ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

Pollution Control Department

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

Phahonyothin Rd, Khwaeng PhayaThai , Khet PhayaThai, KrungThepMahaNakhon 10400

โทรศัพท์ : 0 2298 2000
โทรสาร : 0 2298 5373
เว็บไซต์ : https://www.pcd.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

Mr. Pinsak Suraswadi

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Director General Pollution Control Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2121
โทรสาร : -
อีเมล์ : pinsak@gmail.com

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

Mr. Pitaya Pramotvoraphan

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Deputy Director of Pollution Control Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2016
โทรสาร : -
อีเมล์ : pitaya.p@pcd.go.th

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม

Mr. Pornsak Phuim

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Deputy Director of Pollution Control Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2658
โทรสาร : -
อีเมล์ : pornsak.p@pcd.go.th

นามสงเคราะห์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 - 16

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายประดิษฐ์ สีใส

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032
โทรสาร : -
seesaipd@hotmail.com
2.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : -
sakmalai5@hotmail.com
3.

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 9160
โทรสาร : -
kongsookh@hotmail.co.th
4.

นายถาวร เพ็ชรบัว

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565
โทรสาร : -
thavornbua2507@gmail.com
5.

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339
โทรสาร : -
Chantana.bh@gmail.com
6.

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8139 5888
โทรสาร : -
ypusadee@yahoo.com
7.

นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3626 6202
โทรสาร : -
reo07director@gmail.com
8.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603
โทรสาร : -
poldgr9@gmail.com
9.

นางกุลญดา ทอนมณี

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 9161
โทรสาร : -
tkulyada@hotmail.com
10.

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 9513
โทรสาร : -
wiroonn@hotmail.com
11.

นายธนัญชัย วรรณสุข

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818
โทรสาร : -
reo11.org@mnre.mail.go.th
12.

นายประเดิม ภาคแก้ว

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 9162
โทรสาร : -
pradermp@gmail.com
13.

นายอาวีระ ภัคมาตร์

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381
โทรสาร : -
aweera05@gmail.com
14.

นายยงยุทธ พนิตอังกูร

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 9329
โทรสาร : -
reo14.org@mnre.go.th
15.

นางสาวจันทิรา ดวงใส

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 9329
โทรสาร : -
jduangsai@gmail.com
16.

นายชัยพิชิต สอนสมนึก

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 9162
โทรสาร : -
tu_foresty33@outlook.com

บริหารส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
17.

นายอรรถพล เจริญชันษา

Mr. Athapol C.

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2121
โทรสาร : -
athapol.c@pcd.go.th
18.

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

Miss Preeyaporn Suwanaged

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2789
โทรสาร : -
preeyaporn.s@pcd.go.th
19.

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

Mr. Pitaya Pramotvoraphan

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2357
โทรสาร : -
pitaya.p@pcd.go.th
20.

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม

Mr. Pornsak Phuim

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2658
โทรสาร : -
pornsak.p@pcd.go.th
21.

นางสุนีย์ ต๊ะปินตา

sunee.t

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2402
โทรสาร : -
sunee.t@pcd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
22.

นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก

Mrs. Aree Boonpaisandilok

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2231
โทรสาร : -
aree.m@pcd.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
23.

นางสาวชนิกานต์ รอดมุ้ย

Miss CHANIKARN RODMUI

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2601
โทรสาร : -
Chanikarnr@pcd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
24.

นายเจนจบ สุขสด

Mr. Janejob Suksod

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2093
โทรสาร : -
janejob.s@pcd.go.th
25.

นางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล

Miss Amornphat Tadsanaprasittipol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2599
โทรสาร : -
amornphat.t@pcd.go.th
26.

นางศิวาพร จอมพงค์

Mrs. SIWAPORN JOMPHONG

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ -ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2559
โทรสาร : -
siwaporn.j@pcd.go.th
27.

นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

Miss Jarinporn Tippamongkol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนเทคโนโลยีมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2089
โทรสาร : -
jarinporn.t@pcd.go.th
28.

นายวัชรไชย ขมินทกูล

Mr. Wacharachai Kamintagool

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2087
โทรสาร : -
watcharachai.k@pcd.go.th
29.

นางสาวจันทิรา ดวงใส

Miss Jantira Duangsai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2098
โทรสาร : -
jantira.d@pcd.go.th
30.

