ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

Pollution Control Department

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

Phahonyothin Rd, Khwaeng PhayaThai , Khet PhayaThai, KrungThepMahaNakhon 10400

โทรศัพท์ : 0 2298 2000
โทรสาร : 0 2298 5373
เว็บไซต์ : http://www.pcd.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล เจริญชันษา

Mr. Athapol C

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Director General of pollution control department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2121
โทรสาร : 0 2298 5376
อีเมล์ : athapol.c@pcd.go.th

นายสมชาย ทรงประกอบ

Mr. Somchai Songprakob

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Deputy Director of Pollution Control Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2753
โทรสาร : 0 2298 5378
อีเมล์ : somchai.s@pcd.go.th

เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

Mr. Thalearngsak Petchsuwan

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Deputy Director of Pollution Control Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2153
โทรสาร : 0 2298 5379
อีเมล์ : thalearngsak.p@pcd.go.th

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

Miss Preeyaporn Suwanaged

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

Deputy Director of Pollution Control Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2789
โทรสาร : 0 2298 5377
อีเมล์ : preeyaporn.s@pcd.go.th

พัชราวดี สุวรรณธาดา

patcharawadee.s

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2204
โทรสาร : -
อีเมล์ : patcharawadee.s@pcd.go.th

นางกัญชลี นาวิกภูมิ

Mrs. Kanchalee Navickabhum

เลขานุการกรม

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2001
โทรสาร : 0 2298 5371
อีเมล์ : Kanchalee.N@pcd.go.th

พิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

Mr. Pitaya Pramotvoraphan

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2357
โทรสาร : 0 2298 5390
อีเมล์ : pitaya.p@pcd.go.th

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์

Miss Pornsri Suthanaruk

ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2257
โทรสาร : 0 2298 5385
อีเมล์ : pornsri.s@pcd.go.th

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

Mr. Phunsak Theramongkol

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2124
โทรสาร : 0 2298 538
อีเมล์ : phunsak.t@pcd.go.th

นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

Miss Pornpimon CHAREONSONG

ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2390
โทรสาร : -
อีเมล์ : pornpimon.c@pcd.go.th

นางสาวผานิต รัตสุข

Miss Phanit Ratasuk

ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2503
โทรสาร : 0 2298 5396
อีเมล์ : phanit.r@pcd.go.th

นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์

Miss CHOMPOONOOT LOHITANON

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2435
โทรสาร : 0 2298 5394
อีเมล์ : chompoonoot.l@pcd.go.th

นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข

Mr. Komkrit Bharktongsoo

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2237
โทรสาร : 0 2298 5383
อีเมล์ : komkrit.b@pcd.go.th

นายเจนจบ สุขสด

Mr. Janejob Suksod

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2093
โทรสาร : -
อีเมล์ : janejob.s@pcd.go.th

นางสาวชนิกานต์ รอดมุ้ย

Miss CHANIKARN RODMUI

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2601
โทรสาร : -
อีเมล์ : Chanikarnr@pcd.go.th

นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก

Mrs. Aree Boonpaisandilok

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2231
โทรสาร : -
อีเมล์ : aree.m@pcd.go.th

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

Mrs. Pranom Piyasatukit

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

Director Regional Environment Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032-4
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
อีเมล์ : reo01.org@mnre.go.th

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

Director Regional Environment Office 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
อีเมล์ : lakkana.j@pcd.go.th

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น

Miss.Pensri Rakpakwan

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Director Regional Environment Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 9160-0
โทรสาร : -
อีเมล์ : pensri.r@mnre.go.th

นายถาวร เพ็ชรบัว

Mr.Thavorn Phetbua

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

Director Regional Environment Office 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565-7
โทรสาร : 0 5638 3565-7
อีเมล์ : thavornbua2507@gmail.com

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

Mrs. Chantana Bharktongsook

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

Director Regional Environment Office 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40 ต่อ 105
อีเมล์ : Chantana.bh@gmail.com

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์

Miss Pusadee Yeamsawat

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖

Director Regional Environment Office 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8139 5888-4
โทรสาร : 0 2968 8062
อีเมล์ : ypusadee@yahoo.com

นายสวง สุดประเสริฐ

Mr.Sawong Sudprasert

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

Director Regional Environment Office 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8184 4304-5
โทรสาร : 0 3626 6202- ต่อ 6
อีเมล์ : Sawongsud@gmail.com

นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Director Regional Environment Office 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603
โทรสาร : 0 3231 5044
อีเมล์ : ruamsub_c@yahoo.com

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

Mr.Wiroon Rerkthanakajon

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

Director Regional Environment Office 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2818
โทรสาร : 0 4229 2819
อีเมล์ : wiroonn@hotmail.com

