 6281 ต่อ 208
โทรสาร : 0 7432 7428
-
422.

นางศุภา ศรีสมัย

Mrs. Supa Srisamai

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director Of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 6234 ต่อ 214
โทรสาร : 0 7432 7428
supa_sri@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
423.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Director Of Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7471 1039
โทรสาร : 0 7472 1391
-
424.

นางศุภวรรณ จินากุล

Mrs.Supawan Jinakul

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-16
โทรสาร : 0 7472 1391
Jinakul99@hotmail.com
425.

นายอาลี สุขสุวรรณ์

Mr.Alee Suksuwan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-14
โทรสาร : 0 7472 1391
heislee@hotmail.com
426.

นายสุรศักดิ์ กนกเนตรจมร

Mr.Surasak Kanoknetjamorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division Forestry Technical Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-13
โทรสาร : 0 7472 1391
surasakku42@gmail.com
427.

นายพรศักดิ์ นุรักษ์ภักดี

Mr.Pornsak Nurakpakdee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-15
โทรสาร : 0 7472 1391
pornsak2303@gmail.com
428.

นางสาวกานดา เรืองหนู

Mrs.Kanda Ruangnu

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategic and Information Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7471 1039
โทรสาร : 0 7472 1391
ruangnu@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
429.

นายชายชาญ เตโชทินกร

Mr.Chaichan Techotinnakorn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Director Provincial Offices For Natural Resources and Environment Samutprakan

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
430.

นายเริงณรงค์ นิ่มนวล

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
Samutprakan.mnre@gmail.com
431.

นางธีรยา ฝอยทอง

Mrs.Teeraya Folthong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
432.

นางเกสนีย์ ทรัพย์โชคอนันต์

Ms. Kessanee Subchokanan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
Samutprakan.mnre@gmail.com
433.

นางสาวนพวรรณ หรั่งหมอยา

Noppawan​ Rangmorya

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
-
434.

นางสาวนันทพร คงสำรวย

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1051
โทรสาร : -
Samutprakan.mnre@gmail.com
435.

นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง

-

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
Samutprakan.mnre@gmail.com
436.

นางสุรีย์ นุ่มพูล

Mrs. Suree numpool

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Administration Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050-3
โทรสาร : 0 2183 1050-3
Samutprakan.mnre@gmail.com
437.

นางกัญญาวีณ์ ตันติชนะกุล

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Accounting Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : 0 2183 1050
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
438.

นางสาวดวงนภา สุวรรณ

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
439.

นายพรประสิทธิ์ เยาว์ดำ

-

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050-3
โทรสาร : 0 2183 1050-3
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
440.

นายสุภราช แจ้งเขว้า

-

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical Officer, Practitioner Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : 0 2183 1050
Samutprakan.mnre@gmail.com
441.

นางสาวณัฐณิชา อารยะสมบูรณ์

-

นักวิชาการส่วนสิ่งแวดล้อม

Environmental

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1051
โทรสาร : 0 2183 1051
Samutprakan.mnre@gmail.com
442.

นางสาวอารีนา มังวอ

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(Environmental)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : 0 2183 1050
Samutprakan.mnre@gmail.com
443.

นางสาวดาว ปราณีตพลกรัง

-

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2395 2155
โทรสาร : 0 2395 2155
Samutprakan.mnre@gmail.com
444.

นางสาวพิมพ์ชนก ประมูลทรัพย์

-

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
Samutprakan.mnre@gmail.com
445.

นางสาวสุภาพร แขะสิงห์

Supapon Keasing

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
Samutprakan.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
446.

นายถิน พิสูจน์

Mr.Thin Pisud

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Director office of Samutsongkhram Provincial Office for Natural Resources and Environment Samutsongkhram

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 3135
โทรสาร : 0 3471 3135-101
-
447.

นางวิชาดา ลัดดากลม

Mrs.Vichada Laddaklom

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 3135
โทรสาร : 0 3471 3135-101
Toy_Vichada@hotmail.com
448.

นายมานพ ญาณพิสิฐกุล

Mr.Manop Yanpisitkul

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 3135
โทรสาร : 0 3471 3135-102
nre_samut@hotmail.com
449.

นายสมควร อนันทศรี

Mr.Somkoun Anantasri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 3135
โทรสาร : 0 3471 3135-103
s.anantasri@gmail.com
450.

นายชุมพล ทองแท้

Mr.Chumpon Tongtae

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Academic forestry expert.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 3135-103
โทรสาร : 0 3471 3135-101
katay59@hotmail.com
451.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 5305
โทรสาร : 0 3471 5305
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
452.

นายวัฒนา พรประเสริฐ

Mr.Wattana Pornprasert

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

Director of Samutsakhon Provincial Offices of Natural Resources And Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 34-810 ต่อ 300
โทรสาร : 0 34-810 ต่อ 300
vut.forestry26@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
453.

