ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

-

โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2271 6004
เว็บไซต์ : https://www.dwr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

Mr.Bhadol Thavornkitcharat

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Director General of the Department of Water Resources.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6111
โทรสาร : 0 2271 6118
อีเมล์ : bhadol5445@gmail.com

นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช

Mr.Phasit aewpanich

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6154
โทรสาร : 0 2271 6134
อีเมล์ : phasit.e@dwr.mail.go.th

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

-

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6125
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

Mr.Teerachun Boonyasit

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6133
โทรสาร : 0 2271 6134
อีเมล์ : teerachun.b@dwr.mail.go.th

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

Mr. Nithat Suddeepong

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6262
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : nithat.s@dwr.mail.go.th

ว่าง

-

ผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6194
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : -

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

Ms.Chompoonuch Dolsuklert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Public Sector Development

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6197
โทรสาร : 0 2298 6623
อีเมล์ : chompoonuch.d@dwr.mail.go.th

นายธงชัย ลิ้มสงวน

Mr.Thongchai Limsanguan

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Director of Legal Affairs Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6287
โทรสาร : 0 2271 6158
อีเมล์ : limsanguan67@gmail.com

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director Public Development System Cluster

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8259 1575
โทรสาร : 0 2271 6196
อีเมล์ : nattakan.s@dwr.mail.go.th

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

Mr. Yanyong Indharite

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

Director,Bureau of Water Resources Policy and Plsnning

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6136
โทรสาร : 0 2271 6627
อีเมล์ : indharite@gmail.com

นายกิตติ จันทร์ส่อง

Mr.Kitti Chansong

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Direction of Central Bureau Administration

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000-6180
โทรสาร : 2 2271 6180
อีเมล์ : kitti.c@dwr.mail.com

นายมงคล หลักเมือง

Mr. Mongkol Lukmuang

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

Director Water Crisis Prevention Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6188
โทรสาร : 0 2298 6615
อีเมล์ : Lukmuang@gmail.com

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

Mr.Jiravat Ratisoontorn

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

Director , Bureau of mass Promotion and Coordination

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6320 5191-9
โทรสาร : 02 298 6610
อีเมล์ : JIRAVAT_R@hotmail.com

นายนิรุติ คูณผล

Mr. Nirut Koonphol

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

Director, Bureau of Water Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 2 7160 000 ต่อ 6720
โทรสาร : 0 2298 6608
อีเมล์ : nirut.k@dwr.mail.go.th

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

Mr.Prayuth Graiprab

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Debelopment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6327 1701-6
โทรสาร : 0 2298 6607
อีเมล์ : pg895@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms. Amornrat Phumsripak

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director, Bureau of International Cooperation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6166
โทรสาร : 0 2271 6165
อีเมล์ : Khuntoy8357@gmail.com

ว่าง

-

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602-3
อีเมล์ : teerachun2004@gmail.com

นายการุนย์ เปรมวุฒิ

Mr.Karoon Premwut

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Bureau of Research Development and Hydrology

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6141
โทรสาร : 02 298 6629
อีเมล์ : Karoon.P@dwr.mail.go.th

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Information Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6131
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
อีเมล์ : phoschanan.s@dwr.mail.go.th

นายโอภาส ถาวร

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

Director of Water Resources Regional Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5431 3381
โทรสาร : 0 5422 2938
อีเมล์ : -

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Pisith Thiposoth

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

Dicetor of Water Resources Regional Office 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5041 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3622 5047
อีเมล์ : pisith.t@dwr.mail.go.th

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0351
โทรสาร : 0 4229 0349
อีเมล์ : -

นายชูชาติ นารอง

Mr. Chuchat Narong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

Director of Water Resources Regional Office 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 043221714
โทรสาร : 043222811
อีเมล์ : Chuchat.n@dwr.mail.com

นายเชวว์ สวัสดิ์พุทรา

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

Director of Water Resources Regional Office 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5819-3
โทรสาร : 0 4492 0254
อีเมล์ : Phasit_eaw@hotmail.com

นายสุมธ สายทอง

Mr.Sumeth Saithong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

Director of Water Resources Regional Office 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 363
โทรสาร : 0 3721 363
อีเมล์ : Sumeth.s@dwr.mail.go.th

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

Director of Water Resources Reginonal Office 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : 0 3237 0408
อีเมล์ : vesarush@gmail.com

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

Mr.Sutus Nuilek

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

Director of Water Resources Regional Office 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 2323-1
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
อีเมล์ : khoo07@gmail.com

นายนิมิตร โคตรบัว

Mr.Nimit Kotebour

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

Director of Water Resources Regional Office 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881
โทรสาร : 0 5531 1883
อีเมล์ : nimit.k@dwr.mail.com

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

Director of water Resoureces Regional Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
อีเมล์ : satit_ratanaing@hotmail.com

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

Acting of Director Water Resources Regional Office 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4531 1969
โทรสาร : 0 4531 6298
อีเมล์ : wiwech.s@dwr.mail.com

นามสงเคราะห์

สำนักผู้ตรวจราชการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

MR. Nitas Suddeepong

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

Chief of Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6262
โทรสาร : 0 2271 6191
nithat.s@dwr.mail.go.th
2.

