ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

-

โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2271 6004
เว็บไซต์ : https://www.dwr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

Mr.Bhadol Thavornkitcharat

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6117
โทรสาร : -
อีเมล์ : bhadol.t@dwr.mail.go.th

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

Mr.Teerachun Boonyasit

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6154
โทรสาร : -
อีเมล์ : teerachun.b@dwr.mail.go.th

นายสุเมธ สายทอง

Mr.Sumeth Saithong

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6122
โทรสาร : -
อีเมล์ : soomet.s@dwr.mail.go.th

นายวีระ ขุนไชยรักษ์

-

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6144
โทรสาร : -
อีเมล์ : veera1966@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms. Amornrat Phumsripak

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6262
โทรสาร : -
อีเมล์ : Khuntoy8357@gmail.com

นายไกรวัล ไทยปาล

-

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6194
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : -

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

Ms.Chompoonuch Dolsuklert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Management Development Group

โทรศัพท์มือถือ : 06 5924 2345
โทรศัพท์ : 0 2271 6197
โทรสาร : 0 2298 6623
อีเมล์ : chompoonuch.d@dwr.mail.go.th

นายธงชัย ลิ้มสงวน

Mr.Thongchai Limsanguan

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Director of Legal Affairs Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6287
โทรสาร : 0 2271 6158
อีเมล์ : limsanguan67@gmail.com

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director Of Internal Audit Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8259 1575
โทรสาร : 0 2271 6196
อีเมล์ : nattakan.s@dwr.mail.go.th

นายนเรศ ชมบุญ

Mr. Nares Chomboon

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Direct of Strategy and Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6136
โทรสาร : 0 2271 6627
อีเมล์ : nareschomboon@gmail.com

นายกิตติ จันทร์ส่อง

Mr.Kitti Chansong

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม

Direction of Office of the Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000-6180
โทรสาร : 2 2271 6180
อีเมล์ : kitti.c@dwr.mail.com

นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ

-

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

Director of Water Analysis and Assessment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9813 8079
โทรศัพท์ : 0 2271 6188
โทรสาร : 0 2298 6615
อีเมล์ : pongpat.s@dwr.mail.go.th

ว่าง (ผู้อำนวยการกองจัดสรรรน้ำ)

-

ผู้อำนวยการกองจัดสรรรน้ำ

Director of Water Allocation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 2 7160 000 ต่อ 6720
โทรสาร : 0 2298 6608
อีเมล์ : -

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

Mr.Prayuth Graiprab

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

Director of Water Resources Development Division 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6327 1701-6
โทรสาร : 0 2298 6607
อีเมล์ : pg895@hotmail.com

นายนิทัศน์ พรมพันธ์

Mr. Nitas Prompan

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

Director of Water Resources Development Division 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6166
โทรสาร : 0 2271 6165
อีเมล์ : nitas.p@dwr.mail.go.th

ว่าง

-

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602-3
อีเมล์ : -

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Research Development and Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6141
โทรสาร : 02 298 6629
อีเมล์ : -

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Director of Water Information and Communication Technology Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6131
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
อีเมล์ : phoschanan.s@dwr.mail.go.th

นายโอภาส ถาวร

Mrs. Opas thavon

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Director of Water Resources Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5431 3381
โทรสาร : 0 5422 2938
อีเมล์ : -

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Pisith Thiposoth

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Dicetor of Water Resources Office 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5041 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3622 5047
อีเมล์ : pisith.t@dwr.mail.go.th

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0351
โทรสาร : 0 4229 0349
อีเมล์ : wichien.s@dwr.mail.go.th

นายชูชาติ นารอง

Mr. Chuchat Narong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Director of Water Resources Office 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 043221714
โทรสาร : 043222811
อีเมล์ : Chuchat.n@dwr.mail.com

นายเชวว์ สวัสดิ์พุทรา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

Director of Water Resources Office 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5819-3
โทรสาร : 0 4492 0254
อีเมล์ : chao.s@dwr.mail.go.th

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

Mr. Woravit Chaivimonkun

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Director of Water Resources Office 6

โทรศัพท์มือถือ : 08 5484 2409
โทรศัพท์ : 0 3721 363
โทรสาร : 0 3721 363
อีเมล์ : vit2000i@hotmail.com

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Director of Water Resources Office 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : 0 3237 0408
อีเมล์ : vesarush@gmail.com

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

Mr.Sutus Nuilek

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Director of Water Resources Office 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 2323-1
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
อีเมล์ : khoo07@gmail.com

นายนิมิตร โคตรบัว

Mr.Nimit Kotebour

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Director of Water Resources Office 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881
โทรสาร : 0 5531 1883
อีเมล์ : nimit.k@dwr.mail.com

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Director of water Resoureces Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
อีเมล์ : satit_ratanaing@hotmail.com

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Acting of Director Water Resources Office 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4531 1969
โทรสาร : 0 4531 6298
อีเมล์ : wiwech.s@dwr.mail.com

นามสงเคราะห์

กลุ่มตรวจราชการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms. Amornrat Phumsripak

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6262
โทรสาร : 0 2271 6191
Khuntoy8357@gmail.com
2.

นายไกรวัล ไทยปาล

-

ผู้ตรวจราชการ

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6194
โทรสาร : 0 2271 6191
-
3.

