ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

The Forest Industry Organization

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

-

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : 0 2282 4197
เว็บไซต์ : http://www.fio.co.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุกิจ จันทร์ทอง

Mr.Sukit Junthong

ผู้อำนวยการ

Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 9999
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : Sukitj50@gmail.com

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม

Mr. Thanomsak Chiableam

รองผู้อำนวยการ

Deputy Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 9996
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : -

นายประสิทธิ์ เกิดโต

Mr. Prasit Kerdto

รองผู้อำนวยการ

Deputy Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 9998
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : Prasito@hotmail.com

นายชาญณรงค์ อินทนนท์

Mr.Chanarong Intanont

รองผู้อำนวยการ

Deputy Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 9997
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : Fio_ne@hotmail.com

นามสงเคราะห์

สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย

Mr.Pairat Krutwisai

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1800
โทรสาร : 0 2282 4197
Krutwisai@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นายสุชาติ ทับเคลียว

Mr.Suchart Thabkhliao

ผู้อำนวยการสำนัก ประจำ อ.อ.ป.

Division Chief (Regular)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1700
โทรสาร : -
-
3.

น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล

Dr. Sittidej Mahasawangkul DVM.

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 5998
โทรสาร : -
msittidej@hotmail.com

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายธีระยุทธ กลัดพรหม

Mr. Theerayuth Kludprom

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1100
โทรสาร : 0 2282 4197
Kludprom@hotmail.com

สำนักตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายประวุฒิ จีนา

Mr.Prawut China

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1200
โทรสาร : 0 2282 7714
-

สำนักบัญชีและการเงิน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

น.ส.สุธิษา คงทอง

Miss Suthisa Kongthong

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1300
โทรสาร : 0 2282 8837
fioem03@fio.co.th

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายวิชาญ ไชยถาวร

Mr. Wichan Chaithawon

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1400
โทรสาร : 0 2629 8660
fioem14@fio.co.th

สำนักกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นายสราวุธ จารุวรรณสถิต

Mr. Sarawut Charuwansatit

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1500
โทรสาร : 0 2282 3744
Law_fio@hotmail.com

สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์

Mr.Jong Mongkolsakulrit

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1600
โทรสาร : 0 2282 3872
jongfio@hotmail.com

สำนักธุรกิจการตลาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นายพิษณุ ภูวดล

Mr. Pissanu Phoowadol

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 1700
โทรสาร : 0 2280 0472
-

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล

maj.Apichart Jindamongkol

ผู้อำนวยการสำนัก

Directior

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 2999
โทรสาร : 0 5551 7867
Apichart51_1@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นายภพปภพ ลรรพรัตน์

-

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 3999
โทรสาร : 0 5432 1499
-

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นายวิรัติ ปรากฎดี

Mr.Wirat Prakogdee

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 4999
โทรสาร : 0 2629 9891
WIRATDT50_fio@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายขวัญชัย สันติแสงทอง

Mr.Kwanchai Santiseangthong

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 6999
โทรสาร : 0 4324 3540
Kwanchai_54@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายชนุดม เพชรสังข์

Mr. Chanudom Phetsung

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 7999
โทรสาร : 0 7728 1132
forestfio_49@hotmail.com

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
16.

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

Mr. Suratchai Inwiset

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 5999
โทรสาร : 0 5482 9339
suratchai.i@northfio.com
กลับ