ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

The Forest Industry Organization

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : fio@fio.co.th
เว็บไซต์ : www.fio.co.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายประสิทธิ์ เกิดโต

Mr. Prasit Kerdto

รองผู้อำนวยการ

Deputy Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 205
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : Prasito@hotmail.com

นายชาญณรงค์ อินทนนท์

Mr.Chanarong Intanont

รองผู้อำนวยการ

Deputy Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 206
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : Fio_ne@hotmail.com

นายสุกิจ จันทร์ทอง

Mr. Sukit Junthong

รองผู้อำนวยการ

Deputy Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 207
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : sukit.j@northfio.com

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์

Mrs. Pornpen Warawilawan

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Managing Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 200
โทรสาร : 0 2282 4197
อีเมล์ : Pornpenfio@fio.co.th

นามสงเคราะห์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล

Dr. Sittidej Mahasawangkul DVM.

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8188 4583-4
โทรสาร : -
msittidej@hotmail.com

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นายธีระยุทธ กลัดพรหม

Mr. Theerayuth Kludprom

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 210
โทรสาร : 0 2282 4197
Kludprom@hotmail.com

สำนักตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายวิรัติ ปรากฎดี

Mr.Wirat Prakogdee

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 500
โทรสาร : 0 2629 9891
WIRATDT50_fio@hotmail.com

สำนักบัญชีและการเงิน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นางสมบัติ เฉื่อยฉ่ำ

Mrs. Sombut Chueaychum

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 110
โทรสาร : 0 2282 8837
Chiranunt@gmail.com

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม

Mr. Thanomsak Chiableam

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 510
โทรสาร : 0 2629 8660
fioem14@fio.co.th

สำนักกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายชำนาญ เหมะรัชตะ

Mr. Chumnarn Hemmarachta

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 320
โทรสาร : 0 2282 3744
Law_fio@hotmail.com

สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายประวุฒิ จีนา

Mr.Prawut China

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 237
โทรสาร : 0 2282 7714
-

สำนักธุรกิจการตลาด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นายสุชาติ ทับเคลียว

Mr.Suchart Thabkhliao

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 141
โทรสาร : 0 2280 0472
-

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นายภพปภพ ลรรพรัตน์

-

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5432 1499
โทรสาร : 0 5432 1499
-

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล

maj.Apichart Jindamongkol

ผู้อำนวยการสำนัก

Directior

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5551 7869
โทรสาร : 0 5551 7867
Apichart51_1@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์

Mr.Jong Mongkolsakulrit

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 230
โทรสาร : 0 2282 3872
jongfio@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ

Mr.Somsak Wichenchaichan

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4323 4546
โทรสาร : 0 4324 3540
Somsak47fio@hotmail.com

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นายชนุดม เพชรสังข์

Mr. Chanudom Phetsung

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7728 1161 ต่อ 11
โทรสาร : 0 7728 1132
forestfio_49@hotmail.com

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

Mr. Suratchai Inwiset

ผู้อำนวยการสำนัก

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5482 9311
โทรสาร : 0 5482 9339
suratchai.i@northfio.com
กลับ