ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Permanent Secretary

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2278 8500
เว็บไซต์ : www.mnre.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายวิจารย์ สิมาฉายา

Mr.Wijarn Simachaya

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Permanent Secretary

โทรศัพท์ : 0 2278 8542-4
โทรสาร : 0 2278 8545
อีเมล์ : -

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

Mr.Poongboon Pongthong

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์ : 0 2278 8557-60
โทรสาร : 0 2278 8560
อีเมล์ : -

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

Mr.Suphot Tovichakchaikul

รองปลัดกระทรวง

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์ : 0 2278 8548-50
โทรสาร : 0 2265 6116

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

Ms.Suthiluck Raviwan

รองปลัดกระทรวง

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์ : 0 2278 8563-4
โทรสาร : 0 2278 8565
อีเมล์ : -

นายสมชัย มาเสถียร

Mr.Somchai Masathian

รองปลัดกระทรวง

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์ : 0 2278 8552-4, 0 2265 6128
โทรสาร : 0 2265 6172
อีเมล์ : mnreteam@gmail.com

นายเสริมยศ สมมั่น

Mr.Sermyot Sommun

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Chief of Inspector General

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสากล ฐินะกุล

Mr.Sakol Tinagul

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

MissJongjit Niranathmateekul

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2278 8570
โทรสาร : 0 2278 8571
อีเมล์ : -

นายประลอง ดำรงค์ไทย

Mr.Pralong Dumrongthai

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2278 8570
โทรสาร : 0 2265 6114
อีเมล์ : -

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายอดิศร นุชดำรงค์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายนพพล ศรีสุข

Mr.Noppon Srisuk

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2265 6245
โทรสาร : 0 2265 6112
อีเมล์ : -

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

Mr.Boonchob Suthamanuswong

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2265 6198
โทรสาร : 0 2278 8605
อีเมล์ : Sutha1963@yahoo.com

นามสงเคราะห์

กลุ่มกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายวิสาล ทฤษฎิคุณ

Mr. Wisan Trisdikoon

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

Director of Legal Affairs Group

0 2278 8601 0 2278 8603 wisan_nui@hotmail.com
2.

นางสาววิศนี วณิชวิชากรกิจ

Miss Wisanee Wanichwichakornkit

ผู้อำนวยการส่วนงานสืบสวนสอบสวน นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

Director of the Investigation Division Legal Officer (Professional Level) Acting for Director of the General Administration Division Acting for Director of the Regulatory Issues Division Acting for Director of the International Environmental Law Division

0 2265 6237 0 2265 6237 Mimosaoat@hotmail.com
3.

นางขวัญเงิน แจ่มจำรัส

Mrs. Khwanngoen Jaemjamrat

ผู้อำนวยการส่วนงานคดี นิติกรชำนาญการ

Director of the Didpute Affairs Division Legal Officer (Professional Level)

0 2278 8602 0 2278 8602 -
4.

นางสาวชนิดาภา บุญญาลัย

Miss. Chanidapa Boonyalai

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานสืบสวนสอบสวน

0 2656 237 0 2278 8603 -

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นางนิตยา สหนันท์พร

Mrs.Nitaya Sahanunporn

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2278 8575 0 2265 6134 Miag.org@mnre.mail.go.th
6.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrator division

0 2265 6134 0 2265 6134 -
7.

นางสาวสมถวิล ขำไขศรี

Miss Somtawin Khamkhaisri

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 1

Director of internal auditing group 1

0 2278 8577 0 2265 6134 jeedk_01@hotmail.com
8.

นางปุณยนุช วรรณดี

Mrs.Punyanuch Wandee

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 2

Director of internal auditing group 2

0 2278 8576 0 2265 6134 punyanuch54@yahoo.com
9.

นางสาวประวีร์รัชย์ เผือกมี

Miss Praverach Puakmee

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 3

Director of internal auditing group 3

0 2265 6118 0 2265 6134 praveruch@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

Ms.Preeyaporn Suwanaged

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

Director of Public Sector Development Group/ Plan and Policy Analyst,Expert Level

0 2265 6199 0 2278 8582 preeyaporn.s@mnre.mail.go.th
11.

นางอัจฉริยา มณีขัติย์

Mrs. Achariya Maneekhut

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst,Senior Professional Level

0 2278 8579 0 2278 8582 achariya.m@mnre.mail.go.th
12.

นางสาวโชติรัตน์ ขนอม

Ms. Chotirat Khanom

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Plan and Policy Analyst,Practitioner Level

0 2265 6251 0 2278 8582 chotirat.k@mnre.mail.go.th
13.

นางสาวโชติรัตน์ ขนอม

Ms. Chotirat Khanom

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Plan and Policy Analyst,Practitioner Level

0 2265 6251 0 2278 8582 chotirat.k@mnre.mail.go.th
14.

นางสาววจี วงค์คำจันทร์

Ms. Wajee Wongkumjan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administrative Officer

0 2278 8581 0 2278 8582 wajee.w@mnre.mail.go.th
15.

นางสาวสุภาวรรณ นันทขว้าง

Ms. Supawan Nantakwang

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Plan and Policy Analyst, Practitioner Level

0 2265 6243 0 2278 8582 supawan.n@mnre.mail.go.th
16.

นางสาวสุภาภรณ์ อุณหวุฒิ

Ms. Supaparn Unahawut

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Policy and Plan Analyst

0 2265 6243 0 2278 8582 supaporn.u@mnre.mail.go.th
17.

นายอภิชาติ ขุนจันทร์

Mr. Apichat Kunchan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst,Professional Level

0 2265 6244 0 2278 8582 apichat.k@mnre.mail.go.th
18.

นางสาวจารุนันต์ เชาวนวาที

Ms. Jarunan Chaovanawatee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administrative Officer

0 2265 6244 0 2278 8582 jarunan.c@mnre.mail.go.th
19.

นายฉัตรชัย เจริญสุข

Mr. Chatchai Charoensuk

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst,Professional Level

0 2278 8581 0 2278 8582 chatchai.c@mnre.mail.go.th
20.

นางสาวภวลัญชญ์ จิตจำนง

Ms. Pavalan Jitjamnong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administrative Officer

0 2278 8580 0 2278 8582 pavalan.j@mnre.mail.go.th
21.

นางรัตนาภรณ์ คนสัน

Mrs. Ratanaporn Conson

เจ้าพนักงานธุรการ

General Service Officer

0 2265 6252 0 2278 8582 ratanaporn.c@mnre.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
22.

นายอุบล มุสิกวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Director, Center for Information and Communication Technology

0 2278 8681 0 2298 5735 ubon.m@mnre.go.th
23.

นางธนินนิจ ไกรสโมสร

Mrs.Taninnij Krisamosorn

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

Computer Technical Officer, Senior Professional Level

0 2278 8687 0 2278 8682 taninnij.k@mnre.mail.go.th
24.

นางอนุสรา รักษาคำ

Mrs.Anusara Raksakom

ผู้อำนวยการส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

Computer Technical Officer, Senior Professional Level

0 2278 691 0 2278 8682 ANUSARA.R@mnre.mail.go.th
25.

นายอุดม จันทรสุข

Mr. Udom Chantrasuke

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบและการบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

0 2265 6248 0 2265 6258 udom.c@mnre.mail.go.th
26.

นางเมธาวี ใจการุณ

Mrs. Maythawee Jaikaroon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

General Service Officer, Senior Level

0 2278 8683 0 2298 5735 maythawee.j@mnre.mail.go.th
27.

นายพรชัย ศรีสมบัติ

Mr.Pornchai Srisombat

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสาร นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

Electrician, Senior Level

0 2278 8694 0 2265 6200 Pornchai.s@mnre.mail.go.th
28.

นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

Mr.Monte kietpawpan

ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

0 2278 8557 0 2265 6222 monte.k@mnre.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
29.

นายเสริมยศ สมมั่น

Mr.SHERMYOT SOMMUN

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Chief of Anticorruption Center

0 2265 6213 - -
30.

นายศักดิ์สิทธิ์ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

นายศักดิ์สิทธิ์ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

0 2265 6312 - -
31.

นายอาร์ม พรมสุวรรณ

นายอาร์ม พรมสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0 2265 6312 - -
32.

นางสาวสุขใจ สาทร

นางสาวสุขใจ สาทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2265 6312 - -
33.

นางสาวอรุชา หัตถวิจิตร

นางสาวอรุชา หัตถวิจิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2265 6312 - -
34.

นางสาววรวีย์ จิตคง

MISS. WORRAWEE JITKONG

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2265 6312 0 2265 6313 -
35.

นายวิเชียร เรียนพิศ

นายวิเชียร เรียนพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2265 6312 0 2265 6313 -
36.

นายพศิน ยอดหงษ์

นายพศิน ยอดหงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2265 6312 0 2265 6313 -

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
37.

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

MISS PREYAPORN SUWANNAGATE

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Director of Human Resources Development Institute

0 2278 8598 0 2265 6140 preeyaporn.s@mnre.mail.go.th
38.

นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์

MR. TEERAPHONG WIMOLJITTRANON

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

0 2265 6238 0 2265 6180 jackteera@gmail.com
39.

นายเดชา เชื้อบุญยืน

MR. DECHA CHUEABUNYUEN

ผู้อำนวยการส่วนแผนและพัฒนาบุคลากร

Director of Planning and Human Development Division

0 2265 6238 0 2265 6180 daychalampang@gmail.com
40.

นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์

MR. TEERAPHONG WIMOLJITTRANON

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาหลักสูตร

Director of Carriculum Development Division

0 2265 6238 0 2265 6180 jackteera@gmail.com
41.

นางสาววิไลวรรณ รัตนพงศ์

MISS WILAIWAN RATTANAPHONG

ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

Director of Training Division

0 2265 6179 0 2265 6180 wilaiwan51@hotmail.com

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
42.

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

Mrs.Chayanan Pakdeejit

ผู้อำนวยการสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Aviation for Natural Resources Conservation

0 2278 8674 0 2278 8673 cpakdeejit@gmail.com
43.

นายสมประสงค์ ศิรอนุกุลพงค์

Mr.Somprasong siranukulpong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of general administration division

0 2265 6182 0 2278 8673 somprasong.s@mare.go.th
44.

นายศราวุธ ชาติโยธิน

Mr.Sarawuth Chatyothin

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of the planning evaluation division

0 2265 6277 0 2265 6183 Chatyothin.s@hotmail.com
45.

นายประสพโชค พึ่งปรีดา

Mr.Prasopchoke Pungpreeda

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการบิน

Director of flight operations division

0 2265 6148 0 2226 6188 ZXC2447@hotmail.com
46.

นายธวัชชัย เวียร์ร่า

Mr.Tawatchai Vierra

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาอากาศยาน

Director of aircraft maintenance division

0 2265 6148 0 2226 6188 tv900@yahoo.com
47.

นายชนม์ณานันท์ ไตรยะพานิช

Mr.Chonnanan Triyapanich

ผู้อำนวยการส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน

Director ofaviation safety and aviation information division

0 2278 8656 0 2278 8673 riverkwai9@gmail.com

สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
48.

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

-ว่าง-

ผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Office of State Land Management Director of office of State Land Management

0 2278 8606 0 2278 8608 -
49.

นายพยงค์ ตุ้มธรรมรงค์

Mr.Payong Tumthammarong

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล)

Plan and Policy Analyst (Senior Professional Level)(Director of the Evaluation and Policy Division)

0 2278 8614 0 2278 8608 -
50.

นายไพฑูรย์ จันทร์ชวน

Mr.Paitoon Chanchuan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ)

Plan and Policy Analyst (Professional Level) Acting Director of the Photogrammetry Analysis Division)

0 2278 8613 0 2278 8608 paitoon2501@gmail.com
51.

นายสุริยา ศรียะพงศ์

Mr.Suriya Sriyaphong

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ1 และ 2)

Plan and Policy Analyst (Professional Level) Acting Director of the State Land Management Division 1,2

0 2278 6131 0 2278 8669 suriyaphong@hotmail.com
52.

นางพรพิมล โต๊ะทอง

Mrs.Pronpimon Thothong

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

General Servicer Officer (Experienced Level) Acting Director of the General Administration Division

0 2278 8618 0 2278 8608 Ju_pimon@hotmail.com
53.

นางสาวพรพรรณ งันปัญญา

Miss.phornphan nganpanya

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 2278 8607 0 2278 8608 aomsin_noi05@hotmail.com
54.

นายศรายุทธ ไชยศิริ

MR.sarayuth chaisiri

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

0 2278 8615 - sarayuth_c@mnre.go.th

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
55.

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์

Mrs. Rungnapar Pattanavibool

ผู้อำนวยการสำนักฯ

Director, Office of International Cooperation

0 2278 8619 0 2265 6192 rungnapar2004@yahoo.com rungnapar2004@gmail.com
56.

นายปวิช เกศววงศ์

Mr. Pavich Kasavawong

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทวิภาคี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist Senior Professional Level

0 2278 8624 0 2265 6192 pavich.k@mnre.mail.go.th pavichk@gmail.com
57.

นางวัชรีย์ ช่วยศรี

Mrs. Wacharee Chuaysri

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือพหุภาคี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist Senior Professional Level

0 2278 8626 0 2265 6192 bee.wacharee@gmail.com
58.

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 2278 8620 0 2265 6192 -
59.

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค

0 2278 8622 0 2265 6192 -

สำนักตรวจและประเมินผล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
60.

นางจินตนา เหลืองวิไลย์

Mrs.Jintana Luengwila

ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล

0 2278 8638 0 2278 8640 -
61.

น.ส.พนิดา จุลกิยานนท์

Misspanida julkiyanont

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

General administration divisionGeneral administration officer professional level

0 2265 6210 0 2278 8630-8634 -

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
62.

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

Mr. Jiravat Ratisoontorn

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

DIRECTOR OF POLICY AND STRATEGY OFFICE

0 2141 1243, 0 2265 6125 0 2143 9242, 0 2265 6125 mnre.oops@gmail.com
63.

นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล

Mr. Kantapan Pisalsukskul

ผู้อำนวยการส่วนประสานและกิจการพิเศษ

Director of Coopperation and Special Event

0 2265 6269 0 2265 6158 oops_co@hotmail.com
64.

