ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Permanent Secretary

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

92 Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 8586
เว็บไซต์ : https://www.mnre.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

Mr.Jatuporn Buruspat

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8543
โทรสาร : 0 2278 8545
อีเมล์ : jatuporn.b@mnre.go.th

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล

Mr.Somsak Sappakosonkul

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8562
โทรสาร : -
อีเมล์ : somsak.mnre@gmail.com

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

Mr.Thalearngsak Petchsuwan

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8546
โทรสาร : -
อีเมล์ : thalearngsak.p@gmail.com

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8553
โทรสาร : -
อีเมล์ : kuson.c@mnre.go.th

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

Mrs.Chayanan Pakdeejit

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8559
โทรสาร : -
อีเมล์ : chayanan.p@mnre.go.th

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม

Mr.Cheewapap Cheewatham

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8634
โทรสาร : -
อีเมล์ : cheewapap@hotmail.com

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

Mr.Niphon Chamnongsirisak

ผู้ตรวจราชการ

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8640
โทรสาร : -
อีเมล์ : nipon.mnre@gmail.com

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค

Mr.Wanchai Jariyasetthachok

ผู้ตรวจราชการ

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6115
โทรสาร : -

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง

Mr.Sittichai Sereesongsaeng

ผู้ตรวจราชการ

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6175
โทรสาร : -
อีเมล์ : inspectiondivision.11@gmail.com

นางภาวินี ณ สายบุรี

Mrs.Pavinee Na saiburi

ผู้ตรวจราชการ

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8639
โทรสาร : -
อีเมล์ : inspectiondivision.33@gmail.com

นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล

Mr.Kantapan Pisalsukskul

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Assistant Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6336
โทรสาร : -
อีเมล์ : kantapan.p@mnre.go.th

นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์

Mr.Chirapong Kuhakanchana

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Assistant Permanent Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6309
โทรสาร : -
อีเมล์ : chirapong_k@yahoo.com

นามสงเคราะห์

ที่ปรึกษากฏหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายวิสาล ทฤษฎิคุณ

Mr. Wisan Trisdikoon

ที่ปรึกษากฏหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
wisan_nui@hotmail.com

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นางธนิษฐา วุฒิสิทธิกร

Mrs.Thanistha Wutthisitthikorn

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of Internal Audit Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8575
โทรสาร : 0 2265 6134
goldfish_maw@hotmail.com
3.

นางสาวสุฑารัตน์ ชำนาญดี

Miss Sutarat Chamnandee

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 1

Director of Audit Division 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8577
โทรสาร : 0 2265 6134
sutarat_naka@hotmail.com
4.

นางสาวอารีย์ จานิมิตร

Miss Aree Janimit

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 2

Director of Audit Division 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8576
โทรสาร : 0 2265 6134
areeja88@hotmail.com
5.

นางสาวประวีร์รัชย์ เผือกมี

Miss Praverach Puakmee

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ 3

Director of Audit Division 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6118
โทรสาร : 0 2265 6134
praveruch@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางอัจฉริยา มณีขัติย์

Mrs. Achariya Maneekhut

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278-8579
โทรสาร : 0 2278-8582
achariya.m@mnre.mail.go.th
7.

นายอภิชาติ ขุนจันทร์

Mr. Apichat Kunchan

ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างองค์การและส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6244
โทรสาร : 0 2278-8582
apichat.k@mnre.mail.go.th
8.

นางสาวปาณิสรา มลิวรรณ์

Ms. Panisara Maliwan

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278-8581
โทรสาร : 0 2278-8582
panisara2490@gmail.com
9.

นางอัจฉริยา มณีขัติย์

Mrs. Achariya Maneekhut

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8579
โทรสาร : 0 2278 8582
achariya.m@mnre.mail.go.th

กองกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว

Miss preeyaporn kohkaew

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278-8601
โทรสาร : -
-
11.

นายยอดชาย ไวยเนตร

-

ผู้อำนวยการส่วนวินัย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6215
โทรสาร : -
-
12.

นางขวัญเงิน แจ่มจำรัส

mrs. khwanngoen jaemjamrat

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคดี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6187
โทรสาร : 0 2278 8603
-
13.

นางสุภาษิต วงษ์กำภู

-

ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-
14.

นางจีระพรรณ สว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6278
โทรสาร : -
-
15.

นายภูธน จันทนาวิเวท

MR.Phuthon chantanavivate

ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนสอบสวน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6237
โทรสาร : -
-
16.

นางปวีณา พจน์สมพงส์

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6187
โทรสาร : -
-
17.

นางสาวนลินี แก้วรุ่งฟ้าไทย

miss nalinee kaewrungfathai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278-8603
โทรสาร : -
-

กองกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
18.

นายวิวัฒน์ ศรีธนบุตร

Mr.Wiwat Sritanabout

ผู้อำนวยการกองกลาง

Director Bureau of Central Administration

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8584
โทรสาร : 0 2265 6140
sritanaboutwiwat@gmail.com
19.

นางสาวจันทนา คุณธร

Ms.Jantana Kunaton

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

Director of Finance and Accounting Analyst, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8677
โทรสาร : 0 2265 6189
jantana_kt@yahoo.co.th
20.

นางอุไร หลีสิน

Mrs.Urai Leesin

ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน

Director of Human Resource, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6101
โทรสาร : 0 2265 6216
urai4@hotmail.com
21.

ว่าที่ร้อยตรี กันต์ธีร์ ใจอิ่มสิน

Acting Sub Lt. Kantee Jaiimsin

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Service, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8585
โทรสาร : 0 2278 8586
jb_bomp@yahoo.com
22.

นางสาวบุณยานันท์ แจ่มใส

Ms.Boonyanan Jamsai

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

Director of Human Resource, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6101
โทรสาร : 0 2265 6216
boon_53@hotmail.com
23.

นายยอดชาย ไวยเนตร

Mr.Yodchai Waiyanate

ผู้อำนวยการส่วนวินัย

Director of Legal, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6215
โทรสาร : 0 2265 6213
wyodchai@hotmail.com
24.

นางสาวนารีรัตน์ คงกระพันธ์

Ms.Nareerat Kongaphan

ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ

Director of Supply Analyst, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8592
โทรสาร : 0 2265 6127
nareerat_pdk@hotmail.com
25.

นางกรรณิการ์ นพรัตน์

Mrs.Kannika Nopparat

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร

Director of Academic Division and Executive Director, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8604
โทรสาร : -
chamchamp@hotmail.co.th
26.

นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ

Ms.Pagaporn Yodplob

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

Director of Public Relations, Primary Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8642
โทรสาร : 0 2278 8670
pui_20@hotmail.com
27.

นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

Mr.Monte kietpawpan

ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level / Director of flight operations division, Acting Director of the Digital and Aircraft Technology Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8557
โทรสาร : 0 2265 6222
monte.k@mnre.go.th
28.

นายพรชัย ศรีสมบัติ

Mr.Pornchai Srisombat

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและติดตาม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

Electrician, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8694
โทรสาร : 0 2265 6200
Pornchai.s@mnre.go.th

กองการต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
29.

นางพรศรี มิ่งขวัญ

Mrs. Pornsri Mingkwan

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

Director, Office of International Cooperation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8619
โทรสาร : 0 2265 6192
-
30.

นางวัชรีย์ ช่วยศรี

Mrs. Wacharee Chuaysri

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

Environmentalist (Expert Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8624
โทรสาร : 0 2265 6192
bee.wacharee@gmail.com
31.

นางพัชรี ทิพย์ขวัญ

Mrs. Patcharee Thipkwan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Service Officer, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8620
โทรสาร : 0 2265 6192
patchareethipkwan@gmail.com
32.

นางสาวสุจิตรา เกียรติสุทธากร

Miss Sujittra Kiatsutthakorn

ผู้อำนวยการส่วนองค์การระหว่างประเทศ

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8626
โทรสาร : 0 2265 6192
sujittra_sc@yahoo.com
33.

นางสาวกิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด

Miss KingKan Kheawsaad

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6146
โทรสาร : 0 2265 6192
kheawsaard@yahoo.com
34.

นางสาวนฤมล โอริส

Miss Narumon Oris

ผู้อำนวยการส่วนอาเซียนและภูมิภาค

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8622
โทรสาร : 0 2265 6192
narumonoris@hotmail.com
35.

นางสาวทิพมาศ ธาราชีวิน

Miss Tippamars Taracheewin

ผู้อำนวยการส่วนขับเคลื่อนการต่างประเทศเชิงรุก

Environmentalist Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8627
โทรสาร : 0 2265 6192
tippamars@gmail.com

กองตรวจราชการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
36.

นางสาววนิดา แย้มสรวล

Miss Wanida Yaemsuan

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

Director Of Inspection Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8638
โทรสาร : 0 2278 8630
-
37.

นางสาวจันทร์ฉาย โยธคง

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6210
โทรสาร : 0 2278 8630
-
38.

นางสาวเพียงจันทร์ คล้ายสินธุ์

-

ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8632
โทรสาร : 0 2278 8630
Piangchan.k@mnre.go.th
39.

นางสาวณัฐรดา ลุนจักร

-

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6209
โทรสาร : 0 2278 8630
tor_zoro@hotmail.com
40.

นางพัสรา กาญจนะวีระ

-

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8635
โทรสาร : 0 2278 8630
Pasara.k@mnre.go.th
41.

นางมาริสา อิงธรรมจิตร์

-

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ 3

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8638
โทรสาร : 0 2278 8630
nuch15@hotmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
42.

นางสาวกานดา ชูแก้ว

Miss Kanda Chookaew

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

DIRECTOR OF STRATEGY AND PLANNING DIVISION

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8641, 0 2265 6109
โทรสาร : 0 2265 6125
-
43.

นางฉฏาธร สาอุดม

Mrs. Chathathorn Saudom

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8645
โทรสาร : 0 2265 6125
chathathorn@yahoo.go.th
44.

นางสาวทัศนีย์ เนตรบำรุงรัตน์

-

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8651
โทรสาร : 0 2265 6158
oops_co@hotmail.com
45.

นางสาวชุติญา สุขสวัสดิ์

Miss Chutiya Sooksawat

ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

Director of the Budget Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6305
โทรสาร : 0 2278 8653
budget_part@hotmail.com
46.

นางสาวพิรพร เพชรทอง

Piraporn Petchtong

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

Director of Strategic Development.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6261
โทรสาร : -
p_petchtong@hotmail.com
47.

นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร

Miss Somying Pongsamut

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8648
โทรสาร : 0 2265 6110
pongsamut@hotmail.com
48.

นางสาวอธิชา หาประทุม

Miss Athicha Harpratum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Management.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6314
โทรสาร : 0 2265 6125
athicha@mnre.mail.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
49.

นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง

Miss Bunthida Plengsaeng

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน

Director of Digital Technology and Aircraft Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6182
โทรสาร : 0 2278 8673
prodew@gmail.com
50.

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6277
โทรสาร : 0 2226 6188
-
51.

นายสุขุม จันทโชติ

Mr.Sukhum Chantachote

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานดิจิทัล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6183
โทรสาร : -
-
52.

นายศราวุธ ชาติโยธิน

Mr.Sarawuth Chatyothin

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการบิน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6277
โทรสาร : 0 2265 6183
Chatyothin.s@hotmail.com
53.

นายสุขุม จันทโชติ

Mr.Sukhum Chantachote

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานงานพื้นที่และนิรภัยการบิน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6277
โทรสาร : -
-
54.

นางสาวจุฑามาศ แสงคำ

Ms.Juthamas Saengkhum

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการสำรวจระยะไกล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6271
โทรสาร : -
-
55.