นายธีรพล ศรีโมรา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Director of Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-18
โทรสาร : 0 3742 5038
sakaeo.org@mnre.go.th
454.

น.ส.บุญสิตา สมบัติ

Miss.Bunsita Sombut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-15
โทรสาร : 0 3742 5038
-
455.

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช

Mr.Sanya Wongwaiamondwach

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-12
โทรสาร : 0 3742 5038
sanyareo5@yahoo.com
456.

นายสิริพงศ์ ไพบูลย์

Mr.Siripong Paiboon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-17
โทรสาร : 0 3742 5038
-
457.

นายชนินทร สิขัณฑกนาค

Mr.Chanintorn Sikhandakanage

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-14
โทรสาร : 0 3742 5038
chanintron123@hotmail.com
458.

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช

Mr.Sanya Wongwaiamondwach

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-16
โทรสาร : 0 3742 5038
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
459.

นายโกเมศ พุทธสอน

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Director of Saraburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
460.

นางนงค์รัก แจ่มประไพ

Nongruck Jamprapai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Executive Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
461.

นายสถาพร โพธิสาขา

Sathaphorn Phothisakha

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director, Division and Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
462.

นางสาวรชธภร ฐานะวร

Rachathaphon Thanaworn

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
463.

นายพิบูลย์ โชตเศรษฐ์

Piboon Chotsate

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Resource Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
464.

นายสุรโชติ ทองบู่

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director, Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สิงห์บุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
465.

นายจิตรกร สุวรรณเลิศ

Mr.Jittrakorn Suwanlert

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Director of the Office of Natural Resources and Environment Singburi Province

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 36 511713
singburi.org@mnre.go.th
466.

นางนิรัชนก ทองแถม

Mrs.Nirachanok Thongtham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
467.

นายก่อเกียรติ กุลหกุล

Mr. Kokiet Kulhakool

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
468.

นายสามารถ สามัญเขตกรณ์

Mr.Samat Samankhelkon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
469.

นายรณชัย ปิ่นแก้ว

Mr.Ronnachai Pinkeaw

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
470.

นายฉัตรชัย เจริญสุข

Mr.Chatchai Charoensuk

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุโขทัย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
471.

นายเมืองแมน เกิดนานา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Director Sukhothai Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
-
472.

นางสาวอุบลวรรณ พลทะยาน

นางสาวอุบลวรรณ พละทะยาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
473.

นางสาวนฐพร ดิลกเมธานนท์

นางสาวนฐพร ดิลกเมธานนท์

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
474.

นางสาวคณิตา ชะอุ่ม

นางสาวคณิตา ชะอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
475.

นายภาณุวัฒน์ หรรสคุนาทัย

นายภาณุวัฒน์ หรรสคุนาทัย

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
476.

นายบัญชา ไชยเสน

นายบัญชา ไชยเสน

นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
477.

นางพรทิพย์ บาลี

นางพรทิพย์ บาลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5516 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
478.

นางสาวไอลดา ยาท้วม

นางสาวไอลดา ยาท้วม

นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
479.

นายปาณสิน สองเเคว

นายปาณสิน สองเเคว

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5516 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
480.

นายชัชวาลย์ วันไชย

นายชัชวาลย์ วันไชย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
481.

นายณรงค์ พุ่มพวง

นายณรงค์ พุ่มพวง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5516 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
482.

นางปริญญา บุญส่ง

นางปริญญา บุญส่ง

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งเเวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งเเวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5516 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
483.

นายล้อม ยิ้มยวน

Mr.Lom yimyun

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
Sukhothai.mnre@hotmail.com
484.

นางศิริพันธ์ พานิชยกุล

Mrs.Siripan Panichayakul

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
siripan.p@mnre.mail.go.th
485.

นายล้อม ยิ้มยวน

Mr.Lom Yimyuan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 3352
โทรสาร : 0 5561 0635
lom.y@mnre.mail.go.th
486.

นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์

Mr.Amnua Srisangrit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 6085
โทรสาร : 0 5561 0635
amnuay.sr@gmail.com
487.

นายปริญญา บุญส่ง

Mr.Prarinya Boonsong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 1986
โทรสาร : 0 5561 1986
yomriver@hotmail.com
488.

นางสาวไอลดา ยาท้วม

Ms.Ailada Yathuam

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5561 1986
โทรสาร : 0 5561 1986
aijang.y@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
489.

นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3553 5-426
โทรสาร : -
-
490.

นางสาวปวีณา ทิพย์เสวต

Miss Pawena Thipsawate

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3553 5426-6
โทรสาร : 0 3553 5179
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษณ์ธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
491.

นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-
492.

นายณัฐพงศ์ ยอดเมือง

Mr.Nuttapong Yodmueng

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 2555
โทรสาร : 0 7728 2555
-
493.

