ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2271 6004
เว็บไซต์ : www.dwr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์

Mr.Worasart Apaipong

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Director General of the Department of Water Resources.

โทรศัพท์ : 0 2271 6117
โทรสาร : 0 2271 6118
อีเมล์ : bhadol3113@hotmail.com

นายสมนึก สุขช่วย

Mr.Somnuk Sookchaoy

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 022716122
โทรสาร : 022986600
อีเมล์ : somnuk_2501@yahoo.co.th.

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

Mr.Bhadol Thavornkitcharat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General.

โทรศัพท์ : 0 2271 6133
โทรสาร : 0 2271 6134
อีเมล์ : bhadol3113@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms. Amornrat Phumsripak

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2271 6262
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : Khuntoy8357@gmail.com

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

Mr. Yanyong Indharite

ผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2271 6194
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : indharite@gmail.com

นางปัทมา ปานประชา

Mrs. Pattama Parnpracha

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

Director of Legal Affair Division

โทรศัพท์ : 0 2271 6287
โทรสาร : 0 2271 6158
อีเมล์ : pattama.p @dwr.mail.go.th

นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

Ms.Chatsuree Hanvong

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Acting Director of Public Sector Development

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6197
โทรสาร : 0 2271 6197
อีเมล์ : dwr_yai@hotmail.com

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Acting Director Public Development System Cluster

โทรศัพท์ : 0 8259 1575
โทรสาร : 0 2271 6196
อีเมล์ : nattakan.s@dwr.mail.go.th

นางสุนทรี มิ่งประยูร

Mrs. Soontaree Mingprayool

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Direction of Central Bureau Administration

โทรศัพท์ : 0 2271 6000-6180
โทรสาร : 2 2271 6180
อีเมล์ : S_mingprayool@hotmail.com

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

Mr.Saravuth Cheevaprasert

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

Director,Bureau of Water Resources Policy and Plsnning

โทรศัพท์ : 0 2271 6136
โทรสาร : 0 2271 6627
อีเมล์ : pod5667@yahoo.com

นายมงคล หลักเมือง

Mr. Mongkol Lukmuang

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Bureau of Research Development and Hydrology

โทรศัพท์ : 0 2271 6188
โทรสาร : 0 2298 6615
อีเมล์ : Lukmuang@gmail.com

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์

Mr.Athiwat Sukontpradit

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและประสานมวลชน

Director of the Coordinating Bureau of the masses

โทรศัพท์ : 02 271 617
โทรสาร : 02 298 6610
อีเมล์ : athiwat.s@dwr.mail.go.th

ว่าง(ผู้อำนวยการ สบจ)

Blank

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

Director, Bureau of Water Management

โทรศัพท์ : 2 7160 00
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางจรรยา ไตรรัตน์

Mrs.Janya Trairat

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

Director of water resources development

โทรศัพท์ : 0 2271 6161
โทรสาร : 0 2298 6607
อีเมล์ : janyatrairat@gmail. com

นาย นิรุติ คูณผล

Mr. Nirut Koonphol

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director, Bureau of International Cooperation

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6611
โทรสาร : 0 2271 6165
อีเมล์ : nirut2@yahoo.com

นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส

Mr. AMMART SUTHAMMAJARAS

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation

โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602-3
อีเมล์ : ammart_S@yahoo.com

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

Mr.Satit Sueprasertsuk

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

Director, Water Crisis Prevention Center

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6141
โทรสาร : 02 298 6629
อีเมล์ : konbannork@gmail.com

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Information Center

โทรศัพท์ : 0 2271 6131
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
อีเมล์ : phoschanan.s@dwr.mail.go.th

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม

Ms. Nuanlaor Wongpinitwarodom

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

Director of Bureau of Makong Management

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6606
โทรสาร : 0 2298 6605
อีเมล์ : nuanlaor@gmail.com

นายนิรุติ คูณผล

Mr. Nirut Koonphol

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองสื่อสารพัฒนาการ

Officiate Director, Communication Development Division

โทรศัพท์ : 02 271 6166
โทรสาร : 02 271 6165
อีเมล์ : nirut2@yahoo.com

นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทส

Ms.Yupayao Chanthad

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Director of The Secretariat of The National Water Resources Board