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6248
โทรสาร : 0 2265 6258
udom.c@mnre.go.th
56.

นางสาวอนุสรา หิรัญวงษ์

Ms.Anusara Hirunwong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8691
โทรสาร : 0 2278 8682
ANUSARA.R@mnre.go.th
57.

นางธนินนิจ ธนัญชยานนท์

Mrs.Taninnij Dhananjayananda

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสำนักงานดิจิทัล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8687
โทรสาร : 0 2278 8682
taninnij.k@mnre.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
58.

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

Mr.Thalearngsak Petchsuwan

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Chief of Anticorruption Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6213
โทรสาร : -
-
59.

นางสาวพิรพร เพชรทอง

Ms.Piraporn Petchtong

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6312
โทรสาร : -
-

สถาบันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
60.

นายสยาม ช้างเนียม

Mr.sayam changniam

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Director of The Institute for Sustainable Development on Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1375 2368
โทรศัพท์ : 0 2278 8681
โทรสาร : 0 2298 5735
sayam57@hotmail.com
61.

นางกรรณิการ์ นพรัตน์

-

ผู้อำนวยการส่วนพฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้

General Administration Officer , Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6332
โทรสาร : 0 2265 6180
-
62.

นางสาววพิมพ์กมญฑ์ รอดราวี

Miss Pimkamon Rodrawee

ผู้อำนวยการส่วนคลังข้อมูลองค์ความรู้

Computer Technical Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8686
โทรสาร : 0 2298 5735
-
63.

นางเมธาวี ใจการุณ

Mrs. Maythawee Jaikaroon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Service Officer , Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8683
โทรสาร : 0 2298 5735
maythawee.j@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
64.

นายภัตติพงศ์ สุนทรวร

MR.Phattipong Soontornworn

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Director

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0027
โทรศัพท์ : 0 7561 1396
โทรสาร : 0 7561 1396-17
phattipong009@gmail.com
65.

นายทศพร โชติช่วง

Mr.Tossaporn Chotechuang

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

Foresty Technical Officer,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 4178 8358
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-14
โทรสาร : 0 7561 1396-17
tossaporn.ch21@gmail.com
66.

นายวีระศักดิ์ กราปัญจะ

Mr.Veerasak Krapanja

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentallist, senior professional leve

โทรศัพท์มือถือ : 08 6484 2752
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-13
โทรสาร : 0 7561 1396-17
Lumforest25@hotmail.com
67.

นายสุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน

Mr.Sujiroad Angchuan

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

General Administration Officer,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 3504 8488
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-11
โทรสาร : 0 7561 1396-17
sujiroad@hotmail.com
68.

นายฐากูล พิศสุวรรณ

Mr.Takool Pissuwal

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer

โทรศัพท์มือถือ : 08 5655 7592
โทรศัพท์ : 0 7561-1396 ต่อ 17
โทรสาร : 0 7561-1396 ต่อ 17
takool.pissu@gmail.com
69.

นายปรีชา ทองนวล

Mr.Preecha Thongnul

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 9793 2030
โทรศัพท์ : 0 7561 1396-15
โทรสาร : 0 7561 1396-17
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
70.

นายเชษฐ พวงจิตร

Mr.Chate Puangjit

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์มือถือ : 08 5484 6003
โทรศัพท์ : 0 3451 4910
โทรสาร : 0 3451 4415
kanchanaburi.org@mnre.go.th
71.

นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดวง

Mrs.Sirilux Changtemduang

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7668 2109
โทรศัพท์ : 0 3451 4910 ต่อ 14
โทรสาร : 0 3451 4415
Siriluxout@gmail.com
72.

นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดวง

Mrs.Sirilux Changtemduang

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7668 2109
โทรศัพท์ : 0 3451 4910 ต่อ 14
โทรสาร : 0 3451 4415
Siriluxout@gmail.com
73.

นายเชษฐ์ สิทธิสินธุ์

Mr.Chet Sittisin

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7225 2889
โทรศัพท์ : 0 3451 4910 ต่อ 15
โทรสาร : 0 3451 4415
chet_foscil@hotmail.com
74.

นายสุรชิต บัวทอง

Mr.Surachit Buatong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1986 3582
โทรศัพท์ : 0 3451 4910 ต่อ 19
โทรสาร : 0 3451 4415
bsurachit@gmail.com
75.

นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ

Mr.Zhiwapakorn wichienperd

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 5960 0025
โทรศัพท์ : 0 3451 4910
โทรสาร : 0 3451 4415
Zhiwapakorn@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
76.

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์

MR.YODSAWAT THIANSAWAD

ผู้อำนวยการสำนัก

Director of provincial office of natural resources and environment Kalasin

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0073
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : -
pongmoste@gmail.com
77.

นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล

Mr.Niyom Kittiwongtrakul

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the natural resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
niyom.s@mnre.mail.go.th
78.

นายประดิษฐ สุดชาดา

Mr.Pradit Sudchada

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
pradit.s@mnre.mail.go.th
79.

นางวัชรา มณีก้อน

Mrs. Watchara Maneekorn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
Watchara.m@mnre.mail.go.th
80.

สมพงษ์ มณีก้อน

Mr Sompong Maneekon

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
maneekon_for35@hotmail.co.th
81.

นายภัทรพงษ์ เดชบุรัมย์

Mr.Pattarapong dejburam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the water resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4381 1778
โทรสาร : 0 4381 1778
kalasinmnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
82.

นายพรชัย น้อยสวรรค์

Mr. Pornchai Noisawan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kamphaengphet

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0127
โทรศัพท์ : 0 5570 5034 ต่อ 107
โทรสาร : 0 5570 5035
-
83.

นางสาวธัญชนก หงษ์พันธ์

Miss Thunchanok hongpan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9267 5700
โทรศัพท์ : 0 5570 5034 ต่อ 102
โทรสาร : 0 5570 5035
-
84.

นายวิจิตร สุวรรณพงษ์

Mr. Vijit Suvannaphong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1887 6953
โทรศัพท์ : 0 5570 5034-104
โทรสาร : 0 5570 5035
Vichit.chit006@gmail.com
85.

นางสาวรุ่งกานต์ อ่อนน่วม

Miss Rungkan Onnuam

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 1837 8170
โทรศัพท์ : 0 5570 5034-103
โทรสาร : 0 5570 5035
rungkan_o@hotmail.com
86.

นายนิคม สิงห์สร้อย

Mr. Nikom Singsroy

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 8293 1648
โทรศัพท์ : 0 5570 5034-106
โทรสาร : 0 5570 5035
korrooy_28@hotmail.com
87.

นายทวีศักดิ์ ศิริสิงห์อำไพ

Mr. Thaweesak Sirisingaumpai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 9271 9246
โทรศัพท์ : 0 5570 5034-105
โทรสาร : 0 5570 5035
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
88.

นายวุฒิชัย หินวิเศษ

Mr.Wuttichai Hinwiset

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy section.

โทรศัพท์มือถือ : 09 1868 3403
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
-
89.

ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล

Mr.Narin Pinsakul

ผู้อำนวยการ

Director

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0131
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th
90.

นางเกตมณี มิตตัสสา

Mrs.Ketmanee Mittassa

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1768 1269
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th
91.

นางสาวศุภาวีร์ คะลา

Miss.Supavee Kalar

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of environment resources section

โทรศัพท์มือถือ : 06 2694 6642
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
supavee.k@mnre.mail.go.th
92.

นายผดุงเกียรติ สีตะวัน

Mr.Phadungkeit Seetawan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources section

โทรศัพท์มือถือ : 08 4419 0543
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
Khonkaen.org@mnre.mail.go.th
93.

นายวสันต์ คนกลาง

Mr.Wasan Konklang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of natural resources section

โทรศัพท์มือถือ : 08 7220 7204
โทรศัพท์ : 0 4323 7971
โทรสาร : 0 4323 7279
khonkaen.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.จันทบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
94.

นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ

Mr. Ruamsilp Manajongprasert

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Director Provincial of Natural Resources and Environment Chanthaburi

โทรศัพท์มือถือ : 08 4700 8321
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th,mnre.chanthaburi@gmail.com
95.

นางกนกพร กรรณมรกต

Mrs.Kanokpron Kanmorakod

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9754 0589
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
96.

นายบรรจง ชนะสิทธิ์

Mr.Bunjong Chanasit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources

โทรศัพท์มือถือ : 08 9831 3718
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th, chantaburi_mnre@hotmail.com
97.

นายบัญหยัด โยธะกา

Mr.Banyud Yotaga

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of natural resources

โทรศัพท์มือถือ : 08 8619 5235
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th chantaburi_mnre@hotmail.com
98.

นางสาวกานต์สินี ดวงดี

Ms.Karnsinee Duangdee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environmental

โทรศัพท์มือถือ : 08 6123 9721
โทรศัพท์ : 0 3931 3404, 0 3931 4124
โทรสาร : 0 3931 3404
chantaburi.org@mnre.mail.go.th, chantaburi_mnre@hotmail.com
99.

นางสาวธมน สัตยธรรม

Ms.Thamon Satayathum

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : 09 7246 6296
โทรศัพท์ : 0 3931 3404
โทรสาร : 0 3931 4124
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
100.

นางภูสิน เกตานนท์

Mrs Phusin Ketanond

ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

(of the Office of Natural Resources and Environment Chachoengsao)

โทรศัพท์มือถือ : 08 1844 1583
โทรศัพท์ : 0 3851 1053
โทรสาร : 0 3851 1053
pketanond@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
101.

นายชายชาญ เตโชทินกร

Mr. Chaichan Techotinnakorn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Director of Provincial offices for Natural Resources and Environment chonburi

โทรศัพท์มือถือ : 06 1423 7354
โทรศัพท์ : 0 3839 8269
โทรสาร : 0 3839 8268
Tsg.mnre@gmail.com
102.

นางวิภาวี ใจจักร์ธรรม

Mrs.Vipavee jaijaktham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3839 8268
โทรสาร : 0 3839 8268
Chonburi.org@mnre.mail.go.th
103.

นายสัญชัย ชนะสงคราม

Mr.Sunchai Chanasongkram

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3846 7034
โทรสาร : 0 3846 7034
Suncha.chana@gmail.com
104.

นายชยพัทธ์ โพกิลา

Mr. Chayapat Pokila

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource

โทรศัพท์มือถือ : 09 6289 2293
โทรศัพท์ : 0 3846 7035
โทรสาร : 0 3846 7035
-
105.

นายชนินทร สิขัณฑกนาค

Mr. Chanintorn Sikhandakanaga

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resource

โทรศัพท์มือถือ : 09 5651 5655
โทรศัพท์ : 0 3846 7346
โทรสาร : 0 3846 7776
chanintron123@hotmail.com
106.

นายเฉลิมพร มั่นคง

Mr. Chalermporn munkhong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : 08 1429 6588
โทรศัพท์ : 0 3845 5178
โทรสาร : 0 3845 5178
yuttasartmnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยนาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
107.

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี

Mr. Adisak Jantarungsi

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

Director chainat provincial natural resources and environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
chainat.org@mnre.mail.go.th
108.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-
109.

นางกมลวรรณ อ่ำบุญ

Mrs. Kamonwan Aumboon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-
110.

นางสาวจิตติมา เชื้อกูล

Miss Jittma Chaugool

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-
111.

นางจุฑาทิพ สุทธิบุตร

Mrs.Chuthatip Sutthibut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 1013, 0 5641 3040
โทรสาร : 0 5641 1013
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
112.

นายอริยะ เชื้อชม

Mr.Ariya Chouchom

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Director of provincial Office of natural resources and environment Chaiyaphum

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0156
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 11
โทรสาร : 0 4481 3178
cyp-env@hotmail.com
113.