นางสาวกานดา ชูแก้ว

Miss Kanda Chookaew

ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

Director of the Budget Division

0 2265 6261 0 2278 8653 kanda_c@hotmail.com
65.

นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร

Miss Somying Pongsamut

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst Professional Level Acting Director of Policy and Planning Division

0 2278 8648 0 2265 6110 pongsamut@hotmail.com
66.

นางฉฏาธร สาอุดม

Mrs. Chathathorn Saudom

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

Director of Strategic Development.

0 2278 8645 0 2278 8647 chathathorn@yahoo.go.th
67.

นางสาวอธิชา หาประทุม

Miss Athicha Harpratum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Management.

0 2265 6314 0 2265 6124 athicha@mnre.mail.go.th

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
68.

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

Ms.Preeyaporn Suwanaged

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Director Bureau of Central Administration

0 2278 8584 0 2265 6140 preeyaporn.s@mnre.mail.go.th
69.

นายปิยชาติ เกสรทอง

Mr.Piyachat Kesornthong

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

0 2278 8642 0 2278 8670 -
70.

นางบงกช ใจดี

Mrs. Bongkojj Jaidee

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

0 2278 8677 0 2265 6189 bongkojj.j@mnre.mail.go.th
71.

นางอุไร หลีสิน

Mrs.Urai Leesin

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

0 2278 8597 0 2278 8596 urai4@hotmail.com
72.

นางสาวณัฐนิชา กิ่งเนียม

Miss Natnicha Kingniam

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 2278 8585 0 2278 8586 -
73.

นางพิชญ์อาภา ชินวิชา

Mrs. Picharpa Chinwicha

ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน

0 2265 6101 0 2265 6216 beauty_pieak@hotmail.com
74.

นายคงกริช พงษ์พันธ์

Mr. Kongkrid Pongpan

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร

0 2278 8604 0 2265 6135 kongkit.p@gmail.com
75.

นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว

MissPreeyaorn Kohkaew

ผู้อำนวยการส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

0 2265 6215 0 2265 6213 -
76.

นางสาวนารีรัตน์ คงกระพันธ์

Miss. Nareerat Kongaphan

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

0 2278 8592 0 2265 6127 nareerat_pdk@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
77.

นางสาวโสภา สงคราม

Ms.Sopa Songkram

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Anaysis

0 5321 8032 ต่อ 501 0 5321 8032 ต่อ 102 sopapoom@gmail.com
78.

นางปราณี โควินทวงศ์

Mrs.Pranee kowinthawong

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Surveillance and warning Section

0 5321 8032 ต่อ 401 0 5321 8032 ต่อ 102 Pkowinthawong@gmail.com
79.

นายชัยวัฒน์ ปันสิน

Mr.Chaiwat Punsin

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Control Section

0 5321 8032 ต่อ 301 0 5321 8032 ต่อ 102 wat_punsin@gmail.com
80.

นางดวงใจ ดวงทิพย์

Mrs.Duangjai Daungthip

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Promotion Section

0 5321 8032 ต่อ 201 0 5321 8032 ต่อ 102 d_duangthip@hotmail.com
81.

นางสาวพัชราภรณ์ เผ่ากันทะ

Miss Patcharaporn Paokanta

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

0 8975 8-5551 0 5321 8032-4 ต่อ 102 beer_beer21@hotmail.com
82.

นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

Mrs. Junsuda Roungruangwongse

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 8943 5-5693 0 5321 8032-4 ต่อ 102 veesitee.wpk@gmail.com
83.

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร

Miss Suwaree Singpetch

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

0 8910 8-8574 - -
84.

นายนพดล อินทร์สัญจ์

Mr.Noppadon Insan

พนังงานขับรถ (ลูกจ้างประจำ)

0 8103 4-3262 0 5321 8032-4 ต่อ 102 -
85.

นายจิตรกร พรหมพนัส

Mr Jitrakorn Prompanus

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

0 8543 1-9141 0 5321 8032-4 ต่อ 102 Jitrakorn.p@gmail.com
86.

นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย

Miss Thitirat Pentrakulehai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 9119 6-5149 0 5321 8032-4 ต่อ 102 thitimajvn@hotmail.com
87.

นางกานต์รวี เกียรติกิตติกานต์

Mrs. Karnrawee Kiadkittikan

จ้างเหมาบริการ (ส่วนวิเคราะห์)

0 8985 5-7862 0 5321 8032-4 ต่อ 104 Karnrawee@hotmail.com
88.

นางพัชรา บริบูรณ์

Mrs. Patckara Strtsuwan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

0 8955 4-3720 0 5321 8032-4 ต่อ 102 palmandpunn@gmail.com
89.

นางสาววิชชุนิ ศิริสุวรรณ

Miss. Witchunee Strtsuwan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

0 8013 5-8192 0 5321 8032-4 ต่อ 102 Taam_reo01@hotmail.com
90.

นางสาววิชาภรณ์ สวาทพงษ์

Miss.Wichaporn Sawartpong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 8105 1-1763 0 5321 8032-4 ต่อ 102 dis_sa_ra@hotmail.com
91.

นางสาวกัญญ์พิดา พันธ์ธรานนท์

Miss.Kanpida Pantaranon

เจ้าพนักงานธุรการ

0 9929 1-9269 0 5321 8032-4 ต่อ 102 the gony473@hotmail.com
92.

นายรังษิต ดวงมณี

Mr.Rungsit Duamanl

จ้างเหมาบริการ (พขร)

0 8658 6-2940 0 5321 8032-4 ต่อ 102 -
93.

นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์

Mr.Eakaluk Natising

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

0 8717 2-0032 0 5321 8032-4 ต่อ 102 eakaluk_n@hotmail.com
94.

นายยศหิรัณย์ เสฎฐาวุฒิโยกาศ

Mr.Yothiron Setthawutyokad

จ้างเหมาบริการ (พขร)

0 9569 8-6068 0 5321 8032-4 ต่อ 102 moomir003@gmail.com
95.

นางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น

Miss Lapatrada Srikomfun

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

0 8027 0-3425 0 5321 8032-4 ต่อ 102 lapatrada1201@gmail.com
96.

นางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี

Miss Kunyapak Khumpengpaphawee

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0 8561 8-8889 0 5321 8032-4 ต่อ 102 nak_noice@hotmail.com
97.

นางสาววราภรณ์ กบด้วง

Miss.Waraporn Kobduang

จ้างเหมาบริการ (ส่วนอำนวยการ)

0 8826 7-7953 0 5321 8032-4 ต่อ 102 warwporntae36@gmail.com
98.

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง

Ms.Ratchadaporn Boonsarawung

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

0 8196 0-3478 0 5321 8032-4 ต่อ 102 aim053_2@hotmail.com
99.

นายมนตรี ยะราไสย์

Mr.Montree Yarasai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

0 8609 7-8694 0 5321 8032-4 ต่อ 102 monton2_envi@hotmail.com
100.

นางสาวปิยนุช ทรวงคำ

Miss.Piyanoot Suangkum

นักชิการการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติ

0 9929 5-1412 0 5321 8032-4 ต่อ 102 benze_032@hotmail.com
101.

นางสาวภิรมณ์ญา มะทุเรียน

Miss.Piromya Maturean

จ้างเหมาบริการ (ส่วนวิเคราะห์)

0 9463 5-2969 0 5321 8032-4 ต่อ 102 Piromya pui@hotmail.com
102.

นายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ

Mr.Keerati Wongwaisayawon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ

0 8510 7-3564 0 5321 8032-4 ต่อ 102 keeratiwong10@gmail.com
103.

นางสาววิริญา คำชัย

Ms.Wiriya khamchai

จ้างเหมาบริการ (ส่วนส่งเสริม)

0 8757 7-9394 0 5321 8032-4 ต่อ 102 ttiikkttookkwork@gmail.com
104.

นางศิริพันธ์ พานิชยกุล

Mrs.Siripaw Panichayakul

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ช่วยปฎิบัติ)

0 8376 6-8259 0 5321 8032-4 ต่อ 102 Siripan.p@mnre.go.th
105.

นางสาวพรทิพา อ่อนน้อม

Miss.Porntipa Onnom

จ้างเหมาบริการ

0 8828 8-6705 0 5321 8032-4 ต่อ 102 Fah-Bom@hotmail.com
106.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

0 8161 0-5656 0 5321 8032-4 ต่อ 102 ิฺฺฺbugbiad@hotmail.com
107.

นางฐิติมา จิยะวรนันท์

Mrs. Thitima Tiyavorranant

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 8168 1-4984 0 5321 8032-4 ต่อ 102 thitimajvn@hotmail.com
108.

นางจารุณี พุ่มพวง

Mrs.Charunee Pumpuang

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 8979 9-4088 0 5321 8032-4 ต่อ 102 Charunee@dmr.mail.go.th
109.

นายชัยวัฒน์ ปันสิน

Mr.Chaiwat Punsin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 8404 2-1094 0 5321 8032-4 ต่อ 102 wat.punsin@gmail.com
110.

นางปรานี โควินทวงศ์

Mrs. Pranee Kowinthawong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 8178 4-6510 0 5321 8032-4 ต่อ 102 pkowmthawong@gmail.com
111.

นางดวงใจ ดวงทิพย์

Mrs. Duangjai Duamgthip

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

0 8153 0-5666 0 5321 8032-4 ต่อ 102 d_duangthip@hotmail.com
112.

นางสาวโสภา สงคราม

Miss Sopa Songkram

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

0 8586 3-4546 0 5321 8032-4 ต่อ 102 sopapoom@gmail.com
113.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงาน

0 6140 4-6563 0 5321 8032-4 ต่อ 102 sakmalai5@hotmail.com
114.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

Director of Regional Environment Office 1

0 5321 8032 ต่อ 102 - sakmalai5@hotmail.com
115.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

0 5321 8032 ต่อ 105 0 5321 8032 ต่อ 102 bugbird@hotmail.com
116.

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร

Ms.Suwaree Singpetch

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ

Special Project Section

0 5321 8032 ต่อ 701 0 5321 8032 ต่อ 102 s_singpetch@hotmail.com
117.

นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

Mrs.Junsuda Roongruangwongse

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmental Planing Section

0 5321 8032 ต่อ 601 0 5321 8032 ต่อ 102 veesitee.wpk@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
118.

นายอาวีระ ภัคมาตร์

Mr.Aweere Pakkamart

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

Director Management

0 5422 7201 0 5422 7207 aweera05@gmail.com
119.

นางพรสวรรค์ เครือนวล

Mrs.Ponsawan Kurnnon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Senior Level General Service Administrative officer

0 5422 7201 0 5422 7207 ponsawan_08@hotmail.com
120.

นายเจริญพงค์ มงคลหอมกุล

Mr.Charoenpong Mongkhonhomkul

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

0 5422 7201 0 5422 7207 someone734@gmail.com
121.

นางสาวชาลีนี วัฒนวรรณะ

Miss Chalenee Watanawanna

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

0 5422 7201 0 5422 7207 chalenee@hotmail.com
122.

นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง

Mr.Chanarin Sriboonruang

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

0 5422 7201 0 5422 7207 chanarin@gmail.com
123.

นางสาวณัฐการน์ วงศ์ฟั่น

Miss Nuttakan Wongfun

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Senior Professional Level Environmentalist

0 5422 7201 0 5422 7207 nuttakanw@gmail.com
124.

นายสิทธิชัย มุ่งดี

Mr.Sittichai Moongdee

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Senior Professional level environmentalist

0 5422 7201 0 5422 7207 md.sittchai@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
125.

นายถาวร เพ็ชรบัว

MR.Thavorn Petchbua

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Director Environmental Office 3

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 Thavornbua@reo3.go.th Thavornbua@hotmail.com
126.

นายอานนท์ ลาวัณยกุล

MR.Anond RaLawanyakul

รองผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Vice Director, Regional Environmental Office 3

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 anonda_l@hotmail.com
127.

นางบุษรา ผลทวี

Mrs.Busara Phontavee

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Quality

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 busaramoo@hotmail.com
128.

นายชาตรี ไชยวงค์

MR.Chatree Chaiwong

ผู้อำนวยการส่วนส่๕๕ ๓๑๑๑๗งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Management and Promotion Section

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 Chatee2514@hotmail.com
129.

นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

Mr.Dusit PrasitkhetKit

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 dusit.p@mnre.go.th
130.

นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท

Mr.Pisit Srikanlayaniwat

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of surveillance and worning Section

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 pisit_sri@hotmail.com
131.

นางสาวศิริพรรณ อินทรสัมพันธ์

Miss. Siriphan Intarasamphan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director director

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 ooyvios@hotmail.com
132.

น.ส.วรรณภา อิ่มใจ

Miss.Wanapa Imjai

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Laboratory Section

0 5531 1256, 0 5531 1172 0 5531 1256, 0 5531 1172 Wanapa2520@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
133.

นางสมนึก ลิ้มอนันตนนท์

Mrs. Somnuk Limanantanont

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
134.

นางเยาวลักษณ์ วงศ์บุตรดี

Mrs. Yowwaluk Vongbuddee

ผู้อำนวยการงานพัฒนาระบบริหารราชการ

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
135.

นายเสกสรร สุประดิษฐอาภรณ์

Mr. Seksan Supraditarporn

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
136.

นายสรายุธ บุญขัน

Mr. Sarayut Boonkhan

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
137.

นางธีรรัตน์ วิไลรัตน์

Mrs. Theerarat Wilirat

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
138.

นางสาวบุญธิดา ทองถาวรวงศ์

Miss. Buntida Thongthavornvong

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
139.

นายสุภาพ ชื่นบาน

Mr. Suparp chuenban

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th
140.

นางสาวสลวย เทียมสระคู

Miss. Saluy Tiamsrakoo

ผู้อำนวยการสำนัก

0 5638 3565 ต่อ 7 0 5638 3565 ต่อ 7 reo04.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
141.

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์

Miss Pusadee Yiumsawat

ผู้อำนวยการสำนัก

director

0 3426 2339-40 0 3426 2339-40 -
142.

นายธราเทพ กุลพานิช

Mr. Tharathep Kulpanich

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

0 3426 2339-40 0 3426 2339-40 J_tharathep@Yahoo.com
143.