-

-

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6619
โทรสาร : -
-

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายธงชัย ลิ้มสงวน

Mr.Thongchai Limsaguan

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Director of Legal Affairs Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6287
โทรสาร : 0 2271 6158
limsaguan67@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

Ms.Chompoonuch Dolsuklert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Management Development Group

โทรศัพท์มือถือ : 06 5924 2345
โทรศัพท์ : 0 2271 6197
โทรสาร : 0 2266 2398
chompoonuch.d@dwr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Internal Audit Group Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6195 ต่อ 6195
โทรสาร : 0 2271 6196
nattakan.s@dwr.mail.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายกิตติ จันทร์ส่อง

Mr.Kitti Chansong

เลขานุการกรม

Secretary''''''''s position

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6181 ต่อ 6181
โทรสาร : 0 2271 6180
kitti.c@mail.dwr.go.th
8.

นางสาวศิรานี เอี่ยมแม้น

-

ผู้อำนวยส่วนช่วยอำนวยการ

Director of Executive Services Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6184
โทรสาร : 2 0271 6184
-
9.

นายนพพร พึ่งทรัพย์

Mr.Noppron Pungshup

ผู้อำนวยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

Director of Personnel Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6259
โทรสาร : 02 298 6616
noppron.p@mail.dwr.go.th
10.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนคลัง

Position Director of Finance

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6182
โทรสาร : 0 2271 6183
-
11.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

Director of Financial Affair and supply Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6847
โทรสาร : 0 2271 6848
-
12.

นางสาวรัตนา ทองละมัย

Ms.Rattana Tonglami

ผู้อำนวยการส่วนสารบรรณ

Director of Correspondence Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6734
โทรสาร : 0 2271 6004
rattana.t@dwr.mail.com
13.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่

Director of Vehicle and Building Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6298
โทรสาร : 0 2716 277
-
14.

นายเทพรัตน์ วิริโยธิน

Mr.Thepparat Wiriyothin

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

Director of Public Relations Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6002
โทรสาร : 0 2271 6001
Thepparat.w@dwr.mail.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายนเรศ ชมบุญ

-

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000-6136
โทรสาร : 0 2298 6627
-
16.

นายประสิทธิ์ พัวทวี

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ

Specialized experts in water management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000-6509
โทรสาร : 0 2298 6622
-
17.

นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ

Ms.Rachanan Wannopas

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6344
โทรสาร : 0 2298 6627
racha_n@hotmail.com
18.

นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์

Mr. Tien Phibulsawat

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

Director of Policy and Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000-1 ต่อ 6281
โทรสาร : 0 2271 680
mtpbsw67@gmail.com
19.

นายบุญฤทธิ์ นันทขว้าง

Mr. Boonyarit Nandakwang

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

Director of Project and Budget Analysis Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8667 7377-4 ต่อ 6340
โทรสาร : 0 2298 6626
chulaachulaa@hotmail.com
20.

นางนุชจรี ทีฆะ

Mrs.Nucharee Theekha

ผู้อำนวยการส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

Director of Coordinate Monitor and Evaluate Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6323
โทรสาร : 0 2271 6283
nuch_pou@hotmail.com
21.

นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์

Ms.Kantapim Panich

ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

Directo of Supporting the Royal Project Dibision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6101
โทรสาร : 0 2271 6280
kantapim.p@dwr.mail.go.th
22.

น.ส.กนกวรรณ อยู่วงศ์

-

ผู้อำนวยการส่วนการต่างประเทศ

Director of Foreign Affairs Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6605
โทรสาร : 0 2298 6604
-

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
23.

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

Mr. Prayuth Graiprab

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Development

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6161
โทรสาร : 0 2298 6607
pg895@hotmail.com
24.

นายวรภัต ธรรมประทีป

-

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านระบบ การพัฒนาแหล่งน้ำ

civil engineer, special skill Acting in a specialist position system specific development of water resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6633
โทรสาร : 0 2298 6607
-
25.

นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ

-

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ

civil engineer, special skill acting in position system specialist conservation of water resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2298 6607
-
26.

นางกรปภา ศิริวุฒิ

Mrs.Kornpapa Siriwut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6160
โทรสาร : 0 2298 6607
kornpapa.s@dwr.mail.go.th
27.

นายเอกรัตน์ อาชีวะ

Mr.Ekarut Archeewa

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 5984 5039
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6630
โทรสาร : 0 2298 6607
Turake2002@yahoo.com
28.

-ว่าง-

-

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนก่อสร้าง

Senior Civil Engineer, Acting Expert on Water Resources Development System

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6628
โทรสาร : 0 2278 6607
-
29.

นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล

Mr.Saksit Chengpisam

ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา

Director of Improvement and Maintenance Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6634
โทรสาร : 0 2298 6607
Saksit.c@hotmail.com
30.

-ว่าง-

-

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและมาตรฐาน

Director of Engineering and Standard Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : -
-
31.

นายธีระเดช คุรุวุฒิ

-

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี

Directo of Geotechnical Engineering Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6628
โทรสาร : 0 2298 6607
-
32.

นายพงศ์พล ผิวงาม

Mr.Pongpol Pewgram

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล

Director of Engineering Plan and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6623
โทรสาร : 0 2298 6607
Pongpol.P@dwr.mail.go.th

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
33.

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์

-

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

Director of Water Resources Development Division 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6151
โทรสาร : 0 2298 6602
-
34.

นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์

-

ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Specialist in conservation, Development and Restoration of Water Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6150
โทรสาร : -
-
35.

นางเยาวลักษณ์ ร้อยเกาะเกิด

Mrs.Yowalak Loykokkerd

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6979 5037
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6533
โทรสาร : 0 2298 6602
Yowalak.L@dwr.mail.go.th
36.

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญวงศ์

Ms.Sirilak Sriboonwong

ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้าง

Director of Construction Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 2898 5638
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6522
โทรสาร : 0 2298 6602
sirilak.s@dwr.mail.go.th
37.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

Director of Technology and Standards Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602
-
38.

นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ

Mr.Komson Sadchawannakoon

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 6777 1223
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6544
โทรสาร : 02 298 6602
dwr2man@gmail.com
39.

นางกานดา คูประเสริฐ

Mrs.Kanda Kooprasert

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล

Director of Engineering Plan and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9486 8654
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6529
โทรสาร : 02 298 6602
Karn2415@hotmail.com

กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
40.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6177
โทรสาร : 02 298 6610
-
41.

นายพิพัฒน์ เรืองงาม

Mr.Pipat Ruangngam

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน

Mass Promotion and Coordination Specialist

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2271 6610
PPR2036@gmail.com
42.

นางสาวเกศนี ตรีอาภรณ์วงศ์

Ms.Kesinee Treearpornwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6733
โทรสาร : 022986610
KEINEE_2557@hotmail.com
43.

นายชนาวัชร อรุณรัตน์

Mr.Chanawat Arrunrata

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะ

Director of Public Water Resources Management Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6726
โทรสาร : 0 2271 6610
chanawat.a@dwr.mail.go.th
44.

ว่าง

-

ผอ.ส่วนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Director of Wetland Management Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6145
โทรสาร : 0 2271 6157
-
45.

นางวลิตา ชวนขยัน

Mrs.Walita Chuankayan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Plan and Policy Analyst, Professional Level Acting of Director of Wetland Management Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6157
โทรสาร : 0 2271 6157
walita.soil49@gmail.com
46.

นางสาวสุจิตรา รัตนวงศ์

Ms.Sujitra Ratanawong

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานมวลชน

Director of The Masses Promotion and Coordination Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6736
โทรสาร : 0 2271 6157
SUJITRA531@outlook.co.th
47.

นายพงษ์พันธุ์ สุรินทร์

Mr.Phongphan Surin

ผู้อำนวยการส่วนหลักเกณฑ์และมาตรการ

Director of Criteria and Measures Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6737
โทรสาร : 0 2298 6610
phongphan.s@hotmail.com
48.

นางสาวประอร อุดมประเสริฐ

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ

Director of The Wetland Convention Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6735
โทรสาร : 0 2271 6157
-
49.

นางวรปภา ภูมูลนาธนเดช

-

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6727
โทรสาร : 0 2271 6157
-

กองการจัดสรรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
50.

ว่าง (ผู้อำนวยการกองจัดสรรรน้ำ)

-

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

Director,Bureau of Water Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6171
โทรสาร : 0 2298 6609
-
51.

นางขนิษฐา ภู่ทอง

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6100 ต่อ 6875
โทรสาร : 0 2298 6609
trironk@yahoo.com
52.

ว่าง

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

Specialists in Water resource management systems

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6719
โทรสาร : 0 2298 6609
-
53.

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

-

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Acting Director,Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6103
โทรสาร : 0 2986 6609
warunee.dear@gmail.com
54.

นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน

MR. CHAROENCHAI JIRACHAIRATTANASIN

ผู้อำนวยการส่วนตรวจกำกับการใช้น้ำ

Director,Water-use Supervision Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6720
โทรสาร : 0 2298 6609
charoenmumu@ghotmail.com
55.

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์

Ms. Suyanee Suthipong

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานประปา

Director,Water Supply Standard Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6106 ต่อ 6106
โทรสาร : 0 2298 6609
SUYANEE2000@gmail.com
56.

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี

MR.NITIPHAN TRONGKARNDEE

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน

Director of Water Supply Concession Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6104
โทรสาร : 0 2298 6609
aids3441244@yahoo.com
57.

นางสาวพรรณพร สุวรรณ

Ms.Panporn Suwan

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการใช้น้ำ

Director,of Water-use Supervision Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6709
โทรสาร : 0 2298 6609
panporn_s@yahoo.com
58.

นายอภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต

-

ผู้อำนวยการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

Director, of Water-use Efficiency Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6102
โทรสาร : 0 2298 6609
trironk@yahoo.com

กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
59.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Research Development and Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6188
โทรสาร : 0 2298 6615
-
60.

นายวีระวุธ พรรัตน์พันธุ์

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา

Specialist in Hydrology

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6831
โทรสาร : 0 2298 6615
-
61.

นางอำไพ ณะนวล

Mrs.Aumpai Nanoun

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6834
โทรสาร : 0 2298 6615
Aumpai.n@dwr.mail.go.th
62.

นางสุกาญดา เชื้อสุวรรณ

-

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Research and Development Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 5526 9101
โทรศัพท์ : 0 2298 6000 ต่อ 6823
โทรสาร : 0 2298 6615
-
63.

นางสาวโสภา นพศิริ

Ms. Sopha Nopsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Director of Water Quality Analysis Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2526 8744-5
โทรสาร : 0 2526 8744
Sopha.n@dwr.mail.go.th
64.