ว่าง

-

ผู้ตรวจราชการ

Inspector General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6194
โทรสาร : 0 2271 6191
-
3.

-

-

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6619
โทรสาร : -
-

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายธงชัย ลิ้มสงวน

Mr.Thongchai Limsaguan

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Director of Legal Affairs Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6158
โทรสาร : 0 2271 6158
limsaguan67@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

Ms.Chompoonuch Dolsuklert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Management Development Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6297 ต่อ 6197
โทรสาร : 0 2266 2398
chompoonuch.d@dwr.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Internal Audit Group Director

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6195 ต่อ 6195
โทรสาร : 0 2271 6196
nattakan.s@dwr.mail.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายกิตติ จันทร์ส่อง

Mr.Kitti Chansong

เลขานุการกรม

Secretary's position

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6180
โทรสาร : 0 2271 6180
kitti.c@mail.dwr.go.th
8.

นายนพพร พึ่งทรัพย์

Mr.Noppron Pungshup

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล

Director of Human Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6259
โทรสาร : 02 298 6616
noppron.p@mail.dwr.go.th
9.

นางสาวนพวรรณ จรัสดี

Ms.Noppawan Jarasdee

ผู้อำนวยการส่วนคลัง

Position Director of Finance

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6182
โทรสาร : 0 2271 6183
noppsesn.js@fwr.mail.go.th
10.

นางเพ็ญสินี จรัญสุวรรณ

Mrs.Phensinee Charansuwan

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

Director of Financial Affair and supply Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6847
โทรสาร : 0 2271 6848
Phensinee.C@dwr.mail.go.th
11.

นางสาวรัตนา ทองละมัย

Ms.Rattana Tonglami

ผู้อำนวยการส่วนสารบรรณ

Director of Correspondence Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6734
โทรสาร : 0 2271 6004
rattana.t@dwr.mail.com
12.

นางวลิตา ชวนขยัน

Mrs.Walita Chuankayan

ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ

Director of Assistant Affair Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6184
โทรสาร : 2 0271 6184
walita.soil49@gmail.com
13.

นายณรงค์ มาเอียด

Mr.Narong Maeiad

ผู้อำนวยการส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่

Director of Vehicle and Building Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6298
โทรสาร : 0 2716 277
narmar.8@gmail.com
14.

นายเทพรัตน์ วิริโยธิน

Mr.Thepparat Wiriyothin

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

Director of Public Relations Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6002
โทรสาร : 0 2271 6001
Thepparat.w@dwr.mail.go.th

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

Mr. Yanyong Indharite

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Policy and Planning

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8361 5655-9
โทรสาร : 0 2271 6627
indharite@gmail.com
16.

นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ

Ms.Rachanan Wannopas

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5830-8 ต่อ 6344
โทรสาร : 0 2271 6286
racha_n@hotmail.com
17.

นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์

Mr. Tien Phibulsawat

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

Director of Policy and Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000-1 ต่อ 6101
โทรสาร : 0 2271 680
mtpbsw67@gmail.com
18.

นายบุญฤทธิ์ นันทขว้าง

Mr. Boonyarit Nandakwang

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

Director of Project and Budget Analysis Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8667 7377-4 ต่อ 6340
โทรสาร : 0 2298 6626
chulaachulaa@hotmail.com
19.

นางนุชจรี ทีฆะ

Mrs.Nucharee Theekha

ผู้อำนวยการส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

Director of Coordinate Monitor and Evaluate Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 4013-4
โทรสาร : 0 2271 6283
nuch_pou@hotmail.com
20.

นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์

Ms.Kantapim Panich

ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

Directo of Supporting the Royal Project Dibision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 9718-5
โทรสาร : -
kantapim.p@dwr.mail.go.th

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
21.

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

Mr. Prayuth Graiprab

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Development

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6327 1701-6
โทรสาร : 0 2298 6607
pg895@hotmail.com
22.

นางกรปภา ศิริวุฒิ

Mrs.Kornpapa Siriwut

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 7394-1
โทรสาร : 0 2298 6607
kornpapa.s@dwr.mail.go.th
23.

นายวรภัต ธรรมประทีป

Mr.Worrapat Thammaprateep

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ

Senior Civil Engineer, Acting Expert on Water Resources Development System

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8191
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0 2278 6607
Worrapat_ed@yahoo.com
24.

นายเอกรัตน์ อาชีวะ

Mr.Ekarut Archeewa

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

Directo of Division of Technology and Standards

โทรศัพท์มือถือ : 06 5984 5039
โทรศัพท์ : 0 6552 6912-1
โทรสาร : 0 2298 6607
Turake2002@yahoo.com
25.

นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล

Mr.Saksit Chengpisam

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปฏิบัติการ

Director of Division of Operation Support

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6634
โทรสาร : 0 2298 6607
Saksit.c@hotmail.com
26.

นายวรภัต ธรรมประทีป

Mr.Worrapat Thammaprateep

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

Directo of :lan Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5819-1
โทรสาร : 0 2298 6607
Worrapat_ed@yahoo.com
27.

นายพงศ์พล ผิวงาม

Mr.Pongpol Pewgram

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Division of Planning and Evaluation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6623
โทรสาร : 0 2298 6607
Pongpol.P@dwr.mail.go.th

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
28.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6151
โทรสาร : 0 2298 6602-3
-
29.

นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ

Mr.Sorasak Jaiprasert

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Acting Expert on Conservation and Rehabilitation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
SORASAKJ@hotmail.com
30.

นางเยาวลักษณ์ ร้อยเกาะเกิด

Mrs.Yowalak Loykokkerd

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6979 5037
โทรศัพท์ : 0 8920 5827-8
โทรสาร : 0 2271 6602-3
Yowalak.L@dwr.mail.go.th
31.

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญวงศ์

Ms.Sirilak Sriboonwong

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

Director of Plan Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 2898 5638
โทรศัพท์ : 0 8693 2656-5
โทรสาร : 0 2271 6602-3
sirilak.s@dwr.mail.go.th
32.

ว่าง

-

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

Director of Technology and Standards Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602-3
-
33.

นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ

Mr.Komson Sadchawannakoon

ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ

Director of Measures Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 6777 1223
โทรศัพท์ : 0 8677 7122-3
โทรสาร : 02 298 6602-3
dwr2man@gmail.com
34.

นางกานดา คูประเสริฐ

Mrs.Kanda Kooprasert

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9486 8654
โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602-3
Karn2415@hotmail.com

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
35.

นายจริวัฒน์ ระติสุนทร

Mr.Jirawat Ratisoontorn

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและประสานมวลชน

Director of the Coordinating Bureau of the masses

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 02 271 6177
โทรสาร : 02 298 6610
jirawat.r@dwr.mail.go.th
36.

นายพิพัฒน์ เรืองงาม

Mr.Pipat Ruangngam

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน

Mass Promotion and Coordination Specialist

โทรศัพท์มือถือ : 08 2344 3532
โทรศัพท์ : 0 8234 4353-2
โทรสาร : 0 8234 4353-2
PPR2036@gmail.com
37.

นางสาวเกศนี ตรีอาภรณ์วงศ์

Ms.Kesinee Treearpornwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8978 9714-9
โทรสาร : 022986610
KEINEE_2557@hotmail.com
38.

นายพงษ์พันธุ์ สุรินทร์

Mr.Phongphan Surin

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา

Director of the Promotion and Development Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8151 4889-9
โทรสาร : 0 2298 6610
phongphan.s@hotmail.com
39.

นางสาวสุจิตรา รัตนวงศ์

Ms.Sujitra Ratanawong

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

Director of Encouraging Participation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 5809-5
โทรสาร : 02 298 6610
SUJITRA531@outlook.co.th
40.

นางวลิตา ชวนขยัน

Mrs.Walita Chuankayan

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ

Plan and Policy Analyst, Professional Level Acting of Director of River Basin Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6493 2613-2
โทรสาร : 0 2271 6157
walita.soil49@gmail.com
41.

นางวรปภา ภูมูลนาธนเดช

Mrs.Woraprapa Bhumoonnathanadej

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division 

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6493 2613-2
โทรสาร : 02 298 6110
SAWANUS1964@gmail.com

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
42.

นายนิรุติ คูณผล

MR. NIRUT KOONPHOL

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

Director,Bureau of Water Management

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6171
โทรสาร : 0 2298 6609
nirut.k@dwr.mail.go.th
43.

นายไตรรงค์ ปิมปา

Mr.TRIRONK PIMPA

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6100 ต่อ 6102
โทรสาร : 0 2298 6609
trironk@yahoo.com
44.

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์

Mr. Trasit Vitoonchavaritvong

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

Specialists in Water resource management systems

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6719
โทรสาร : 0 2298 6609
traisit @ outlook.com
45.

นางสาววารุณี รักษาผล

MS.WARUNEE RAKSAPOL

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Acting Director,Planning and Evaluate Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6704
โทรสาร : 0 2986 6609
warunee.dear@gmail.com
46.

นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน

MR. CHAROENCHAI JIRACHAIRATTANASIN

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

Director,Technical and Standard Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6102
โทรสาร : 0 2298 6609
charoenmumu@ghotmail.com
47.

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์

Ms. Suyanee Suthipong

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

Director,Management Promotion Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6106 ต่อ 61
โทรสาร : 0 2298 6609
SUYANEE2000@gmail.com
48.

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี

MR.NITIPHAN TRONGKARNDEE

ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน

Director of Water Concession Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6104
โทรสาร : 0 2298 6609
aids3441244@yahoo.com
49.

นางสาวพรรณพร สุวรรณ

Ms.Panporn Suwan

ผู้อำนวยการจัดสรรน้ำ

Director,of water Allocation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6709
โทรสาร : 0 2298 6609
panporn_s@yahoo.com
50.

นายไตรรงค์ ปิมปา

Mr.Trironk Pimpa

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

Director, of Planning and Water Efficiency Use Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6706
โทรสาร : 0 2298 6609
trironk@yahoo.com

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
51.

นายการุณย์ เปรมวุฒิ

Mr.Karoon Premvuti

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Bureau of Research Development and Hydrology

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6188
โทรสาร : 0 2298 6615
Karoon.p@dwr.mail.go.th
52.

นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์

Mr.Ruangwit Ngaosusit

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

Acting Specialist of Water Resources Research and Development Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Ruangwit.N@dwr.mail.go.th
53.

