ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

The Forest Industry Organization

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : fio@fio.co.th
เว็บไซต์ : www.fio.co.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี

Mr.Sawat Tuangrathooradee

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : -
อีเมล์ : st.2500@hotmail.com

นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์

Mr.Boonsong Saengvatanarat

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : -
อีเมล์ : Auditfio@gmail.com

นามสงเคราะห์

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายธีระยุทธ กลัดพรหม

Mr. Theerayuth Kludprom

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 210 0 2282 4197
Kludprom@hotmail.com

สำนักตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นายวิรัติ ปรากฎดี

Mr.Wirat Prakogdee

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 500 0 2629 9891
WIRATDT50_fio@hotmail.com

สำนักบัญชีและการเงิน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ

Mrs. Chiranunt Meksuwan

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 110 0 2282 8837
Chiranunt@gmail.com

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม

Mr. Thanomsak Chiableam

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 510 0 2629 8660
fioem14@fio.co.th

สำนักกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นายชำนาญ เหมะรัชตะ

Mr. Chumnarn Hemmarachta

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 320 0 2282 3744
Law_fio@hotmail.com

สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นายประวุฒิ จีนา

Mr.Prawut China

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 237 0 2282 7714
-

สำนักธุรกิจการตลาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

นายกิติกร มนัสศิลป์

Mr. Kitikon Manassilapa

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 141 0 2280 0472
-

องค์การอุตสหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
8.

นายภพปภพ ลรรพรัตน์

-

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 5432 1499 0 5432 1499
-

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

Mr. Suratchai Inwiset

ผู้อำนวยการสำนัก

Directior

0 5551 7869 0 5551 7867
suratchai.i@northfio.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์

Mr.Jong Mongkolsakulrit

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 2282 3243-7 ต่อ 230 0 2282 3872
jongfio@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ

Mr.Somsak Wichenchaichan

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 4323 4546 0 4324 3540
Somsak47fio@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นายสุชาติ ทับเคลียว

Mr.Suchart Thabkhliao

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 7728 1161 ต่อ 11 0 7728 1132
forestfio_49@hotmail.com

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
13.

ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล

maj.Apichart Jindamongkol

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

0 5482 9311 0 5482 9339
Apichart51_1@hotmail.com
กลับ