นางวาสนา ร้อยอำแพง

Mrs.Wasana Roiampaeng

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา

Director,Research and Development Hydrology division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6000 ต่อ 6814
โทรสาร : 0 2298 6614
wasana.r@dwr.mail.go.th
65.

นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์

Mr.Ruangwit Ngaosusit

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอุทกวิทยา

Director of Water Hydrological Monitoring and Early Warning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6819
โทรสาร : 0 2298 6613
Ruangwit.N@dwr.mail.go.th
66.

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี

Mr.Tanasak Prasertsri

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

Diector of Geolnformatics Research Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6824
โทรสาร : 0 2298 6615
tanasak.s@dwr.mail.go.th

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
67.

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms.Amornrat Phumsripak

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director, Bureau of International Cooperation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6166
โทรสาร : 0 2271 6165
khuntoy8357@gmail.com
68.

นายสมชาย คำพร้อง

Mr.Somchay Kumprong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6611
โทรสาร : 0 2271 6165
talingchan-tong2011@hotmail.com
69.

นางสาวศิริวรรณ ปรียาจิตต์

Ms. Siriwan Preeyachit

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director of Foreign Affairs and International Cooperation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6000 ต่อ 6610
โทรสาร : 02 271 6165
siriwanletter@hotmail.com
70.

นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์

Ms.Kanokwan Yoowong

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทิวภาคีและพาหุภาคี

Director,Bilateral and Multilateral Cooperation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6604
โทรสาร : 0 2271 6165
kanokkwan.yu@gmail.com
71.

นางสาวประอร อุดมประเสริฐ

Ms.Praon Udomprasert

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director,Planing and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6165
โทรสาร : 0 2271 6165
praon.dwr@gmail.com

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
72.

นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ

-

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์น้ำ

Director, Water Analysis and Assessment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6141
โทรสาร : 0 2298 6629
-
73.

นางสาวประไพ บรรทัดจันทร์

Ms. Prapai Buntudjun

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6421
โทรสาร : 02 298 6629
Prapai_dwr@hotmail.com
74.

นายคุณพจน์ บัวโทน

Mr.Khunphot Buatone

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ

Director, Plan and Measures Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6418
โทรสาร : 02 298 6629
khunphot@gmail.com
75.

นายเฉลิมชนม์ ช่ออินทร์

Mr. Chalermchon Cho-in

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาข้อมูล

Director of Information Development Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1732 8580
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6413
โทรสาร : 02 298 6629
chalermchon_c@hotmail.com
76.

นายยิ่งยง ลิคะสิริ

Mr.Yingyong Likasiri

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ

Director, Water Quality Crisis Prevention Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6415
โทรสาร : 02 298 6629
Yingyong.l@dwr.mail.go.th
77.

นายธนากร แสนวงษ์

-

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน

Director, Operation Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6412
โทรสาร : 02 298 6629
-
78.

นางสาวภัสสร ปราบริปู

Miss Patsorn Prabripu

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6417
โทรสาร : 02 298 6629
-
79.

นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์

Mr. Supapap Patsinghasanee

ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา

Director of Water Operation Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6401
โทรสาร : 02 298 6629
supapap@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
80.

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Director of Information and Communication Technology Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6131
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
phoschanan.s@dwr.mail.go.th
81.

นางสุรัสวดี บุณยานันต์

Mrs.Suratsawadee Boonyanan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6130
โทรสาร : 0 2271 6333
suratsawadee.b@dwr.mail.go.th
82.

นางสาวจิรายุ ศักดาศิริสถาพร

Ms.Jirayu Sakdasiristaporn

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

Director of Big Data Management Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6304
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
jirayu.s@dwr.mail.go.th
83.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ)

-

ผู้อำนวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

Director of Information Technology Infrastructure Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6137 ต่อ 6137
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
-
84.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโปรแกรมประยุกต์)

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

Director of Applied Program Development Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6311
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
-
85.

นายธงไชย สุขสำราญ

Mr.Thongchai Suksumran

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนและบริการสารสนเทศ

Director of Information Support and Service Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6303
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
thongchai.s@dwr.mail.go.th
86.

นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล

Mrs.Parichat Wiriyasirikul

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6302
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
parichat.w@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
87.

นายโอภาส ถาวร

Mr. Opas Thavorn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Director of Water Resources Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 117
โทรสาร : 0 5422 2938
gapy.thavorn@gmail.com
88.

นางสาวสุพัดสอน สีมืด

Ms.Supadson Seemued

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 107
โทรสาร : 0 5422 2938
supadsorn9259@gmail.com
89.

นายธวัช รัตนกิจ

Mr.Tawat Rattanakit

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 103
โทรสาร : 0 5422 2938
Watwrd@hotmail.com
90.

นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์

Mr.Sirisak Kasarat

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำที่ 1 ลำปาง

Director of Water Allocation Division 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 127
โทรสาร : 0 5422 2938
ratanakesa@gmail.com
91.

นายวราห์ มิตรานนท์

Mr.Wara Mitranon

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2 เชียงใหม่

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5321 7265
โทรสาร : 0 5321 7265
wara.w@dwr.mail.go.th
92.

นายภูวดิท ภณมณีโชติ

Mr.Phuwadit Phanamanichot

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 3 กำแพงเพชร

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5571 0381
โทรสาร : 0 5571 0381
Phuwadit514@gmail.com
93.

