ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

Pollution Control Department

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

Phahonyothin Rd, Khwaeng PhayaThai , Khet PhayaThai, KrungThepMahaNakhon 10400

โทรศัพท์ : 0 2298 2000
โทรสาร : 0 2298 5373
เว็บไซต์ : http://www.pcd.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์

Sunee Piyapanpong

อธิบดี

Director General

โทรศัพท์ : 0 2298-2121
โทรสาร : 0 2298-5376
อีเมล์ : sunee.p@pcd.go.th

สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

Suwanna Tiansuwan

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2298-2789
โทรสาร : 0 2298-5377
อีเมล์ : suwanna.t@pcd.go.th

นามสงเคราะห์

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

วชิรา แสงศรี

Vachira Sangsri

เลขานุการกรม

Secretary of the Department

0 2298-2001 0 2298-5371
vachira.s@pcd.go.th

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

สุเมธา วิเชียรเพชร

Sumetha Wichienpet

ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

of Waste and Hazardous Substance Management Bureau

0 2298-2392 0 2298-5393
sumetha@pcd.go.th

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

สมชาย ทรงประกอบ

Somchai Songprakob

ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ

Director of Water Quality Management Division

0 2298-2270 0 2298-5380
somchai.s@pcd.go.th

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

Thalearngsak Petchsuwan

ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

Director of Air Quality and Noise Management Division

0 2298-2253 0 2298-5385
thalearngsak.p@pcd.go.th

กองนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

พิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

Pitaya Pramotvoraphan

ผู้อำนวยการกองนิติการ

Director of Legal Division

0 2298-2357 0 2298-5390
pitaya.p@pcd.go.th

กองแผนงานและประเมินผล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

กัญชลี นาวิกภูมิ

Kanchalee Navickabhum

ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

0 2298-2435 0 2298-5394
kanchalee.n@pcd.go.th

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
7.

เจนจบ สุขสด

Janejob Suksod

ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ

Director of Environmental Quality and Laboratory Division

0 2298-2093 0 2298-5369
janejob.s@pcd.go.th

ฝ่ายตรวจและบังคับการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
8.

ผานิต รัตสุข

Phanit Ratasuk

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ

Director of Inspection and Enforcement Division

0 2298-2503 0 2298-5396
phanit.r@pcd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

อารีย์ บุญไพศาลดิลก

Aree Boonpaisandilok

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Head of Management System Development Group

0 2298-2231 0 2298-5383
aree.m@pcd.go.th

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
10.

สุรีย์ แสงสุขีลักษณ์

Suree Saengsukeelug

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

Head of Internal Audit

0 2298-2388 0 2298-5391
suree.s@pcd.go.th

ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

ชานัน ติรณะรัต

Chanan Tiranarat

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

Director of Coordinating Center for Environmental Law Enforcement

0 2298-2468 0 2298-5383
chanan.t@pcd.go.th

ส่วนควบคุมมลพิษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นทิตา เนาสันเทียะ

nathita naosantia

ประสานงานทั่วไป

AE

0 9888 8483 -
-
กลับ