นางอำไพ ณะนวล

Mrs.Aumpai Nanoun

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6615
โทรสาร : 0 2298 6615
Aumpai.n@dwr.mail.go.th
54.

นางสาวโสภา นพศิริ

Ms. Sopha Nopsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Director of Water Quality Analysis Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2526 8744-5
โทรสาร : 0 2526 8744
Sopha.n@dwr.mail.go.th
55.

นายอภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต

Mr.Apailthoon Suwanchoojit

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Research and Development Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6000 ต่อ 6829
โทรสาร : 0 2298 6617
Apithoon.s@dwr.mail.go.th
56.

นางวาสนา ร้อยอำแพง

Mrs.Wasana Roiampaeng

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา

Director,Research and Development Hydrology division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6000 ต่อ 6814
โทรสาร : 0 2298 6615
wasana.r@dwr.mail.go.th
57.

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี

Mr.Tanasak Prasertsri

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Diector of Plan and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6826
โทรสาร : 0 2298 6615
tanasak.s@dwr.mail.go.th

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
58.

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms.Amornrat Phumsripak

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director, Bureau of International Cooperation

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6166
โทรสาร : 0 2271 6165
khuntoy8357@gmail.com
59.

นายสมชาย คำพร้อง

Mr.Somchay Kumprong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6611
โทรสาร : 0 2271 6165
talingchan-tong2011@hotmail.com
60.

นางสาวศิริวรรณ ปรียาจิตต์

Ms. Siriwan Preeyachit

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director of Foreign Affairs and International Cooperation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6000 ต่อ 6610
โทรสาร : 02 271 6165
siriwanletter@hotmail.com
61.

นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์

Ms.Kanokwan Yoowong

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทิวภาคีและพาหุภาคี

Director,Bilateral and Multilateral Cooperation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 6604
โทรสาร : 0 2271 6165
kanokkwan.yu@gmail.com
62.

นางสาวประอร อุดมประเสริฐ

Ms.Praon Udomprasert

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director,Planing and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6165
โทรสาร : 0 2271 6165
praon.dwr@gmail.com

ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
63.

นายมงคล หลักเมือง

Mr. Mongkol Lukmuang

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

Director, Water Crisis Prevention Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6141
โทรสาร : 0 2298 6629
Mongkil.l@dwr.mail.go.th
64.

นางสาวประไพ บรรทัดจันทร์

Ms. Prapai Buntudjun

ผู้นวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6421
โทรสาร : 02 298 6629
Prapai_dwr@hotmail.com
65.

นายคุณพจน์ บัวโทน

Mr.Khunphot Buatone

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ

Director, Plan and Measures Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6418
โทรสาร : 02 298 6629
khunphot@gmail.com
66.

นายธนากร แสนวงษ์

-

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน

Director, Operation Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6412
โทรสาร : 02 298 6629
-
67.

นายยิ่งยง ลิคะสิริ

Mr.Yingyong Likasiri

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ

Director, Water Quality Crisis Prevention Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6414
โทรสาร : 02 298 6629
Yingyong.l@dwr.mail.go.th
68.

นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์

Mr. Supapap Patsinghasanee

หัวหน้าศูนย์เมขลา

Director Mekhala Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6419
โทรสาร : 02 298 6629
supapap@gmail.com
69.

นางสาวภัสสร ปราบริปู

Miss Patsorn Prabripu

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6443
โทรสาร : 02 298 6629
-

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
70.

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Information Technology Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6130
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
phoschanan.s@dwr.mail.go.th
71.

นางสุรัสวดี บุณยานันต์

Mrs.Suratsawadee Boonyanan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6130
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
suratsawadee.b@dwr.mail.go.th
72.

นางสาวจิรายุ ศักดาศิริสถาพร

Ms.Jirayu Sakdasiristaporn

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

Director Development of Information Systems Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6130 ต่อ 6311
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
jirayu.s@dwr.mail.go.th
73.

นายธงไชย สุขสำราญ

Mr.Thongchai Suksumran

ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์

Director of Computer Systems.

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6137
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
thongchai.s@dwr.mail.go.th
74.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์)

-

-

Director of Geographic Information System Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6304
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
-
75.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ)

-

ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

Director of Information Technology Service Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2271 6130 ต่อ 6303
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
-@dwr.mail.go.th
76.

นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล

Mrs.Parichat Wiriyasirikul

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 2 0227 1613 ต่อ 6302
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
parichat.w@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
77.

นายโอภาส ถาวร

Mr. Opas Thavorn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

Director of Water Resources Regional Office 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5431 8602-109
โทรสาร : 0 5422 2938
gapy.thavorn@gmail.com
78.

นางสาวสุพัดสอน สีมืด

Ms.Supadson Seemued

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 107
โทรสาร : 0 5422 2938
supadsorn9259@gmail.com
79.

นายธวัช รัตนกิจ

Mr.Tawat Rattanakit

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 103
โทรสาร : 0 5422 2938
Watwrd@hotmail.com
80.

นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์

Mr.Sirisak Kasarat

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 127
โทรสาร : 0 5422 2938
ratanakesa@gmail.com
81.

นายภูวดิท ภณมณีโชติ

Mr.Phuwadit Phanamanichot

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

Director of Lower Ping River Basin Management and Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5571 0381
โทรสาร : 0 5571 0381
Phuwadit514@gmail.com
82.