นายสมเดช วรรณก้อน

Mr.Somdet Wannakon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

Director of Wang River Basin Management and Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 116
โทรสาร : 0 5422 2938
somdet05@hotmail.com
94.

นายอนันต์ เพ็ชร์หนู

Mr.Anan Petchnoo

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 4 เชียงราย

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5371 4376
โทรสาร : 0 5371 4376
A.petchnoo@gmail.com
95.

ว่าที่ร้อยโท สายรุ้ง กลุ่นเขียว

Acting Lt.Sairung Klunkiew

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)

Director of Hydrology Subdivision 1 Chiang Mai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5346 5403
โทรสาร : 0 5346 5403
sairung.k@dwr.mail.go.th
96.

นายอธิพัชร์ โฉมแดง

Mr.Atipach Chomdang

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย

Director of the Hydrological Division Chiang Rai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5316 6766
โทรสาร : 0 5316 6766
uan105@gmail.com
97.

นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์

Mr.thanogsak nirakron

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

Director of the Hydrological Division Mae Hong Son

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5377 7111
โทรสาร : 0 5377 7112
marnop217@gmail.com
98.

นายมานพ ไทยหล่อ

Mr.Marnop Thailor

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)

Director of the Hydrological Division Chiang Saen

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5377 7112
โทรสาร : 0 5377 7112
marnop217@gmail.com
99.

นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ

Ms. Wananong Uchukosolkarn

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 119
โทรสาร : 0 5422 2938
wananong2510@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
100.

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Pisith Thiposoth

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Dicetor of Water Resources Office 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3622 5517
pisith.t@dwr.mail.go.th
101.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241 ต่อ 102
โทรสาร : 0 3622 5517
-
102.

นายยุทธพงศ์ สุขเพราะนา

Mr.Yuttapong Sukprohna

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241 ต่อ 200
โทรสาร : 0 3622 5517
wattana.b@dwr.mail.go.th
103.

นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล

Mr.Suwirat Pipatkitkul

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241 ต่อ 300
โทรสาร : 0 3622 5517
suwirat_p@yahoo.com
104.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชัยนาท)

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชัยนาท

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5641 6701
โทรสาร : 0 5641 6702
-
105.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 อุทัยธานี)

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 อุทัยธานี

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5698 2645
โทรสาร : 0 5698 2645
-
106.

น.ส.ปัตตาพร จำปาทอง

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 ลพบุรี

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3642 7648
โทรสาร : -
-
107.

นายกษิดิศ โททอง

Mr.Kasidit Thothong

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำที่ 1 สระบุรี

Director of Water Allocation Subdivision 1 Saraburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5290
โทรสาร : 0 3625 5290
kasidit222@hotmail.com
108.

นายนิกร คงทน

Mr.Nikron Kongthon

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำที่ 2 นนทบุรี

Director of Water Allocation Subdivision 2 Nonthaburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5408
โทรสาร : -
-
109.

นายยุทธนา ชมวงศ์

Mr.Yutthana Chomwong

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์

Director of Water Allocation Subdivision 3 Nakhon Sawan

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5680 2737
โทรสาร : 0 5680 2737
yutthana.c@dwr.mail.go.th
110.

ว่าง

-

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี

Acting Director of the Hydrological Division 2 Singburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 0
โทรสาร : -
-
111.

นางกัลยา ไวกยี

Mrs.Kanlaya Vaikayee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241 ต่อ 108
โทรสาร : 0 3622 5517
kannydwr2@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
112.

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Director of Water Resources Office 3

โทรศัพท์มือถือ : 08 4320 5901
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 201
โทรสาร : 0 4292 0651
wichien.s@dwr.mail.go.th
113.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 200
โทรสาร : 0 4229 0349
-
114.

นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ

Mr.Prawit Butdeelert

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director Of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8204
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 212
โทรสาร : 0 4229 0349
@dwr.mail.go.th
115.

นายศิวดล อุปพงษ์

Mr.Siwadon Upapong

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9362 4191
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 209
โทรสาร : 0 4229 0349
prawit.b@dwr.mail.go.th
116.

นายวารวัต ชมภูจันทร์

Mr.Warawat Chomphuchan

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 อุดรธานี

Director Of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 215
โทรสาร : 0 4229 0349
Thungyai@gmail.com
117.

นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย

Mr.Phaithun Laosrichai

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 มุกดาหาร

Director Of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4266 1044
โทรสาร : 0 4266 1044
Khong3@gmail.com
118.

นายวิเชียร ทองเกษ

Mr.Wichaine Thonggate

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 หนองคาย

Director Of Hydrology Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4241 1248
โทรสาร : 0 4242 1220
wiwiwi8091@gmail.com
119.

นายทองปักษ์ หม่องคำหมื่น

Mr.Thongpak Mongcummun

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เลย

Director Of Hydrology Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4282 1328
โทรสาร : 0 4282 1949
thongpak01@gmail.com
120.

ว่าง ผอ.ส่วนอุกทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร

-

รก.ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 อุดรธานี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 0
โทรสาร : -
-
121.

นายวีระพันธ์ ระนาท

Mr.Veerapan Ranat

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of Mechanical Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 225
โทรสาร : 0 4229 0349
Veerapan.r@dwr.mail.go.th
122.