นางสาวกชพร กิจหว่าง

Miss Kotchaporn Khitwang

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2083
โทรสาร : -
kotchaporn.k@pcd.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
31.

นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข

Mr. Komkrit Bharktongsook

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2237
โทรสาร : -
komkrit.b@pcd.go.th
32.

นายชานัน ติรณะรัต

chanan.t

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2468
โทรสาร : -
chanan.t@pcd.go.th
33.

นายสราวุธ นาแรมงาม

Mr. Sarawuth Naramngam

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2240
โทรสาร : -
sarawuth.n@pcd.go.th
34.

นายสุทัศน์ชัย บุญสิทธิผล

Mr. Sutatchai Boonsittipol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ-ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2241
โทรสาร : -
sutatchai.b@pcd.go.th
35.

นางสาวพัชนี นิละทุกข์

Miss Patchanee Nilatuk

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2239
โทรสาร : -
patchanee.n@pcd.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
36.

นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์

Miss CHOMPOONOOT LOHITANON

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2456
โทรสาร : -
chompoonoot.l@pcd.go.th
37.

นางสาวรำไพ พัตรปาน

Miss Rumpai Phatpan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนติดตามและประเมินผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2461
โทรสาร : -
rumpai.p@pcd.go.th
38.

นางสาวนันทิวา เกิดชื่น

Miss Nanthiwa Kerdchuen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2441
โทรสาร : -
nanthiwa.k@pcd.go.th
39.

นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล

Miss Supattra Rotphanichakul

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2246
โทรสาร : -
supatta.r@pcd.go.th
40.

นายปัณณธร แก้วยอด

Mr. Punntorn Kawyord

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2445
โทรสาร : -
punntorn.k@pcd.go.th
41.

นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์

Miss PORNPIMOL PUNMETHARITH

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2456
โทรสาร : -
pornpimol.p@pcd.go.th
42.

นางสาวรัชฎาพร เลิศอัชฌาสัย

ratchadaporn.l

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2439
โทรสาร : -
ratchadaporn.l@pcd.go.th

กองตรวจมลพิษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
43.

นางสาวผานิต รัตสุข

Miss Phanit Ratasuk

ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2503
โทรสาร : -
phanit.r@pcd.go.th
44.

นายสมรัก ศรีเพชร

Mr. Somrak Sripetch

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2552
โทรสาร : -
somrak.s@pcd.go.th
45.

นางจินตนา ถิรมงคล

Mrs. jintana theramongkol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2531
โทรสาร : -
jintana.t@pcd.go.th
46.

นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์

Miss anchalee kongsomboon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนาระบบบังคับใช้กฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2504
โทรสาร : -
anchalee.k@pcd.go.th
47.

นางสาววิลาสินี ศักดิ์เทวินทร์

Miss Wilasinee Saktaywin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2547
โทรสาร : -
wilasinee.s@pcd.go.th
48.

นายบุญเติม โชติวัฒนสิริ

Mr. Boonterm Chotewattanasiri

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนตรวจมลพิษ 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2510
โทรสาร : -
boonterm.c@pcd.go.th
49.

นางสาวกิติพัฒน์ ล่ำสัน

Miss Kitipat Lumsun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนตรวจมลพิษ 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2543
โทรสาร : -
kitipat.l@pcd.go.th

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
50.

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

Mr. Phunsak Theramongkol

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2124
โทรสาร : -
phunsak.t@pcd.go.th
51.

นางรจิต ฆารถนอม

Mrs. Rachit Khantanom

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2263
โทรสาร : -
rachit.k@pcd.go.th
52.

นางสาวภัทรียา เกตุสิน

Miss Patreeya Ketsin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประเมินผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2315
โทรสาร : -
patreeya.k@pcd.go.th
53.

นายเสกสรร แสงดาว

Mr. Seksan Sangdow

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2322
โทรสาร : -
seksan.s@pcd.go.th
54.

นางนิภาภรณ์ ใจแสน

Mrs. Nipaporn Jaisan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2322
โทรสาร : -
nipaporn.i@pcd.go.th
55.

นางสาวกาญจนา สวยสม

Miss Kanjana Suaysom

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2349
โทรสาร : -
kanjana.s@pcd.go.th
56.

นางสาวนุชจริยา อรัญศรี

Miss noochjariya Aransri

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนคุณภาพอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2349
โทรสาร : -
noochjariya.a@pcd.go.th
57.