นางศิริวรรณ สุดาจันทร์

Sirivan Sudajan

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

Director Regional Environment Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4324 6772-3
โทรสาร : 0 4323 6107
อีเมล์ : reo10.org@mnre.go.t

นายฮาเล็ม เจะมาริกัน

Mr.Halem Jemarigan

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

Director Regional Environment Office 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818
โทรสาร : 0 4424 3480
อีเมล์ : reo11.org@mnre.mail.go.th

นายประเดิม ภาคแก้ว

Mr.Praderm Pakkaew

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

Director Regional Environment Office 12

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 9162-2
โทรสาร : 0 4521 0371
อีเมล์ : pradermp@gmail.com

นายอาวีระ ภัคมาตร์

Mr.Aweera Pakkamart

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

Director Regional Environment Office 13

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381
โทรสาร : 0 3827 5420
อีเมล์ : aweera05@gmail.com

นายสุภาพ ชื่นบาน

Mr. Supap Chuenban

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

Director Regional Environment Office 14

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2789
โทรสาร : 0 7727 2584
อีเมล์ : -

นายยงยุทธ พนิตอังกูร

Mr. Yongyut Panitaungkul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

Director Regional Environment Office 15

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 9329-9 ต่อ 21
โทรสาร : 0 7621 9603
อีเมล์ : reo15.org@mnre.go.th

นายธนัญชัย วรรณสุข

MR. TANANCHAI WANNASOOK

อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

Director Regional Environment Office 16

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1882 ต่อ 14
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ

KEERATI WONOWAISAYAWON

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8510 7956
โทรสาร : -
eeratiwong10@gmail.com
2.

นายอกนิษฐ์ จันทร์ศิริ

Mr. Akanit Chansiri

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8916 8566-2
โทรสาร : -
akanit’khang@gmail.com
3.

นายปรัชญา ตระกลรัตน์

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9562 7753-8
โทรสาร : -
patya@reo3.go.th
4.

นายรัฐพล ดวงดอก

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565-7
โทรสาร : 0 5638 3565-7
phold_2008@hotmail.com
5.

นางสาวคคนางค์ ถิรวุธ

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : -
kk.thirawut@gmail.com
6.

นางสาวจำเนียร น้อยผิวผัน

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8065
โทรสาร : -
jamnian0303@gmail.com
7.

นายณัฐดนัย พิมขจร

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3626 6202-2
โทรสาร : -
win.pom@gmail.com
8.

นายศุภสิทธิ์ กลมทุกสิ่ง

Mr.Supasit Klomtuksing

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603
โทรสาร : 0 3231 5044
klomtuksing5221@gmail.com
9.

นายสกล กิตติวัฒนะชัย

Mr.Sakol Kittiwathanachai

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8632 9669-4
โทรสาร : -
reo09.it@gmail.com
10.

นางสาวสุดารัตน์ บุญเพ็ง

Sudarat Boonpeng

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4324 6772-3
โทรสาร : -
reo10.gm@esanenvi.com
11.

-

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 0000 0000
โทรสาร : -
http://www.mnre.go.th/reo11/th/index
12.

นายเชาวนันท์ สรรพศรี

Mr.Chaowanan Suppasri

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9412 7277-4
โทรสาร : -
jigkava@gmail.com
13.

นายพัลลภ อัมพรไพบูลย์

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381
โทรสาร : -
phanlopa@gmail.com
14.

นางสาวบุญศิริ ศิริสวัสดิ์

Miss Boonsiri Sirisawa

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8729 8397-01
โทรสาร : 0 7727 2584
boonsiri39@hotmail.com
15.

นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์

Miss. Monthira Sareewasarat

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 9329 ต่อ 16
โทรสาร : -
monthira.srr@gmail.com
16.

นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ

-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1882 ต่อ 20
โทรสาร : -
https://www.reo16.mnre.go.th/reo16

บริหารส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
17.

นายอรรถพล เจริญชันษา

Mr. Athapol C.

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2121
โทรสาร : -
athapol.c@pcd.go.th
18.

นางสุนีย์ ต๊ะปินตา

sunee.t

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2402
โทรสาร : -
sunee.t@pcd.go.th
19.

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ

Miss Preeyaporn Suwanaged

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2789
โทรสาร : -
preeyaporn.s@pcd.go.th
20.

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

Mr. Thalearngsak Petchsuwan

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2153
โทรสาร : -
thalearngsak.p@pcd.go.th
21.

นายสมชาย ทรงประกอบ

Mr. Somchai Songprakob

องอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2753
โทรสาร : -
somchai.s@pcd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
22.

นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก

Mrs. Aree Boonpaisandilok

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2231
โทรสาร : -
aree.m@pcd.go.th
23.

นางสาวอมรรัตน์ ผิวอ่อน

amornrat.p

นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2234
โทรสาร : -
amornrat.p@pcd.go.th
24.