นางวาสนา เกิดลาภผล

-

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 213
โทรสาร : 0 4229 0349
-

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
123.

นายชูชาติ นารอง

Mr.Chuchat Narong

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำที่ 4

Director of Water Resources Office 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714 ต่อ 11
โทรสาร : 0 4322 2811
chuchart.n@dwr.mail.go.th
124.

นายจารุวัตร มะปะเต

Mr.Jarawatra Mapate

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714 ต่อ 10
โทรสาร : 0 4322 2811
Jarawatra.M@dwr.mail.go.th
125.

นายสุมิต สีสา

Mr.Sumit Seesa

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8212
โทรศัพท์ : 0 4322 1714 ต่อ 13
โทรสาร : 0 4322 2811
seesasumit2513@gmail.com
126.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

Mr.Sumit Seesa

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8882 7749-3
โทรสาร : 0 4322 2811
seesasumit2513@gmail.com
127.

นายบัญชา สายรอด

Mr.Bancha Sayrod

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ขอนแก่น

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : 08 9201 377
โทรศัพท์ : 0 8920 1377
โทรสาร : 0 4322 2811
buncha.s@dwr.mail.go.th
128.

นางสาววารุณี รักษาพล

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 ร้อยเอ็ด

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4351 2050
โทรสาร : 0 4351 2050
-
129.

นายเรืองฤทธิ์ นิ่มบริบูรณ์พร

-

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ

Director of ater Allocation Division

โทรศัพท์มือถือ : 09 4531 9589
โทรศัพท์ : 0 9453 1958
โทรสาร : 0 4351 2050
-
130.

นายเกียรติยศ ยศตีนเทียน

Mr.Kiattiyod Yodteenthean

รักษาการผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Acting Director of the Hydrological Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9202 0476
โทรศัพท์ : 0 8920 2047
โทรสาร : 0 4324 6680
Kiattiyod.y@dwr.mail.co.th
131.

ว่าง

-

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง

Acting Director Of Coordination and Management of Lower Chi Basin Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4351 2050
โทรสาร : 0 4351 2050
-
132.

นายธนกฤษ ถุวะศรี

Mr.Thanakrit Thuwasri

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714 ต่อ 17
โทรสาร : 0 4322 2811
thanakrit.t@hotmail.com
133.

นายสุขสันต์ สาวถี

-

ผู้อำนวยการส่วนส่วนเครื่องกล

Director of Mechanical Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1871 2856
โทรศัพท์ : 0 8187 1285
โทรสาร : 0 4322 2811
-

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
134.

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

Mr.Chao Sawatputsa

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

Director of Water Resources Office 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 100
โทรสาร : 0 4492 0254
Chao2014.pp@gmail.com
135.

นายยี่ ลาภสาร

Mr.yee lapsan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการที่ 1 นครราชสีมา

Director of General Administration Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 200
โทรสาร : 0 4492 0254
LLyyee607@gmail.com
136.

นายโยธิน พงษ์ศิริ

Mr.Yothin Pongsiri

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบที่ 1 นครราชสีมา

Director of Survey and Design Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 500
โทรสาร : 0 4492 0254
Yothinpongsiri26@gmail.com
137.

นายยุทธพงษ์ สุขเพราะนา

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ 1 นครราชสีมา

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 400
โทรสาร : 0 4492 0254
-
138.

นายฉิมพลี มูลวงษ์

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 ศรีสะเกษ

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0256
โทรสาร : 0 4492 0254
-
139.

นายพีระพล เอี่ยมสอาด

Mr. peerapol Aiemsaard

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำที่ 1 นครราชสีมา

Director of Water Allocation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0250 ต่อ 710
โทรสาร : 0 4421 2181
peerapol.a@dwr.mail.go.th
140.

นายเผย บุรีแสง

Mr. Pheoi Burisang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครราชสีมา

Director of Hydrology Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4493 8966
โทรสาร : 0 4493 8966
P251022@hotmail.com
141.

นายบุญชู กองสุข

-

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลที่ 1 นครราชสีมา

Director of Mechanical Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0252 ต่อ 712
โทรสาร : 0 4421 2181
-
142.

นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ

Ms.Janyaphorn Promkhun

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 1 นครราชสีมา

Director of Strategy and Planning Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 300
โทรสาร : 0 4492 0254
nangna_1@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
143.

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

Mr. Woravit Chaivimonkun

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Director of Water Resources Office 6

โทรศัพท์มือถือ : 08 5484 2409
โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 104
โทรสาร : 0 3721 3484
vit2000i@hotmail.com
144.

นางวันเพ็ญ อู๋โภคัย

Mrs.Wanpen Upokai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 037213638-9 ต่อ 101
โทรสาร : 0 3721 3484
wanpen.s@dwr.mail.go.th
145.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8548 424-9
โทรสาร : 0 3721 3484
-
146.

นายอำนาจ ปัญโญ

Mr.Amnat Panyo

รักษาการในตำแหน่งส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Acting Director of Water Resources Development and Rehabilitation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8194 8624-3
โทรสาร : 0 3721 3484
-
147.

นายสมหมาย ขันตี

Mr.Sommai Kuntee

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrology Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3854 1602
โทรสาร : 0 3884 8277
Sommai8632793@gmail.com
148.