นายสมเดช วรรณก้อน

Mr.Somdet Wannakon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

Director of Wang River Basin Management and Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 116
โทรสาร : 0 5422 2938
somdet05@hotmail.com
83.

นายอนันต์ เพ็ชร์หนู

Mr.Anan Petchnoo

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ)

Director of KokRiver and Northern Mekong River Basin Management and Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5371 4373
โทรสาร : 0 5371 4376
A.petchnoo@gmail.com
84.

ว่าที่ร้อยโท สายรุ้ง กลุ่นเขียว

Acting Lt.Sairung Klunkiew

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)

Director of the Hydrological Division Chiang Mai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5346 5403
โทรสาร : 0 5346 5403
sairung.k@dwr.mail.go.th
85.

นายอธิพัชร์ โฉมแดง

Mr.Atipach Chomdang

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย

Director of the Hydrological Division Chiang Rai

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5316 6766
โทรสาร : -
uan105@gmail.com
86.

นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์

Mr.thanogsak nirakron

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

Director of the Hydrological Division Mae Hong Son

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5377 7111
โทรสาร : 0 5377 7112
marnop217@gmail.com
87.

นายมานพ ไทยหล่อ

Mr.Marnop Thailor

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)

Director of the Hydrological Division Chiang Saen

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8537 7711
โทรสาร : 0 5377 7112
marnop217@gmail.com
88.

นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ

Ms. Wananong Uchukosolkarn

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5421 8602 ต่อ 123
โทรสาร : 0 5422 2938
wananong2510@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
89.

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Pisith Thiposoth

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

Dicetor of Water Resources Regional Office 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5041 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3622 5047
pisith.t@dwr.mail.go.th
90.

นางรภัทภร ใจเพ็ชร

Mrs.Rapatporn Jaipetch

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241 ต่อ 102
โทรสาร : 0 3625 5517
Rapatporn5977@gmail.com
91.

นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล

Mr.Suwirat Pipatkitkul

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6598 4508
โทรสาร : 0 3622 5241
suwirat_p@yahoo.com
92.

นายยุทธพงศ์ สุขเพราะนา

Mr.Yuttapong Sukprohna

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8172 5717-3
โทรสาร : 0 3622 5241
wattana.b@dwr.mail.go.th
93.

นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล

Mr.Patana Wichitarapongsakun

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

Director of the Pa sak River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3642 7648
โทรสาร : 0 3641 4378
Patana.W@hotmail.com
94.

นายกษิดิศ โททอง

Mr.Kasidit Thothong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สระบุรี

Director of Water Management Division 1 Saraburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5408
โทรสาร : 0 3625 5290
kasidit222@hotmail.com
95.

นายนิกร คงทน

Mr.Nikron Kongthon

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 2 นนทบุรี

Director of Water Management Division 2 Nonthaburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5408
โทรสาร : -
-
96.

นายยุทธนา ชมวงศ์

Mr.Yutthana Chomwong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

Director of Water Management Division 3 Nakhon Sawan

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5638 3569
โทรสาร : 0 5635 3570
yutthana.c@dwr.mail.go.th
97.

นายปรีชา รัตนสิงห์

Mr.Preecha Ratanasing

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี

Acting Director of the Hydrological Division 2 Singburi

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 0
โทรสาร : -
-
98.

นางกัลยา ไวกยี

Mrs.Kanlaya Vaikayee

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3622 5241
โทรสาร : 0 3625 5517
kannydwr2@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
99.

นายชูชาติ นารอง

Mr. Chuchat Narong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0351
โทรสาร : 0 4229 0351
chuchart1706@gmail.com
100.

นาวสาวสุพัดสอน สีมืด

Ms.Supadsorn Simued

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6319 2764-0 ต่อ 203
โทรสาร : 0-4229-0349
supadsorn9259@gmail.com
101.

นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ

Mr.Prawit Butdeelert

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 209
โทรสาร : 0 4229 0349
prawit.b@dwr.mail.go.th
102.

ว่าง ผอ.ส่วนวิชาการ

-

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director Of The Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 211
โทรสาร : 0 4229 0349
@dwr.mail.go.th
103.

นายวีระพันธ์ ระนาท

Mr.Veerapan Ranat

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Acting Director of Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0350 ต่อ 224
โทรสาร : 0 4229 0349
Veerapan.r@dwr.mail.go.th
104.

นายวารวัต ชมภูจันทร์

Mr.Warawat Chomphuchan

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2

Director Of The Mekong Basin Coordination Management Division 2 Region 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4229 0465
โทรสาร : 0 4229 0349
Thungyai@gmail.com
105.

นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย

Mr.Phaithun Laosrichai

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3

Director Division Of Mekong River Besin Coordination Management (Section 3)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8996 7422-0
โทรสาร : 0 4266 1044
Khong3@gmail.com
106.

นายวิเชียร ทองเกษ

Mr.Wichaine Thonggate

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 หนองคาย

Director Of Nongkhai Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8104 8809-1
โทรสาร : 0 4242 1220
wiwiwi8091@gmail.com
107.