นางสาวกัญญาภา เรืองฤดี

Miss Kanyapa Ruangrudee

นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2233
โทรสาร : -
Kanyapa.r@pcd.go.th
25.

นางสาวขนิษฐา อุปพงษ์

Miss KANITTHA UPPAPHONG

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2232
โทรสาร : -
kanittha.u@pcd.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
26.

นางสาวชนิกานต์ รอดมุ้ย

Miss CHANIKARN RODMUI

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2601
โทรสาร : -
Chanikarnr@pcd.go.th
27.

นายอภิสิทธิ์ เงาภู่ทอง

Mr. Apisit Ngaoputhong

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2460
โทรสาร : -
apisit.n@pcd.go.th
28.

นางสาวนภัทร ทองนวล

Miss Napatr Thongnual

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2389
โทรสาร : -
napatr.t@pcd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
29.

นายเจนจบ สุขสด

Mr. Janejob Suksod

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2093
โทรสาร : -
janejob.s@pcd.go.th
30.

นางสาวนันทวัน สังข์ทอง

Miss Nanthawan Sangthong

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ -ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2586
โทรสาร : -
nanthawan.s@pcd.go.th
31.

นางศิวาพร จอมพงค์

Mrs. SIWAPORN JOMPHONG

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ -ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2559
โทรสาร : -
siwaporn.j@pcd.go.th
32.

นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

Miss Jarinporn Tippamongkol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนเทคโนโลยีมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2089
โทรสาร : -
jarinporn.t@pcd.go.th
33.

นายวัชรไชย ขมินทกูล

Mr. Wacharachai Kamintagool

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2087
โทรสาร : -
watcharachai.k@pcd.go.th
34.

นางสาวจันทิรา ดวงใส

Miss Jantira Duangsai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2098
โทรสาร : -
jantira.d@pcd.go.th
35.

นางสาวทิวากร จันทร์โคตร

Miss Tiwakorn Chankot

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2083
โทรสาร : -
tiwakorn.c@pcd.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
36.

นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข

Mr. Komkrit Bharktongsook

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2237
โทรสาร : -
komkrit.b@pcd.go.th
37.

นายชานัน ติรณะรัต

chanan.t

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2468
โทรสาร : -
chanan.t@pcd.go.th
38.

นายสราวุธ นาแรมงาม

Mr. Sarawuth Naramngam

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2240
โทรสาร : -
sarawuth.n@pcd.go.th
39.

นายสุทัศน์ชัย บุญสิทธิผล

Mr. Sutatchai Boonsittipol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ-ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2241
โทรสาร : -
sutatchai.b@pcd.go.th
40.

นางสาวจุลวดี มณีศิลป์

Miss Jullawadee Maneesilp

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ -ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2247
โทรสาร : -
jullawadee.m@pcd.go.th
41.

นางสาวพัชนี นิละทุกข์

Miss Patchanee Nilatuk

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2239
โทรสาร : -
patchanee.n@pcd.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
42.

นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์

Miss CHOMPOONOOT LOHITANON

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2456
โทรสาร : -
chompoonoot.l@pcd.go.th
43.

นางสาวรำไพ พัตรปาน

Miss Rumpai Phatpan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนติดตามและประเมินผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2461
โทรสาร : -
rumpai.p@pcd.go.th
44.

นางสาวนันทิวา เกิดชื่น

Miss Nanthiwa Kerdchuen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2441
โทรสาร : -
nanthiwa.k@pcd.go.th
45.

นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล

Miss Supattra Rotphanichakul

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2246
โทรสาร : -
supatta.r@pcd.go.th
46.

นายปัณณธร แก้วยอด

Mr. Punntorn Kawyord

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2445
โทรสาร : -
punntorn.k@pcd.go.th
47.

นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์

Miss PORNPIMOL PUNMETHARITH

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2456
โทรสาร : -
pornpimol.p@pcd.go.th
48.

นางสาวรัชฎาพร เลิศอัชฌาสัย

ratchadaporn.l

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2439
โทรสาร : -
ratchadaporn.l@pcd.go.th

กองตรวจมลพิษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
49.

นางสาวผานิต รัตสุข

Miss Phanit Ratasuk

ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2503
โทรสาร : -
phanit.r@pcd.go.th
50.

นายธวัชชัย แก้วภักดี

Mr. Tawatchai Keawpukdee

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนตรวจมลพิษ 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2515
โทรสาร : -
tawatchai.k@pcd.go.th
51.

นายจักร์กริช อนุเวชวรางค์กูล

Mr. Jagkrich Anuvechwarangkul

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนตรวจมลพิษ 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2530
โทรสาร : -
chakkrit.a@pcd.go.th
52.

นายวิทยา ธรรมฤทธิ์

Mr. Wittaya Thammarith

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2508
โทรสาร : -
witthaya.t@pcd.go.th
53.

นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์

Miss anchalee kongsomboon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนพัฒนาระบบบังคับใช้กฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2504
โทรสาร : -
anchalee.k@pcd.go.th
54.

นางจินตนา ถิรมงคล

Mrs. jintana theramongkol

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2531
โทรสาร : -
jintana.t@pcd.go.th
55.

นางสาวอรวีณ์ จารุรัตนพงศ์

Miss Oravee Jarurattanapong

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2556
โทรสาร : -
oravee.j@pcd.go.th

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
56.

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์

Miss Pornsri Suthanaruk

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2124
โทรสาร : -
pornsri.s@pcd.go.th
57.

นางสาวพิรพร เพชรทอง

Miss Piraporn Petchtong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2312
โทรสาร : -
piraporn.p@pcd.go.th
58.

นางสาวนุชจริยา อรัญศรี

Miss noochjariya Aransri

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนคุณภาพอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2349
โทรสาร : -
noochjariya.a@pcd.go.th
59.

นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์

Miss Orrawan Manoonwong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2304
โทรสาร : -
orrawan.m@pcd.go.th
60.

นางสาวนันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์

Miss Nantawan V Singhakachen

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2323
โทรสาร : -
nantawan.v@pcd.go.th
61.

นางนิภาภรณ์ ใจแสน

Mrs. Nipaporn Jaisan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2322
โทรสาร : -
nipaporn.i@pcd.go.th
62.

นางสาวเกศศินี อุนะพำนัก

Miss kessinee unapumnuk

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประเมินผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2611
โทรสาร : -
kessinee.u@pcd.go.th
63.

นางรจิต ฆารถนอม

Mrs. Rachit Khantanom

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2263
โทรสาร : -
rachit.k@pcd.go.th
64.

นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา

Miss patcharawadee s

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2349
โทรสาร : -
patcharawadee.s@pcd.go.th

กองจัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
65.

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

Mr. Phunsak Theramongkol

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2124
โทรสาร : -
phunsak.t@pcd.go.th
66.

นางวรญา วานิชชินชัย

Mrs. Worraya Vanitchinchai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2176
โทรสาร : -
worraya.k@pcd.go.th
67.

นายสายชล แสงให้สุข

Mr. saichol sanghaisuk

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2137
โทรสาร : -
saichol.s@pcd.go.th
68.

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง

Mr. Chayawee Wangcharoenrung

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ-ส่วนน้ำเสียชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2165
โทรสาร : -
chayawee.w@pcd.go.th
69.

นางวิมลพร ไวยนิภี

Mrs. Wimolporn Wainipee

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแหล่งน้ำทะเล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2658
โทรสาร : -
wimolporn.w@pcd.go.th
70.

นายไชโย จุ้ยศิริ

Mr. Chaiyo J

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแหล่งน้ำจืด

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2169
โทรสาร : -
chaiyo.j@pcd.go.th
71.

นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์

Mrs. Penpitcha Boonrat

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2195
โทรสาร : -
penpitcha.b@pcd.go.th
72.

นางศมน สว่างวิทยวัฒนา

Mrs. samon sawavitayawatana

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2125
โทรสาร : -
samon.s@pcd.go.th

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
73.

นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

Miss Pornpimon CHAREONSONG

ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2390
โทรสาร : -
pornpimon.c@pcd.go.th
74.

นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร

Miss Teeraporn Wiriwutikorn

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2422
โทรสาร : -
teeraporn.w@pcd.go.th
75.

นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร

Mrs. apaporn sirpornprasarn

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนของเสียอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2420
โทรสาร : -
apaporn.s@pcd.go.th
76.

นางสาวศศิวิมล แนวทอง

Miss Sasivimon Naewthong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2382
โทรสาร : -
sasivimon.n@pcd.go.th
77.

นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์

Miss Wassana Jangprajak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2492
โทรสาร : -
wassana.j@pcd.go.th
78.

นายทวีชัย เจียรนัยขจร

taweechai.j

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2480
โทรสาร : -
taweechai.j@pcd.go.th
79.

นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์

Miss BENCHAWAN CHOKCHAITRAKULPHO

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ -ส่วนแผนงานและประมวลผล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2409
โทรสาร : -
benchawan.c@pcd.go.th
80.

นางสุรัฐา กวักหิรัญ

Mrs. surata kwakhirun

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2400
โทรสาร : -
surata.k@pcd.go.th

กองกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
81.

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

Mr. Pitaya Pramotvoraphan

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2357
โทรสาร : -
pitaya.p@pcd.go.th
82.

นางสาวลลนา เปล่งเสียง

Miss LALANA PLENGSIANG

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ -ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2472
โทรสาร : -
lalana.p@pcd.go.th
83.