นางสาวศิวพร รังสิยานนท์

Miss Siwaporn Rungsiyanon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2309
โทรสาร : -
siwaporn.r@pcd.go.th

กองจัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
58.

นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

Miss Pornpimon CHAREONSONG

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2390
โทรสาร : -
pornpimon.c@pcd.go.th
59.

นายเชาวน์ นกอยู่

Mr. Chao Nokyoo

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ -ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2198
โทรสาร : -
chao.n@pcd.go.th
60.

นางศมน สว่างวิทยวัฒนา

Mrs. samon sawavitayawatana

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2125
โทรสาร : -
samon.s@pcd.go.th
61.

นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์

Mrs. Penpitcha Boonrat

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2195
โทรสาร : -
penpitcha.b@pcd.go.th
62.

นายไชโย จุ้ยศิริ

Mr. Chaiyo J

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแหล่งน้ำจืด

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2169
โทรสาร : -
chaiyo.j@pcd.go.th
63.

นางสาววิมลิน แกล้วทนง

Miss WIMALIN Klaewtanong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแหล่งน้ำทะเล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2215
โทรสาร : -
wimalin.k@pcd.go.th
64.

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง

Mr. Chayawee Wangcharoenrung

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ-ส่วนน้ำเสียชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2165
โทรสาร : -
chayawee.w@pcd.go.th
65.

นายสายชล แสงให้สุข

Mr. saichol sanghaisuk

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2137
โทรสาร : -
saichol.s@pcd.go.th
66.

นางสาวชลาทิพย์ รัตสุข

Miss Chalatip Ratasuk

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2168
โทรสาร : -
chalatip.r@pcd.go.th

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
67.

นางกัญชลี นาวิกภูมิ

Mrs. Kanchalee Navickabhum

ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2011
โทรสาร : -
kanchalee.n@pcd.go.th
68.

นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร

Miss Teeraporn Wiriwutikorn

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ -ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2422
โทรสาร : -
teeraporn.w@pcd.go.th
69.

นางสุรัฐา กวักหิรัญ

Mrs. surata kwakhirun

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2400
โทรสาร : -
surata.k@pcd.go.th
70.

นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์

Miss BENCHAWAN CHOKCHAITRAKULPHO

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2409
โทรสาร : -
benchawan.c@pcd.go.th
71.

นายทวีชัย เจียรนัยขจร

taweechai.j

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2480
โทรสาร : -
taweechai.j@pcd.go.th
72.

นางสาววานิช สาวาโย

Miss Wanich Sawayo

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2491
โทรสาร : -
wanich.s@pcd.go.th
73.

นายมโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม

Mr. Manorat Rittem

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2381
โทรสาร : -
manorat.r@pcd.go.th
74.

นางสาวกุลชา ธนะขว้าง

Miss kullacha Tanakwang

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนของเสียอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2413
โทรสาร : -
kullacha.t@pcd.go.th
75.

นายวุทธิชัย แก้วกระจ่าง

Mr. Vuttichai KAEWKRAJANG

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2430
โทรสาร : -
vuttichai.k@pcd.go.th

กองกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
76.

นายจุมพฏ ชอบธรรม

Mr. Chumphot Chobtham

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2357
โทรสาร : -
chumphot.c@pcd.go.th
77.

นางสาวลลนา เปล่งเสียง

Miss LALANA PLENGSIANG

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2472
โทรสาร : -
lalana.p@pcd.go.th
78.

นายพันธ์เทพ เปงเฟย

Mr. PANTHEP PENGFOEI

นิติกรชำนาญการ -ส่วนบังคับทางปกครอง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2366
โทรสาร : -
panthep.p@pcd.go.th
79.

นางสาวหรรษา พรหมมณี

Miss Hunsa Promanee

นิติกรปฏิบัติการ -ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2374
โทรสาร : -
hunsa.p@pcd.go.th
80.

นายธีระพล ติษยาธิคม

Mr. TEERAPOL TISSAYATIKOM

นิติกรชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนากฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2364
โทรสาร : -
teerapol.t@pcd.go.th
81.

นางสาวเบญริสา บุญนาค

Miss Benyarisa Boonnak

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ -ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2358
โทรสาร : -
benyarisa.b@pcd.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
82.

นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม

Miss Thiparpa Yolthantham

เลขานุการกรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2011
โทรสาร : -
thiparpa.y@pcd.go.th
83.