นายกาญจน์ แสงสุกดี

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist (Professional Level)

0 3426 2339-40 0 3426 2339-40 Sangsukdee_G@hotmail.com
144.

นางเพ็ญสินี หนูทอง

Mrs. Penninee Rat

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist (Professional Level)

0 3426 2339-40 0 3426 2339-40 npensinee@hotmail.com
145.

นางสาวเอกอร แก้วขาว

Ms.Eak-on Keawkhao

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist (Professional Level)

0 3426 2339-40 0 3426 2339-40 Eak_onk@hotmail.com
146.

นางอุษา เทพโภชน์

MRS.Usa Thepphot

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Supply Officer (Experienced Level)

0 3426 2339-40 0 3426 2339-40 Usa.d@mnre.mail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
147.

นายวรพล จันทร์งาม

Mr. Worapon Channgam

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

Director of The Regional Environment Office 6 (Nonthaburi)

0 2968 8535 ต่อ 108 0 2968 8062 worapon24@gmail.com
148.

นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

Mrs. Supparerk Duangkwan

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

0 2968 8539 0 2968 8062 suparrerk.d@mnre.mail.go.th
149.

นางสมจิตต์ บัวเทศ

Mrs. Somjit Bourtade

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0 2968 8397 0 2968 8062 somjit.b@mnre.mail.go.th
150.

นางสุภาพร ทิมประทุม

Mrs.Supaporn Timpratum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 2968 8065 0 2968 8062 supaporn.t@mnre.mail.go.th
151.

นางอารีย์ แก้วเขียว

Mrs. Aree Kaeokhiew

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

0 2968 8398 0 2968 8062 aree.k@mnre.mail.go.th
152.

นายโชคชัย รักษ์สังข์

Mr.Chokchai Raksang

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

0 2968 8534 0 2968 8062 chokchai.r@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
153.

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

Mrs.Pranom Piyasatukit

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

Director, Higher Level

0 3626 6202 0 3626 7031 Reo07.org@mnre.mail.go.th
154.

นางนงค์รัก แจ่มประไพ

Mrs.Nongruck Champrapaii

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Administration Officer Professional Level

0 3626 6202 0 3626 7031 nongruckj@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
155.

นายปิยะ พรหมสถิต

Mr.Piya Prohmsatit

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Director.

0 3232 7602-3 ต่อ 117 0 3231 5044 Pod1261@gmail.com
156.

นางนงลักษณ์ พรหมสถิต

Mrs.Nongluk Prohmsatit

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of the Promotion of Environmental Management.

0 3232 7602-3 ต่อ 118 0 3231 5044 Aew1261@gmail.com
157.

นางพวงเดือน ชุ่มศิริ

Mrs.Puangduan Chumsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Quality.

0 3232 7602-3 ต่อ 114 0 3231 5044 Chumsiri002@hotmail.com
158.

นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน

Mr.Teerapong Boontongluan

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of surveillance and alarm.

0 3232 7602-3 ต่อ 113 0 3231 5044 Teerapong.b@mnre.mail.go.th
159.

นายสมศักดิ์ พลายมาต

Mr.Somsak Plaimart

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Quality Environment

0 3232 7602-3, 127 0 3231 5044 Somsak-081@hotmail.com
160.

นางบุบผา สุขน้อย

Mrs.Bubpha Suknoi

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Executive Director

0 3232 7602-3 ต่อ 130 0 3231 5044 Bubpha.s@mnre.mail.go.th
161.

นางสาวปานทิพย์ วิทยาพันธุ์

Ms.Panthip Wittayapan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Acting Director of Environmental Planning

0 3232 7602-3 ต่อ 125 0 3231 5044 Panthip.w@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
162.

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

Mr.Wiroon Rerkthanakajon

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

Director of Environment agency Region 9

0 4229 2817 0 4229 2819 reo09.org@mnre.go.th
163.

นางเรียมสงวน งิ้วงาม

Ms.Riamsanguan Nguwngam

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

0 4229 2817 0 4229 2819 riamsanguan@gmail.com
164.

นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ

Miss Pacharaporn Sirijongprasert

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

0 4229 2817 0 4229 2819 pao_im2@yahoo.com
165.

นางพณา เจียรวาปี

Ms.PANA JIANVAPEE

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

0 4229 2817 0 4229 2819 pana_aoy@hotmail.com
166.

นายสายัณห์ หมีแก้ว

Mr.Sayan Meekeaw

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0 4229 2817 - sayankoi13@gmail.com
167.

นายเอกสิทธิ์ อักษร

Mr.Ekkasit Akson

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

0 4229 2817 0 4229 2819 ek_aksorn@yahoo.com
168.

นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร

Miss Sujitra suwannasan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 4229 2817 0 4229 2819 sujitars08@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
169.

นายวิรุณภพ สุภาพ

Mr.Virunpob Supab

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

Director of Regional Environmental Office 10

0 4324 6772-3 0 4323 6107-8 reo10.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
170.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Tananchai Wannasook

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Anaysis

0 4424 2818 ต่อ 110 - -
171.

นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล

Sawitree Patkirtpol

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

Environmental Promotion Section

0 4424 2818 ต่อ 104 - ppom2503@gmail.com
172.

นายสมพงษ์ บุญเฟรื่อง

Sompong boonfruang

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmental Planing Section

0 4424 2818 ต่อ 105 - boonfruang@hotmail.com
173.

นายณพงค์ สถิโรภาส

Napong Sathiropas

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Control Section

0 4424 2818 ต่อ 115 0 4424 3480 nsathiropas@gmail.com
174.

นางนงนภัส ฤทธิ์พิธาน

Nongnapast Ritphithan

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

0 4424 2818 ต่อ 102 - nongnapast.1560@gmail.com
175.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Tananchai Wannasook

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Chief of Environmental quality surveillance and Control group

0 4424 2818 ต่อ 110 0 4424 3480 tananchai.reo11@gmail.com
176.

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

Mrs.Chantana Bharktongsook

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

Director Regional Environmental Office 11 (Nakornrachasima)

0 4424 2818 ต่อ 101 0 4424 3480 chantana.bh@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
177.

ผู้อำนวยการสำนัก (ว่าง)

ผู้อำนวยการสำนัก (ว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

Director Of Environment Agency Region 12

0 4521 0372 0 4521 0371 reo12.org@mnre.go.th
178.

นายประเดิม ภาคแก้ว

Mr.Praderm Parkkaew

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 4521 0372 0 4581 0371 reo12.org@mnre.go.th
179.

นายองอาจ พิมสาร

Mr.Ongart Pimsarn

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 4521 0372 0 4521 0371 reo12.org@mnre.go.th
180.

นางรุ่งนภา สีลวานิช

Mrs.Rungnapa Seelawanich

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 4521 0372 0 4521 0371 reo12.org@mnre.go.th
181.

นางวิลาสินี พลศักดิ์

Mrs.Wilasinee Ponsak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist,Senior Professional Level

0 4521 0372 0 4521 0371 reo12.org@mnre.go.th
182.

นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ

Mr.Monchai Jarnsiri

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist,Senior Professional Level

0 4521 0372 0 4521 0371 reo12.org@mnre.go.th
183.

ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร สุวพัชรแจ่มใส

Pol.L/c Jeamjit Suwapatchjamsai

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

General Service Office Senior Level

0 4521 0372 0 4521 0371 reo12.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
184.

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

Mr. Panya Warapetcharayut

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Director of Regional Environmental Office 13 th, Higher Level

0 3828 2381-3 ต่อ 11, 0 8183 348 0 3827 5420 panya41@hotmail.com
185.

นางลักษณา วีรธนาภรณ์

Mrs. Laksana Veerathanaporn

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Promotion Section

0 3828 2381-3 ต่อ 20, 0 6259 2471 0 3827 540 reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com ss_reo13@hotmail.com
186.

นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์

Mrs. Lawan Eyosawat

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Analysis Section

0 3828 2381-3 ต่อ 25, 0 6259 248 0 3827 5420 lawan_e@hotmail.com
187.

นางอรสา นิลประกอบกุล

Mrs. Orasa Nilprakobkul

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of Environmental monitoring and Early Warning Section

0 3828 2381-3 ต่อ 17, 0 8676 6443 0 3827 5420 reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com tau_nil@hotmail.com
188.

นางปรานี โอรักษ์

Mrs. Pranee Orak

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

0 3828 238-3 ต่อ 21 0 9692 760, 0 3827 5420 praneeorak@gmail.com
189.

นายยุทธนา ตันวงศ์วาล

Mr. Yuthana Tanwongwan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Acting Director of Environmental Quality Control Section

0 3828 2381-3, 23 0 8392 795, 0 3827 5420 reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com yuthanatww@gmail.com
190.

นางอุมาภรณ์ สุกใส

Mrs. Aumarpon Suksai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrative Section

0 3828 2381-3 ต่อ 12, 062 - 59257 0 3827 5420 reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com a_suksai@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
191.

นายยงยุทธ พนิตอังกูร

Mr. Yongyut Panitangkul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

Director of Regional Environmental Office 14 (suratthani)

0 7727 2789 0 7727 8584 yuupuuple@yahoo.com
192.

นางรัชนี ทองพันธ์

Mrs. Ruchanee Thongpan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7727 2789 0 7727 2584 Ruchanee.t@hotmail.com
193.

นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์

Mr. Sakda Sirikulpitak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7727 2789 0 7727 2584 sakda.s@mnre.go.th
194.

นางอโณทัย ธีรสิงห์

Mrs. Anothai Teerasingha

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7727 2789 0 7727 2854 Anothai_surat@hotmail.com
195.

นางเกษสุดา จุนรัชฎ์

Mrs. Kadsuda Junrat

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

General Service Officer Senior Level

0 7727 2789 0 7727 2584 Kadsuda2006@hotmail.com
196.

นางสาวจินตมาศ ศิลปพรหมมาศ

Miss.Jintamard Sinlapaprommard

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7727 2789 0 7727 2584 jintamard@hotmail.com
197.

นางวลัยพร จิ๋วสุวรรณ

Mrs. Walaiporn Chewsuwan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7727 2789 0 7727 2584 walaichew2011@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
198.

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์

Ms.PORNSRI SUTHANARUK

ผู้อำนวยการ

Director

0 7621 9329 ต่อ 21, 0 7621 9415 ต่อ 21 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th
199.

นางสาวณภัทร เตชะภัททวรกุล

Ms.NAPAT TACAPATTAWORAKUL

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Administration Officer Professional Level

0 7621 9329 ต่อ 12, 0 7621 9415 ต่อ 12 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th
200.

นางสาวสิริพร ตันบุตร

Ms.SIRIPORN TONBOOTH

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7621 9329 ต่อ 24, 0 7621 9415 ต่อ 24 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th
201.

นายครรชิต สุนทรากร

Mr.KHANCHIT SOONTRAKORN

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional Level

0 7621 9329 ต่อ 14, 0 7621 9415 ต่อ 14 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th
202.

นายศุภชัย ธีระปถัมภ์

Mr.SUPACHAI THERHAPHATHUM

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7621 9329 ต่อ 32, 0 7621 9415 ต่อ 32 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th
203.

นายธีรยุทธ กำศิริพิมาน

Mr.TEERAYUT KAMSIRIPHIMAN

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7621 9329 ต่อ 23, 0 7621 9415 ต่อ 23 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th
204.

นายอัครวัฒน์ หิรัญพันธุ์

Mr.AKRAWAT HIRANPHAN

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7621 9329 ต่อ 16, 0 7621 9415 ต่อ 16 0 7621 9603 reo15.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
205.

นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ

Miss Thritsawan Nonthapud

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7431 1882 ต่อ 20, 0 7431 3419 ต่อ 20 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 tisawann@hotmail.com
206.

นายฮาเล็ม เจะมาริกัน

Mr.Halem Jemarican

ผู้อำนวยการสำนัก

Director of The Environmental Reginal office 16

0 7431 1882, 0 7431 3419 0 7431 1882, 0 7431 3419 halem.j@mnre.mail.go.th
207.

นายวิกรม เดชหนู

Mr.Wikrom Dechnu

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7431 1882 ต่อ 18, 0 7431 3419 ต่อ 18 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 dvikrom@gmail.com
208.

นางคนึงนิจ ศรีสมัย

Mrs.Kanungnit Srisamai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7431 1882 ต่อ 15, 0 7431 3419 ต่อ 15 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 ksrisamai@yahoo.com
209.

นายจรงค์ มะสัน

Mr.Charong Masun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7431 1882 ต่อ 22, 0 7431 3419 ต่อ 22 0 7431 3419 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 cmasun@yahoo.com
210.

นางสาวกุณฑีรา อุปมนต์

Miss Kunteera Oupamon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7431 1882 ต่อ 23, 0 7431 3419 ต่อ 23 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 kunreo16@gmail.com
211.

นางมุกดา จอกลอย

Mrs. Mookda Jokloy

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

0 7431 1882 ต่อ 19, 0 7431 3419 ต่อ 19 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 Mook16@gmail.com
212.

นางเสาวภา จันทร์อ้น

Mrs.Saowapa Junon

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Service Officer, Experienced Level

0 7431 1882 ต่อ 16, 0 7431 3419 ต่อ 16 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13 Sawapa.junon@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
213.

นายณฐวรรณ จำลองกาศ

Mr.Natawan Jumlongkat

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Director

0 7561 1396 0 7561 1396-17 PaPa.dad.13@gmail.com
214.

นายปรีชา ทองนวล

Mr.Preecha Thongnul

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

0 7561 1396-15 0 7561 1396-17 -
215.

นายวีระศักดิ์ กราปัญจะ

Mr.Veerasak Krapanja

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Foresty Technical Officer, Professional Level

0 7561 1396-14 0 7561 1396-17 Lumforest25@hotmail.com
216.

นายสุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน

Mr.Sujiroad Angchuan

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

General Administration Officer,Senior Professional Level

0 7561 1396-11 0 7561 1396-17 sujiroad@hotmail.com
217.

นายทศพร โชติช่วง

Mr.Tossaporn Chotechuang

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

Foresty Technical Officer,Senior Professional Level

0 7561 1396-13 0 7561 1396-17 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
218.

นายสุเมธ ศิริลักษณ์

Mr. Sumet Sirilak

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Director of Kanchanaburi provincial office of natural resources and environment

0 3451 4910-11 0 3451 4415 kanchanaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
219.