นายพันธ์เทพ เปงเฟย

Mr. PANTHEP PENGFOEI

นิติกรชำนาญการ -ส่วนบังคับทางปกครอง

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2366
โทรสาร : -
panthep.p@pcd.go.th
84.

นางสาวนฤมล อ่อนน้อย

Miss Naruemon Onnoi

นิติกรปฏิบัติการ -ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2374
โทรสาร : -
naruemon.o@pcd.go.th
85.

นายธีระพล ติษยาธิคม

Mr. TEERAPOL TISSAYATIKOM

นิติกรชำนาญการพิเศษ-ส่วนพัฒนากฎหมาย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2364
โทรสาร : -
teerapol.t@pcd.go.th
86.

นางสาวเบญริสา บุญนาค

Miss Benyarisa Boonnak

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2358
โทรสาร : -
benyarisa.b@pcd.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
87.

นายอดิศักดิ์ แพบัว

Mr. Adisak Phaebua

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ -ส่วนช่วยอำนวยการนักบริหาร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2789
โทรสาร : -
adisak.p@pcd.go.th
88.

นางกัญชลี นาวิกภูมิ

Mrs. Kanchalee Navickabhum

เลขานุการกรม

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2011
โทรสาร : -
kanchalee.n@pcd.go.th
89.

นายนิชร คงเพชร

nichon.k

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ -ส่วนสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2065
โทรสาร : -
nichon.k@pcd.go.th
90.

นายสุริยา เสมาน้อย

Mr. SURIYA SEMANOI

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ -ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2044
โทรสาร : -
suriya.s@pcd.go.th
91.

นางกรสิริ กันทะวัง

Mrs. Kornsiri Kantawang

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ -ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2018
โทรสาร : -
kornsiri.s@pcd.go.th
92.

นางสมลักษณ์ จิตร์ชื้น

Mrs. somlak Somlak chitchuen

พนักงานสถานที่ -ส่วนสารบรรณ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 2003
โทรสาร : -
somlak.j@pcd.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
93.

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

Mrs. Pranom Piyasatukit

ผู้อำนวยการสำนักงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
reo01.org@mnre.go.th
94.

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร

Miss Suwaree Singpetch

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8910 8-8574
โทรสาร : -
s_singpetch@hotmail.com
95.

นางสาวโสภา สงคราม

Ms.Sopa Songkram

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Anaysis

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 501
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
sopapoom@gmail.com
96.

นางดวงใจ ดวงทิพย์

Mrs.Duangjai Daungthip

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 201
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
d_duangthip@hotmail.com
97.

นางปราณี โควินทวงศ์

Mrs.Pranee kowinthawong

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Surveillance and warning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 401
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
Pkowinthawong@gmail.com
98.

นายชัยวัฒน์ ปันสิน

Mr.Chaiwat Punsin

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Control Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 301
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
wat_punsin@gmail.com
99.

นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

Mrs. Junsuda Roungruangwongse

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8943 5-5693
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
veesitee.wpk@gmail.com
100.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8161 0-5656
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
bugbiad@hotmail.com
101.

นายชัยวัฒน์ ปันสิน

Mr.Chaiwat Punsin

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8404 2-1094
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
wat.punsin@gmail.com
102.

นางปรานี โควินทวงศ์

Mrs. Pranee Kowinthawong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8178 4-6510
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
pkowmthawong@gmail.com
103.

นางดวงใจ ดวงทิพย์

Mrs. Duangjai Duamgthip

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8153 0-5666
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
d_duangthip@hotmail.com
104.

นางสาวโสภา สงคราม

Miss Sopa Songkram

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8586 3-4546
โทรสาร : 0 5321 8032-4 ต่อ 102
sopapoom@gmail.com
105.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

Director of Regional Environment Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 102
โทรสาร : -
sakmalai5@hotmail.com
106.

นายพนธกร เอกสุธรรม

Mr.Phonthakorn Eksutham

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 105
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
bugbird@hotmail.com
107.

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร

Ms.Suwaree Singpetch

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ

Special Project Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 701
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
s_singpetch@hotmail.com
108.

นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์

Mrs.Junsuda Roongruangwongse

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmental Planing Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 8032 ต่อ 601
โทรสาร : 0 5321 8032 ต่อ 102
veesitee.wpk@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
109.

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล

Mr.Rapeesak Malairungsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

Director Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
sakmalai5@hotmail.com
110.

นางพรสวรรค์ เครือนวล

Mrs.Ponsawan Kurnnon

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Senior Level General Service Administrative officer

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
ponsawan_08@hotmail.com
111.

นายเจริญพงค์ มงคลหอมกุล

Mr.Charoenpong Mongkhonhomkul

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
someone734@gmail.com
112.

นางสาวชาลีนี วัฒนวรรณะ

Miss Chalenee Watanawanna

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
chalenee@hotmail.com
113.

นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง

Mr.Chanarin Sriboonruang

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
chanarin@gmail.com
114.

นางสาวณัฐการน์ วงศ์ฟั่น

Miss Nuttakan Wongfun

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Senior Professional Level Environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
nuttakanw@gmail.com
115.

นายสิทธิชัย มุ่งดี

Mr.Sittichai Moongdee

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Senior Professional level environmentalist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5422 7201
โทรสาร : 0 5422 7207
md.sittchai@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
116.

นายถาวร เพ็ชรบัว

MR.Thavorn Petchbua

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Director Environmental Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
Thavornbua@reo3.go.th Thavornbua@hotmail.com
117.

นายอานนท์ ลาวัณยกุล

MR.Anond RaLawanyakul

รองผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

Vice Director, Regional Environmental Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
anonda_l@hotmail.com
118.

นางบุษรา ผลทวี

Mrs.Busara Phontavee

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Quality

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
busaramoo@hotmail.com
119.

นายชาตรี ไชยวงค์

MR.Chatree Chaiwong

ผู้อำนวยการส่วนส่๕๕ ๓๑๑๑๗งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Management and Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
Chatee2514@hotmail.com
120.

นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

Mr.Dusit PrasitkhetKit

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
dusit.p@mnre.go.th
121.

นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท

Mr.Pisit Srikanlayaniwat

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of surveillance and worning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
pisit_sri@hotmail.com
122.

นางสาวศิริพรรณ อินทรสัมพันธ์

Miss. Siriphan Intarasamphan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
ooyvios@hotmail.com
123.

น.ส.วรรณภา อิ่มใจ

Miss.Wanapa Imjai

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Laboratory Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1256, 0 5531 1172
โทรสาร : 0 5531 1256, 0 5531 1172
Wanapa2520@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
124.

นางสมนึก ลิ้มอนันตนนท์

Mrs. Somnuk Limanantanont

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
125.

นายเสกสรร สุประดิษฐอาภรณ์

Mr. Seksan Supraditarporn

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
126.

นายสรายุธ บุญขัน

Mr. Sarayut Boonkhan

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
127.

นางธีรรัตน์ วิไลรัตน์

Mrs. Theerarat Wilirat

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
128.

นางสาวบุญธิดา ทองถาวรวงศ์

Miss. Buntida Thongthavornvong

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
129.

นางสาวกรรณิกา สักกายะกรมงคล

Miss. kannika sakkayakornmongkol

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th
130.

นายถาวร เพ็ชรบัว

Mr.Thavorn Phetbua

ผู้อำนวยการสำนัก

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3565 ต่อ 7
โทรสาร : 0 5638 3565 ต่อ 7
reo04.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
131.

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

Mrs. Chantana Bharktongsook

ผู้อำนวยการสำนัก

director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
-
132.

นายธราเทพ กุลพานิช

Mr. Tharathep Kulpanich

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
J_tharathep@Yahoo.com
133.

นายกาญจน์ แสงสุกดี

Mr. Garn Sangsukdee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
Sangsukdee_G@hotmail.com
134.

นางเพ็ญสินี หนูทอง

Mrs. Pensinee Nuthong

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
npensinee@hotmail.com
135.

นางสาวเอกอร แก้วขาว

Ms.Eak-on Keawkhao

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
Eak_onk@hotmail.com
136.

นางวิไล อินทรรัศมี

Mrs. Wilai Indararasmee

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist (senior Professional Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 034-262339-40
โทรสาร : 034-262339-40
tubchom_wilai@hotmail.com
137.

นางอุษา เทพโภชน์

MRS.Usa Thepphot

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Supply Officer (Experienced Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3426 2339-40
โทรสาร : 0 3426 2339-40
Usa.d@mnre.mail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
138.

นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์

Ms.Pusadee Yeamsawat

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

Director of The Regional Environment Office 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8065
โทรสาร : 0 2968 8062
reo06.org@mnre.go.th
139.

นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์

Mrs. Onanong Uthaihong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8064
โทรสาร : 0 2968 8062
ont.tubtimthai@gmail.com
140.

นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ

Mrs. Supparerk Duangkwan

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8539
โทรสาร : 0 2968 8062
suparrerk.d@mnre.mail.go.th
141.

นางพวงเดือน ชุ่มศิริ

Mrs. Puangduan Chumsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8398
โทรสาร : 0 2968 8062
chumsiri002@hotmail.com
142.

นางสุภาพร ทิมประทุม

Mrs.Supaporn Timpratum

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8065
โทรสาร : 0 2968 8062
supaporn.t@mnre.mail.go.th
143.

นางอารีย์ แก้วเขียว

Mrs. Aree Kaeokhiew

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8534
โทรสาร : 0 2968 8062
aree.k@mnre.mail.go.th
144.