นายคมชาญ ขวัญจำเริญ

Mr.Komchan Kuanjumroen

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 15
โทรสาร : 0 4481 3178
-
114.

นายจักพงษ์ ทองเปลว

Mr.Chakrapongse Thongpleo

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resource division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 13
โทรสาร : 0 4481 3178
-
115.

นางสาวณัฎฐ์ สุขขี

Miss Nat Sukkee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 16
โทรสาร : 0 4481 3178
-
116.

นางสาววรันญาพัชร มาฆะเซ็นต์

Miss Varanyaphat Makhasen

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 17
โทรสาร : 0 4481 3178
-
117.

นางสาวบุษกล หมื่นชัย

Miss Butsakon Muenchai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4481 1466 ต่อ 11
โทรสาร : 0 4481 3178
nuchtukjane@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
118.

นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์

Mrs.Saysudchai Chunchaowarit

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chumphon

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0181
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
Saysudchai@yahoo.com
119.

นางณัฐฐิญา เข่งคุ้ม

Mrs.Natthiya Khengkum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7458 2696
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
ae2513@gmail.com
120.

นางอวยพร อุ่นเพ็ง

Mrs.Uayphon Oinpang

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3565 4561
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
envi.chumphon@gmail.com
121.

นายจักกรี ตั้งอั้น

Mr.Jukkree Tongoun

รักษาการผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Acting Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1895 7736
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
Jakkri.jeab@gmail.com
122.

นายสุชาติ ล้ำเลิศ

Mr.Suchat Lumloes

รักษาการผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Acting Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9726 9755
โทรศัพท์ : 0 7750 1330
โทรสาร : 0 7750 1330
suchat290315@gmail.com
123.

นายอำพล ลิ่มคำ

Mr.Amphol Limcum

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Stratergy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1891 5817
โทรศัพท์ : 0 7751 2166
โทรสาร : 0 7751 2168
Amphol_26@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
124.

นายบุญเกิด ร่องแก้ว

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Director of Provincial office for natural resources and environment Chiang Rai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816-12
-
125.

นางสิริภัฐสร เวียงนาค

Mrs. SiripassornViengnak

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816-12
V.nak2013@hotmail.com
126.

นายชีพชนก อัมรนันทน์

Mr. ChipchanokAmmaranan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5371 8191
-
127.

นายสมศักดิ์ ชาวคำเขต

Mr. Somsak Chawkomkhet

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5371 6955
-
128.

นายอานุภาพ เจริญไชย

Mr. AnuphapCharoenchai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5371 3895
Anuphap2500@gmail.com
129.

นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล

Mr. SurasakWanichanukul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of thestratergy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5360 0816
โทรสาร : 0 5360 0816-12
Mohun2557@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
130.

นายอิสระ ศิริไสยาสน์

MR.ISSARA SIRISAIYARD

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Director ofProvincial office for natural resources and environment Chiang mai

โทรศัพท์มือถือ : 08 1725 0215
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-6
โทรสาร : 0 5311 2674
-
131.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1610 5656
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-6
โทรสาร : 0 5311 2674
-
132.

นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ

Mr.Piyapong Prapanwattana

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725
โทรสาร : 0 5311 2674
p_forest@hotmail.co.th
133.

นางสาววิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์

Miss Wimolshaya Zathitshunthonphan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-15
โทรสาร : 0 5311 2674
-
134.

นายยอดชาย สายธนู

Mr.Yodchai Saithanu

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725
โทรสาร : 0 5311 2674
-
135.

นายสมคิด ปัญญาดี

Mr.Somkit Panyadee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5311 2725-13
โทรสาร : 0 5311 2674
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตรัง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
136.

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Director of Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0232
โทรศัพท์ : 0 7521 8983-110
โทรสาร : 0 7521 5295
-
137.

นายจิระเดช ลิ่มพานิช

Mr.Jiradech Limpanich

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 107
โทรสาร : 0 7521 5295
jiradech36@gmail.com
138.

นางสาวอารีย์ ใจสมุทร

Miss Aree Jaisamut

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 108
โทรสาร : 0 7521 5295
Tingtingjai@hotmail.com
139.

นายขวัญชัย บุญเมือง

Mr.Kwanchai Boonmuang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resource Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 109
โทรสาร : 0 7521 5295
F36k@hotmail.com
140.

นายตวงศักดิ์ รักสำหรวจ

Mr.Toungsak Raksumroij

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 106
โทรสาร : 0 7521 5295
rr.toungssak@hotmail.com
141.

นายธิติพัฒน์ ชอบทำกิจ

Mr.Thitiphat Chobthamkit

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7521 8983 ต่อ 111
โทรสาร : 0 7521 5295
ttp23102524@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
142.

นายบุญช่วย อรรถวรรธน

Mr.Boonchuay Attawatana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Director of Trat Provincial Offices for Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 09 8272 8092
โทรศัพท์ : 0 3951 0907
โทรสาร : 0 3951 0908
saraban_trt@mnre.go.th
143.

นางจินดารัตน์ บำรุงวงษ์

Mrs.Jindarut Bumrungwong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 4005 4985
โทรศัพท์ : 0 3951 0907
โทรสาร : 0 3951 0908
jindarutt02@gmail.com
144.

นางสาวกัญญารัตน์ กลางบุรัมย์

Miss Kanyarat Klangburam

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6703 9057
โทรศัพท์ : 0 3951 0907
โทรสาร : 0 3951 0908
envitrat@gmail.com
145.

นางพัชรา เพิ่มทรัพย์

Mrs.Patchara Puamsap

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 4082 0049
โทรศัพท์ : 0 3951 0907
โทรสาร : 0 3951 0908
nidpatmos@gmail.com
146.

นางสาวสุพรรณี ใจเที่ยง

Miss Supannee Chaithiang

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Management Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1949 0599
โทรศัพท์ : 0 3951 0907
โทรสาร : 0 3951 0908
supannee_jai@hotmail.com
147.

นายวัชระ สุนทรภักดี

Mr.Watchara Soontornpakdee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1429 9335
โทรศัพท์ : 0 3951 0907
โทรสาร : 0 3951 0908
watchara5153@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตาก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
148.

นายสาธิต มณฑาทิพย์

Mr.Sathit Montatip

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Director Provincial office of Natural Resources and Environment tak

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0260
โทรศัพท์ : 0 5551 2153
โทรสาร : 0 5551 2153
tak.org@mnre.mail.go.th
149.

นางเทวิกา ไกรแสวง

Mrs. Taywika Kaisawang

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 2153
โทรสาร : 0 5551 2153
tak.org@mnre.mail.go.th
150.

นายวุฒิชัย เขตกรณ์

Mr. Wuttichai Ketkorn

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 3659
โทรสาร : 0 5551 3659
tak.org@mnre.mail.go.th
151.

นายชยกฤต พินศิริ

Mr. Chayakรก Pinsiri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 1377
โทรสาร : 0 5551 1377
tak.org@mnre.mail.go.th
152.

นางฉันทนา ทับทอง

Mrs. Chantana Thubtong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 3265 1726
โทรศัพท์ : 0 5551 7691
โทรสาร : 0 5551 7691
tak.org@mnre.mail.go.th
153.

นายวุฒิชัย เขตกรณ์

Mr. Wuttichai Ketkorn

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 2152
โทรสาร : 0 5551 2152
tak.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครนายก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
154.

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล

Mr. Somchai Prempanichnukul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Director of Nakhonnayok Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0285
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
155.

-

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
156.

นายไชยา ศรีสุข

Mr. Chaiya Srisuk

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

โทรศัพท์มือถือ : 08 1877 2304
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
chaiya1566@gmail.com
157.

นายสมชาย จิตร์สงวน

Mr. Somchai Jitsanguan

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

โทรศัพท์มือถือ : 08 1865 786
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
somchaij31@hotmail.com
158.

นางสาวธันยนันท์ ยังเจริญ

Miss Tanyanund Youngcharoen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 06 5153 2964
โทรศัพท์ : 0 3731 2713
โทรสาร : 0 3731 1291
ืnathanicha_999@outlook.co.th
159.

นางเบญจมาศ ยกฤทธิ์

Mrs. Benjamart yoklit

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : 08 6478 8498
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
-
160.

นายนภัส เตชะวัฒนกิจกุล

Mr. Napat Taechawattanakitkun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : 08 5201 5558
โทรศัพท์ : 0 3731 2713
โทรสาร : 0 3731 1291
napat.tae@hotmail.com
161.

นางสาวอุสา ขวัญคุ้ม

Miss Usa Khwankoom

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : 08 1899 1723
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
ีu_khwankoom@hotmail.com
162.

นางสาวพิมพ์มาดา สิงหรัตน์

Miss Pimmada Singharat

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : 09 1698 6695
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
pimmada_sing@hotmail.com
163.

ว่าที่ร้อยตรีกันตพิชญ์ มากยอด

Acting Sub-LT Kantapit Makyord

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : 09 0936 6755
โทรศัพท์ : 0 3731 5322
โทรสาร : 0 3731 1291
kantapitmakyod@gmail.com
164.

นางสาวเจตนา กลิ่นแก้ว

Miss Chettana Klinkaew

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : 09 9264 1450
โทรศัพท์ : 0 3731 1776
โทรสาร : 0 3731 1291
Jatana.klinkaew2601@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
165.

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง

Mr.Somkiat Susunpoonthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Director of Nakhonpathom Provincial office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025
โทรสาร : 0 3434 0026
-
166.

นายมนต์ชัย ปั้นโอ้

Mr.Monchai Pan O

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0290
โทรสาร : 0 3434 0026
Pan_of@yahoo.com
167.

นายวรายุทธ นิลผึ้ง

Mr.Varayuth Nilphueng

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025 ต่อ 3
โทรสาร : 0 3434 0026
-
168.

นางสมจิตร์ ศรีวิพัฒน์

Mrs.Somjit Srivipat

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025 ต่อ 4
โทรสาร : 0 3434 0026
-
169.

นางสาวสุนทรีย์ ดาวเรือง

Miss.Soontaree Doawruang

ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3434 0025
โทรสาร : 0 3434 0026
Soontareekob@windowslive.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครพนม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
170.

นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ

Mr.Chatchawan Euasawan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Director of Nakhon Phanom Provincial office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1872 0816
โทรศัพท์ : 0 4251 1272
โทรสาร : -
-
171.

นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์

Mr.Apichai Ritthigun

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3324 9636
โทรศัพท์ : 0 4251 1272
โทรสาร : -
-
172.

นางอภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์

Ms.Apichayaphat Termpun

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1357 71
โทรศัพท์ : 0 4251 1272
โทรสาร : -
-
173.

นางสุภาพร ไกรกลาง

Ms.Supaporn Kraiklang

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 4310 1942
โทรศัพท์ : 0 4251 1272
โทรสาร : -
-
174.

นายไกรวิทย์ อินทรพาณิชย์

Mr.Kraiwit Intarapanit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of water resources section

โทรศัพท์มือถือ : 08 5012 9276
โทรศัพท์ : 0 4251 1272
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
175.

นายสิทธิชัย บรรพต

Mr.Sidtichai Bunpot

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Director of Nakhon Ratchasima Provincial Offices of Natural Resources And Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
Koratnreo.org@mnre.mail.go.th
176.

นายสมชัย เสริฐศรี

Mr.Somchai Sertsri

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Forestry Technical Officer, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
177.

นางสงกรานต์ ประจันตะเสน

Mrs. Songkran Prachantasen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist/Senior Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
Songkranpra4@gmail.com
178.

นางสาววราภรณ์ ครัวกลาง

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
179.

นางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร

Ms Rungnapa Wisetsfinyakon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
180.

นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
-
181.

นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น

Mr. Somkait Ruenklin

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

Senior Forestry Officer/Director of Strategic Development

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3885
โทรสาร : 0 4435 3885
koratnreo.org@mnre.go.th
182.

นางสาวระพีพรรณ มีโภคา

Miss. Rapeepan Meepoka

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
Meepoca@gmail.com
183.

นางวนิดา วิศิษฎ์วรากร

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
184.

นางสุภาภรณ์ ศุภนคร

Mrs. Supaporn Supanakorn

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส/ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Service Officer, Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
koratnreo.org@mnre.go.th
185.

นางสาวชุติสรา ทองหลิม

-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Officer Clerk, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4438 3887
-
186.

นางอำภา ชวนงูเหลือม

-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

General Service Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : 0 4435 3887
-
187.

นายอธิป ภมะราภา

-

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Professional forestry scholar

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4435 3884
-
188.

นายจรงค์ รัตนพันธ์

-

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4435 3884
-
189.

นางประจวบ ชิดโคกสูง

Mr.Prajuap Chidkogsung

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3884
โทรสาร : 0 4435 3884
-
190.

นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง

Mr.Vorawut Worgkalourg

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer/Director of the natural resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3886
โทรสาร : -
-
191.

นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ

Miss Peeraya Sangsuwan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4435 3887
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
192.

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

Mr. Yanyong Indharite

ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Director Of Provincial Office for Natural Resources and Environment Nakhonsithammarat

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0387
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : 0 7534 1010
mnre.ns@hotmail.co.th
193.

นางเดือนฉาย วงศ์ประชา

Mrs.Duenchay Wongpracha

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Section

โทรศัพท์มือถือ : 06 5953 9755
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : 0 7534 1010
mnre.ns@hotmail.co.th
194.

นายอิศรา ลิ่มวงศ์

Mr.Isara Limwong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 6742 9373
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : 0 7531 8370
envinakhonsi@gmail.com
195.

นายนิกาญจน์ บุญมน

Mr.Nikan Boonmon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1789 2739
โทรศัพท์ : 0 7534 1010
โทรสาร : 0 7534 1010
mnre.ns@hotmail.co.th
196.

นางสาววรรณา นาคกายสิทธิ์

Miss.Wanna Nakkayasit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Section

โทรศัพท์มือถือ : 06 2721 1276
โทรศัพท์ : 0 7531 8370
โทรสาร : 0 7531 8370
wanna.nac@gmail.com
197.

นางหัทยา ลิ่มวงศ์

Mrs.Hattaya Limwong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1956 3359
โทรศัพท์ : 0 7531 8370
โทรสาร : 0 7531 8370
hattaya_77@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครสวรรค์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
198.

นายคณิต รัตนวัฒน์กุล

Mr.Kanit Ratanawatkul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nakhonsawan

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0399
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 207
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
Kanit.ratana@hotmail.com
199.

นายวัยวุฒิ ผลทวี

Mr.Waiyawut Pholtavee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6938 0677
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 202
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
wutwut992@gmail.com
200.

นายชลินทร์ แสงสุวรรณ

Mr.Charin Sangsuwan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Acting Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1874 7541
โทรศัพท์ : 0 5622 4217
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
-
201.

นางบัวกัลยา เพ็ชยะมาตร์

Mrs.Buakanlaya Petyamart

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7306 3358
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 204
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
Patama.06@gmail.com
202.

นายเด่น รอบคอบพรมราช

Mr.Den Robkobprommarach

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0517 3719
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 205
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
dent.robk@gmail.com
203.

นางนิรัชนก ทองแถม

Mrs.nirachnok tongtam

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 1291 3162
โทรศัพท์ : 0 5622 8058 ต่อ 201
โทรสาร : 0 5622 8058 ต่อ 200
nsn.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
204.

นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์

Mr.Watana Sakchoowong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Director of Nonthaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0443
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
wat_sak@yahoo.com
205.

นายพัชร์ภารุจ สุคนธร

Mr.Phatparujth Sukonthorn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
-
206.

นางจิตติมา ธาราภูมิ เรืองเรื่อ

Mrs.Chittima Tharapoome Ruangrua

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งเเวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1447 7596
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
envinon55@hotmail.com
207.

นายดลธรรม กอศรีพร

Mr.Dollathom Korsriporn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 1874 6446
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
dollatham29@gmail.com
208.

นายวสันต์ จารุศังข์

Mr.Wason Jarusunk

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1932 4745
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
wasonjarusunk@gmail.com
209.

นางอมรรัตน์ นิลสุข

Mrs.Amornrat Nilsook

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 5138 1672
โทรศัพท์ : 0 2580 0727-8
โทรสาร : 0 2580 0728
nonthaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
210.

นายสุรพงษ์ คงมิยา

Mr.suraphong Khongmiya

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

Environmentalist senior professional level, Acting Executive Director Narathiwat Provincial Office Of Natural Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
-
211.

นางสาวผุสดี อินทร์นาค

Miss Phussadee Innak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
-
212.

นางพูนสิน เกษอารี

Mrs.Poonsin Gasarree

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7295 7981
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
p_p_sin@hotmail.com
213.

นายชนะ จินดาวงศ์

Mr.Chana Jindawong

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 0890 1978
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
-
214.

นายอมรรัตน์ ทองนรินทร์

Mr.Amornrat Thongnarin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7364 2651
โทรสาร : 0 7364 2652
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
215.

นายปรีชา โตมี

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Director Higher level Nan Provincial office of Natural Resources and Environmental

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
-
216.

นายมานิต ธนะวงค์

Mr.Manit thanawong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456-15, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
M_thawong@hotmail.com
217.

นายธนพล อินมงคล

Mr.Tanapol Inmongkol

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
Tanapol_24@hotmail.com
218.

นายพิทยา จำปาแก้ว

Mr.Pittaya jampakaew

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
Forest543@hotmail.com
219.

นางรัตติกร สว่างวงษ์

Mrs.Rattikorn Sawargwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5471 6456, 0 5471 6457
โทรสาร : 0 5471 6456-19
Ku_2505@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
220.

นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์สิริโสภา

Miss.Sirirat Sabsirisopa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

-

โทรศัพท์มือถือ : 08 9823 5641
โทรศัพท์ : 0 4249 2-497
โทรสาร : 0 4297 92-498
Forestry5744@gmail.com
221.

นายศุภวัฒก์ บัญญัติ

Mr.Supawat Bunyut

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำและผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

-

โทรศัพท์มือถือ : 08 1555 6328
โทรศัพท์ : 0 4249 2-497
โทรสาร : 0 4249 2-498
suppawatb@gmail.com
222.

นายสายชล เหล่าภักดี

Mr.Saichon Laophakdee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

-

โทรศัพท์มือถือ : 08 6236 3983
โทรศัพท์ : 0 4249 2-497
โทรสาร : 0 4249 2-498
Saichon.Sakon@gmail.com
223.

นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Director of Provincial offices for Natural Resources and Environment Buengkan

โทรศัพท์มือถือ : 08 3387 8251
โทรศัพท์ : 0 4249 2497-8
โทรสาร : 0 4249 2497-8
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
224.

นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร

Mr.Wuttichai Pirunsuntorn

ผู้อำนวยการ

Director of Provincial Officer of Natural Resources and Environment, Buriram Province

โทรศัพท์มือถือ : 08 1974 2525
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
wuttichai.p@mnre.go.th
225.

นางสาวธนิดา สุราราษฎร์

Miss Tanida surarch

รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9582 8916
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4 ต่อ 15
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-
226.

นางปราณี ชินบุตร

Mrs.Pranee Chinnabut

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 0258 4263
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4 ต่อ 14
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
buriram.mnre@gmail.com
227.

นายไพโรจน์ วงษ์ธิ

Mr.Pirote Wongthi

ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6251 9740
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4 ต่อ 12
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-
228.

นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์

Ms.Nantawan Lourith

ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water resource Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1446 9946
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4 ต่อ 13
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-
229.

นายวัฒนา หีบสระน้อย

Mr.Wattana Heebsranoi

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0155 8118
โทรศัพท์ : 0 4466 6553-4
โทรสาร : 0 4466 6553-4 ต่อ 11
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
230.

นางอัญชลี นครไชย

Mrs.Auchalee Nakronchai

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 6165
โทรสาร : 0 2581 6165
-
231.

นายสุชาติ คงสำเร็จ

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Director of the Office of Natural Resources and Environment Pathumthani Provincial

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0485
โทรศัพท์ : 0 2581 6341
โทรสาร : 0 2581 6341
-
232.

นางดรุณี พุ่มแก้ว

Mrs.Darunee Poomkaew

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 6341
โทรสาร : 0 2581 6341
Toy_mnre@hotmail.com
233.

นายไพบูลย์ ชายเกตุ

Mr. Piboon Chaikate

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2593 4068
โทรสาร : 0 2593 4068
P_chaikate@hotmail.com
234.

นายอนุกูล โอฬารกิจวานิช

Mr. Anugool Olankitvanich

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 6165
โทรสาร : 0 2581 6165
Anugool2506@gmail.com
235.

นายธีระศักดิ์ นครไชย

Mr. Teerasak Nakhonchai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2581 4649
โทรสาร : 0 2593 4069
Nam_pathumtani@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
236.

นายนิทัศน์ จันทร์ทอง

Mr.Nitas Janthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Director of the Office of Natural Resources and Environmental Prachuapkhirikhan province

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-16
โทรสาร : 0 3260 4745
Nitasn_30@hotmail.com
237.

นางพินัญญา ทองน้ำวน

Mrs.Phinanya Tongnumvon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 326 04745
โทรสาร : 0 3260 4745
Phinanya30@gmail.com
238.

นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์

Mrs.Jirad Pranprasid

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-13
โทรสาร : 0 3260 2496-13
beeeeb111@hotmail.com
239.

นายสมชาย นาคซื่อตรง

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Resources

โทรศัพท์มือถือ : 08 9610 0599
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-17
โทรสาร : 0 3260 2496-18
-
240.

นายศิริ ศรีวิบูลย์เวช

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources

โทรศัพท์มือถือ : 08 1925 2570
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-15
โทรสาร : 0 3260 4409
k_badan@hotmail.com
241.

นางเนาวรัตน์ สายชุ่มอินทร์

Mrs.Naowarat Saichoomintr

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : 08 4082 1566
โทรศัพท์ : 0 3260 2496-14
โทรสาร : 0 3255 0890
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
242.

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง

Mr.Somkiat Susunpoonthong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

Director Provincial Officer for Natural Resources and Environment Prachinburi

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0538
โทรศัพท์ : 0 3745 4326, 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4327
-
243.

นางสมใจ ศรีใส

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326
โทรสาร : 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
244.

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ

MissMarisa Chai-osot

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
245.

นายพรชัย ช่วยรัตน์

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4326
โทรสาร : 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
246.

นายไล้ สืบแสง

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com
247.

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ

MissMarisa Chai-osot

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3745 4327
โทรสาร : 0 3745 4327
prachin.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
248.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ปัตตานี

Director of Provincial office for Natural Resources and Environment pattani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7346 0073
โทรสาร : 0 7346 0073
-
249.

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7346 0067
โทรสาร : 0 7346 0073
-
250.

นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์

Mrs.Palita Lerdwonghat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
Palita1160@gmail.com
251.

นางสาวโสภิตา จันทมณีโชติ

Miss.sopita Jantamaneechot

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8159 9874
โทรสาร : 0 7346 0073
-
252.

นายศุภชัย ศรีพรหม

Mr.Supachai Sriprom

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9346 0073
โทรสาร : 0 9346 0073
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
253.