นายพิชิต สมบัติมาก

Mr.Phichit Sombatmak

ผู้อำนวยการ

Director of provincial office of natural resources and environment Kalasin

0 4381 1778 0 4381 1778 Chit9928@gmail.com
220.

นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล

Mr.Niyom Kittiwongtrakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the natural resources division

0 4381 1778 0 4381 1778 niyom.s@mnre.mail.go.th
221.

นายประดิษฐ สุดชาดา

Mr.Pradit Sudchada

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environment division

0 4381 1778 0 4381 1778 pradit.s@mnre.mail.go.th
222.

นายประวัติ วรพล

Mr.Prawat Waraphon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the water resources division

0 4381 1778 0 4381 1778 prawat.w@mnre.mail.go.th
223.

นางวัชรา มณีก้อน

Mrs. Watchara Maneekorn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration division

0 4381 1778 0 4381 1778 Watchara.m@mnre.mail.go.th
224.

นายวิชา สุวรรณามังกร

Mr.Wicha Suwannamangkorn

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

0 4381 1778 0 4381 1778 wicha721@gmail.com
225.

สมพงษ์ มณีก้อน

Mr Sompong Maneekon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer

0 4381 1778 0 4381 1778 maneekon_for35@hotmail.co.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
226.

นายสันธาน มั่นคง

Mr. Santhan Mankhong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kamphaengphet

0 5570 5034 0 5570 5035 Santhan_55@hotmail.co.th
227.

นายทวีศักดิ์ ศิริสิงห์อำไพ

Mr. Thaweesak Sirisingampai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5570 5034 0 5570 5035 -
228.

นายวิจิตร สุวรรณพงษ์

Mr. Vijit Suvannaphong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 5570 5034 0 5570 5035 Vichit.chit006@gmail.com
229.

นางสุวรรณี บุญญาโยธิน

Mrs. Suwannee Boonyayotin

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5570 5034 0 5570 5035 Suwannee.bunyayati@gmail.com
230.

นางสาวรุ่งกานต์ อ่อนน่วม

Miss Rungkan Onnuam

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

0 5570 5034 0 5570 5035 rungkan_o@hotmail.com
231.

นายยงยุทธ ชนะภัย

Mr. Yongyut Chanapai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5570 5034 - 0 5570 5035

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
232.

นายยงยุทธ ชำนาญรบ

Mr.Yongyuth Chamnanrop

ผู้อำนวยการ

Director

0 4323 7971 0 4323 7279 khonkaen.org@mnre.mail.go.th
233.

นางเกตมณี มิตตัสสา

Mrs.Ketmanee Mittassa

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration section

0 4323 7971 0 4323 7279 khonkaen.org@mnre.mail.go.th
234.

นายวงศ์วิวรรธ ธนูศิลป์

Mr.Wongwiwat Thanusil

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of environment resources section

0 4323 7971 0 4323 7279 Khonkaen.org@mnre.mail.go.th
235.

นายผดุงเกียรติ สีตะวัน

Mr.Phadungkeit Seetawan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources section

0 4323 7971 0 4323 7279 Khonkaen.org@mnre.mail.go.th
236.

นายชลอ เหมาะดี

Mr.Chalor Moadee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of natural resources section

0 4323 7971 0 4323 7279 khonkaen.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.จันทบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
237.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Director Provincial of Natural Resources and Environment Chanthaburi

0 3931 3404, 0 3931 4124 0 3931 3404 chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
238.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environmental

0 3931 3404, 0 3931 4124 0 3931 3404 chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
239.

นางกนกพร กรรณมรกต

Mrs.Kanokpron Kanmorakod

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration division

0 3931 3404, 0 3931 4124 0 3931 3404 chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
240.

นายกิตติพล แต่งผิว

Mr.Kittipon Tangpiew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources

0 3931 3404, 0 3931 4124 0 3931 3404 chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
241.

นายบัญหยัด โยธะกา

Mr.Banyud Yotaga

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of natural resources

0 3931 3404, 0 3931 4124 0 3931 3404 chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
242.

นายอนุชา กระจายศรี

Mr. Anucha Khajaisri

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

(of the Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao)

0 9945 6698 - tok_261@gmail.com
243.

นายพรสิทธิ์ พรมุนีวงศ์

Mr. Pornsit Pormmuneewong

นายช่างเทคนิคอาวุโส

(Senior Technician)

0 8951 2637 - ps_tiger8756@hotmail.com
244.

นายวันชัย เหมือนประสงค์

Mr. Wanchai Meanprasong

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส gohwanchai@gmail.com

(Senior Forestry Officer)

0 8969 2693 - gohwanchai@gmail.com
245.

นายสมาน ศักดิ์ศรีวัฒนา

Mr. Saman Saksriwatna

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(Forestry Technical Expertise)

0 8136 4053 - sanan25062j06@hotmail.com
246.

นายอดิศักดิ์ กาญจนสาขา

Mr. Adisak Kanjanasakha

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmental Specialist

0 8989 4964 - adisak_nre@hotmail.com
247.

นางสาวจริยาภรณ์ เพ็ชรชู

Mr. Jariyaporn Petchoo

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(Environmental)

0 8683 1609 - chariyapornp@gmail.com
248.

นางสาวสิริอร ชินวิชา

Mr. Siriorn Chinwicha

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(Administration Officer)

0 8993 3364 - siri.aaa@hotmail.com
249.

นาย ศุภวัฒน์ สีหาลุน

Mr.Suphawat Sihaloon

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 9353 5876 - suphawat.s0711@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
250.

นายอนันต์ พรหมดนตรี

Mr. Anant Phromdontree

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Director of Provincial offices for Natural Resources and Environment chonbori

0 3839 8269 0 3839 8268 foresteranant@gmail.com
251.

นางวิภาวี ใจจักร์ธรรม

Mrs.Vipavee jaijaktham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration

0 3839 8268 0 3839 8268 Chonburi.org@mnre.mail.go.th
252.

นายสัญชัย ชนะสงคราม

Mr.Sunchai Chanasongkram

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment

0 3846 7034 0 3846 7034 Suncha.chana@gmail.com
253.

นายชายชาญ เตโชทินกร

Mr.Chaichan Techotinnakorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource

0 3846 7035 0 3846 7035 Kimforestry27@gmail.com
254.

นายทศวารณ์ วิทยาคม

Mr.Tosawarn Vitayakom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resource

0 3846 7346 0 3846 7776 peepopja@gmail.com
255.

นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์

Mr.Thanapong Rattanavutinun

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

0 3846 7034 0 3846 7034 Tp-25251@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยนาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
256.

นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ

Mrs.Ruamsub Kaneda

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

Director chainat provincial natural resources and environment

0 5641 1013, 0 5641 3040 0 5641 1013 chainat.org@mnre.mail.go.th
257.

นายองอาจ คณุตม์วงศ์

Mr.Ongart Khanutwong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource division

0 5641 1013, 0 5641 3040 0 5641 1013 -
258.

นางอรวรรณ ตรีภาค

Mrs.orawan treepark

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources division

0 5641 1013, 0 5641 3040 0 5641 1013 -
259.

นางสาวจิตติมา เชื้อกูล

Miss Jittma Chaugool

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment division

0 5641 1013, 0 5641 3040 0 5641 1013 -
260.

นางจุฑาทิพ สุทธิบุตร

Mrs.Chuthatip Sutthibut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration division

0 5641 1013, 0 5641 3040 0 5641 1013 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
261.

ว่าที่ร้อยตรีพีรพล มั่นจิตต์

Acting Sub Lt. Peerapol Munjit

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Director of provincial Office of natural resources and environment Chaiyaphum

0 4481 1466-15 0 4481 3178 cyp-env@hotmail.com
262.

นายณรงฤทธิ์ มอบสันเทียะ

Mr.Narongritt Mobsantheia

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy division

0 4481 1466-18 0 4481 3178 -
263.

นายคมชาญ ขวัญจำเริญ

Mr.Komchan Kuanjumroen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource division

0 4481 1466-13 0 4481 3178 -
264.

นางสาวณัฎฐ์ สุขขี

Miss Nat Sukki

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment division

0 4481 1466-16 0 4481 3178 -
265.

นางสาววรันญาพัชร มาฆะเซ็นต์

Miss Varanyaphat Makkhasen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources division

0 4481 1466-17 0 4481 3178 -
266.

นางอรสา วงศ์ไชย

Mrs.Orasa Wongchai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration division

0 4481 1466-11 0 4481 3178 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
267.

นายอุดม ยิ้มมุก

Mr.Audom yimmuk

ผู้อำนวยการส่วนน้ำ

director

0 7751 2166 0 7751 2168 chumphon034@gmail.com
268.

นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ

Mr.Khajornsak La-oangthep

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chumphon

0 7751 2166 0 7751 2166 Chumphon.org@mnre.mail.go.th
269.

นายพิศาล พุ่มสร้าง

Mr.Phisan Phumsrang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Natural and the water Resources Division

0 7750 1330 0 7750 1330 forestrychumphon@gmail.com
270.

นางอวยพร ชิตดุษดี

Mrs.Auyphon Chitdutsadee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7751 2166 0 7751 2168 envi.chumphon@gmail.com
271.

นางดวงรัตน์ พัฒนา

Mrs.Duangrat Phattana

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7751 2166 0 7751 2168 Chumphon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
272.

นายอำนาจ เจิมแหล่

Mr. AmnatJermlae

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Director of Provincial office for natural resources and environment Chiang Rai

0 5360 0816 0 5360 0816-12 -
273.

นางสิริภัฐสร เวียงนาค

Mrs. SiripassornViengnak

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5360 0816 0 5360 0816-12 V.nak2013@hotmail.com
274.

นายชีพชนก อัมรนันทน์

Mr. ChipchanokAmmaranan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5360 0816 0 5371 8191 -
275.

นายสมศักดิ์ ชาวคำเขต

Mr. Somsak Chawkomkhet

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 5360 0816 0 5371 6955 -
276.

นายอานุภาพ เจริญไชย

Mr. AnuphapCharoenchai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5360 0816 0 5371 3895 Anuphap2500@gmail.com
277.

นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล

Mr. SurasakWanichanukul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of thestratergy Division

0 5360 0816 0 5360 0816-12 Mohun2557@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
278.

นายชานนท์ คำทอง

Mr.Chanonta Kamthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Director ofProvincial office for natural resources and environment Chiang mai

0 5311 2725-6 0 5311 2674 -
279.

นายภูวเดช มหาวันแจ่ม

Mr.Puwadace Mahawangaem

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5311 2725-6 0 5311 2674 maahaa25@hotmail.com
280.

นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ

Mr.Piyapong Prapanwattana

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 5311 2725 0 5311 2674 p_forest@hotmail.co.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
281.

นายสมาน สะแต

Mr.Saman Satae

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Director Provincial office for natural resources and environment Trang

0 7521 8983 0 7522 0305 trang.org@mnre.mail.go.th
282.

นายเปลื้อง รัตนฉวี

Mr.Plueng Rattanachawii

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 7521 8983 0 7522 0305 plu_ratta@hotmail.com
283.

นางสาววิภา ลิ่มคำสุข

Ms.Wipa Limkamsook

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7521 8983 0 7522 0305 trang.org@mnre.mail.go.th
284.

นางลดารัตน์ พงศ์พัฒนพาณิชย์

Mrs.Ladarat Pongpattanapanich

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7521 8983 0 7522 0305 trang.org@mnre.mail.go.th
285.

นายวริทธิ์ คิดถูก

Mr.Warit Kidtook

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7521 8983 0 7522 0305 trang.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
286.

นายชูศิษฎ์ พงษ์เจริญ

MR.Chusit Pongcharoen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 3951 1157 0 3952 0057 Chusitpong@hotmail.com
287.

นายชูศิษฎ์ พงษ์เจริญ

MR.Chusit Pongcharoen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

0 3951 1157 0 3952 0057 Chusitpong@hotmail.com
288.

น.ส.กัญญารัตน์ กลางบุรัมย์

Miss Kanyarat Klangburam

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3951 1157 0 3952 0057 envitrat@gmail.com
289.

นายวัชระ สุนทรภักดี

Mr. Watchara Soontornpakdee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of thestratergy Division

0 3951 1157 0 3952 0057 Watchara5153@gmail.com
290.

นางพัชรา เพิ่มทรัพย์

Mrs.Patchara Puamsap

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Administration Officer

0 3951 1157 0 3952 0057 nidpatmos@hotmail.com
291.

นายวัชระ สุนทรภักดี

Mr. Watchara Soontornpakdee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3951 1157 0 3952 0057 Watchara5153@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตาก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
292.

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์

Mr.Panyarut Rungsin

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Director Provincial office of Natural Resources and Environment tak

0 5551 2153 0 5551 2153 tak.org@mnre.mail.go.th
293.

นางสาวจุรี อินต๊ะ

Miss Juree Inta

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5551 2153 0 5551 2153 tak.org@mnre.mail.go.th
294.

นายวิทยา ศรีสุวรรณ

Mr. Wittaya Srisuwan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 5551 1377 0 5551 1377 tak.org@mnre.mail.go.th
295.

นางชยาภร อามระดิษฐ์

Mrs. Chayaporn Amratisha

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5551 3659 0 5551 3659 tak.org@mnre.mail.go.th
296.

นายสนั่น ใจวงษา

Mr. Sanan Jaiwongsa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5551 7691 0 5551 7691 tak.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครนายก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
297.

นายธนา ยิ่งเจริญ

Mr. Tana

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นครนายก

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
298.

นายนิพนธ์ เข็มนาค

Mr. Nipon Khennak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
299.

นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์

Mr. Supachai Chanyasawat

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
300.

นายศุภโชค เต็มสอาด

Mr. Supachok

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
301.

นางสาวธันยนันท์ ยังเจริญ

Miss Thunyanan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
302.

นางวรรษมน สระวารี

Mrs. WansaMon

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
303.

นางเบญจมาศ ยกฤทธิ์

Mrs. Benjamas

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
304.

นายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์

Mr. Kittichai

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
305.

นางสาวรัตน์ฤทัย ชัยศรี

Miss RattRuthai Chaisri

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
306.