โทรศัพท์ : 0 2271 6280-1
โทรสาร : 0 2271 6280
อีเมล์ : rpong 2004@hotmail.com

นายเสน่ห์ สาธุธรรม

Mr.Snay SathuTham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

Director of Water Resources Regional Office 1

โทรศัพท์ : 0 5431 3381
โทรสาร : 0 5422 2938
อีเมล์ : snaysathuthum@yahoo.com

นายเอนก ชมพาณิชย์

Mr.Anek Chompanich

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

Dicetor of Water Resources Regional Office 2

โทรศัพท์ : 0 3622 5041 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3622 5047
อีเมล์ : anek.c@dwr.mail.com

นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์

Mr.Suntiporn Nimkingratana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

โทรศัพท์ : 0 4229 0351
โทรสาร : 0 4229 0349
อีเมล์ : suntiporn.n@dwr.mail.com

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ว่าง)

Bank

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

Director of Water Resources Regional Office 4

โทรศัพท์ : 043221714
โทรสาร : 043222811
อีเมล์ : -

นายดำรงค์ นำพาโชคชัย

Mr.Damrong Nampachokchai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

Director of Water Resources Regional Office 5

โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 100
โทรสาร : 0 4492 0254
อีเมล์ : damrong.n@dwr.mail.com

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา

Mr. Somrit Vilaipornrattana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

Director of Water Resources Regional Office 6

โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 104
โทรสาร : 0 3721 3484
อีเมล์ : somrit.v@dwr.mail.com

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

Director of Water Resources Reginonal Office 7

โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : 0 3237 0408
อีเมล์ : vesarush@gmail.com

นายไกรสร เพ็งสกุล

Mr.Kraisorn Phengsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

Director of Water Resources Regional Office 8

โทรศัพท์ : 0 7425 1156-7
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
อีเมล์ : ksp_1937@hotmail.com

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

Mr.Suthipon Aremprasertkul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

Director of Water Resources Regional Office 9

โทรศัพท์ : 0 5531 1881
โทรสาร : 0 5531 1883
อีเมล์ : suthipon.a@dwr.mail.com

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

Director of water Resoureces Regional Office 10

โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
อีเมล์ : satit_ratanaing@hotmail.com

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

Officiate of Director Water Resources Regional Office 11

โทรศัพท์ : 0 4531 1969
โทรสาร : 0 4531 6298
อีเมล์ : wiwech.s@dwr.mail.com

นามสงเคราะห์

กลุ่มงานนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางปัทมา ปานประชา

Mrs. Pattama Parnpracha

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

Director of Legal Affair Group

0 2271 6287 0 2271 6158 pattama.p@dwr.mail.go.th

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นางสุนทรี มิ่งประยูร

Mrs. Soontaree Mingprayool

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Direction of Central Bureau Administration

0 2271 6000 ต่อ 6180 0 2271 6180 S_migprayool@hotmail.com
3.

นายมงคล หลักเมือง

Mr.Mongkol Lukmuang

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง

- - -

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

0 2271 6130 - -
5.

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี

Mr.Tanasak Prasertsri

ผุู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

Director of Geographic Information System Division

0 2271 6000 ต่อ 6304 0 2271 6000 ต่อ 6333 tanasak.p@dwr.mail.go.th
6.

นายธงไชย สุขสำราญ

Mr.Thongchai Suksumran

ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์

Director of Computer Systems.

0 2271 6137 0 2271 6000 ต่อ 6333 thongchai.s@dwr.mail.go.th
7.

นางสาวจิรายุ ศักดาศิริสถาพร

Ms.Jirayu Sakdasiristaporn

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

Officaiate of Director Development of Information Systems Division

0 2271 6130 ต่อ 6311 0 2271 6000 ต่อ 6333 jirayu.s@dwr.mail.go.th
8.

นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล

Mrs.Parichat Wiriyasirikul

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Officaiate of Director of Strategy Division.

2 0227 1613 ต่อ 6302 0 2271 6000 ต่อ 6333 parichat.w@dwr.mail.go.th
9.

นางรุ่งอรุณ เวทรังสิการ

Mrs.Rugarun Wegragsikan

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

Officaiate of Director of Information Technology Service Section

0 2271 6130 ต่อ 6303 0 2271 6000 ต่อ 6333 rugarun.w@dwr.mail.go.th
10.

นางสุรัสวดี บุณยานันต์

Mrs.Suratsawadee Boonyanan

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2271 6130 0 2271 6130 suratsawadee.b@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
11.