นายเจษฎา เงินทอง

Mr.Chedsada Ngoethong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Director of Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0557
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
254.

นายเอกชัย สีต๊ะสาร

Mr.Eakkachai seetasan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
255.

นายปริญญา โศภิตภิญโญ

Mr. Parinya Sophitphinyo

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
256.

นางสาวธนัญญา แสนคำวงษา

Ms.Thananya Senkamwongsa

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
257.

นายสุพจน์ ตุ้ยดา

Mr. Supot Tuyda

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-
258.

นางสาวสุดารัตน์ ทาจินะ

Miss Sudarat thajina

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5488 7112
โทรสาร : 0 5488 7113
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
259.

นายสินธพ โมรีรัตน์

Mr.Sintop Morerat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Director Provincial Office of Natural Resources and Environment Pranakhonsriayutthaya

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
ayutthaya.org@mnre.go.th
260.

นางจุรีรัตน์ สุขเกษม

Mrs.Jureerut Sukkasem

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Administration Support Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
jureerut.s@mnre.go.th
261.

นายวิทยา หาดนิล

Mr.wittaya hadnil

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3534 6217
โทรสาร : 0 3534 6217
wittaya.h@mnre.go.th
262.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : -
-
263.

นายไพบูลย์ ภู่ทอง

Mr.Phaiboon Phoothong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6874
โทรสาร : 0 3534 6218
phaiboon.p@mnre.go.th
264.

นางสาวสุภัททา รุ่งโรจน์พานิช

Miss Supatta rungrojphanich

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา)

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3533 6356
โทรสาร : 0 3533 6356
Supatta129@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
265.

นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ

Mr.Nithiwut Raviwan

ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.พังงา

Director of the office of Natural Resources and Environment phangnga

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033-607
โทรสาร : 0 7648 1033
Nithiwut25@gmail.com
266.

นางสาวกัญญ์ณพัชร์ ศุภวิชญ์ปภพ

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033-601 ต่อ 602
โทรสาร : -
-
267.

นายพนมธรรม จิตรา

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1081
โทรสาร : 0 7648 1081
-
268.

นายมนัส จู่ห้อง

Mr.Manas Cuhong

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1081-103
โทรสาร : 0 7648 1033
manua.ju31@gmail.com
269.

นางเตือนใจ รักษ์วงศ์

Mrs.Tuanjai Ruckvong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033-603
โทรสาร : 0 7648 1033
m.ck.mai@hotmail.com
270.

นางแววตา ธงสอาด

Mrs.Waewte Thongsaard

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1033
โทรสาร : 0 7648 1033
waewta.plan@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
271.

นางสิริมณี ชุมเรียง

Mrs.Sirimanee Chumrieng

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Director Provincial Offices For Natural Resources And Environment Phatthalung

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7484 0823
โทรสาร : 0 7484 0822
phatthalung.org@mnre.go.th
272.

นางศุภวรรณ จินากุล

Mrs.Supawan Jinakul

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9293 5430
โทรศัพท์ : 0 7484 0823
โทรสาร : 0 7484 0822
jinakul99@hotmail.com
273.

นางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ

Miss.Sanee Thipthabiankarn

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1599 9911
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-16
โทรสาร : 0 7484 0822
sanee823@gmail.com
274.

นายศักดา ปานเจิม

Mr.Sakda Panjeam

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1959 2780
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-15
โทรสาร : 0 7484 0822
panjerm_s@hotmail.com
275.

นายวิลาส อนุจันทร์

Mr.Wilas Anujan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1898 1050
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-13
โทรสาร : 0 7484 0822
wilas035@hotmail.com
276.

นางวณัฐฌา ยอดราช

Mrs.wanutcha Yodrach

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 8399 3507
โทรศัพท์ : 0 7484 0823-17
โทรสาร : 0 7484 0822
phatthalung.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
277.

นายองอาจ คณุตม์วงศ์

...

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Director of Provincial Office for Natural Resources and Environment Phichit

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0638
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
278.

นางพัชรี เสือเปรม

Mrs.Patcharee Sueapem

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6208 3842
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
279.

นายดารา คำภักดี

Mr.Dara Khampakdee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 5873 6644
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
280.

นายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์

Mr.Suthon Tansophonthanasak

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1596 6388
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com
281.

นายวิเชษฐ์ ศรีสังข์

Mr.Wichet Srisang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5661 1295
โทรสาร : 0 5661 1295
phichitmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
282.

นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน

Mr.TERASIT WONGWARN

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Director of Provincial office for natural resources and environment Phitsanulok

โทรศัพท์มือถือ : 06 2193 5591
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : 0 5532 2652
-
283.

นางมาลิน่า มีไชยโย

Mrs.MARINA MEECHAIYO

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
284.

นางจีรพร อ่ำอยู่

Mrs.JEERAPON AMYU

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
285.

นายปริญญา ศรีแก้วดี

Mr.PRARINYA SRIKAEWDEE

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
-
286.

นางสาวณัฐฐินันท์ อุดมกีรติกุล

Ms.NATTHINANTH UDOMKEERATIKUL

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 0856271377
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : -
phitsanulok.mnre@gmail.com
287.

นางสาวกฤติกา กิตติวิโรจน์

Ms.KRITTIKA KITTIWIROTE

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2649
โทรสาร : -
-
288.

นายสุทธิชัย พุ่มมาลัย

Mr. SUDTHICHAI PHUMMALAI

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2652
โทรสาร : 0 5532 2652
-
289.

นายธนะไชย ไวยะเนตร

MR.THANACHAI WAIYANET

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2649
โทรสาร : 0 5532 2649
-
290.

นายปริญญา ศรีแก้วดี

Mr.Prarinya Srikaewdee

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ แผนงานและสารสนเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสานและกิจการพิเศษ

Director of the Strategy Planning and Information Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-106
โทรสาร : 0 5532 2652
-
291.

นางสาวเกษร คำเย

Miss Kesorn Komeyae

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและฝ่ายควบคุมมลพิษ)

Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2649
โทรสาร : 0 5532 2649
panong_24@hotmail.com
292.

นางมาลิน่า มีไชยโย

Mrs.Marina Meechaiyo

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (หัวหน้าฝ่ายพัสดุ)

General Service Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-101
โทรสาร : 0 5532 2652
marina.me@mnre.mail.go.th
293.

น.ส.ณิชนันทน์ ปลาดตา

Miss Nitchanun Pladta

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (ฝ่ายพัสดุ)

General Service Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-104
โทรสาร : 0 5532 2652
nitnun_056@hotmail.com
294.

นางสุวนิจ มวลคำลา

Mrs.Suvanid Mualkhumla

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (หัวหน้าฝ่ายการคลังและงบประมาณ)

Finance and Accounting Officer, Operational Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-104
โทรสาร : 0 5532 2652
yuisuni_54@hotmail.com
295.

นางจรัสลักษณ์ ธนาธรชัย

Mrs.Jarusluck Thanathornchai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ (งานธุรการ)

General Administration Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5532 2630-106
โทรสาร : 0 5532 2652
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
296.

นายชาตรี วชิระเผด็จศึก

Mr. Cha-tree Vachiraphadejseuk

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการระดับสูง

Director Of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phetchaburi Managerial Positions, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0661
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802
Chatree.v50@gmail.com
297.

นางมาลี เรืองแสงอร่าม

Mrs.Malee Ruangsangaram

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9088 8003
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802
malee.ruang@hotmail.com
298.

นายนิพล ไชยสาลี

Mr.Nipon Chaisalee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6611 3297
โทรศัพท์ : 0 3242 5028
โทรสาร : 0 3242 5802
nchaisalee@hotmail.com
299.

นายนิพล ไชยสาลี

Mr.Nipon Chaisalee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6611 3297
โทรศัพท์ : 0 3242 5605
โทรสาร : 0 3242 5605
Suli7585@gmail.com
300.

นางธนกร ฮะยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3242 3774
โทรสาร : 0 3242 3774
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
301.

นายบำรุง แสงพันธุ์

Mr.Bumroong Sangphan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการสูง)

Director of the Office of Phetchabun province Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0672
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
phetchabun.org@mnre.go.th
302.

นายนพดล เลื่อมตา

Mr.Noppadol Laumta

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9434 9990
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
phetchabun.org@mnre.go.th
303.

นางสาวสมพร โค้วนฤมิตร

Miss somporn kownarumit

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
phetchabun.org@mnre.go.th
304.

นางรัชนีกร ชาญเดช

Mrs. Rutchaneekorn chandesh

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
Phetchabun.org@mnre.go.th
305.

นางสาวไอลดา ยาท้วม

Miss Ailada Yathuam

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9434 9990
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
phetchabun.org@mnre.go.th
306.

นางสาวฐิติรัตน์ อรุณรัตนพงษ์

Miss Thitirat Arunrattanapong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 5554 1524
โทรศัพท์ : 0 5672 9786
โทรสาร : 0 5672 9786
thitirat.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
307.

นายปรีชา โตมี

Mr.Preecha Tomee

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phrae

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637-102 ต่อ 107
โทรสาร : 0 5451 1637-102
-
308.

นายเจษฎา พันสถา

Mr.Jedsada Pansatha

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1111 5110
โทรศัพท์ : 0 5451 1637-103
โทรสาร : 0 5451 1637-102
Jedsada@gmail.com
309.

นางสถาพร คุณาคำ

Mrs.Sathaporn Kunakham

รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637
โทรสาร : 0 5451 1637-102
-
310.

นายเจษฏา พันสถา

Mr.Jedsada Pansatha

รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Acting Director of Natural Resources division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1115 110
โทรศัพท์ : 0 5451 1637-105 ต่อ 106
โทรสาร : 0 5451 1637-102
Jedsada@gmail.com
311.

นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์

Mrs.Mayuree Phondeeprasit

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637-104
โทรสาร : 0 5451 1637-102
mayuree_p99@hotmail.co.th
312.

นางวิริยา อาษานอก

Mrs.Wiriya Asanok

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5451 1637-107
โทรสาร : 0 5451 1637-102
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
313.

นายวัฒนพงษ์ สุกใส

WATTHANAPONG SUKSAI

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Phuket

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067-11
enviphuket@hotmail.com
314.

นางปริชาติ ทั่วไตรภพ

Miss. Parichat Tourtriphop

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วยอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067 ต่อ 11
enviphuket@hotmail.com
315.

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร

Mr. Nattakrit Polpetch

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Environment Division, Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067 ต่อ 14
โทรสาร : 0 7621 1067 ต่อ 14
enviphuket@hotmail.com
316.

นายไพรัช ลิ้มประเสริฐ

Mr.PAIRAT LIMPRASERT

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067-13
โทรสาร : 0 7621 1067-11
enviphuket@hotmail.com
317.

นายศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์

-

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Acting Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 1067
โทรสาร : 0 7621 1067-11
enviphuket@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มหาสารคาม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
318.

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4377 7395
โทรสาร : 0 4377 7395
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
319.

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์

Mr.Rungrocn Asawkultarin

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Director of Mae Hong Son Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0708
โทรศัพท์ : 0 5369 5474
โทรสาร : 0 5369 5474
-
320.

นายชาตรี สุธีพิเชฐภัณฑ์

Mr. Chatree Sutheppunchanapan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5369 5474
โทรสาร : -
-
321.

นายสุวิทย์ นิยมมาก

Mr. Suwit Niyommak

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5369 5466
โทรสาร : -
-
322.

นายจำรัส ทวีลาภ

Mr.Caras Thawilarp

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9851 3564
โทรศัพท์ : 0 5369 5513
โทรสาร : 0 5369 5513
-
323.