นางวริยา สจิรวัฒนากุล

Mrs. Wariya Sajirawattanakoon

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ

Director of Water Allocation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638 ต่อ 131
โทรสาร : -
-
149.

(ว่าง)

-

ผู้อำนวยการส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

Director of Eastern Coast Basin Coordination and Management Divisio

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3938 9525
โทรสาร : 0 3938 9525
-
150.

นางสาวปัตตาพร จำปาทอง

Miss Pattaporn Champathong

ผู้อำนวยการส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี

Director of Parchinburi Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638-168
โทรสาร : -
dwr.prachinburi@gmail.com
151.

นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ

Miss Suphonthip Pensiri

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 4 สระแก้ว

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 166
โทรสาร : 0 3721 3484
tonelesab.basin@gmail.com
152.

นางสาวศลิสา พานิชผล

Miss Salisa Phanitphon

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 จันทบุรี

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5820-3
โทรสาร : 0 3884 8542
Tudtu.Salisa@gmail.com
153.

นางสาวพริมสิริณ จิโรจนพันธุ์

Miss Primsirin Jirotephunt

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8194 8624-3
โทรสาร : 0 3721 3484
salmonstromcinthia@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
154.

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Director of Water Resources Office 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3233 4989-7
โทรสาร : 0 3237 4988
vesarush.s@gmail.com
155.

ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว

Acting Sub Lt.Waraporn Onsaikeaw

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-5
โทรสาร : 0 3237 0408
wonsaikaew@gmail.com
156.

นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย

Mr. Wichayel Pattanadisai

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8274
โทรศัพท์ : 0 3233 4989-7
โทรสาร : 0 3233 4988
wichayel@gmail.com
157.

นายสมเดช ด้วงทอง

Mr. Somdeeh Doungthong

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9094 8383
โทรศัพท์ : 0 3233 4989-7
โทรสาร : 0 3233 4988
somdech.d@dwr.mail.go.th
158.

นายบุญเกื้อ เกตุคำ

Mr.Boonkua Katukam

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ

Director of Water Allocation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8281
โทรศัพท์ : 0 3222 7561
โทรสาร : 0 3222 7561
boonkua.k@dwr.mail.go.th
159.

นางพัทธ์ธีรา เมฆช้าง

Mrs. Pattera Mekchang

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : 06 5979 2153
โทรศัพท์ : 0 3233 4989
โทรสาร : 0 3555 5240
teep_m@hotmail.com
160.

นางลำยอง เจริญชนม์

Mrs.Lumyoog Chareonchon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

Director of the Mae Klong River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8141
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : -
mae_klong@hotmail.com
161.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)

-

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

Director of the Petchaburi & Prachuap Khiri Khan River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-
162.

นายเรวัตร วังศิลป์

Mr.Rewat Wangsin

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrology Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1827 1564
โทรศัพท์ : 0 3233 4989
โทรสาร : 0 3233 4988
rewat.w@dwr.mail.go.th
163.

นางประไพ สุวรรณประสม

Mrs. Prapai Suwanprasom

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 09 3442 9536
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : 0 3233 4988
prapai231209@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
164.

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

Mr.Sutus Nuilek

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Director of Water Resources Office 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
khoo07@gmail.com
165.

นางจันทิรา สุขศิวานันท์

Mrs.Chantira Sooksiwanan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
chantira.s@dwr.mail.go.th
166.

นายณัฐพงศ์ รั้งสิปันตุชาติ

-

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
Onzom_1987@hotmail.com
167.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rdhabilitation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8196 3933-8
โทรสาร : 0 7558 2311
-
168.

นายพนม รักนิ่ม

-

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Maintenance Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156 ต่อ 204
โทรสาร : 0 7425 1157
-
169.

นางกศิรินทร์ พลนาค

Mrs.Kasirin Polnak

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลา

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156 ต่อ 301
โทรสาร : 0 7425 1157
kasrin_p@hotmail.com
170.

นาย โสภณ สัสดีอำไพ

Mr. Sopon Sussadeeumpai

ผู้อำนวยนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 นครศรีธรรมราช

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7576 3271
โทรสาร : 0 7576 3270
Kun_envi@hotmail.com
171.

นายนราพงษ์ บุญช่วย

Mr.Narapong Boonshuy

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 ยะลา

Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5830
โทรสาร : 0 7420 3231
narapong.b@dwr.mail.go.th
172.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 4 ตรัง)

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 4 ตรัง

Directon of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7558 2311
โทรสาร : 0 7558 2311
-
173.

นายกิตติศักดิ์ ใจดี

Mr.Kittisak Chidee

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ

Director of Water Allocation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7431 1780
โทรสาร : 0 7431 1780
to_to_dwr@hotmail.com
174.

นายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง

Mr.Pattasak Kaewchoosang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา

Director of Hydrology Subdivision 1 (Songkhla)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156 ต่อ 114
โทรสาร : 0 7425 1157
Pom_dwr@hotmail.com
175.

นางมนธิรา รัตนจิตต์

-

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 นครศรีธรรมราช

Director of Hydrology Subdivision 2 (Nakhon Si Thammarat)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7536 9180
โทรสาร : 0 7536 9180
-
176.