ว่าที่ รต.กันตพิชญ์ มากยอด

ว่าที่ รต.กันตพิชญ์ มากยอด

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

0 3731 5322 0 3731 1291 Ny.pnr258@gmail.com
307.

นภัส เตชะวัฒกิจกุล

Napat Taechawattnakitkun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

0 3731 5322 0 3731 1291 ืnapat.tae@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
308.

นายสุเมธ ศิริลักษณ์

Mr.Sumet Sirllak

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Director Provincial Offices for Natural Resourece and Environment Nakhonpathom

0 3434 0025 0 3434 0026 ssluckforest@hotmail.com
309.

นายมนต์ชัย ปั้นโอ้

Mr.Monchai Pan O

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3434 0290 0 3434 0290 Pan_of@yahoo.com
310.

นายรังสรรค์ อ่อนใจเอื้อ

Mr.Rungsun Aonjaiaoi

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 3434 0291 0 3434 0291 -
311.

นายสมชาย กิตติชัยศรี

Mr.Somchai Kittichaisri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3434 0025 0 3434 0026 -
312.

นางสาวสุนทรีย์ ดาวเรือง

Miss.Soontaree Doawruang

ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

0 3434 0025 0 3434 0026 Soontareekob@windowslive.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครพนม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
313.

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค

Mr.Wanchai Jariyasetthachok

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

0 4251 1272-16 0 4251 1272 nakhonphanom.org@mnre.mail.go.th
314.

นายมโนชญ บุญยานนต์

MANOD BOONYANAN

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครพนม

0 4251 1272-11 0 4251 1272 nakhonphanom.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
315.

นายสุเมธ อำภรณ์

Mr. Sumate Amporn๐ ๔๔๒๑ ๔๙๐๘

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Director Of Nakhon Ratchasima Provincial Office Of Natural Resources And Environment

0 4421 4377 0 4421 4908 Koratnreo.org@mnre.mail.go.th
316.

นางสุภาภรณ์ ศุภนคร

Mrs. Supaporn Supanakorn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 4421 4377 0 4421 4908 s_supanakorn@hotmail.com
317.

นางสงกรานต์ ประจันตะเสน

Mrs. Songkran Prachantasen

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 4421 4377 0 4421 4908 Songkranpra4@gmail.com
318.

นายสมคิด ตั้งประเสริฐ

Mr. Somkid Tungprasert

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 4421 4377 0 4421 4908 Somkid_tsj@hotmail.com
319.

นางสงกรานต์ ประจันตะเสน

Mrs. Songkran Prachantasen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 4421 4377 0 4421 4908 Songkranpra4@gmail.com
320.

นางสาวระพีพรรณ มีโภคา

Miss. Rapeepan Meepoka

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Part strategy and the Imformation

0 4421 4377 0 4421 4908 Meepoca@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
321.

นายอร่าม ศรีปรางค์

Aram Sreeprang

ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment

0 7534 1010 - -
322.

นางสมร มาสุข

Samon Masuk

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7534 1010 - -
323.

นายวสิษฐ์พล สุรัติรางคกุล

Vasitpon Suruttiramgkakun

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the forestry operation Division

0 7534 1010 - -
324.

นายอิศรา ลิ่มวงศ์

Aitsara Limvong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7534 1010 - -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครสวรรค์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
325.

นายปรีชาญ สามารถ

MR.PREECHAN SAMART

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonsawan

0 8175 2039 ต่อ 9 0 5622 8058 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
326.

นายนพดล ฮมแสน

นายนพดล ฮมแสน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

0 2580 0727-8 0 2580 0727 noppadolhomsaen@gmail.com
327.

นางเขมนิจ ธนูวงษ์

นางเขมนิจ ธนูวงษ์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 2580 0727-8 0 2580 0727 nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
328.

นายวินัย ศีตะโกเศศ

นายวินัย ศีตะโกเศศ

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

0 2580 0727-8 0 2580 0727 nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
329.

นายวสันต์ จารุศังข์

นายวสันต์ จารุศังข์

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

0 2580 0727-8 0 2580 0727 envinon55@hotmail.com
330.

นายดลธรรม กอศรีพร

นายดลธรรม กอศรีพร

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

0 2580 0727-8 0 2580 0727 nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
331.

นางจิตติมา ธาราภูมิ เรืองเรื่อ

นางจิตติมา ธาราภูมิ เรืองเรื่อ

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

0 2580 0727-8 0 2580 0727 envinon55@hotmail.com
332.

นายบุญอนันต์ แคล้วอาวุธ

นายบุญอนันต์ แคล้วอาวุธ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

0 2580 0727-8 0 2580 0727 envinon55@hotmail.com
333.

นางสาวปทุมมา วาดกลาง

นางสาวปทุมมา วาดกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

0 2580 0727-8 0 2580 0727 nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
334.

นางสาวเบญญาภา ศรีอะรัญ

นางสาวเบญญาภา ศรีอะรัญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 2580 0727-8 0 2580 0727 nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
335.

นายอดิศักดิ์ ทิพย์สมัย

นายอดิศักดิ์ ทิพย์สมัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2580 0727-8 0 2580 0727 envinon55@hotmail.com
336.

นางสาวบงกช เพ็งดิษฐ์

นางสาวบงกช เพ็งดิษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0 2580 0727-8 0 2580 0727 workdpu@gmail.com
337.

นายณัฐพงค์ โกสิทธิ์

Mr. NATTAPONG KOSITH

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical Officer, Practitioner Level

0 2580 0727-8 0 2580 0727 forestry77_ku71@hotmail.com
338.

นางสาวรมย์ชลี เหลือวัฒนวรรณ

Ms. ROMCHALEE LUEWATTHANAWAN

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical Officer, Practitioner Level

0 2580 0727-8 0 2580 0727 failookzo@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
339.

เปลื้อง รัตนฉวี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Director of the Narathiwat Office of Natural Resources and Environment

0 7364 2651 0 7364 2652 mnrenara@gmail.com
340.

นายสมปอง สุขขะ

Mr.Sompong Sukka

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7364 2651 0 7364 2652 -
341.

นางพูนสิน เกษอารี

Mrs.Poonsin Gasarree

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7364 2651 0 7364 2652 p_p_sin@hotmail.com
342.

นายวีรวัฒน์ วุนาพันธ์

Mr.Verawat Vunapan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากร

Director of the Natural Resources Division

0 7364 2651 0 7364 2652 masaim9500@hotmail.com
343.

นายยามินย์ เหมาะทอง

Mr.Yamin Mohthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7364 2651 0 7364 2652 yaminf29@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
344.

นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง

Mr.Prasit Puttanayaiying

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Director Higher level Nan Provincial office of Natural Resources and Environmental

0 5471 6456, 0 5471 6457 0 5471 6456-19 prasit_tonkla@hotmail.com
345.

นายมานิต ธนะวงค์

Mr.Manit thanawong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5471 6456-15, 0 5471 6457 0 5471 6456-19 M_thawong@hotmail.com
346.

นายธนพล อินมงคล

Mr.Tanapol Inmongkol

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5471 6456, 0 5471 6457 0 5471 6456-19 Tanapol_24@hotmail.com
347.

นายพิทยา จำปาแก้ว

Mr.Pittaya jampakaew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 5471 6456, 0 5471 6457 0 5471 6456-19 Forest543@hotmail.com
348.

นางรัตติกร สว่างวงษ์

Mrs.Rattikorn Sawargwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5471 6456, 0 5471 6457 0 5471 6456-19 Ku_2505@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
349.

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

MR.AKARAPONG KHIEOCHAM

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Director of Provincial offices for Natural Resources and Environment Buengkan

0 4249 2497-8 0 4249 2497-8 -
350.

นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์

APICHAI RITTHIGUN

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

0 4249 2497-8 0 4249 2497-8 -
351.

นายภูมิพัฒน์ พลราช

PHUMIPATANA PONRACH

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และ ส่วนยุทศาสตร์

0 4249 2497-8 0 4249 2497-8 -
352.

นายสัมฤทธิ์ ฐิติญาณ

Mr.Samrit Thitiyan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 4249 2497-8 0 4249 2497-8 buengkan.org@mnre. mail.go.th
353.

นายสัมฤทธิ์ ฐิติญาณ

Mr.Samrit Thitiyan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the General Administration Division

0 4249 2497 0 4249 2498 buengkan042492498@gmail.com
354.

นายสัมฤทธิ์ ฐิติญาณ

Mr.Samrit Thitiyan

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน

Director Provincial Office for Natural Resources and Environment Buengkan

0 4249 2497-8 0 4249 2497-8 buengkan.org@mnre. mail.go.th
355.

นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์

Mr.Apichai Ritthigun

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Natural Resources and Environment

0 4249 2497-8 0 4249 2497-8 Apichai553@gmail.com
356.

นายสุรชัย กุลทอง

Mr.Surachai Kulthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 4249 2498 0 4249 2498 surachaikulthong@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
357.

นายสา แสงสว่าง

Mr.Sa Sangsawang

ผู้อำนวยการ

Director Provincial Officer for Natural Resources and Environment Buriram

0 4466 6553-4, 0 8175 2048-2 0 4466 6553-4 ต่อ 11 -
358.

นางพันธมาศ แก้วนะรา

Mrs.Phanthamast Kaewnara

ผอ.ส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 4466 6553-4 ต่อ 15, 0 8724 967-2 0 4466 6553-4 ต่อ 11 Phanthamast.k@mnre.mail.go.th
359.

นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา

Mrs.Chanpen Charoenchansa

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 4466 6553-4 ต่อ 14, 0 9561 3622-8 0 4466 6553-4 ต่อ 11 jonchanpen@gmail.com
360.

นายภุชงค์ สินธุรัตน์

Mr.Phuchong Sinthurat

ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 4466 6553-4 ต่อ 12, 0 8160 0426-2 0 4466 6553-4 ต่อ 11 Phuchong555@hotmail.com
361.

นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์

Mrs.Nantawan Lourith

ผ.อ.ส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water resource Division

0 4466 6553-4 ต่อ 13, 0 8144 6994-6 0 4466 6553-4 ต่อ 11 Tuknantawan@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
362.

นายสินธพ โมรีรัตน์

Mr. Sintop Moreeratana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Director of the Office of Natural Resources and Environment Pathumthani Provincial

0 2581 6341 0 2581 6341 Pathumtani.org@mnre.mail.go.th
363.

นางทัศนีย์ ศรีมหาบรรณ

Mrs.Tassanee Srimahaban

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 2581 6341 0 2581 6341 Toy_mnre@hotmail.com
364.

นายไพบูลย์ ชายเกตุ

Mr. Piboon Chaikate

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 2593 4068 0 2593 4068 P_chaikate@hotmail.com
365.

นายโกเมศ พุทธสอน

Mr. Komest Puttasorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 2581 6165 0 2581 6165 Komest.p@gmail.com
366.

นายอนุกูล โอฬารกิจวานิช

Mr. Anugool Olankijvanich

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 2581 4649 0 2593 4069 Nam_pathumtani@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
367.

นายสวง สุดประเสริฐ

Mr.Sawong Sudprasert

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Director of the Office of Natural Resources and Environmental Prachuapkhirikhan province

0 3260 2496-16 0 3260 4745 prachuapkhirikhan.org@mnre.go.th
368.

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง

Mr.Nitas Janthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Resources

0 3260 2496-17 0 3260 2496-18 Nitasn_30@hotmail.com
369.

นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์

Mrs.Jirad Pranprasid

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment

0 3260 2496-13 0 3260 2496-13 beeeeb111@hotmail.com
370.

นางพินัญญา ทองน้ำวน

Mrs.Phinanya Tongnumvon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of administration division

0 326 04745 0 3260 4745 Phinanya30@gmail.com
371.

นายณัฏฐกิตติ์ คงชุม

Mr.Nattakit Kongchum

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources

0 3260 2496-15 0 3260 4409 k_badan@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
372.

นายสมศักดิ์ พิริโยธา

MR. SOMSAK PIRIYAYOTK

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

Director Provincial Officer for Natural Resources and Environment Prachinburi

0 3745 4326, 0 3745 4327 0 3745 4326, 0 3745 4327 prachin.mnre@gmail.com
373.

นายกมล พิศมัย

MR. KAMOL PITSAMAI

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3745 4326, 0 3745 4327 0 3745 4326, 0 3745 4327 prachin.mnre@gmail.com
374.

นายวิทูร บุญส่ง

MR. WITOON BUNSONG

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3745 4326, 0 3745 4327 0 3745 4326, 0 3745 4327 prachin.mnre@gmail.com
375.

นายเทียนชัย บุญอาจ

MR. TEINCHAI BUNOAD

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 3745 4326, 0 3745 4327 0 3745 4326, 0 3745 4327 prachin.mnre@gmail.com
376.

นายพรชัย ช่วยรัตน์

MR PORNCHAI CHUAIRAT

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3745 4326, 0 3745 4327 0 3745 4326, 0 3745 4327 prachin.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
377.

นายทวี สกูลหรัง

Mr. Tawee Sakulrang

หัวกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

0 7346 0073 - -
378.

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

Mr.Samart Khunsriwan

ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ปัตตานี

Director of Provincial office for Natural Resources and Environment pattani

0 9346 0073 0 9346 0073 -
379.

นายอนุ ชาติประสิทธิ์

Mr.Anu Chartprasit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

0 9346 0073 0 9346 0073 -
380.

นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์

Mrs.Palita Lerdwonghat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

0 9346 0073 0 9346 0073 Palita1160@gmail.com
381.

นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์

Miss.Tanyaporn Hataipitak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

0 9346 0073 0 9346 0073 Tanya hataipitak@yahoo.com
382.

นายศุภชัย ศรีพรหม

Mr.Supachai Sriprom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 9346 0073 0 9346 0073 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
383.

นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค

Mr.Dulyawit Rattanapak

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Director of Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

0 5488 7112 0 5488 7113 -
384.

นางอัญชัญ เขื่อนแก้ว

Mrs. Unchan Khuenkaew

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5488 7112 0 5488 7113 Unchankk1@Gmail.com
385.

นายประดิษฐ์ สีใส

Mr.pradit seesai

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5488 7112 0 5488 7113 seesaipd@hotmail.com
386.