นายวุฒิเดช ศรีสุภะ

Mr.Wuthidej SriSupa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9841 1782
โทรศัพท์ : 0 5369 5511
โทรสาร : 0 5369 5511
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยโสธร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
324.

นายวิชัย ส่งเสริม

Mr.Wichai Songserm

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Director of Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 4555 4789
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 4
โทรสาร : 0 4571 5657
saraban_yasothon@mnre.go.th
325.

นางเพลินจิตร ทาระพันธ์

Mrs.Plernjit Talapan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 8483 9901
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 1
โทรสาร : 0 4571 5657
Plernjit.t@mnre.go.th
326.

นางสาวทิพาพร เวชกามา

Miss. Tipaporn Wechagama

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2109 8525
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 2
โทรสาร : 0 4571 5657
wtipaporn@hotmail.com
327.

นายคลอน ปานทอง

Mr.Khlon Panthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 8152 9239
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 5-6
โทรสาร : 0 4571 5657
-
328.

นางสาวทิพาพร เวชกามา

Miss. Tipaporn Wechagama

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2109 8525
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 3
โทรสาร : 0 4571 5657
wtipaporn@hotmail.com
329.

นางสาวธัญญธร แพงมา

Miss. Thanyathon phaengma

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2977 4977
โทรศัพท์ : 0 4571 5466 ต่อ 2
โทรสาร : 0 4571 5657
thanyathon225@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
330.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment yala

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0736
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
mnre_yala@hotmail.com
331.

นางสาวกัลยา โตะแวอายี

Miss Kallaya Tohwaeayee

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0713 2955
โทรศัพท์ : 0 7320 3535
โทรสาร : 0 7320 3535, 0-7321-2786
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
332.

นายชัฎสมพล วงศ์พิศาล

Mr.chatsompol Wongpisarn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the forestry operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 0065 4456
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
333.

นางสาย สรรพกิจ

Mrs.sai supakit

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1540 7474
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
334.

นางสาวกัลยา โตะแวอายี

Miss Kallaya Tohwaeayee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0713 2955
โทรศัพท์ : 0 7320 3525
โทรสาร : 0 7320 3525
MNRE_YALA@HOTMAIL.COM
335.

นายชัฏสมพล วงศ์พิศาล

Mr.chatsompol Wongpisarn

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : 09 0065 456
โทรศัพท์ : 0 7321 2787
โทรสาร : 0 7321 2786
mnre_yala@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
336.

นายสายยนต์ สีหาบัว

Mr.Saiyont Srihabua

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Roi-et

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0750
โทรศัพท์ : 0 4351 1561 ต่อ 16
โทรสาร : 0 4351 3043
Saiyont_s@hotmail.com
337.

นางสาวทัศนี ร่มจันทร์

Miss.Thasanee Romjan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2118 7917
โทรศัพท์ : 0 4351 1561 ต่อ 11
โทรสาร : 0 4351 3043
touch26_6@hotmail.com
338.

นางสาวณพัฐอร ลือขุนทด

Miss.Napatthaorn Luekhuntod

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 3645 5445
โทรศัพท์ : 0 4351 1561 ต่อ 12
โทรสาร : 0 4351 3043
Napatthaorn@gmail.com
339.

นายศิริพงษ์ พูนวศิน

Mr.Siripong Poonwasin

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9712 4378
โทรศัพท์ : 0 4351 1561 ต่อ 13
โทรสาร : 0 4351 3043
Yee_Siripong@outlook.co.th
340.

นายชุมพล ชอุ่มผล

Mr.Chumpol Chaumphol

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the water resources division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2835 3746
โทรศัพท์ : 0 4351 1561 ต่อ 14
โทรสาร : 0 4351 3043
chumpolchaumphol@gmail.com
341.

นายธานี พันแสง

Mr.Thanee Phaeng

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7220 1799
โทรศัพท์ : 0 4351 1561 ต่อ 15
โทรสาร : 0 4351 3043
mrtanee2505@hotmail.co.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
342.

นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว

Mr.peamsak khongkaew

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ranong

โทรศัพท์มือถือ : 08 9967 4603
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
-
343.

นางกันยา ลาภวงศ์ประเสริฐ

Mrs.Kunya Larpwongpraseat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
Kunya.Larpwongpraseat@gmail.com
344.

นางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย

Miss.ChinanardLikkachai

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
yui_chinanard@hotmail.com
345.

นายสมพัฒน์ เพิงมาก

Mr.SomputPengmak

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
-
346.

นายอุเทน แสงดามุก

Mr. utan sangdamuk

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0359 5697
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
-
347.

นางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย

Miss.ChinanardLikkachai

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Directorof the StratecyDivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7782 4011
โทรสาร : 0 7782 3255
Prasitlert@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
348.

นายครรชิต ศรีนพวรรณ

-

ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง

(Director of the Offices of RayongPrevincial Natural Resources and Environment)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
-
349.

นายจักรกฤษณ์ นิตรมร

jakkrit nitmorn

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
-
350.

นางปนิดา บุญฤทธิ์

panida boonyarit

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
-
351.

นางสาวภาวิณี เรือนแก้ว

Pavinee Ruankaew

รักษาการผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
-
352.

นายกิตติพล แต่งผิว

kittiphol tangpue

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ และผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3861 1008
โทรสาร : 0 3861 4258
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
353.

นายอริยะ เชื้อชม

Mr.Ariya Chouchom

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Director of the Office of Natural Resources and Environment, Ratchaburi

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0912
โทรศัพท์ : 0 3233 7041
โทรสาร : 0 3232 2037
rat.mnre@hotmail.com
354.

นางนันทา นันทนีย์

Mrs.Nanta Nantanee

รักษาราชการในหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

maintain government duties Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1942 3736
โทรศัพท์ : 0 3233 7041 ต่อ 101
โทรสาร : 0 3232 2037
nanta.n@mnre.go.th
355.

นายอโณทัย เอี่ยมละออ

Mr.Anothai Ieamlaor

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1747 1557
โทรศัพท์ : 0 3233 7041 ต่อ 103
โทรสาร : 0 3232 2037
anothai112508@gmail.com
356.

นางสาวฉันทนา บัวล้อม

Miss.Chantana Bualom

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9152 9834
โทรศัพท์ : 0 3233 7041 ต่อ 102
โทรสาร : 0 3232 2037
ploy-chula@hotmail.com
357.

นางนันทา นันทนีย์

Mrs.Nanta Nantanee

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1942 3736
โทรศัพท์ : 0 3233 7041 ต่อ 101
โทรสาร : 0 3232 2037
nanta.n@mnre.go.th
358.

นางสาวทิฆัมพร รัตนรัตน์

Miss.Tikumporn Rattanarat

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1554 9968
โทรศัพท์ : 0 3233 7041 ต่อ 104
โทรสาร : 0 3232 2037
g-rattanarat@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
359.

นายกฤติน หลิมตระกูล

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Director , Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0797
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-
360.

นายชิดชัย บุญพิทักษ์

Chidchai Boonpitak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) และ (ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์)

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-
361.

นายวิเชียร ปาคำ

Wichian Pakham

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ) และ (ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ)

General Administration Officer, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3641 1060
โทรสาร : 0 3642 7671
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
362.

นายปรัชญา อนุภาพสุวรรณ

.

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry technical Officer, Opertional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 22
โทรสาร : -
-
363.

นายกมล ร่างมณี

Mr.Kamon Rangmanee

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry officer, Senior level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 22
โทรสาร : -
-
364.

นางสาวธาณุมาศ หมูคำ

Miss. Thanumad Mookhum

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Finance and accounting officer, Operational level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 17
โทรสาร : -
-
365.

นางเสาวนีย์ ไชยนุบาล

Mrs.Saowanee Chainuban

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and accounting officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 16
โทรสาร : -
-
366.

นางพึงพิศ อุ่นผูก

.

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 15
โทรสาร : -
-
367.

นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

Director of Natural Resources and Environment Office Lampang provice

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 13
โทรสาร : 0 5423 0551
-
368.

นายจักรพงษ์ บัวกล้า

Mr. Jakkapong Buakar

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

Forestry Technical office, Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
369.

นายคมกฤช อารีย์เกิดเพียร

Mr. Komkrid Areekeardprion

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
370.

นายพรทวีวัฒน์ วงษ์แสน

Mr. Pontawewat Wongsand

เจ้าพนักงานป่าไม้่ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
371.

นายปราการ จันทยากุล

Mr. Prakran Jantyakul

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
372.

นายอภิชาติ อรรถพร

Mr. Apichard Athapon

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
373.

นายชวลิต ไชยวรรณ

Mr. Chouwalit Chaiwan

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

Forestry officer, Experienced level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
374.

นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์

Mr. Monchai Hanpongphan

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Forestry officer, Senior level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550
โทรสาร : -
-
375.

นางสาวอรพิณ ลำจวน

Miss Orapin Ramjuan

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

General administration officer. Practitional level.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 16
โทรสาร : 0 5423 0551
-
376.

นายสนั่น วงษา

Mr.sanan Wongsa

นายช่างเทคนิคอาวุโส

Technician, Expert level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 25
โทรสาร : 0 5423 0551
-
377.

นางสาววิไลวรรณ เครือสาร

Miss Wilaiwan kersand

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

General administrater, Senior professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 17
โทรสาร : 0 5423 0551
-
378.

นายประสงค์ แก้วบุญปัน

Mr.Prasong Keawboonpan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 18
โทรสาร : 0 5423 0551
-
379.

นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร

Mr.Adthawut Pongsopawijit

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Plan and Policy Analyst, Professional level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5423 0550 ต่อ 19
โทรสาร : 0 5423 0551
gocome0097@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
380.

นายสุรชัย แสงศิริ

Mr. Surachai Saengsiri

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Director of Lamphun Provincial Offices For Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0818
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
saraban_lamphun@mnre.go.th
381.

นางอำไพ เกษมพิทักษ์พงค์

Mrs. Ampai Kasempitakpong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1980 7536
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0662
saraban_lamphun@mnre.go.th
382.

นายสัญญา ทุมตะขบ

Mr. Sunya Thumtakob

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 8814 4899
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
saraban_lamphun@mnre.go.th
383.

นายณัฐชัย ชีวะศิริ

Mr. Nutthachai Chevasiri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1568 8897
โทรศัพท์ : 0 5351 0629
โทรสาร : 0 5351 0628
saraban_lamphun@mnre.go.th
384.

นายณัฐชัย ชีวะศิริ

Mr.Nutthachai Chevasiri

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1568 8897
โทรศัพท์ : 0 5351 0629
โทรสาร : 0 5351 0628
saraban_lamphun@mnre.go.th
385.

นางสาวเรวดี ใจซื่อ

Miss. Reawadee Jaisue

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1287 9061
โทรศัพท์ : 0 5351 0662
โทรสาร : 0 5351 0667
saraban_lamphun@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
386.

นายจุลกร เมืองแก้ว

Mr.Julakorn Muangkaeo

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

โทรศัพท์มือถือ : 081-7520821
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
-
387.

นายเอกภพ ภาเรือง

Mr.Akkaphop paraeng

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7819 0299
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
mr.losoman@gmail.com
388.

นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูร

Mr.Khrjangkhrai Thanasrilungkool

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 083-3625775
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
-
389.

นายโกวิท แสนสุข

Mr. Kowit Saensuk

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 081-9670242
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
kowit_samsook@yahoo.co.th
390.

นางสาวอัคริมา หวานฉ่ำ

Miss Akrima Wancham

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 081-0458896
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
wancham.ma@hotmail.com
391.