นายจิระพัฒน์ เทียมจันทร์

Mr. Jirapat Theamjun

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน -ส่วนสารบรรณ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2012
โทรสาร : -
jirapat.t@pcd.go.th
84.

นางกรสิริ กันทะวัง

Mrs. Kornsiri Kantawang

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ -ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2018
โทรสาร : -
kornsiri.s@pcd.go.th
85.

นางสาวลัคนา จุลแสง

Miss Lakkana Julsaeng

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ -ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2053
โทรสาร : -
lakkana.j@pcd.go.th
86.

นายนิชร คงเพชร

nichon.k

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ -ส่วนสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2065
โทรสาร : -
nichon.k@pcd.go.th
87.

นางกิ่งกาญจน์ อมราภิบาล

Mrs. Kingkarn Amaraphibal

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ -ส่วนช่วยอำนวยการนักบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2034
โทรสาร : -
kingkarn.k@pcd.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
88.

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

Mrs. Pranom Piyasatukit

ผู้อำนวยการสำนักงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
reo01.org@mnre.go.th
89.

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร

Miss Suwaree Singpetch

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8910 8-8574
โทรสาร : -
s_singpetch@hotmail.com
90.

นางสาวโสภา สงคราม

Ms.Sopa Songkram

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Anaysis

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 501
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
sopapoom@gmail.com
91.

นางดวงใจ ดวงทิพย์

Mrs.Duangjai Daungthip

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 201
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
d_duangthip@hotmail.com
92.

นางปราณี โควินทวงศ์

Mrs.Pranee kowinthawong

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Surveillance and warning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 401
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
Pkowinthawong@gmail.com
93.

นายชัยวัฒน์ ปันสิน

Mr.Chaiwat Punsin

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Control Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 301
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
wat_punsin@gmail.com
94.

นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

Mrs. Junsuda Roungruangwongse

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8943 5-5693
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
veesitee.wpk@gmail.com
95.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8161 0-5656
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
bugbiad@hotmail.com
96.

นายชัยวัฒน์ ปันสิน

Mr.Chaiwat Punsin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8404 2-1094
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
wat.punsin@gmail.com
97.

นางปรานี โควินทวงศ์

Mrs. Pranee Kowinthawong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8178 4-6510
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
pkowmthawong@gmail.com
98.

นางดวงใจ ดวงทิพย์

Mrs. Duangjai Duamgthip

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8153 0-5666
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
d_duangthip@hotmail.com
99.

นางสาวโสภา สงคราม

Miss Sopa Songkram

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8586 3-4546
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
sopapoom@gmail.com
100.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

Director of Regional Environment Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 102
โทรสาร : -
sakmalai5@hotmail.com
101.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 105
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
bugbird@hotmail.com
102.

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร

Ms.Suwaree Singpetch

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ

Special Project Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 701
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
s_singpetch@hotmail.com
103.

นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

Mrs.Junsuda Roongruangwongse

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmental Planing Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 601
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
veesitee.wpk@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 (ลำปาง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
104.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

Director Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
sakmalai5@hotmail.com
105.

นางพรสวรรค์ เครือนวล

Mrs.Ponsawan Kurnnon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Senior Level General Service Administrative officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
ponsawan_08@hotmail.com
106.

นายเจริญพงค์ มงคลหอมกุล

Mr.Charoenpong Mongkhonhomkul

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
someone734@gmail.com
107.

นางสาวชาลีนี วัฒนวรรณะ

Miss Chalenee Watanawanna

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
chalenee@hotmail.com
108.

นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง

Mr.Chanarin Sriboonruang

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
chanarin@gmail.com
109.

นางสาวณัฐการน์ วงศ์ฟั่น

Miss Nuttakan Wongfun

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
nuttakanw@gmail.com
110.

นายสิทธิชัย มุ่งดี

Mr.Sittichai Moongdee

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Senior Professional level environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
md.sittchai@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
111.

นายถาวร เพ็ชรบัว

MR.Thavorn Petchbua

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Director Environmental Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
Thavornbua@reo3.go.th Thavornbua@hotmail.com
112.

นายอานนท์ ลาวัณยกุล

MR.Anond RaLawanyakul

รองผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Vice Director, Regional Environmental Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
anonda_l@hotmail.com
113.