นายภัทรพล ปงคำเฟย

Mr.pattarapol pongkhamfoel

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 5488 7112 0 5488 7113 Det 282 @hotmail.com
387.

นายชูชีพ ปันแก้ว

Mr. Chucheep pankaew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5488 7112 0 5488 7113 Chucheep_pk@yahoo.com
388.

นายปริญญา โศภิตภิญโญ

Mr. Parinya Sophitphinyo

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

0 5488 7112 0 5488 7113 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
389.

นายพฤกษ์ โสโน

Mr.Phruek Sono

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Directer Provincial Office of Natural Resources and Environment Pranakornsriayutthaya

0 3533 6356 0 3533 6356 ayutthaya.org@mnre.go.th
390.

นางจุรีรัตน์ สุขเกษม

Mrs.Jureerut Sukkasem

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Administration Support Division

0 3533 6356 0 3533 6356 jureerut.s@mnre.go.th
391.

นายวิทยา หาดนิล

Mr.wittaya hadnil

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Environment Division

0 3534 6217 0 3534 6217 wittaya.h@mnre.go.th
392.

นายสมชาย โพธิ์ตระกูล

Mr.Somchai Potragoon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Forestry Operation Division

0 3533 6356 0 3533 6356 somchai.po@mnre.go.th
393.

นายไพบูลย์ ภู่ทอง

Mr.Phaiboon Phoothong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Water Resources Division

0 3533 6874 0 3534 6218 phaiboon.p@mnre.go.th
394.

นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ

Mr.Sittipong Kowpatanakij

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

0 3533 6356 0 3533 6356 sittipong.k@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
395.

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์

Mr.Somchai Lakhawiwat

ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.พังงา

Director of the office of Natural Resources and Environment phangnga

0 7648 1033-607 0 7648 1033 phangnga.org@mnre.mail.go.th
396.

นายภัตติพงศ์ สุนทรวร

Mr.Phattipong Soontornworn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

0 7648 1033-601 ต่อ 602 - Phattipong.s@mnre.mail.go.th
397.

นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ

Mr.Nithiwut Raviwan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7648 1081 0 7648 1081 Nithiwut25@gmail.com
398.

นายนพดล อิงควัชรกุล

Mr.Noppadol Engkawatcharakul

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7644 0619-103 0 7644 0620 Noppadol_ing@hotmail.com
399.

นายวิเชียร ปาคำ

Mr.Wichain Pakham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

0 7648 1033-603 0 7648 1033 renook@sanook.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
400.

นายสุรเดช อัคราช

Mr.Suradet Akkharat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง

Director Provincial Offices For Natural Resources And Environment Phatthalung

0 7484 0823 0 7484 0822 phatthalung.org@mnre.mail.go.th
401.

นางเครือมาส ทองสง

นางเครือมาส ทองสง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7484 0823 - -
402.

นางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ

Miss.Sanee Thipthabiankarn

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7484 0823 - -
403.

นายศักดา ปานเจิม

นายศักดา ปานเจิม

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 7484 0823 - -
404.

นายพิทยา เนียมรัตน์

นายพิทยา เนียมรัตน์

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7484 0823 - -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
405.

นายไพรัช นาคทรัพย์

Mr.Pairat Naksab

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Director of Provincial Office for Natural Resources and Environment Phichit

0 5661 1295 0 5661 1295 phichitmnre@hotmail.com
406.

นางอภิชญา จันทร์มุข

Mrs.Ahichya Junmuk

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

0 5661 1295 0 5661 1295 phichitmnre@hotmail.com
407.

นางบัวลอย สุขแสงนภา

Mrs.Bualoi suksangnapa

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

0 5661 1295 0 5661 1295 phichitmnre@hotmail.com
408.

นายสิทธา นาคะภากร

Mr.sittha Nakhapakorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

0 5661 1295 0 5661 1295 phichitmnre@hotmail.com
409.

นายปรีชา อาสมาน

Mr.Preecha Arsaman

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

0 5661 1295 0 5661 1295 phichitmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
410.

นายนฤดม พรหมดนตรี

Mr.NALUDO PHROMDONTREE

พนักงานขับรถยนต์

Driver

0 5532 2652 - -
411.

นางสาวมนัญชยา มีไชยโย

Ms.MANANCHAYA MEECHAIYO

พนักงานทั่วไป

General Officer

0 5532 2652 - -
412.

นางสาวภัคจิรา แซ่เรือง

Ms.PAKJIRA SAERUANG

พนักงานทั่วไป

General Officer

0 5532 2652 - -
413.

นายธนัช ศิริพลวัฒน์

Mr.THANAT SIRIPHONLAWAT

ช่างเจาะบ่อบาดาล ช ๔/หัวหน้า

Technician

0 5532 2655 - -
414.

นายณรงค์ฤทธิ์ ชวานนท์

NARONGRIT CHAWANON

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry Officer, Experienced Level

0 5532 2652 - -
415.

นางมาลิน่า มีไชยโย

Mrs.MARINA MEECHAIYO

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ผู้อำนวยการส่่วนบริหารและกำกับนโยบาย

Officer Clerk, Experienced Level

0 5532 2652 - -
416.

นางสาวณิชนันทน์ ปลาดตา

Ms.NICHANUN PLADTA

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer Clerk, Experienced Level

0 5532 2652 - -
417.

นางกาญจนา วิลัยรัตน์

Mrs.KANJANA WIRAIRAT

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการทั่วไป

General Administration Officer, Senior Professional Level

0 5532 2652 - -
418.

นางสาวเกสร คำเย

Ms.KESORN KOMEYAE

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist

0 5532 2652 ต่อ 301 - -
419.

นางสาวกฤติกา กิตติวิโรจน์

Ms.KRITTIKA KITTIWIROTE

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional Level

5 5322 652-301 - -
420.

นายณัฐรัชต์ คำวัฒนา

Mr.NATTARAT KAMWATTANA

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Plan and Policy Analyst

0 5532 2655 - -
421.

นายวสันต์ ศรีสม

Mr.VASAN SRISOM

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน/ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Technician, Experienced Level

0 5532 2655 - -
422.

นางจีรพร อ่ำอยู่

Mrs.JEERAPON AMYU

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Forestry Technical Officer, Professional Level

0 5532 2652 - -
423.

นายรพีพร บ่อคำ

Mr.RAPEEPORN BORKUM

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry Officer, Experienced Level

0 5532 2652 - -
424.

นายก้องเกียรติ ชมบริสุทธิ์

Mr.KONGKIAT CHOMBORISUT

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry Officer, Experienced Level

0 5532 2652 - -
425.

นายปริญญา ศรีแก้วดี

Mr.PRARINYA SRIKAEWDEE

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Forestry Officer, Senior Level

0 5532 2652 - -
426.

นางจรัสลักษณ์ ธนาธรชัย

Mrs.JARUSLUK THANATHONCHAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administration Officer

0 5532 2652 - -
427.

นางสุวนิจ มวลคำลา

Mrs.SUVANID MUALKHUMLA

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Supply Officer, Experienced Level

0 5532 2652 - -
428.

นางสาวณัฏทินีย์ มั่นชาวนา

Ms.NATTINEE MUNCHAONA

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

0 5532 2652 ต่อ 104 - -
429.

นางกัลยา รัตนชีวกุล

Mrs.KUNLAYA RATTANACHEEAKUL

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ แผนงานและสารสนเทศ

Forestry Technical Officer, Senior Professional Level

0 5532 2652 ต่อ 103 - -
430.

นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์

Mrs.TEERAPORN YONGRUPRAPHUN

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

0 5532 2652 ต่อ 301 - -
431.

นายสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย

Mr.SOMPONG SITHICHOKSAKULCHAI

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Director, Higher Level

0 5532 2652 0 5532 2652 -
432.

นางจีรพร อ่ำอยู่

Mrs.Jeerapon Amyu

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ)

Forestry Technical Officer, Professional Level

0 5532 2630-106 0 5532 2652 Jeerapon61@gmail.com
433.

นายปริญญา ศรีแก้วดี

Mr.Prarinya Srikaewdee

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ แผนงานและสารสนเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสานและกิจการพิเศษ

Director of the Strategy Planning and Information Division

0 5532 2630-106 0 5532 2652 -
434.

นายณรงค์ฤทธิ์ ชวานนท์

Mr.Narongrit Chawanon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางระกำ)

Forestry officer, Experienced Level

0 5532 2630-111 0 5532 2652 -
435.

นายก้องเกียรติ ชมบริสุทธิ์

Mr.Kongkiat Chomborisut

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายการอนุญาต/ทำหน้าที่หัวหน้างานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และหัวหน้างานใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้)

Forestry officer, Experienced Level

0 5532 2630-113 0 5532 2652 -
436.

นางกัลยา รัตนะชีวะกุล

Mrs.KunlayaRattanacheewakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการอนุญาต

Director of the Natural Resources Division

0 5532 2630-111 0 5532 2652 St.pitlok@gmail.com
437.

นางสาวเกษร คำเย

Miss Kesorn Komeyae

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและฝ่ายควบคุมมลพิษ)

Environmentalist

0 5532 2649 0 5532 2649 panong_24@hotmail.com
438.

นางกาญจนา วิลัยรัตน์

Mrs.Kanjana Wilairat

ผอ.ส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5532 2630-103 0 5532 2652 Kanjana27042503@gmail.com
439.

นางมาลิน่า มีไชยโย

Mrs.Marina Meechaiyo

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (หัวหน้าฝ่ายพัสดุ)

General Service Officer, Experienced Level

0 5532 2630-101 0 5532 2652 marina.me@mnre.mail.go.th
440.

น.ส.ณิชนันทน์ ปลาดตา

Miss Nitchanun Pladta

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายพัสดุ)

General Service Officer, Experienced Level

0 5532 2630-104 0 5532 2652 nitnun_056@hotmail.com
441.

นางสุวนิจ มวลคำลา

Mrs.Suvanid Mualkhumla

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (หัวหน้าฝ่ายการคลังและงบประมาณ)

Finance and Accounting Officer, Operational Level

0 5532 2630-104 0 5532 2652 yuisuni_54@hotmail.com
442.

นางจรัสลักษณ์ ธนาธรชัย

Mrs.Jarusluck Thanathornchai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (งานธุรการ)

General Administration Officer

0 5532 2630-106 0 5532 2652 -
443.

นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์

Mrs.Teeraporn Yongrupraphun

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5532 2649 0 5532 2649 Teeraporn_j@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
444.

นางสาววนิดา แย้มสรวล

Miss Wanida Yaemsuan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการระดับสูง

Director Of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phetchaburi Managerial Positions, Higher Level

0 3242 5125 0 3242 5802 kerowaya@yahoo.com
445.

นางมาลี เรืองแสงอร่าม

Mrs.Malee Ruangsangaram

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3242 5028 0 3242 5802 malee.ruang@hotmail.com
446.

นายนิพล ไชยสาลี

Mr.Nipon Chaisalee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director the Environment Division

0 3242 5028 0 3242 5802 nchaisalee@hotmail.com
447.

นายยุทธนา ฉิมสวัสดิ์

Mr.Yuttana Chimsawait

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 3242 5605 0 3242 5605 yut.chim@hotmail.com
448.

นายวรายุทธ นิลผึ้ง

Mr.Varayut Nilphueng

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3242 3774 0 3242 3774 varayut2506@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
449.

นายสุกิจ รัตนวิบูลย์

Mr.Sukit Rattanaviboon

ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง)

Director of the Office of Phetchabun province Natural Resources and Environment

0 5672 9786 0 5672 9786 Phetchabun.org@mnre.mail.go.th
450.

นางธนสร นิลพร

Mrs.Tanasorn Ninphon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5672 9786 0 5672 9786 Phetchabun.org@mnre.mail.go.th
451.

นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร์

Mr.Pitoon Jeamvigitr

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Division of Natural Resources

0 5672 9786 0 5672 9786 Phetchabun.org@mnre.mail.go.th
452.

น.ส.สมพร โค้วนฤมิตร

Ms.Somporn Kownarumith

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Division of water Resources

0 5672 9786 0 5672 9786 Phetchabun.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
453.

นายพีระ ช่วยบำรุง

Mr. Peera chuayBamRung

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phrae

0 5451 1637 0 5451 1637 Peeramoo2525@gmail.com
454.

นางจันทร์เพ็ญ หงส์สิบสาม

Mrs. Chanpen Hongsibsam

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5451 1637 0 5451 1637 Chanpen_H13@hotmail.com
455.

นายมโนธรรม ชาญกล้า

Mr. Manotham Chankla

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 5451 1637 0 5451 1637 BEOM_2556@hotmail.co.th
456.

นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์

Mrs. Mayuree Phondeeprasit

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5453 4453 0 5453 4453 mayuree_p99@hotmail.co.th
457.

นายอรุณ ยิ่งยวด

Mr. Arun Yingyoad

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5453 4453 0 5451 1637 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
458.

นายเกษม สุขวารี

Mr.Kasem Sukvaree

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

0 7621 1067 0 7621 1067-11 phuket.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มหาสารคาม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
459.

นายนรินทร์ สายซอ

Mr.Narin Saisa

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

0 4377 7395 0 4377 7395 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
460.

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม

Mr. Paiboon Ratana Charoitham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Office of Natural Resources and Environment, Mukdahan

0 4261 4231 0 4261 4231 muk_mnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
461.

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุศล

Mr. Somsak Stores Koson Gul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Director of Mae Hong Son Provincial Office of Natural Resources and Environment

0 5369 5474 - -
462.

นายชาตรี สุธีพิเชฐภัณฑ์

Mr. Chatree Sutheppunchanapan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5369 5474 - -
463.

นายสุวิทย์ นิยมมาก

Mr. Suwit Niyommak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5369 5466 - -
464.

นายคำนึง คำอุดม

Mr.Kamneung Kamudom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 5369 5513 - -
465.

นายเดช สุขก๋า

Mr.Dach Sukka

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5669 5513 - -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยโสธร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
466.

นายชมภู มหันตะกาศรี

MR.Chompoo mahanthakasri

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Director of Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

0 4571 5466 0 4571 5657 -
467.

นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์

Mrs.Kanokwan Pulsawat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 4571 5466 0 4571 5657 KANOKWAN.pu@mnre.mail.go.th
468.