นางสาวนุชริน จันทร์พาณิชย์

Miss Nucharin junpanit

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 081-7378265
โทรศัพท์ : 0 4281 1394
โทรสาร : 0 4281 1394
njunpanit@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
392.

นายกนก ชิยางคบุตร

Mr. Kanok Chiyangkaboot

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Director Provincial Office for Natural Resources and Environment Sisaket

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
393.

นายจิรศักดิ์ ทองเพิ่ม

Mr. Jirasak Thongperm

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
394.

นายสุริยา การเก่ง

Mr. Suriya Krankeng

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
395.

-

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4564 3091
โทรสาร : 0 4564 3091
-
396.

นางสุดา กอนินัย

Mrs. Suda Koninai

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 1988
โทรสาร : 0 4561 1988
-
397.

นายสุรัติ ทองเทพ

Mr. Surat Thongthep

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4561 2667
โทรสาร : 0 4561 2667
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
398.

-

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

Director of The Office of Natural Resources and Environment Sakonnakhon

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
-
399.

นางสาวบัวลี หลักทอง

Miss Bualee Lakthong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
400.

นายเจริญชัย ศิริคุณ

ิMr.Jarernchai Sirikhun

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
401.

นายประยวน มุ่งหมาย

Mr.Prayuan Mungmai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
402.

นายนราธิป นันทราช

Mr.Narathip Nantharat

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th
403.

นายชูศิลป์ โฮมวงศ์

Mr.Chusin Homwong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director Of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4271 3432
โทรสาร : 0 4271 3432
sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
404.

นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ

Mr.Chalearmpun Yincharoen

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Director Of Provincial Office for Natural Resources and Environment Songkhla

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0546
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 215
โทรสาร : 0 7432 7428
songkhla.org@mnre.go.th
405.

นางสาวประทุมภรณ์ แก้วธรรมรัตน์

Miss Pratoomporn Kaewthammarat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director Of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 208
โทรสาร : 0 7432 7428
kuh_monre@hotmail.com
406.

นางนำจิตร จันทร์หอม

Mrs.Namchit Chanhom

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director Of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 201
โทรสาร : 0 7432 7428
mnresk.water@gmail.com
407.

นายชินาธิป จันทร์นวล

Mr. Chinatip Jannuan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director Of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 5195 9951
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 207
โทรสาร : 0 7432 7428
songkhla.org@mnre.go.th
408.

นายชิณวัตร แก้วทอง

Mr.Chinnawat Keawthong

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1992 9874
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 210
โทรสาร : 0 7432 7428
-
409.

นางสนทญา ผุดผ่อง

Mrs. Sontaya Pudpong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director Of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1579 ต่อ 203
โทรสาร : 0 7432 7428
msontaya@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
410.

ว่าง

.

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Director Of Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0843
โทรศัพท์ : 0 7471 1039
โทรสาร : 0 7472 1391
tsjsatun@gmail.com
411.

นางสาวเบ็ญจวรรณ นวลมะโน

Mrs.Benchawan Nualmanoo

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 6634 6845
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-16
โทรสาร : 0 7472 1391
yingben29@gmail.com
412.

นายอาลี สุขสุวรรณ์

Mr.Alee Suksuwan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : 08 3123 3713
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-14
โทรสาร : 0 7472 1391
heislee@hotmail.com
413.

นายทวิช รัตนแก้ว

Mr.Tawich Rattanakeaw

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division Forestry Technical Officer

โทรศัพท์มือถือ : 06 5039 4540
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-13
โทรสาร : 0 7472 1391
iboribun0904@gmail.com
414.

นายพรศักดิ์ นุรักษ์ภักดี

Mr.Pornsak Nurakpakdee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3582 0498
โทรศัพท์ : 0 7471 1039-15
โทรสาร : 0 7472 1391
pornsak2303@gmail.com
415.

นางสาวกานดา เรืองหนู

Mrs.Kanda Ruangnu

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategic and Information Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6962 0464
โทรศัพท์ : 0 7471 1039
โทรสาร : 0 7472 1391
ruangnu@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
416.

นายสุพจณ์ กุลประยงค์

Mr.Supoj Kulprayong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Director Provincial Offices For Natural Resources and Environment Samutprakan

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
417.

นายเริงณรงค์ นิ่มนวล

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
Samutprakan.mnre@gmail.com
418.

นางธีรยา ฝอยทอง

Mrs.Teeraya Folthong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
419.

นางเกสนีย์ ทรัพย์โชคอนันต์

Ms. Kessanee Subchokanan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
Samutprakan.mnre@gmail.com
420.

นางสาวนพวรรณ หรั่งหมอยา

Noppawan​ Rangmorya

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
-
421.

นางสาวนันทพร คงสำรวย

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1051
โทรสาร : -
Samutprakan.mnre@gmail.com
422.

นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง

-

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

Senior Forestry Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : -
Samutprakan.mnre@gmail.com
423.

นางสุรีย์ นุ่มพูล

Mrs. Suree numpool

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Administration Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050-3
โทรสาร : 0 2183 1050-3
Samutprakan.mnre@gmail.com
424.

นางกัญญาวีณ์ ตันติชนะกุล

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Finance and Accounting Officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : 0 2183 1050
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
425.

นางสาวดวงนภา สุวรรณ

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

Environmentalist, Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
426.

นายพรประสิทธิ์ เยาว์ดำ

-

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050-3
โทรสาร : 0 2183 1050-3
samutprakan.org@mnre.mai.go.th
427.

นายสุภราช แจ้งเขว้า

-

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

Forestry Technical Officer, Practitioner Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : 0 2183 1050
Samutprakan.mnre@gmail.com
428.

นางสาวกมลวรรณ กิตสัมพันธ์

Miss Kamonwan Kritasampan

นักวิชาการส่วนสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ

Environmental

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1051
โทรสาร : 0 2183 1051
Samutprakan.mnre@gmail.com
429.

นางสาวอารีนา มังวอ

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(Environmental)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1050
โทรสาร : 0 2183 1050
Samutprakan.mnre@gmail.com
430.

นางสาวดาว ปราณีตพลกรัง

-

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2395 2155
โทรสาร : 0 2395 2155
Samutprakan.mnre@gmail.com
431.

นางสาวพิมพ์ชนก ประมูลทรัพย์

-

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
Samutprakan.mnre@gmail.com
432.

นายพนม ลาภโพธิ์ชัย

-

ช่างเจาะบ่อบาดล ช 4

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2183 1052
โทรสาร : 0 2183 1053
Samutprakan.mnre@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
433.

นายธราเทพ กุลพานิช

Mr.Tharathep Kulpanich

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Director office of Samutsongkhram Provincial Office for Natural Resources and Environment Samutsongkhram

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0872
โทรศัพท์ : 0 3471 3135
โทรสาร : 0 3471 3135-102
nre.skm@gmail.com
434.

นายสมควร อนันทศรี

Mr.Somkoun Anantasri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : 08 1858 7107
โทรศัพท์ : 0 3471 3135-103
โทรสาร : 0 3471 3135-102
s.anantasri@gmail.com
435.

นางอัฎรางค์ โพธิ์บุญ

Mrs.Oatdarang Poboon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2498 9738
โทรศัพท์ : 0 3471 3135-101
โทรสาร : 0 3471 3135-102
ASRANGE@gmail.com
436.

นายสุจินต์ พุ่มผกา

Mr.Sujin Pumphaka

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 5231 5964
โทรศัพท์ : 0 3471 5305
โทรสาร : 0 3471 5305
sujin_pumphaka@hotmail.com
437.

นางสาวขวัญเนตร วายุเวช

Miss Khunnate Wayuwate

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3471 3135-102
โทรสาร : 0 3471 3135-102
-
438.

นางสาววรัษญา วัลมาลี

Miss Waratsaya wanmmalee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 1282
โทรศัพท์ : 0 3471 3135-101
โทรสาร : 0 3471 3135-102
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
439.

นายวัฒนา พรประเสริฐ

Mr.Wattana Pornpraset

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

Director of Samutsakhon Provincial Office of Natural Resources And Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0899
โทรศัพท์ : 0 3481 0300
โทรสาร : -
vut.forestry26@gamil.com
440.

นางสุภาพ ศรีจันทร์

Mrs.Supap Srijan

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 5909 9495
โทรศัพท์ : 0 3481 0300
โทรสาร : -
peungku@hotmail.com
441.

นายพิสิทธิ์ แสงจันทร์

Mr.Phisit Saengjan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1931 3980
โทรศัพท์ : 0 3481 0300
โทรสาร : -
Phisit27@hotmail.com
442.

นางสาวเพลินพิศ เจริญภูมิ

Miss.Phloenphit Charoenphurm

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1875 4919
โทรศัพท์ : 0 3481 0300
โทรสาร : -
charoenphum360@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
443.

นายชาตรี ผดุงพงษ์

Mr. Chatree phadungpong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Director of Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

โทรศัพท์มือถือ : 08 9969 1610
โทรศัพท์ : 0 3742 5500
โทรสาร : 0 3742 5038
saraban_sakaeo@mnre.go.th
444.

นางสาวเนตรนภา ปรุ่ยกระโทก

Miss Netnapha Pruigratok

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-15
โทรสาร : 0 3742 5038
-
445.

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช

Mr.Sanya Wongwaiamondwach

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-13
โทรสาร : 0 3742 5038
sanyareo5@yahoo.com
446.

นางสาววิลาสินี ไชยจันทร์

Miss Vilasinee Chaiyajan

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-14
โทรสาร : 0 3742 5038
-
447.

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช

Mr.Sanya Wongwaiamondwach

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

Acting in the position of Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5500-17
โทรสาร : 0 3742 5038
-
448.

นายณัฐพล สวัสดี

Mr.Nattaphol Sawaddee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3742 5039-16
โทรสาร : 0 3742 5038
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
449.

นายปริญญา คุ้มสระพรม

Mr.Parinya Khumsraprom

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Director of Saraburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 9812 0348
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
450.

นางนงค์รัก แจ่มประไพ

Nongruck Jamprapai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Executive Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
451.

นายสถาพร โพธิสาขา

Sathaphorn Phothisakha

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director, Division and Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
452.

นางสาวรชธภร ฐานะวร

Rachathaphon Thanaworn

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
453.

นายพิบูลย์ โชตเศรษฐ์

Piboon Chotsate

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Resource Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-
454.

นายสุระโชติ ทองบู่

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director, Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3634 0759
โทรสาร : 0 3634 0782
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สิงห์บุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
455.

นายบำรุง แสงพันธุ์

Mr. Bumroong Sangphan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Director of the Office of Natural Resources and Environment Singburi Province

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0938
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 36 511713
bumroongsangpham47@gmail.com
456.

นางพรทิพย์ เดชป้อง

Mrs.Pornthip Dechpong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 2276 5986
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
457.

นายก่อเกียรติ กุลหกุล

Mr. Kokiet Kulhakool

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
458.

นายสามารถ สามัญเขตกรณ์

Mr.Samat Samankhelkon

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
459.

นายรณชัย ปิ่นแก้ว

Mr.Ronnachai Pinkeaw

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th
460.

นายฉัตรชัย เจริญสุข

Mr.Chatchai Charoensuk

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3651 1713
โทรสาร : 0 3651 1713
singburi.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุโขทัย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
461.

นายเมืองแมน เกิดนานา

Mr.Muangman Kerdnana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Director Sukhothai Provincial Office of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0955
โทรศัพท์ : 0 5561 5663
โทรสาร : 0 5561 5664
Muangman25@gmail.com
462.

นายสมพงษ์ เนียมพุ่มพวง

Mr.Sompong Niampumpuang

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1605 0678
โทรศัพท์ : 0 5561 5663
โทรสาร : 0 5561 5664
Sompongngoh@hotmail.com
463.