นายเกรียงศักดิ์ มากมี

Mr.kreangsak Makmee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-
494.

นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า

Miss.Niphapan Srifa

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-
495.

นางธณัฐดา จำเริญกิจ

Mrs.Tanudda Jumroenkit

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุรินทร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
496.

นายชลอ เหมาะดี

Mr.Chalor Moredee

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Director of the office Of Natural Resources and Environment Surin

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
497.

นายเอกวิทย์ สิทธิโชติวงศ์

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
498.

นางสาวสิรียา ชัยสุริยะเดชา

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
499.

นายสานนท์ สังฆารักษ์

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the water resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
500.

นายสมศักดิ์ พิมพ์แต้ม

-

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4455 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
501.

นายธัชพล อินทรทัต

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the natural resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4455 8640
โทรสาร : 0 4455 8640
surin.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองคาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
502.

นายสุขุม มิตตัสสา

Mr.sukhum Mittassa

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nongkhai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
503.

นางนวลนาง ศรีสำราญ

Ms.Nualnang Srisamran

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration support Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
504.

นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์

Mr.Peerapat Pornchanarat

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
environmentnk@gmail.com
505.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
506.

นายกำพล เจริญทรัพย์

Mr.kamphol Chareansap

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
507.

นายจักริน พิชาลี

Mr.jakalin Pichalee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy and Planning Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
508.

นางกุลญดา ทอนมณี

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Director Nongbualamphu office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
-
509.

นางสาวระพีพรรณ ทองรอง

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
nongbualamphu.mnre@gmail.com
510.

นางสาวกรวรรณ สุขจำลอง

MissKorrawan Sookjomrong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Environment Division/Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
fonkorrawan@gmail.com
511.

นายกฤษณะ บุบผา

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4231 6708
โทรสาร : 0 4231 6708
nongbualamphu.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
512.

นายสนั่น เชื้อทอง

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Director of Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6
angthong.org@mnre.mail.go.th
513.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration support Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6
angthong.org@mnre.mail.go.th
514.

นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสดิ์

Mr.Pasura Limpisawasdi

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6
angthong.org@mnre.mail.go.th
515.

นายสุชาติ ศรีไทย

Mr.Suchart Srithai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6
angthong.org@mnre.mail.go.th
516.

นายทศพร หมายมั่น

Mr.Tosaphon Mimun

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6
angthong.org@mnre.mail.go.th
517.

นายทรงศักดิ์ สุขเกษม

Mr.

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995-6
โทรสาร : 0 3561 5995-6
angthong.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
518.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Amnatcharoen

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4552 3235
โทรสาร : 0 4552 3237
amnatmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
519.

นายเวทิน พุ่มอินทร์

Mr.Waythin pumin

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Udonthani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4221 2588
โทรสาร : 0 4221 2588
waythin.mnre@gmail.com
520.

นางพัชรีญา มุมอ่อน

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8994 4755
โทรสาร : -
udonthani.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
521.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
-
522.

นายมรกต อินทรภู่

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1884 2859
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
-
523.

นางมารศรี หอมบุปผา

Mrs.Marasri Hombupha

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 3343 1636
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
uttaradit.org@mnre.go.th
524.

นางสาวอนุพร โนเรือง

Miss Anuporn Noreang

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1774 0669
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
anuporn669@gmail.com
525.

นายยงยุทธ สุขศรี

Mr.Yongyut Suksri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
yongyut.suksri@hotmail.com
526.

นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์

Miss Chularat Khankhup

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
vadenza12@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
527.

นายคณิต รัตนวัฒน์กุล

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uthaithani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5651 3159
โทรสาร : 0 5651 3159-102
-
528.

นายอิสรภาพ คงมีทรัพย์

Mr.Issarapap Kongmeesup

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-13
โทรสาร : 0 5651 3159-102
aris-mun@hotmail.com
529.

นายสุดใจ ทรัพยาประภา

Mr.Sudjai sapayaprapa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-15
โทรสาร : 0 5651 3159-102
-
530.

นางนวลศศิธร ศุภกูล

Mrs.Naualsasitron suphakool

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration support Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-17
โทรสาร : 0 5651 3159-102
nualsasitron@hotmail.com
531.

นางสาวชิดดาว สัยยะสิทธิ์พานิช

Miss Chiddao saiyasitpanich

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-11
โทรสาร : 0 5651 3159-102
chiddao_s@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
532.

นายสา แสงสว่าง

Mr.Sa Sangsawang

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchatani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
533.

นายการุณพงษ์ สะวานนท์

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 1)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
534.

นางยุวดี วีระคุณ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 2)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
535.

นายนพรัตน์ ดอกดวง

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 3)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
536.

นายนพดล ธนธรรมสถิต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 4)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
กลับ