นางบุษรา ผลทวี

Mrs.Busara Phontavee

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Quality

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
busaramoo@hotmail.com
114.

นายชาตรี ไชยวงค์

MR.Chatree Chaiwong

ผู้อำนวยการส่วนส่๕๕ ๓๑๑๑๗งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Management and Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
Chatee2514@hotmail.com
115.

นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

Mr.Dusit PrasitkhetKit

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
dusit.p@mnre.go.th
116.

นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท

Mr.Pisit Srikanlayaniwat

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of surveillance and worning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
pisit_sri@hotmail.com
117.

นางสาวศิริพรรณ อินทรสัมพันธ์

Miss. Siriphan Intarasamphan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
ooyvios@hotmail.com
118.

น.ส.วรรณภา อิ่มใจ

Miss.Wanapa Imjai

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Laboratory Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
Wanapa2520@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
119.

นางสมนึก ลิ้มอนันตนนท์

Mrs. Somnuk Limanantanont

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
120.

นายเสกสรร สุประดิษฐอาภรณ์

Mr. Seksan Supraditarporn

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
121.

นายสรายุธ บุญขัน

Mr. Sarayut Boonkhan

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
122.

นางธีรรัตน์ วิไลรัตน์

Mrs. Theerarat Wilirat

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
123.

นางสาวบุญธิดา ทองถาวรวงศ์

Miss. Buntida Thongthavornvong

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
124.

นางสาวกรรณิกา สักกายะกรมงคล

Miss. kannika sakkayakornmongkol

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
125.

นายถาวร เพ็ชรบัว

Mr.Thavorn Phetbua

ผู้อำนวยการสำนัก

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
126.

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

Mrs. Chantana Bharktongsook

ผู้อำนวยการสำนัก

director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
-
127.

นายธราเทพ กุลพานิช

Mr. Tharathep Kulpanich

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
J_tharathep@Yahoo.com
128.

นายกาญจน์ แสงสุกดี

Mr. Garn Sangsukdee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
Sangsukdee_G@hotmail.com
129.

นางเพ็ญสินี หนูทอง

Mrs. Pensinee Nuthong

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
npensinee@hotmail.com
130.

นางสาวเอกอร แก้วขาว

Ms.Eak-on Keawkhao

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
Eak_onk@hotmail.com
131.

นางวิไล อินทรรัศมี

Mrs. Wilai Indararasmee

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 034-262339-40
โทรสาร : 034-262339-40
tubchom_wilai@hotmail.com
132.

นางอุษา เทพโภชน์

MRS.Usa Thepphot

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Supply Officer (Experienced Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
Usa.d@mnre.mail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
133.

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์

Ms.Pusadee Yeamsawat

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

Director of The Regional Environment Office 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8065
โทรสาร : 0 2968 8062
reo06.org@mnre.go.th
134.

นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์

Mrs. Onanong Uthaihong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8064
โทรสาร : 0 2968 8062
ont.tubtimthai@gmail.com
135.

นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

Mrs. Supparerk Duangkwan

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8539
โทรสาร : 0 2968 8062
suparrerk.d@mnre.mail.go.th
136.

นางพวงเดือน ชุ่มศิริ

Mrs. Puangduan Chumsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8398
โทรสาร : 0 2968 8062
chumsiri002@hotmail.com
137.

นางสุภาพร ทิมประทุม

Mrs.Supaporn Timpratum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8065
โทรสาร : 0 2968 8062
supaporn.t@mnre.mail.go.th
138.

นางอารีย์ แก้วเขียว

Mrs. Aree Kaeokhiew

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8534
โทรสาร : 0 2968 8062
aree.k@mnre.mail.go.th
139.

นายโชคชัย รักษ์สังข์

Mr.Chokchai Raksang

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8397
โทรสาร : 0 2968 8062
chokchai.r@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
140.

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

Mrs.Pranom Piyasatukit

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

Director, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3626 6202
โทรสาร : 0 3626 7031
Reo07.org@mnre.mail.go.th
141.

นางนงค์รัก แจ่มประไพ

Mrs.Nongruck Champrapaii

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Administration Officer Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3626 6202
โทรสาร : 0 3626 7031
nongruckj@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
142.

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ

Dr.Ruamsub Kaneda

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Director.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 117
โทรสาร : 0 3231 5044
-
143.

นางนงลักษณ์ พรหมสถิต

Mrs.Nongluk Prohmsatit

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of the Promotion of Environmental Management.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 118
โทรสาร : 0 3231 5044
aew1261@gmail.com
144.