นายทองปักษ์ หม่องคำหมื่น

Mr.Thongpak Mongcummun

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 เชียงคาน

Director Of Chaiangkhan Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 0433-7
โทรสาร : -
thongpak01@gmail.com
108.

ว่าง ผอ.ส่วนอุกทกวิทยาที่ 2

-

รก.ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 อุดรธานี

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 0
โทรสาร : -
-
109.

นางทองเทียน วัฒนก้านตง

Mrs.Tongtain Vattanagantong

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 7396-3 ต่อ 213
โทรสาร : 0 4229 0349
tongtain17@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
110.

นายชูชาติ นารอง

Mr.Chuchat Narong

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4

Director of Water Resources Regional office 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 8524-0
โทรสาร : 0 4322 2811
chuchart.n@dwr.mail.go.th
111.

นายจารุวัตร มะปะเต

Mr.Jarawatra Mapate

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting of Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714
โทรสาร : 0 4322 2811
Jarawatra.M@dwr.mail.go.th
112.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

Mr.Sumit Seesa

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8882 7749-3
โทรสาร : 0 4322 2811
seesasumit2513@gmail.com
113.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ)

-

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714-15
โทรสาร : 0 4322 2811
-
114.

นายปิยภัทธ รัตนพล

Mr.Piyapat Ratanapon

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง

Acting Director Of Coordination and Management of Lower Chi Basin Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4351 2050
โทรสาร : 0 4351 2050
jr33799@yahoo.com
115.

นายบัญชา สายรอด

Mr.Bancha Sayrod

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714-14
โทรสาร : 0 4322 2811
buncha.s@dwr.mail.go.th
116.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ)

-

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6572 6027-8
โทรสาร : 0 4322 2811
chao2014.PP@gmail.com
117.

นายเกียรติยศ ยศตีนเทียน

Mr.Kiattiyod Yodteenthean

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 ขอนแก่น

Director of Hydrology Division of 1 Khon Kaen

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 2047-6
โทรสาร : 0 4333 0760
kiattiyot.y@dwr.mail.go.th
118.

นายเกียรติยศ ยศตีนเทียน

Mr.Kiattiyod Yodteenthean

รักษาการผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 ร้อยเอ็ด

Acting Director of the Hydrological Division 2 Roi Et

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 2047-6
โทรสาร : -
Kiattiyod.y@dwr.mail.co.th
119.

นายธนกฤษ ถุวะศรี

Mr.Thanakrit Thuwasri

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Plan and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4322 1714
โทรสาร : 0 4322 2811
thanakrit.t@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
120.

นายสุเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

Mr.Chao Sawatputsa

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

Director of Water Resources Regional Office 5

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8143 0718-7
โทรสาร : 0 4492 0258
Chao2014.pp@gmail.com
121.

นายยี่ ลาภสาร

Mr.yee lapsan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 7394-5
โทรสาร : 0 4492 0258
LLyyee607@gmail.com
122.

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์

Mr.Nitas Prompan

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of development, rehabilitation of water sources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5811-5
โทรสาร : 0 4492 0256
nitasprompan1@hotmail.com
123.

นายโยธิน พงษ์ศิริ

Mr.Yothin Pongsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5647-9
โทรสาร : 0 4492 0256
Yothinpongsiri26@gmail.com
124.

นายเผย บุรีแสง

Mr. Pheoi Burisang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrological Operation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 7394-6
โทรสาร : 0 4493 8966
P251022@hotmail.com
125.

นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ

Ms.Janyaphorn Promkhun

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Plan and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6270 7888-7
โทรสาร : 0 4492 0254
nangna_1@hotmail.com
126.

นายพีระพล เอี่ยมสอาด

Mr. peerapol Aiemsaard

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5824-5
โทรสาร : 0 4492 0254
peerapol.a@dwr.mail.go.th
127.

นางสาวจินตนา ศิวเสน

Ms.Jintana Sivasen

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน

Pland and Policy Analyst,Professional Level / Acting of Director of Coordination and Upper Mun Basin

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8911 9355-6
โทรสาร : 0 4492 0249
munbasin@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
128.

นายสุเมธ สายทอง

Mr.Sumeth Saithong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

Director of Water Resources Regional Office 6

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 104
โทรสาร : 0 3721 3484
Sumeth.s@dwr.mail.go.th
129.

นางวันเพ็ญ อู๋โภคัย

Mrs.Wanpen Upokai

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 037213638-9 ต่อ 101
โทรสาร : 0 3721 3484
wanpen.s@dwr.mail.go.th
130.

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

Mr. Woravit Chaivimonkun

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8548 424-9
โทรสาร : 0 3721 3484
vit2000i@hotmail.com
131.

นายอำนาจ ปัญโญ

Mr.Amnat Panyo

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Acting Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8194 8624-3
โทรสาร : 0 3721 3484
-
132.

นายสมหมาย ขันตี

Mr.Sommai Kuntee

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrological Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3854 1602
โทรสาร : 0 3884 8277
Sommai8632793@gmail.com
133.

นางวริยา สจิรวัฒนากุล

Mrs. Wariya Sajirawattanakoon

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638 ต่อ 131
โทรสาร : -
-
134.

นางสาวปัตตาพร จำปาทอง

Miss Pattaporn Champathong

ผู้อำนวยการส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี

Director of Parchinburi Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638-168
โทรสาร : -
dwr.prachinburi@gmail.com
135.

นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ

Miss Suphonthip Pensiri

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป

Director of Tonlesap Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 166
โทรสาร : 0 3721 3484
tonelesab.basin@gmail.com
136.

นางสาวศลิสา พานิชผล

Miss Salisa Phanitphon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

Director of Eastern Coast Basin Coodination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5820-3
โทรสาร : 0 3884 8542
Tudtu.Salisa@gmail.com
137.

นางสาวพริมสิริณ จิโรจนพันธุ์

Miss Primsirin Jirotephunt

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8194 8624-3
โทรสาร : 0 3721 3484
salmonstromcinthia@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
138.

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

Director of Water Resources Reginonal Office 7

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3233 4989-7
โทรสาร : 0 3237 4988
vesarush.s@gmail.com
139.

ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว

Acting Sub Lt.Waraporn Onsaikeaw

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Division of administe

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-5
โทรสาร : 0 3237 0408
wonsaikaew@gmail.com
140.

นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย

Mr. Wichayel Pattanadisai

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8274
โทรศัพท์ : 0 3233 4989-7
โทรสาร : 0 3233 4988
wichayel@gmail.com
141.

นายสมเดช ด้วงทอง

Mr. Somdeeh Doungthong

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9094 8383
โทรศัพท์ : 0 3233 4989-7
โทรสาร : 0 3233 4988
somdech.d@dwr.mail.go.th
142.

นายบุญเกื้อ เกตุคำ

Mr.Boonkua Katukam

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of the Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8281
โทรศัพท์ : 0 3222 7561
โทรสาร : 0 3222 7561
boonkua.k@dwr.mail.go.th
143.

นางพัทธ์ธีรา เมฆช้าง

Mrs. Pattera Mekchang

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

Director of the Thachin River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 5979 2153
โทรศัพท์ : 0 3233 4989
โทรสาร : 0 3555 5240
teep_m@hotmail.com
144.

นางลำยอง เจริญชนม์

Mrs.Lumyoog Chareonchon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

Director of the Mae Klong River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9205 8141
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : -
mae_klong@hotmail.com
145.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)

-

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

Director of the Petchaburi & Prachuap Khiri Khan River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-
146.

นายเรวัตร วังศิลป์

Mr.Rewat Wangsin

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 1827 1564
โทรศัพท์ : 0 3233 4989
โทรสาร : 0 3233 4988
rewat.w@dwr.mail.go.th
147.

นางประไพ สุวรรณประสม

Mrs. Prapai Suwanprasom

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 09 3442 9536
โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : 0 3233 4988
prapai231209@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
148.

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

Mr.Sutus Nuilek

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

Director of Water Resources Regional Office 8

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
khoo07@gmail.com
149.

นางจันทิรา สุขศิวานันท์

Mrs.Chantira Sooksiwanan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
chantira.s@dwr.mail.go.th
150.

นายณัฐพงศ์ รั้งสิปันตุชาติ

-

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
Onzom_1987@hotmail.com
151.

นายกิติตศักดิ์ ใจดี

Mr.Kittisak Chidee

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of the Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8087 3554-4
โทรสาร : 0 7431 1980
to_to_dwr@hotmail.com
152.

ว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

-

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of the Mechanical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-7
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
-
153.

นายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง

Mr.Pattasak Kaewchoosang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา

Director of the Hydrological Division 1 (Songkhla)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7425 1156-8
โทรสาร : 0 7425 1156- ต่อ 300
Pom_dwr@hotmail.com
154.

นายประภาส ชูเรือง

Mr.Prapas Churaung

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ยะลา

Director of the Hydrological Division 3 (Yala)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8116 0834
โทรสาร : -
ํํััYang_yala@hotmail.com
155.

นายกันภัย เกื้อสง

Mr.kanpai Geersong

ผู้อำนวยการส่วนอุกทกวิทยาที่ 2 นครศรีธรรมราช

Director of Hydrology Division 2 (Nakhon Si Thammarat)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8513 6259-4
โทรสาร : -
Kapai.g@dwr.mail.go.th
156.

นางกศิรินทร์ พลนาค

Mrs.Kasirin Polnak

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Director of the Songkhla Lake Basin Management and Coordination Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8636 6395-3
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
kasrin_p@hotmail.com
157.

นาย โสภณ สัสดีอำไพ

Mr. Sopon Sussadeeumpai

ผู้อำนวยนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Director of the Southeast River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6140 2947-4
โทรสาร : 07 576 3270
Kun_envi@hotmail.com
158.

นายนราพงษ์ บุญช่วย

Mr.Narapong Boonshuy

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปัตตานี

Director of the Pattani River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7320 3230
โทรสาร : 0 7420 3231
narapong.b@dwr.mail.go.th
159.

นายชำนาญ ชูแก้ว

Mr.Chumnan Chukaew

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

Director of the Southwest River Basin Coordination and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8196 3933-8
โทรสาร : 0 7558 2311
dwr-007@hotmail.com
160.

นางวิมล โสมสง

Mrs.Wimol Somsong

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of the the plan and Evalvation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8183 0079-3
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
train0008@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
161.