นายโชคชัย รักษ์สังข์

Mr.Chokchai Raksang

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2968 8397
โทรสาร : 0 2968 8062
chokchai.r@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
145.

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ

Mrs.Pranom Piyasatukit

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

Director, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3626 6202
โทรสาร : 0 3626 7031
Reo07.org@mnre.mail.go.th
146.

นางนงค์รัก แจ่มประไพ

Mrs.Nongruck Champrapaii

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General Administration Officer Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3626 6202
โทรสาร : 0 3626 7031
nongruckj@yahoo.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
147.

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ

Dr.Ruamsub Kaneda

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

Director.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 117
โทรสาร : 0 3231 5044
-
148.

นางนงลักษณ์ พรหมสถิต

Mrs.Nongluk Prohmsatit

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of the Promotion of Environmental Management.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 118
โทรสาร : 0 3231 5044
aew1261@gmail.com
149.

นางสาวกัลยา กุลจิตติอารีย์

Ms.Kanlaya Kuljittiaree

รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Quality.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 114
โทรสาร : 0 3231 5044
k_kuljitti18@hotmail.com
150.

นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน

Mr.Teerapong Boontongluan

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603-2 ต่อ 113
โทรสาร : 0 3231 5044
teerapong.b@mnre.mail.go.th
151.

นายสมศักดิ์ พลายมาต

Mr.Somsak Plaimart

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Quality Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 127
โทรสาร : 0 3231 5044
somsak-081@hotmail.com
152.

นางบุบผา สุขน้อย

Mrs.Bubpha Suknoi

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Executive Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 130
โทรสาร : 0 3231 5044
bubpha.s@mnre.mail.go.th
153.

นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน

Mr.Teerapong Boontongluan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Acting Director of Environmental Strategy

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3232 7603 ต่อ 113
โทรสาร : 0 3231 5044
teerapong.b@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
154.

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร

Mr.Wiroon Rerkthanakajon

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

Director of Environment agency Region 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
reo09.org@mnre.go.th
155.

นางเรียมสงวน งิ้วงาม

Ms.Riamsanguan Nguwngam

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
riamsanguan@gmail.com
156.

นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ

Miss Pacharaporn Sirijongprasert

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
pao_im2@yahoo.com
157.

นางพณา เจียรวาปี

Ms.PANA JIANVAPEE

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
pana_aoy@hotmail.com
158.

นายสายัณห์ หมีแก้ว

Mr.Sayan Meekeaw

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : -
sayankoi13@gmail.com
159.

นายเอกสิทธิ์ อักษร

Mr.Ekkasit Akson

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
ek_aksorn@yahoo.com
160.

นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร

Miss Sujitra suwannasan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 2817
โทรสาร : 0 4229 2819
sujitars08@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
161.

นางศิริวรรณ สุดาจันทร์

Mrs.Sirivan Sudajan

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

Director of Regional Environmental Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4324 6772-3
โทรสาร : 0 4323 6107-8
reo10.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
162.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Tananchai Wannasook

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Anaysis

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 110
โทรสาร : -
-
163.

นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล

Sawitree Patkirtpol

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 104
โทรสาร : -
ppom2503@gmail.com
164.

นายสมพงษ์ บุญเฟรื่อง

Sompong boonfruang

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmental Planing Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 105
โทรสาร : -
boonfruang@hotmail.com
165.

นายณพงค์ สถิโรภาส

Napong Sathiropas

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Quality Control Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 115
โทรสาร : 0 4424 3480
nsathiropas@gmail.com
166.

นางนงนภัส ฤทธิ์พิธาน

Nongnapast Ritphithan

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 102
โทรสาร : -
nongnapast.1560@gmail.com
167.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Tananchai Wannasook

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Chief of Environmental quality surveillance and Control group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 110
โทรสาร : 0 4424 3480
tananchai.reo11@gmail.com
168.

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

Mrs.Chantana Bharktongsook

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

Director Regional Environmental Office 11 (Nakornrachasima)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4424 2818 ต่อ 101
โทรสาร : 0 4424 3480
chantana.bh@gmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
169.

นายประเดิม ภาคแก้ว

Mr.Praderm Pakkaew

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

Director Of Regional Environmental Office 12

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 12
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
170.

นายองอาจ พิมสาร

Mr.Ongart Pimsarn

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 17
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
171.

นางรุ่งนภา สีลวานิช

Mrs.Rungnapa Seelawanich

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 15
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
172.

นางสาววิลาสินี ภาระวงค์

Miss.Wilasinee Parawong

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0372 ต่อ 22
โทรสาร : 0 4521 0371
reo12.org@mnre.go.th
173.

นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ

Mr.Monchai Chansiri

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist,Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 20
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
174.

นายวุฒิไกร วามสิงห์

Mr.Wutikrai Wamsing

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 18
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th
175.