นางสาวกัลยา กุลจิตติอารีย์

Ms.Kanlaya Kuljittiaree

รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Quality.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 114
โทรสาร : 0 3231 5044
k_kuljitti18@hotmail.com
145.

นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน

Mr.Teerapong Boontongluan

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603-2 ต่อ 113
โทรสาร : 0 3231 5044
teerapong.b@mnre.mail.go.th
146.

นายสมศักดิ์ พลายมาต

Mr.Somsak Plaimart

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Quality Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 127
โทรสาร : 0 3231 5044
somsak-081@hotmail.com
147.

นางบุบผา สุขน้อย

Mrs.Bubpha Suknoi

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Executive Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 130
โทรสาร : 0 3231 5044
bubpha.s@mnre.mail.go.th
148.

นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน

Mr.Teerapong Boontongluan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Acting Director of Environmental Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 113
โทรสาร : 0 3231 5044
teerapong.b@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
149.

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

Mr.Wiroon Rerkthanakajon

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

Director of Environment agency Region 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
reo09.org@mnre.go.th
150.

นางเรียมสงวน งิ้วงาม

Ms.Riamsanguan Nguwngam

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
riamsanguan@gmail.com
151.

นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ

Miss Pacharaporn Sirijongprasert

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
pao_im2@yahoo.com
152.

นางพณา เจียรวาปี

Ms.PANA JIANVAPEE

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
pana_aoy@hotmail.com
153.

นายสายัณห์ หมีแก้ว

Mr.Sayan Meekeaw

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : -
sayankoi13@gmail.com
154.

นายเอกสิทธิ์ อักษร

Mr.Ekkasit Akson

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
ek_aksorn@yahoo.com
155.

นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร

Miss Sujitra suwannasan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
sujitars08@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
156.

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

Mr.Wiroon Rerkthanakajon

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

Director of Environment and Pollution control Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4324 6772-- ต่อ -
โทรสาร : 0 4323 6107-- ต่อ -
epo10@pcd.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
157.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Tananchai Wannasook

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Anaysis

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 110
โทรสาร : -
-
158.

นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล

Sawitree Patkirtpol

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 104
โทรสาร : -
ppom2503@gmail.com
159.

นายสมพงษ์ บุญเฟรื่อง

Sompong boonfruang

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmental Planing Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 105
โทรสาร : -
boonfruang@hotmail.com
160.

นายณพงค์ สถิโรภาส

Napong Sathiropas

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Control Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 115
โทรสาร : 0 4424 3480
nsathiropas@gmail.com
161.

นางนงนภัส ฤทธิ์พิธาน

Nongnapast Ritphithan

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 102
โทรสาร : -
nongnapast.1560@gmail.com
162.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Tananchai Wannasook

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Chief of Environmental quality surveillance and Control group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 110
โทรสาร : 0 4424 3480
tananchai.reo11@gmail.com
163.

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

Mrs.Chantana Bharktongsook

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

Director Regional Environmental Office 11 (Nakornrachasima)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 101
โทรสาร : 0 4424 3480
chantana.bh@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
164.

นายประเดิม ภาคแก้ว

Mr.Praderm Pakkaew

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

Director Of Regional Environmental Office 12

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 12
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
165.

นายองอาจ พิมสาร

Mr.Ongart Pimsarn

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 17
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
166.

นางรุ่งนภา สีลวานิช

Mrs.Rungnapa Seelawanich

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 15
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
167.

นางสาววิลาสินี ภาระวงค์

Miss.Wilasinee Parawong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0372 ต่อ 22
โทรสาร : 0 4521 0371
reo12.org@mnre.go.th
168.

นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ

Mr.Monchai Chansiri

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 20
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
169.

นายวุฒิไกร วามสิงห์

Mr.Wutikrai Wamsing

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 18
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
170.

ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร สุวพัชรแจ่มใส

Pol.L/c Jeamjit Suwapatchjamsai

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Service Office Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 14
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
171.

นายอาวีระ ภัคมาตร์

Mr. Aweera Pakkamart

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Director of Regional Environmental Office 13 th, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 11, 0 8183 348
โทรสาร : 0 3827 5420
-
172.

นางลักษณา วีรธนาภรณ์

Mrs. Laksana Veerathanaporn

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 20, 0 6259 2471
โทรสาร : 0 3827 540
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com ss_reo13@hotmail.com
173.

นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์

Mrs. Lawan Eyosawat

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Analysis Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 25, 0 6259 248
โทรสาร : 0 3827 5420
lawan_e@hotmail.com
174.

นางอรสา นิลประกอบกุล

Mrs. Orasa Nilprakobkul

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of Environmental monitoring and Early Warning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 17, 0 8676 6443
โทรสาร : 0 3827 5420
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com tau_nil@hotmail.com
175.

นางปรานี โอรักษ์

Mrs. Pranee Orak

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 238-3 ต่อ 21
โทรสาร : 0 9692 760, 0 3827 5420
praneeorak@gmail.com
176.

นายยุทธนา ตันวงศ์วาล

Mr. Yuthana Tanwongwan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Acting Director of Environmental Quality Control Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3, 23
โทรสาร : 0 8392 795, 0 3827 5420
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com yuthanatww@gmail.com
177.

นางอุมาภรณ์ สุกใส

Mrs. Aumarpon Suksai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrative Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 12, 062 - 59257
โทรสาร : 0 3827 5420
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com a_suksai@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
178.

นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์

Mr.Sakda Sirikulpitak

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมวลพิษที่ 14

Director of Environment and Pollution Control Office 14

โทรศัพท์มือถือ : 08 9969 1624
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 201
โทรสาร : 0 7727 2584
sakda_si@yahoo.com
179.

นางวลัยพร จิ๋วสุวรรณ

Mrs. Walaiporn Chewsuwan

ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง

โทรศัพท์มือถือ : 09 5037 9123
โทรศัพท์ : 0 7727 2789
โทรสาร : 0 7727 2584
walaichew2011@hotmail.com
180.

นางกนกพร เจริญรักษ์

Mrs.KANOKPORN CHAROENRAK

ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : 08 1728 1680
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 210
โทรสาร : 0 7727 2584
kanok2512@gmail.com
181.

นางเกษสุดา จุนรัชฎ์

Mrs. Kadsuda Junrat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 3643 9994
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 204
โทรสาร : 0 7727 2584
Kadsuda2006@hotmail.com
182.

นายขจรยุทธ อัจจิกุล

Mr. Kajohnyut Atjikool

ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : 08 9723 3068
โทรศัพท์ : 0 7727 2789-217
โทรสาร : 0 7727 2584
Kajohnyut@yahoo.co.th
183.

นางสาวมกรา ทัพพุน

Miss. Makara Tappoon

ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : 06 4514 4153
โทรศัพท์ : 0 7727 2789-218
โทรสาร : 0 7727 2584
Mokky_mokky3@hotmail.com
184.

นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์

Mr. Sakda Sirikulpitak

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1968 9117
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 220
โทรสาร : 0 7727 2584
sakda_si@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
185.

นายยงยุทธ พนิตอังกูร

Yongyut Panitangkul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7619 329-0 ต่อ 0
โทรสาร : 0 7619 329-0 ต่อ 0
-
186.

นางสาวปริเมษ เจริญนพคุณ

Parimat Charornnoppakun

นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmental specicalisis

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 9329-0 ต่อ 0
โทรสาร : 0 7621 9329-0 ต่อ 0
-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
187.

นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ

Miss Thritsawan Nonthapud

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
tisawann@hotmail.com
188.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Mr.Tanachai Wannasuk

ผู้อำนวยการสำนัก

Director of The Environmental Reginal office 16

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1882, 0 7431 3419
โทรสาร : 0 7431 1882, 0 7431 3419
tananchai.reo11@gmail.com
189.

นางอาสา ชุมรักษา

Mrs. Asa chumraksa

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
chumraksa.asa@gmail.com
190.

นางคนึงนิจ ศรีสมัย

Mrs.Kanungnit Srisamai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
ksrisamai@yahoo.com
191.

นายจรงค์ มะสัน

Mr.Charong Masun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 3419 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
cmasun@yahoo.com
192.

นางสาวกุณฑีรา อุปมนต์

Miss Kunteera Oupamon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
kunreo16@gmail.com
193.

นางมุกดา จอกลอย

Mrs. Mookda Jokloy

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
Mook16@gmail.com
194.

นางเสาวภา จันทร์อ้น

Mrs.Saowapa Junon

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Service Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
Sawapa.junon@hotmail.com
กลับ