นายปริญญา บุญส่ง

Mr.Prarinya Boonsong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 5625 6111
โทรศัพท์ : 0 5561 5663
โทรสาร : 0 5561 5664
yomriver@hotmail.com
464.

นายสมพงษ์ เนียมพุ่มพวง

Mr.Sompong Niampumpuang

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1605 0678
โทรศัพท์ : 0 5561 5663
โทรสาร : 0 5561 5664
Sompongngoh@hotmail.com
465.

นายล้อม ยิ้มยวน

Mr.Lom Yimyun

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9437 8608
โทรศัพท์ : 0 5561 5663
โทรสาร : 0 5561 5664
Lom.y@mnre.go.th
466.

นางสาวคณิตา ชะอุ่ม

Ms.Kanita Chaum

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9755 9300
โทรศัพท์ : 0 5561 5663
โทรสาร : 0 5561 5664
irb_taa@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
467.

นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ

Mr. Sittipong Kowpatanakij

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Suphanburi

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0964
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179
suphanburi.org@mnre.mail.go.th
468.

นายสุรเชษฐ์ ต่วนป้องค่าย

Mr. Surachead Tounpongkai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 3687 0118
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179
Cheadtoun@hotmail.co.th
469.

นายธีระศักดิ์ สิงห์จู

Mr.Teerasak Singju

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director Of The Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1379 8199
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179
Tee251132@gmail.com
470.

นางสาวปวีณา ทิพย์เสวต

Miss Pawena Thipsawate

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1476 3706
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179
-
471.

นางทองทรัพย์ บุญกลม

Mrs.Thongsub Boonklom

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration division

โทรศัพท์มือถือ : 09 0982 2784
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179
thongsub.yong@gmail.com
472.

นายเบ็งจะ ตรีสาร

Mr. Bengja Treesarn

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 2361 2880
โทรศัพท์ : 0 3553 5426
โทรสาร : 0 3553 6179
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษณ์ธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
473.

นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-
474.

นายณัฐพงศ์ ยอดเมือง

Mr.Nuttapong Yodmueng

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 2555
โทรสาร : 0 7728 2555
-
475.

นายเกรียงศักดิ์ มากมี

Mr.kreangsak Makmee

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-
476.

นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า

Miss.Niphapan Srifa

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-
477.

นางธณัฐดา จำเริญกิจ

Mrs.Tanudda Jumroenkit

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 7573
โทรสาร : 0 7728 7156
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุรินทร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
478.

นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์

Mr.Natthananth Dananuphanth

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Director of the office Of Natural Resources and Environment Surin

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
479.

นายเอกวิทย์ สิทธิโชติวงศ์

-

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the environment division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
480.

นางสาวสิรียา ชัยสุริยะเดชา

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the general administration division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
481.

นายสานนท์ สังฆารักษ์

-

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the water resources division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4458 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th
482.

นายสมศักดิ์ พิมพ์แต้ม

-

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4455 8640
โทรสาร : -
surin.org@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองคาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
483.

นายวิชัย ปินะสุ

Mr.Wichai pinasu

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nongkhai

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 0992
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
484.

นายสงคราม โนรินทร์

Mr.Songkhram Norin

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration support Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 5451 2441
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
485.

นายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์

Mr.Peerapat Pornchanarat

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0352 4156
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
environmentnk@gmail.com
486.

ว่าที่ร.ต.พรเทพ อุประชาบาล

Mr.Porntep Uprachaban

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
487.

นายกำพล เจริญทรัพย์

Mr.kamphol Chareansap

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-
488.

นายจักริน พิชาลี

Mr.jakalin Pichalee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy and Planning Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1545 1996
โทรศัพท์ : 0 4242 3971
โทรสาร : 0 4242 3971
-

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
489.

นายธัญนรินทร์ ณ นคร

Mr.Thannarin Na Nakorn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Director of Provincial Offices for Natural Resources and Environment Nongbualamphu

โทรศัพท์มือถือ : 08 1261 6395
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
-
490.

นางสาววรัชญา บุญสมัคร

MISS WARUSSAYA BOONSAMAK

ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์

Director of the Strategic Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 8896 0556
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
tajung_ka@hotmail.com
491.

นางสาวกรวรรณ สุขจำลอง

MissKorrawan Sookjomrong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 1426 9639
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
fonkorrawan@gmail.com
492.

นายกฤษณะ บุบผา

KRITSANA BUBPHA

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 8097 6934
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
kritsana340212@gmail.com
493.

นายวสันต์ ศรีสม

MR.WASAN SRISOM

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of the Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3135 059
โทรศัพท์ : 0 4231 6708
โทรสาร : 0 4231 6708
-
494.

นางสาววรัชญา บุญสมัคร

MISS WARUSSAYA BOONSAMAK

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 8896 0556
โทรศัพท์ : 0 4231 6707
โทรสาร : 0 4231 6707
tajung_ka@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
495.

นายณรงค์พร ดูดดื่ม

Mr.Narongporn Doodduem

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Director of Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 1025
โทรศัพท์ : 0 3561 5995
โทรสาร : 0 3561 5996
saraban_angthong@mnre.go.th
496.

นางสาวณัฐวรรณ เปาริก

Miss Nutthawon Powricke

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration support Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9356 1542
โทรศัพท์ : 0 3561 5995
โทรสาร : 0 3561 5996
saraban_angthong@mnre.go.th
497.

นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสดิ์

Mr.Pasura Limpisawasdi

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of the Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1400 6782
โทรศัพท์ : 0 3561 5995
โทรสาร : 0 3561 5996
saraban_angthong@mnre.go.th
498.

นายสุชาติ ศรีไทย

Mr.Suchart Srithai

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of the Forestry Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1947 1939
โทรศัพท์ : 0 3561 5995
โทรสาร : 0 3561 5996
saraban_angthong@mnre.go.th
499.

นายทศพร หมายมั่น

Mr.Tosaphon Mimun

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1785 6149
โทรศัพท์ : 0 3561 5995
โทรสาร : 0 3561 5996
saraban_angthong@mnre.go.th
500.

นายวุฒิชัย หินวิเศษ

Mr.

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3561 5995
โทรสาร : 0 3561 5996
saraban_angthong@mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อำนาจเจริญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
501.

นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ

Mr Watchara Eakviriyapichat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Amnatcharoen

โทรศัพท์มือถือ : 08 1884 1048
โทรศัพท์ : 0 4552 3235
โทรสาร : 0 4552 3237
mnre.amnat@gmail.com
502.

นางสาวจิตราพร ศรีดาพันธ์

Ms. Chitraporn Sridapan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 4571 0986
โทรศัพท์ : 0 4552 3235
โทรสาร : 0 4552 3237
mnre.amnat@gmail.com
503.

นายเกษมพล วรรณพงศ์

Mr. Kasemphol Wannaphong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 6045 1687
โทรศัพท์ : 0 4552 3236
โทรสาร : 0 4552 3237
mnre.amnat@gmail.com
504.

นายศราวุธ เขื่อนแข

Mr Sarawut Khueankhae

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2390 5986
โทรศัพท์ : 0 4552 3236
โทรสาร : 0 4552 3235
mnre.amnat@gmail.com
505.

นายสุชิน เสมสวัสดิ์

Suchin Semsawat

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 4959 4851
โทรศัพท์ : 0 4552 3235
โทรสาร : 0 4552 3237
mnre.amnat@gmail.com
506.

นายประสิทธิ ดวงสีจันทร์

Mr. Prasit Duangsichan

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3486 7769
โทรศัพท์ : 0 4552 3236
โทรสาร : 0 4552 3237
mnre.amnat@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
507.

นายเวทิน พุ่มอินทร์

Mr.Waythin pumin

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Udonthani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4221 2588
โทรสาร : 0 4221 2588
waythin.mnre@gmail.com
508.

นายสุรชัย กุลทอง

Mr.Surachai kulthong

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 8560 9442
โทรศัพท์ : 0 4221 2589
โทรสาร : 0 4221 2588
Surachaikulthong@gmail.com
509.

นางสาวรัชฎาพร เหง้าเทวาพิทักษ์

Ms.Ratchadaphon Ngaothewaphithak

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 5228 8894
โทรศัพท์ : 0 4222 4403
โทรสาร : 0 4221 2588
-
510.

นายณรงค์ฤทธิ์ จันทราทิพย์

Mr.Narongrit Chantrathip

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 3324 3527
โทรศัพท์ : 0 4221 2587
โทรสาร : 0 4221 2588
narongrit162508@gmail.com
511.

นายเกียรติภูมิ ชุมวงศ์

Mr.Kaittipum Chumwong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of the Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 7004 4549
โทรศัพท์ : 0 4221 2588
โทรสาร : 0 4221 2588
Kaittipum2511@gmail.com
512.

นางสาวรัชฎาพร เหง้าเทวาพิทักษ์

Ms.Ratchadaphon Ngaothewaphithak

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 5228 8894
โทรศัพท์ : 0 4221 2588
โทรสาร : 0 4221 2588
ratchadaphonaa@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
513.

นายปรัชญา ทั่งจันทร์

Mr.Prachaya Thangjantra

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 1065
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
-
514.

นายมรกต อินทรภู่

Mr.Morrakot Intaraphoo

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1884 2859
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
-
515.

นางมารศรี หอมบุปผา

Mrs.Marasri Hombupha

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 3343 1636
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
uttaradit.org@mnre.go.th
516.

นางสาวอนุพร โนเรือง

Miss Anuporn Noreang

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1774 0669
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
anuporn669@gmail.com
517.

นายยงยุทธ สุขศรี

Mr.Yongyut Suksri

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
yongyut.suksri@hotmail.com
518.

นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์

Miss Chularat Khankhup

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5541 1056
โทรสาร : 0 5544 0532
vadenza12@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
519.

นายไพโรจน์ คชรินทร์

Mr. Phairoj Kotcharin

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1950 5306
โทรศัพท์ : 0 5651 2198
โทรสาร : 0 5651 2198
-
520.

นางชยาภร อามระดิษฐ์

Mrs Chayaporn Amratisha

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uthaithani

โทรศัพท์มือถือ : 08 1752 1077
โทรศัพท์ : 0 5651 3159
โทรสาร : 0 5651 3159 ต่อ 12
-
521.

นายอิสรภาพ คงมีทรัพย์

Mr.Issarapap Kongmeesup

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

Director of Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 1032 2883
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-13
โทรสาร : 0 5651 3159-102
aris-mun@hotmail.com
522.

นายสุดใจ ทรัพยาประภา

Mr.Sudjai sapayaprapa

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

Director of Natural Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-15
โทรสาร : 0 5651 3159-102
-
523.

นางสาวขวัญใจ จันที

Miss Khuanaji Jantee

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting on behalf of the Director of Administration support Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6390 4484
โทรศัพท์ : 0 5651 3159
โทรสาร : 0 5651 3159 ต่อ 12
-
524.

นางสาวชิดดาว สัยยะสิทธิ์พานิช

Miss Chiddao saiyasitpanich

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 2942 6253
โทรศัพท์ : 0 5651 3159-11
โทรสาร : 0 5651 3159-102
chiddao_s@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
525.

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์

Mr.Yodsawat Thiansawad

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Director Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchatani

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
526.

นายนพดล ธนธรรมสถิต

-

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 1)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
527.

นายกฤษณะ นิคมเขต

-

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 2)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
528.

นายประยวน มุงหมาย

-

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 3)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
529.

นางสาวระพีพรรณ ทองรอง

-

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก 4)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4534 4642
โทรสาร : 0 4534 4643
ubonratchatani.org@mnre.mail.go.th
กลับ