ส.ต.ต.หญิง เจียมจิตร สุวพัชรแจ่มใส

Pol.L/c Jeamjit Suwapatchjamsai

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

General Service Office Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4521 0371 ต่อ 14
โทรสาร : 0 4521 0372
reo12.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
176.

นายอาวีระ ภัคมาตร์

Mr. Aweera Pakkamart

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Director of Regional Environmental Office 13 th, Higher Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 11, 0 8183 348
โทรสาร : 0 3827 5420
-
177.

นางลักษณา วีรธนาภรณ์

Mrs. Laksana Veerathanaporn

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 20, 0 6259 2471
โทรสาร : 0 3827 540
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com ss_reo13@hotmail.com
178.

นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์

Mrs. Lawan Eyosawat

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Analysis Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 25, 0 6259 248
โทรสาร : 0 3827 5420
lawan_e@hotmail.com
179.

นางอรสา นิลประกอบกุล

Mrs. Orasa Nilprakobkul

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Director of Environmental monitoring and Early Warning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 17, 0 8676 6443
โทรสาร : 0 3827 5420
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com tau_nil@hotmail.com
180.

นางปรานี โอรักษ์

Mrs. Pranee Orak

ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Planning Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 238-3 ต่อ 21
โทรสาร : 0 9692 760, 0 3827 5420
praneeorak@gmail.com
181.

นายยุทธนา ตันวงศ์วาล

Mr. Yuthana Tanwongwan

รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Acting Director of Environmental Quality Control Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3, 23
โทรสาร : 0 8392 795, 0 3827 5420
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com yuthanatww@gmail.com
182.

นางอุมาภรณ์ สุกใส

Mrs. Aumarpon Suksai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administrative Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3828 2381-3 ต่อ 12, 062 - 59257
โทรสาร : 0 3827 5420
reo13.org@mnre.mail.go.th envi13@hotmail.com a_suksai@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
183.

นางกนกพร เจริญรักษ์

KANOKPORN CHAROENRAK

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 1728 1680
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 210
โทรสาร : 0 7727 2584
kanok2512@gmail.com
184.

นายยงยุทธ พนิตอังกูร

Mr. Yongyut Panitangkul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Director of Regional Environmental Office 14 (suratthani)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 201
โทรสาร : 0 7727 8584
-
185.

นายศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์

Mr. Sakda Sirikulpitak

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 1968 9117
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 220
โทรสาร : 0 7727 2584
sakda.s@mnre.go.th
186.

นางเกษสุดา จุนรัชฎ์

Mrs. Kadsuda Junrat

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

General Service Officer Senior Level

โทรศัพท์มือถือ : 08 3643 9994
โทรศัพท์ : 0 7727 2789 ต่อ 204
โทรสาร : 0 7727 2584
Kadsuda2006@hotmail.com
187.

นางวลัยพร จิ๋วสุวรรณ

Mrs. Walaiporn Chewsuwan

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : 09 5037 9123
โทรศัพท์ : 0 7727 2789
โทรสาร : 0 7727 2584
walaichew2011@hotmail.com

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
188.

นายยงยุทธ พนิตอังกูร

Yongyut Panitangkul

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7619 329-0 ต่อ 0
โทรสาร : 0 7619 329-0 ต่อ 0
-
189.

นางสาวปริเมษ เจริญนพคุณ

Parimat Charornnoppakun

นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmental specicalisis

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7621 9329-0 ต่อ 0
โทรสาร : 0 7621 9329-0 ต่อ 0
-

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
190.

นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ

Miss Thritsawan Nonthapud

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
tisawann@hotmail.com
191.

นายธนัญชัย วรรณสุข

Mr.Tanachai Wannasuk

ผู้อำนวยการสำนัก

Director of The Environmental Reginal office 16

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1882, 0 7431 3419
โทรสาร : 0 7431 1882, 0 7431 3419
tananchai.reo11@gmail.com
192.

นางอาสา ชุมรักษา

Mrs. Asa chumraksa

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
chumraksa.asa@gmail.com
193.

นางคนึงนิจ ศรีสมัย

Mrs.Kanungnit Srisamai

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
ksrisamai@yahoo.com
194.

นายจรงค์ มะสัน

Mr.Charong Masun

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 3419 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
cmasun@yahoo.com
195.

นางสาวกุณฑีรา อุปมนต์

Miss Kunteera Oupamon

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
kunreo16@gmail.com
196.

นางมุกดา จอกลอย

Mrs. Mookda Jokloy

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

Environmentalist, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
Mook16@gmail.com
197.

นางเสาวภา จันทร์อ้น

Mrs.Saowapa Junon

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Service Officer, Experienced Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรสาร : 0 7431 1882 ต่อ 13, 0 7431 3419 ต่อ 13
Sawapa.junon@hotmail.com
กลับ