นายประภาส ชูเรือง

Mr.Prapas Churaung

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ยะลา

Director of the Hydrology Subdivision 3 (Yala)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7320 3747
โทรสาร : 0 7320 3747
ํํััYang_yala@hotmail.com
177.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล)

-

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of the Mechanical Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156 ต่อ 110
โทรสาร : 0 7425 1157 ต่อ 300
-
178.

นางวิมล โสมสง

Mrs.Wimol Somsong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156 ต่อ 106
โทรสาร : 0 7425 1157 ต่อ 300
train0008@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
179.

นายนิมิตร โคตรบัว

Mr.Nimit Kotebour

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Director of Water Resources Office 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 3181-2
โทรสาร : 0 5531 3183
nimit.k@dwr.mail.go.th
180.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

-

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 3184
-
181.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 3183
-
182.

นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์

Ms.Pilailak Aksronrat

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Acting Director of Survey and Design Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1821 9613
โทรศัพท์ : 0 5531 3181-2
โทรสาร : 0 5531 3183
pililak_ak@yahoo.com
183.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ)

-

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Maintenance Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 3181-2
โทรสาร : 0 5531 3183
-
184.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 พิษณุโลก)

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 พิษณุโลก

Acting Director of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
-
185.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 แพร่)

-

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 แพร่

Director Of Water Resources Conservation and Rehabilitation Subdivision 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 3181-2
โทรสาร : -
-
186.

นายสิทธิชัย ปริญญาขจร

Mr.Sithichai Prarinyakajon

ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ

Director of Water Allocation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 3181-2
โทรสาร : 0 5531 3183
ting_engineer@hotmail.co.th
187.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 พิษณุโลก)

-

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 พิษณุโลก

Director Of Hydrology Subdivision 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 3185
โทรสาร : 0 5531 3183
-
188.

นายชัยณรงค์ กันกา

Mr.Chainarong kanka

ผู้อำนวยการอุทกวิทยาที่ 2(แพร่)

Director of Hydrology Subdivision 2 (Phrae)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5464 9709
โทรสาร : 0 5464 9709
narong.kunka@gmail.com
189.

นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์

-

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of Mechanical Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
-
190.

นางวิภารัตน์ รัตนวงศ์ภิญโญ

Mrs.Wipharat Rattanawongphinyo

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 5526 9118
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
wipharat10@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
191.

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

Director of water Resoureces Regional Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
satit_ratanasing@hotmail.com
192.

นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว

Ms. Kantima Tinbangtaew

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
tinbangtaew123@hotmail.com
193.

นายสุธวัช เลิศวาสนา

Mr.Suthawat Lertwasana

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
-
194.

นายเตชพัฒน์ ดิษณะ

Mr.Techappat Disana

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
techapat111@gmail.com
195.

นายเดโช สุวรรณมุสิก

Mr.Dacho Suwanmoosik

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of Mechanical Equipment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
dacho.s@dwr.mail.go.th
196.

นายสุธวัช เลิศวาสนา

Mr.Suthawat Lertmasana

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : 0 7720 0788
-
197.

นายดุลยธรรม ธวิชสังข์

Mr.Dulyatham Thavitsang

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of water management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : 0 7720 0788
toon.dwr@gmail.go.th
198.

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

Mr.Sakchai Tuntiviwat

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี

Director of Hydrology station 1 (Suratthani) Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : 0 7726 9210
Sakchai8052@gmail.com
199.

นายสุทิน เพชรเกลี้ยง

Mr.Sutin Petkleang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 พังงา

Director of Hydrology station 2 ( Phangnga ) Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : -
sutinpetkleang@gmail.com
200.

นายไพศาล ดำด้วง

Mr.Paisal Dumduang

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี

Director of the Coordination and Management of Tapee River basin Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
dum_paisal@hotmail.com
201.

นายภาณุพล ภิโสรมย์

Mr.Panupon Pisorom

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1

Director of Coordination and management South River basin,East side 1 Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7763 0213
โทรสาร : 0 7763 0213
pranupon_p@hotmail.com
202.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 1)

-

-

Director of Coordination and Management South River basin,West sife1 Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1351
โทรสาร : 0 7648 1351
wunlop.teerawattanasan@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
203.

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

Director Water Resources Regional Office 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5826-8
โทรสาร : 0 4531 6298
wiwech@hotmail.com
204.

นางสาวิจิตรา ชารีนิวัตร

Ms.Wijiltra Chareeniwat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8982 1062-3
โทรสาร : 0 4531 6298
nongpick2012@gmail.com
205.

นายโภคิน ช้ำเกตุ

MR.Pokin Chamket

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of the water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6178 2936-6
โทรสาร : 0 4531 6298
Pokin_sk@hotmail.com
206.

นายสุวรรณ นันคะเกิดกุล

MR.Suwan Nankakerdkul

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of The Academic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 7396-2
โทรสาร : 0 4531 6298
Ce47629@hotmail.com
207.

นายเข็มทอง โพธิ์มา

MR. Khemtong Poma

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of The Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8187 6487-8
โทรสาร : -
RUAY9999@gmail.com
208.

นายชลินศรี ไทยยิ่ง

MR.Chalinsrl Thaiying

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of The Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6597 9215-5
โทรสาร : 0 4531 6298
Chlinsri2511@gmail.com
209.

นายอุทิศ คำมั่น

MR.Utis Kamman

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9359 4669-8
โทรสาร : 0 4531 6464
Mun_ubon@hotmail.com
กลับ