นางสาวทิพาพร เวชกามา

Miss. Tipaporn Wechagama

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 4571 5466 0 4571 5657 wtipaporn@hotmail.com
469.

นายกำพล เจริญทรัพย์

Mr.kampon chalanesup

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 4571 5466 0 4571 5657 Kampon2588@gmail.com
470.

นายสุเทพ ป้องแก้ว

Mr.Sutep Pongkaeo

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (ช่วยราชการ ทสจ.อุบลราชธานี)

Director of the Water Resources Division

0 4571 5466 0 4571 5657 -
471.

นายพันธ์ศักดิ์ ธรรมรัตน์

Mr.Pansak Thammarat

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the strategic Division

0 4571 5466 0 4571 5657 Pansak.t@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
472.

นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์

Mr.Chirapong Kuhakanchana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment yala

0 7321 2787 0 7321 2786 MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
473.

นางสาวกัลยา โตะแวอายี

Miss Kallaya Tohwaeayee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7320 3535 0 7320 3535, 0-7321-2786 MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
474.

นายอดิมาน มะแอ

Mr.Adiman Ma-ae

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the forestry operation Division

0 7321 2787 0 7321 2786 MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
475.

นางสาย สรรพกิจ

Mrs.Sai Supakij

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7321 2787 0 7321 2786 MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
476.

นางสุไลลา อาลี

Mrs.Sulaila Alee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7320 3525 0 7320 3525 MNRE_YALA@HOTMAIL.COM

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
477.

นายอาคม ยุทธนา

Mr.Arkom Yuttana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ranong

0 7782 4011 0 7782 3255 -
478.

นางกันยา ลาภวงศ์ประเสริฐ

Mrs.Kunya Larpwongpraseat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7782 4011 0 7782 3255 Kunya.Larpwongpraseat@gmail.com
479.

นางสาวชินานาฏ ลิขะไชย

Miss.ChinanardLikkachai

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 7782 4011 0 7782 3255 yui_chinanard@hotmail.com
480.

นายสมพัฒน์ เพิงมาก

Mr.SomputPengmak

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 7782 4011 0 7782 3255 -
481.

นายศิริ ปูชนียกุล

Mr.Siri Puchaneeyakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7782 4011 0 7782 3255 Siri_2502@hotmail.com
482.

นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท์

Mr.Prasitlertphittayanon

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Directorof the StratecyDivision

0 7782 4011 0 7782 3255 Prasitlert@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
483.

-ว่าง-

ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง

(Director of the Offices of RayongPrevincial Natural Resources and Environment)

0 3861 1008 0 3861 4258 rayong.org@mnre.mail.go.th
484.

นายนิรุธ อ้วนโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 3861 1008 0 3861 4258 nirutho@gmail.com
485.

นางอรุณีเอื้อภวิช

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3861 1008 0 3861 4258 aruney.wita@hotmail.com
486.

นางเบญจวรรณ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3861 1008 0 3861 4258 Benjawan_sir@hotmail.com
487.

นายสมจิตร จันทร์ผลึก

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3861 1008 0 3861 4258 Somjit_ch@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
488.

นายชุติวัฒน์ ศรทอง

Mr.Shutiwat Sorntong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Director Provincial officer for Natural Resources and Environment Lopburi

0 3641 1060 0 3642 7671 lopburi.org@mnre.mail.go.th
489.

นายทรงศักดิ์ สุขเกษม

Mr.Throngsak Sukkasam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 3641 1060 0 3642 7671 lopburi.org@mnre.mail.go.th
490.

นายสุเทพ เร่งรัด

Mr.Suthep Rengrud

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3641 1060 0 3642 7671 lopburi.org@mnre.mail.go.th
491.

นายชิดชัย บุญพิทักษ์

Mr.Chidchai Boonpitak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3641 1060 0 3642 7671 lopburi.org@mnre.mail.go.th
492.

นางแสงจันทร์ เติมลาภ

Mrs.Sangjant Teurmlap

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3641 1060 0 3642 7671 lopburi.org@mnre.mail.go.th
493.

นายสันต์ บุญถาวร

Mr. San Boonthavorn

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน ผอ.สนง.ทสจ.รบ.

Senior forestry officer Acting Director of the Office of Natural Resources and Environment, Ratchaburi

0 3233 7041 0 3232 2037, 0 3232 2604 ratchaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
494.

นายไพโรจน์ นาครักษา

Piroj

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

Forestry technical Officer, Senior Professional Level

0 3642 7671 - -
495.

นายสุเทพ เร่งรัด

Suthep

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry Officer, Senior Level

0 3642 7671 - -
496.

นายชิดชัย บุญพิทักษ์

Chidchai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

0 3642 7671 - -
497.

นางแสงจันทร์ เติมลาภ

Sangjan

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

General Administration Officer, Senior Professional Level

0 3642 7671 - -
498.

นายชุติวัฒน์ ศรทอง

Chutiwat Sontong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Director , Higher Level

0 3642 7671 - -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
499.

นายจักรพงษ์ บัวกล้า

Mr. Jakkapong Buakar

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical office, Practitioner level

0 5423 0550 - -
500.

นายคมกฤช อารีย์เกิดเพียร

Mr. Komkrid Areekeardprion

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional level

0 5423 0550 - -
501.

นางสาววิชญา วรรณโกมล

Miss Wichya Wannakomon

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

Forestry Technical officer, Practitioner level

0 5423 0550 - -
502.

นายพรทวีวัฒน์ วงษ์แสน

Mr. Pontawewat Wongsand

เจ้าพนักงานป่าไม้่ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

0 5423 0550 - -
503.

นายปราการ จันทยากุล

Mr. Prakran Jantyakul

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

0 5423 0550 - -
504.

นายอภิชาติ อรรถพร

Mr. Apichard Athapon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

0 5423 0550 - -
505.

นายชวลิต ไชยวรรณ

Mr. Chouwalit Chaiwan

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

0 5423 0550 - -
506.

นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์

Mr. Monchai Hanpongphan

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

0 5423 0550 - -
507.

นายสิทธิชัย มุ่งดี

Mr. Sittichai Mungdee

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry officer, Senior level

0 5423 0550 ต่อ 21 0 5423 0551 -
508.

นางสาวอรพิณ ลำจวน

Miss Orapin Ramjuan

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Accounting officer, Experienced

0 5423 0550 ต่อ 16 0 5423 0551 -
509.

นางสาวฝากใจ เตจะโน

Miss Farkjai Tejaknow

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

General Service officer, Experienced

0 5423 0550 ต่อ 15 0 5423 0551 -
510.

นายเมืองแมน เกิดนานา

Mr.Muangman Kerdnana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Director of Natural Resources and Environment Office Lampang provice

0 5423 0550 ต่อ 13 0 5423 0551 -
511.

นายสุรชัย แสงศิริ

Mr.Surachai Sangsiri

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry officer, Senior level

0 5423 0550 ต่อ 22 0 5423 0551 -
512.

นายสนั่น วงษา

Mr.sanan Wongsa

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

Technician, Experienced level

0 5423 0550 ต่อ 25 0 5423 0551 -
513.

นางสาววิไลวรรณ เครือสาร

Miss Wilaiwan kersand

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General administrater, Senior level

0 5423 0550 ต่อ 17 0 5423 0551 -
514.

นายประสงค์ แก้วบุญปัน

Mr.Prasong Keawboonpan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional level

0 5423 0550 ต่อ 18 0 5423 0551 -
515.

นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร

Mr.Adthawut Pongsopawijit

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional level

0 5423 0550 ต่อ 19 0 5423 0551 gocome0097@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
516.

นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย

Mr.Suvunnatat Thanunchai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Director of the Office on Natural Resources and Environment Lamphun Provincial

0 5351 0662 0 5351 0667 lamphun.org@mnre.mail.go.th
517.

นางอำไพ เกษมพิทักษ์พงค์

Mrs. Ampai Kasempitakpong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5351 0662 0 5351 0667 ampai126@hotmail.com
518.

นายสัญญา ทุมตะขบ

Mr. Sunya Thumtakob

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5351 0662 0 5351 0667 sunya.th@gmail.com
519.

นายประสิทธิ์ ศรีจามร

Mr. Prasit Srijamorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 5351 0662 0 5351 0667 prasitsrijamorn@gmail.com
520.

นายณัฐชัย ชีวะศิริ

Mr. Nutthachai Chevasiri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5351 0662 0 5351 0667 figasoil@hotmail.com
521.

นายณัฐชัย ชีวะศิริ

Mr. Nutthachai Chevasiri

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the strategic Division

0 5351 0662 0 5351 0667 figasoil@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
522.

นายศุภวัฒก์ บัญญัติ

Mr.suppawat Bunyut

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

0 4281 1394 0 4281 1394 suppawatb@hotmail.com
523.

นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูร

Mr.Khrjangkhrai Thanasrilungkool

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of

0 4281 1394 0 4281 1394 -
524.

นายโกวิท แสนสุข

Mr.Kowit Sansuk

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources

0 4281 1394 0 4281 1394 -
525.

น.ส.อัคริมา หวานฉ่ำ

Ms.Akrima Wancham

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment

0 4281 1394 0 4281 1394 wancham.ma@hotmail.com
526.

นายนิพนธ์ อาจแก้ว

Mr.Niponth Arjkaew

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrator division

0 4281 1394 0 4281 1394 -
527.

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม

Mr. paiboon Ratana Charoitham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

0 4281 1394 0 4281 1394 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
528.

นายวิทยา วานิช

Mr.Wittaya Wanich

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Director Provincial Office for Natural Resources and Environment Srisaket

0 4561 1988 0 4561 1988 Sisaket.o@mnre.mail.go.th
529.

นายวุฒิพงษ์ อิสาน

Mr. Wuttipong e-san

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director for Natural Resources

0 4561 1988 0 4561 1988 -
530.

นายจิรศักดิ์ ทองเพิ่ม

Mr. Jirasak Thongperm

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director for Administrator

0 4561 1988 0 4561 1988 -
531.

นางวิภาดา คำทองดี

Ms. Vipada Khamthongdee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director for Environment

0 4564 3091 0 4564 3091 -
532.

นายสุรชัย สีหวงษ์

Mr.Surachai Sri-hawong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director for Straregy

0 4561 1988 0 4561 1988 -
533.

นายสุรัติ ทองเทพ

Mr. Surat Thongthep

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director for Water Resources

0 4561 2667 0 4561 2667 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
534.

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

Mr.Jakchai Chumjit

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Director of The Office of Natural Resources and Environment Sakonnakhon

0 4271 3432 0 4271 3432 sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
535.

นางสาวบัวลี หลักทอง

Miss Bualee Lakthong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

0 4271 3432 0 4271 3432 sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
536.

นายเจริญชัย ศิริคุณ

ิMr.Jarernchai Sirikhun

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

0 4271 3432 0 4271 3432 sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
537.

นายประยวน มุ่งหมาย

Mr.Prayuan Mungmai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 4271 3432 0 4271 3432 sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
538.

นายนราธิป นันทราช

Mr.Narathip Nantharat

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of the Water Resources Division

0 4271 3432 0 4271 3432 sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
539.

นายชูศิลป์ โฮมวงศ์

Mr.Chusin Homwong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director Of the Strategic Division

0 4271 3432 0 4271 3432 sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
540.

นายเปลื้อง รัตนฉวี

Mr.Plurang Ratanachawii

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Director 0f Songkhla Provincial Office for Natural Resources and Environment

0 7431 1579 0 7432 7428 songkhla.org@mnre.go.th
541.

นางสาวประทุมภรณ์ แก้วธรรมรัตน์

Miss Pratoomporn Kaewthammarat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

0 7431 1579 ต่อ 208 0 7432 7428 kuh_monre@hotmail.com
542.

นายสาคร คำชุม

Mr. Sakorn Kamchum

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

0 7431 6234 ต่อ 214 0 7432 7428 sakorn_kam@hotmail.co.th
543.

นายกฤตย ปุรินทราภิบาล

Mr. Krit Purintarapiban

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director Of the Natural Resources Division

0 7431 1579 ต่อ 207 0 7432 7428 krit.22@hotmail.com
544.

นางนำจิตร จันทร์หอม

Mrs.Namchit Chanhom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of the Water Resources Division

0 7431 6281 ต่อ 208 0 7432 7428 mnresk.water@gmail.com
545.

นางศุภา ศรีสมัย

Mrs. Supa Srisamai

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director Of the Strategic Division

0 7431 6234 ต่อ 214 0 7432 7428 supa_sri@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
546.

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์

Mr.Pornchai pechpimpun

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Director Of Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

0 7471 1039 0 7472 1391 pornchai.ppp23@gmail.com
547.

นางศุภวรรณ จินากุล

Mrs.Supawan Jinakul

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 7471 1039-16 0 7472 1391 Jinakul99@hotmail.com
548.

นายอาลี สุขสุวรรณ์

Mr.Alee Suksuwan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division Environmentalist

0 7471 1039-14 0 7472 1391 heislee@hotmail.com
549.

นายสุรศักดิ์ กนกเนตรจมร

Mr.Surasak Kanoknetjamorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division Forestry Technical Officer

0 7471 1039-13 0 7472 1391 surasakku42@gmail.com
550.

นายพรศักดิ์ นุรักษ์ภักดี

Mr.Pornsak Nurakpakdee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 7471 1039-15 0 7472 1391 pornsak2303@gmail.com
551.

นางสาวกานดา เรืองหนู

Mrs.Kanda Ruangnu

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategic and Information Division

0 7471 1039 0 7472 1391 ruangnu@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
552.

นางสุรีย์ นุ่มพูล

Mrs. Suree numpool

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 2183 1050 0 2183 1050 Samutprakan.mnre@gmail.com
553.

นางสาวนพวรรณ หรั่งหมอยา

Ms. Noppawan Rangmorya

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 2183 1051 0 2183 1051 Samutprakan.mnre@gmail.com
554.

นายอนันต์ พรหมดนตรี

Mr.Anant Phom

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Director of Provincial Office of Natural Resources and Environment Samutprakan

0 2183 1050 0 2183 1050 Samutprakan.mnre@gmail.com
555.