นายนิมิตร โคตรบัว

Mr.Nimit Kotebour

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

Director of Water Resources Regional Office 9

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6320 3217-8
โทรสาร : 0 5531 3184
nimit.k@dwr.mail.go.th
162.

นางฐิติกา ตุ้มปุก

Mrs.Thitika Tumpuk

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of General Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 3184
thitika.t@outlook.th
163.

นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์

Ms.Pilailak Aksronrat

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of Academic Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 4874 7450
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 3184
pililak_ak@yahoo.com
164.

นายสมเดช ด้วงทอง

Mr.-

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Acting Director of Development and Rehabilitation of Water Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
-@dwr.mail.go.th
165.

นายวราห์ มิตรานนท์

Mr.Wara Mitranon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม

Director of the Coordination and Management of Yom River Basin Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8182 7157-8
โทรสาร : 0 5531 3184
waramitt@gmail.com
166.

นายสิทธิชัย ปริญญาขจร

Mr.Sithichai Prarinyakajon

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5817-6
โทรสาร : -
ting_engineer@hotmail.co.th
167.

ว่าง(ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน)

-

-

Acting Director of the Coordination and Management of Nan River Basin Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
thanin.e@dwr.mail.go.th
168.

นายชัยณรงค์ กันกา

Mr.Chainarong kanka

ผู้อำนวยการอุทกวิทยาที่ 2(แพร่)

Director of Hydrology Station ๒ (Phrae) Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6552 6911-8
โทรสาร : 0 5531 3184
narong.kunka@gmail.com
169.

นายสุนัน บวบนา

Mr.Sunan Buabna

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (พิษณุโลก)

Director of Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
sunan.b@dwr.mail.go.th
170.

นางวิภารัตน์ รัตนวงศ์ภิญโญ

Mrs.Wipharat Rattanawongphinyo

ผู้อำนวยการแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 5526 9118
โทรศัพท์ : 0 5531 1881-2
โทรสาร : 0 5531 1883
wipharat10@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
171.

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

Director of water Resoureces Regional Office 10

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
satit_ratanasing@hotmail.com
172.

นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว

Ms. Kantima Tinbangtaew

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
tinbangtaew123@hotmail.com
173.

นายสุธวัช เลิศวาสนา

Mr.Suthawat Lertwasana

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
-
174.

นายเตชพัฒน์ ดิษณะ

Mr.Techappat Disana

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
techapat111@gmail.com
175.

นายเดโช สุวรรณมุสิก

Mr.Dacho Suwanmoosik

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of Mechanical Equipment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
dacho.s@dwr.mail.go.th
176.

นายสุธวัช เลิศวาสนา

Mr.Suthawat Lertmasana

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : 0 7720 0788
-
177.

นายดุลยธรรม ธวิชสังข์

Mr.Dulyatham Thavitsang

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of water management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : 0 7720 0788
toon.dwr@gmail.go.th
178.

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

Mr.Sakchai Tuntiviwat

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี

Director of Hydrology station 1 (Suratthani) Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : 0 7726 9210
Sakchai8052@gmail.com
179.

นายสุทิน เพชรเกลี้ยง

Mr.Sutin Petkleang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 พังงา

Director of Hydrology station 2 ( Phangnga ) Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7720 0788
โทรสาร : -
sutinpetkleang@gmail.com
180.

นายไพศาล ดำด้วง

Mr.Paisal Dumduang

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี

Director of the Coordination and Management of Tapee River basin Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
dum_paisal@hotmail.com
181.

นายภาณุพล ภิโสรมย์

Mr.Panupon Pisorom

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1

Director of Coordination and management South River basin,East side 1 Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7763 0213
โทรสาร : 0 7763 0213
pranupon_p@hotmail.com
182.

ว่าง (ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 1)

-

-

Director of Coordination and Management South River basin,West sife1 Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7648 1351
โทรสาร : 0 7648 1351
wunlop.teerawattanasan@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
183.

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

Director Water Resources Regional Office 11

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8920 5826-8
โทรสาร : 0 4531 6298
wiwech@hotmail.com
184.

นางสาวิจิตรา ชารีนิวัตร

Ms.Wijiltra Chareeniwat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8982 1062-3
โทรสาร : 0 4531 6298
nongpick2012@gmail.com
185.

นายโภคิน ช้ำเกตุ

MR.Pokin Chamket

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of the water Resources Development and Rehabilitation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6178 2936-6
โทรสาร : 0 4531 6298
Pokin_sk@hotmail.com
186.

นายสุวรรณ นันคะเกิดกุล

MR.Suwan Nankakerdkul

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of The Academic Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6141 7396-2
โทรสาร : 0 4531 6298
Ce47629@hotmail.com
187.

นายเข็มทอง โพธิ์มา

MR. Khemtong Poma

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of The Water Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 8187 6487-8
โทรสาร : -
RUAY9999@gmail.com
188.

นายชลินศรี ไทยยิ่ง

MR.Chalinsrl Thaiying

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of The Hydrology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 6597 9215-5
โทรสาร : 0 4531 6298
Chlinsri2511@gmail.com
189.

นายอุทิศ คำมั่น

MR.Utis Kamman

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 9359 4669-8
โทรสาร : 0 4531 6464
Mun_ubon@hotmail.com
กลับ