นายเจษฎา อึ๊งเหมอนันต์

Mr. Jesada Auenghemanant

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 2395 2155 0 2395 2155 Samutprakan.mnre@gmail.com
556.

นางเกสนีย์ ทรัพย์โชคอนันต์

Ms. Kessanee Subchokanan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 2183 1052 0 2183 1053 Samutprakan.mnre@gmail.com
557.

นายเกรียงไกร บุญเลื่อน

Mr. Kriengkai Boonlaun

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

0 2183 1052 0 2183 1053 Samutprakan.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
558.

นายถิน พิสูจน์

Mr.Thin Pisud

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Director office of Samutsongkhram Provincial Office for Natural Resources and Environment Samutsongkhram

0 3471 3135 0 3471 3135-101 -
559.

นางวิชาดา ลัดดากลม

Mrs.Vichada Laddaklom

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3471 3135 0 3471 3135-101 Toy_Vichada@hotmail.com
560.

นายมานพ ญาณพิสิฐกุล

Mr.Manop Yanpisitkul

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3471 3135 0 3471 3135-102 nre_samut@hotmail.com
561.

นายสมควร อนันทศรี

Mr.Somkoun Anantasri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

0 3471 3135 0 3471 3135-103 s.anantasri@gmail.com
562.

นายชุมพล ทองแท้

Mr.Chumpon Tongtae

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Academic forestry expert.

0 3471 3135-103 0 3471 3135-101 katay59@hotmail.com
563.

-ว่าง-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3471 5305 0 3471 5305 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
564.

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ

Dr.Ruamsub Kaneda

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

Director Ruamsub Kaneda

0 34-810 ต่อ 300 - -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
565.

นายประพันธ์ กาใจทราย

Mr.Praphan Kajaisai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Director of Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

0 3742 5500-18 0 3742 5038 sakaeo.org@mnre.go.th
566.

นายชนินทร สิขัณฑกนาค

Mr.Chanintorn Sikhandakanage

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3742 5500-14 0 3742 5038 chanintron123@hotmail.com
567.

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช

Mr.Sanya Wongwaiamondwach

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3742 5500-12 0 3742 5038 sanyareo5@yahoo.com
568.

นายสิริพงศ์ ไพบูลย์

Mr.Siripong Paiboon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

0 3742 5500-17 0 3742 5038 -
569.

นายชนินทร สิขัณฑกนาค

Mr.Chanintorn Sikhandakanage

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3742 5500-14 0 3742 5038 chanintron123@hotmail.com
570.

นายปฐมพงศ์ เชื้อโพน

Mr.Pathompong Chueapone

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategy Division

0 3742 5500-13 0 3742 5038 pathompong2509@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
571.

นายสายยนต์ สีหาบัว

Mr.Saiyont Srihabua

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Director of Saraburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

0 3621 1037 ต่อ 111 0 3622 0454 saiyont_s@hotmail.com
572.

นายชาลี กุลชาติวิชิต

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Executive Director

0 3621 1037 0 3602 0454 -
573.

นายสุระโชติ ทองบู่

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากร

Resource Director

0 3621 1037 ต่อ 109 0 3622 0454 -
574.

นายสมศักดิ์ ภู่ทอง

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Division

0 3621 1037 ต่อ 112 0 3622 0454 -
575.

นายธีรวิทย์ โชติ

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director, Water Resources Division

0 3621 1037 ต่อ 114 0 3622 0454 -
576.

นางรัชนี ทิมวงษ์

-

ผู้อำนวยการส่วนแผยงานและยุทธศาสตร์

Director, Division and Strategy

0 3621 1037 ต่อ 105 2 0362 2045 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สิงห์บุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
577.

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น

Miss Pensri Rakpakwan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Director of the Office of Natural Resources and Environment Singburi Province

0 3651 1713-103 0 36 511713-103 singburi.org@mnre.mail.go.th
578.

นางสาวอรสา บุญสูงเนิน

Miss Orasa Boonsungnoen

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3651 1713-103 0 3651 1713-103 singburi.org@mnre.mail.go.th
579.

นายก่อเกียรติ กุลหกุล

Mr. Kokiet Kulhakool

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3651 1713-107 0 3651 1713-103 singburi.org@mnre.mail.go.th
580.

นายพนัส ทรายแก้ว

Mr. Panus Shaikrew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

0 3651 1713-108 0 3651 1713-103 singburi.org@mnre.mail.go.th
581.

นายรณชัย ปิ่นแก้ว

Mr. Ronnachai Pinkeaw

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3651 1713-103 0 3651 1713-103 singburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุโขทัย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
582.

นางสาวอุบลวรรณ พลทะยาน

นางสาวอุบลวรรณ พละทะยาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
583.

นางสาวนฐพร ดิลกเมธานนท์

นางสาวนฐพร ดิลกเมธานนท์

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
584.

นางสาวคณิตา ชะอุ่ม

นางสาวคณิตา ชะอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏบัติการ

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
585.

นายภาณุวัฒน์ หรรสคุนาทัย

นายภาณุวัฒน์ หรรสคุนาทัย

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
586.

นายบัญชา ไชยเสน

นายบัญชา ไชยเสน

นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมปฏิบัติการ

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
587.

นางพรทิพย์ บาลี

นางพรทิพย์ บาลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 5561 3352 0 5516 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
588.

นางสาวไอลดา ยาท้วม

นางสาวไอลดา ยาท้วม

นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการ

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
589.

นายปาณสิน สองเเคว

นายปาณสิน สองเเคว

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

0 5561 3352 0 5516 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
590.

นายชัชวาลย์ วันไชย

นายชัชวาลย์ วันไชย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
591.

นายณรงค์ พุ่มพวง

นายณรงค์ พุ่มพวง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

0 5561 3352 0 5516 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
592.

นางปริญญา บุญส่ง

นางปริญญา บุญส่ง

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งเเวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งเเวดล้อม

0 5561 3352 0 5516 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
593.

นายล้อม ยิ้มยวน

Mr.Lom yimyun

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

0 5561 3352 0 5561 0635 Sukhothai.mnre@hotmail.com
594.

นายมโนชญ บุณยานันต์

MANOD BOONYANAN

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครพนม

0 4251 1272-11 0 4251 1272 nakhonphanom.org@mnre.mail.go.th
595.

นายธีระ เงินวิลัย

Mr.Theera Ngoenwilai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Director Sukhothai Provincial Office of Natural Resources and Environment

0 5561 3352 0 5561 0635 sukhothai.mnre@hotmail.com
596.

นางศิริพันธ์ พานิชยกุล

Mrs.Siripan Panichayakul

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 5561 3352 0 5561 0635 siripan.p@mnre.mail.go.th
597.

นายล้อม ยิ้มยวน

Mr.Lom Yimyuan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

0 5561 3352 0 5561 0635 lom.y@mnre.mail.go.th
598.

นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์

Mr.Amnua Srisangrit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 5561 6085 0 5561 0635 amnuay.sr@gmail.com
599.

นายปริญญา บุญส่ง

Mr.Prarinya Boonsong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 5561 1986 0 5561 1986 yomriver@hotmail.com
600.

นางสาวไอลดา ยาท้วม

Ms.Ailada Yathuam

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategy Division

0 5561 1986 0 5561 1986 aijang.y@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
601.

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม

Mr.Pornsak Phuim

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Director Suphanburi Provincial natural Resources and Environment office

0 3553 5426 0 3553 5179, 0 3553 5426 suphanburi.org@mnre.mail.go.th
602.

นางพิมพ์พนิต พลพ์ทองคำ

Mrs.Pimpanit Polthongkhum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 3553 5426-1 0 3553 5179, 0 3553 5426 pimrose2012@gmail.com
603.

นางสาวปวีณา ทิพย์เสวต

Miss Pawena Thipsawate

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3553 5426-6 0 3553 5179 -
604.

นายชัยวัฒน์ ท้วมอ้น

Mr.Chaiwat Thoumon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

0 3553 5426-4 0 3553 5179 -
605.

นายณัฐพงษ์ ณัฐพลูวัฒน์

Mr.Nuttapong Nuttapoolvut

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 3553 5426-3 0 3553 5179 -
606.

นายธีรพล ศรีโมรา

Mr.Teerapon Srimora

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

0 3553 5426-8 0 3553 5179 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษณ์ธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
607.

นายณัฐพงศ์ ยอดเมือง

Mr.Nuttapong Yodmueng

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

0 7728 2555 0 7728 2555 -
608.

นายเกรียงศักดิ์ มากมี

Mr.kreangsak Makmee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

0 7728 7573 0 7728 7156 -
609.

นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า

Miss.Niphapan Srifa

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

0 7728 7573 0 7728 7156 -
610.

นางธณัฐดา จำเริญกิจ

Mrs.Tanudda Jumroenkit

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 7728 7573 0 7728 7156 -
611.

นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล

Mr.Apichai Cheersirikul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Director

0 7728 7573 0 7728 7156 -

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองคาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
612.

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง

Mr.Somkiat Susunpoonthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nongkhai

0 4242 3971 0 4242 3971 nongkai.org@mnre.go.th
613.

นางนวลนาง ศรีสำราญ

Ms.Nualnang Srisamran

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration support Division

0 4242 3971 0 4242 3971 -
614.

นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์

Mr.Peerapat Pornchanarat

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

0 4242 3971 0 4242 3971 environmentnk@gmail.com
615.

นายปรพล พงษ์นิกร

Mr.Poraphol Pongnikorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

0 4242 3971 0 4242 3971 -
616.

นายนพพร ตั้งจิตต์งาม

Mr.Nopporn Tungjitngam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

0 4242 3971 0 4242 3971 fbd_25@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
617.

นางศิริวรรณ สุดาจันทร์

Mrs.Siriwan Sudajan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Director Nongbualamphu office of Natural Resources and Environment

0 4231 6707 0 4231 6707 nongbualamphu.mnre@gmail.com
618.

นายปรีชา ยิ่งงามแก้ว

preecha yingngamkhew

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

0 4231 6707 0 4231 6707 nongbualamphu.mnre@gmail.com
619.

นายปรีชา ยิ่งงามแก้ว

Preecha Yingngamkhew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 4231 6707 0 4231 6707 nongbualamphu.mnre@gmail.com
620.

นางสาวกรวรรณ สุขจำลอง

MissKorrawan Sookjomrong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 4231 6707 0 4231 6707 ืnongbualamphu.mnre@gmail.com
621.

นางจิตติมา ศิริเมืองราช

Mrs.Jittima Sirimaungrat

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

0 4231 6708 0 4231 6708 nongbualamphu.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
622.

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม

Miss Malee Srirattanatham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Director of Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

0 3561 5995-6 0 3561 5995-6 angthong.org@mnre.mail.go.th
623.

นางปทุม ช้างเนียม

Mr.Pratoom Changnerm

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration support Division

0 3561 5995-6 0 3561 5995-6 angthong.org@mnre.mail.go.th
624.

นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสดิ์

Mr.Pasura Limpisawasdi

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

0 3561 5995-6 0 3561 5995-6 angthong.org@mnre.mail.go.th
625.

นายสุชาติ ศรีไทย

Mr.Suchart Srithai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

0 3561 5995-6 0 3561 5995-6 angthong.org@mnre.mail.go.th
626.

นายวิระนิจ ศรีอ่วม

Mr.Viranit Srioum

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

0 3561 5995-6 0 3561 5995-6 angthong.org@mnre.mail.go.th
627.

นายสุธี ศรีสุวรรณ

Mr.Sutee Srisuvan

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

0 3561 5995-6 0 3561 5995-6 angthong.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
628.

นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ

Mr.Jaroonrut

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Boss

0 4552 3235 0 4552 3237 amnatmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
629.

นางพัชรีญา มุมอ่อน

55555

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

0 8994 4755 - udonthani.mnre@gmail.com
630.

นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์

Mr.Monsung Poosiriwat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Director of Udonthani Provincial Natural Resources and Environment

0 4221 2588 0 4221 2588 udonthani.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
631.

นายเชวง ไชยหลาก

Mr.Chaweang Chaiyalark

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

0 5541 1056 0 5544 0532 uttaradit.org@mnre.go.th
632.

นายพงษ์ศักดิ์ ไชยวรรณ

Mr.Pongsak Chaiwan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

0 5541 1056 0 5544 0532 pongsak.c@mnre.mail.go.th
633.

นางมารศรี หอมบุปผา

Mrs.Marasri Hombupha

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

0 5541 1056 0 5544 0532 uttaradit.org@mnre.go.th
634.

นางสาวอนุพร โนเรือง

Miss Anuporn Noreang

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

0 5541 1056 0 5544 0532 anuporn669@gmail.com
635.

นายบัญชา คันธมาทน์

Mr.Buncha Kuntamas

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

0 5541 1056 0 5544 0532 uttaradit.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
636.

นายบุญเกิด ร่องแก้ว

Mr.Boonkeud Rongkeaw

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uthaithani

0 5651 3159 0 5651 3159-102 -
637.

นายอิสรภาพ คงมีทรัพย์

Mr.Issarapap Kongmeesup

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

0 5651 3159-13 0 5651 3159-102 aris-mun@hotmail.com
638.

นายสุดใจ ทรัพยาประภา

Mr.Sudjai sapayaprapa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

0 5651 3159-15 0 5651 3159-102 -
639.

นางนวลศศิธร ศุภกูล

Mrs.Naualsasitron suphakool

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration support Division

0 5651 3159-17 0 5651 3159-102 nualsasitron@hotmail.com
640.

นางสาวชิดดาว สัยยะสิทธิ์พานิช

Miss Chiddao saiyasitpanich

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

0 5651 3159-11 0 5651 3159-102 chiddao_s@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
641.

นายนิรันดร์ สุรัสวดี

Mr Niran Surasawadi

ผู้อำนวยการสำนัก

director

0 4534 4642 0 4534 4643 ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
642.

นายการุณพงษ์ สะวานนท์

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 1)

0 4534 4642 0 4534 4643 ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
643.

นางยุวดี วีระคุณ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 2)

0 4534 4642 0 4534 4643 ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
644.

นายนพรัตน์ ดอกดวง

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 3)

0 4534 4642 0 4534 4643 ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
645.

นายนพดล ธนธรรมสถิต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 4)

0 4534 4642 0 4534 4643 ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
กลับ