นายเสน่ห์ สาธุธรรม

Mr. Snay Sathutham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

Director of Water Resources Regional Office 1

0 5431 3381 0 5422 2938 snaysathuthum@yahoo.com
12.

นายสมเกียรติ ผาสุขวงษ์

Mr. Somkiat Phasukwong

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 5421 8602 ต่อ 113 0 5422 2938 dwr_r1@yahoo.com
13.

นายชำนาญ ฟักคง

Mr. Chamnan Fagkong

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 5421 8602 ต่อ 109 0 5422 2938 chamnan_f@hotmail.com
14.

นายธวัช รัตนกิจ

Mr. Thawat Rattanakit

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 5421 8602 ต่อ 129 0 5422 2938 watwrd@hotmail.com
15.

นางปัจฉิมา ฟูกุล

Mrs.Pachima Fookul

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน

Director of Upper Ping River Basin Management and Coordination Division

0 6327 1701 0 5321 7265 Posalawin@hotmail.com
16.

นายอุทัย สุวรรณโณ

Mr. Uthai Suvanno

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

Director of Lower Ping River Basin Management and Coordination Division

0 5571 0381 0 5571 0381 UthaiSuv@gmail.com
17.

นางสาวชุติอร ชอบชื่น

Ms. Chuti-on Chobchuen

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

Director of Wang River Basin Management and Coordination Division

0 5421 8602 ต่อ 116 0 5422 2938 cchution_05live@hotmail.com
18.

นายสมเดช วรรณก้อน

Mr.Somdet Wannakon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

Director of Salween River Basin Management and Coordination Division

0 5361 2135 0 5361 2112 somdet05@hotmail.com
19.

นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ

Ms. Wananong Uchukosolkarn

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ)

Director of KokRiver and Northern Mekong River Basin Management and Coordination Division

0 5371 4373 0 5371 4376 wananong2510@gmail.com
20.

ว่าง ผอ.ส่วนอุทกวิทยา

Blank

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (เชียงใหม่)

Director of the Hydrological Division Chiang Mai

0 5346 5403 0 5346 5403 -
21.

นางสาวสุฟ้า บัณฑุกุล

Ms. Sufa bandhukul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 5421 8602 0 5422 2938 strategy.lp1@gmail.com
22.

นางพิสมัย บุตรคำวงศ์

Mrs. Pissamai Butkamwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

0 5421 8602 ต่อ 107 0 5422 2938 pmai_k@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
23.

นายเอนก ชมพาณิชย์

Mr. Anek Chompanich

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

Dicetor of Water Resources Regional Office 2

0 3622 5041 ต่อ 100 0 3622 5047 anek.c@dwr.mail.go.th
24.

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี

Mr.Adisak Jantarungsi

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 3622 5241 0 3625 5517 perd2net@gmail.com
25.

นายประโมทย์ ไกรยูรเสน

Mr.Pramote Kraiyoonsen

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 3622 5241 ต่อ 300 0 3625 5517 krpramote@gmail.com
26.

นายกษิดิศ โททอง

Mr.Kasidit Thothong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สระบุรี

Director of Water Management Division 1 Saraburi

0 3622 5408 0 3625 5290 kasidit222@hotmail.com
27.

นายสมชาย ประจันทร์นวล

Mr.Somchai Prachannuel

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 2 นนทบุรี

Director of Water Management Division 2 Nonthaburi

0 3622 5408 0 3625 5290 -
28.

นายยุทธนา ชมวงศ์

Mr.Yutthana Chomwong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

Director of Water Management Division 3 Nakhon Sawan

0 5638 3569 0 5635 3570 yutthana.c@dwr.mail.go.th
29.

นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ

Mr. Aphirak Kaewnukulkij

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสะแกกรัง

Director of the Coordination and Management of the Chao Phraya River and Sakae Krang Division

0 3622 5241 0 3625 5517 aphirak1960@gmail.com
30.

นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข

Mrs.Jaruthut Suephasertsuk

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

Director of the Coordination and Management of the Pa sak Division

0 3642 7648 0 3641 4378 TANEE1957@hotmail.com
31.

นายปรีชา รัตนสิงห์

Mr.Preecha Ratanasing

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrological Division

0 5638 3590 0 5638 3590 chadee61@hotmail.com
32.

นางกัลยา ไวกยี

Mrs.Kanlaya Vaikayee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 3622 5241 0 3625 5517 kannydwr2@gmail.com
33.

นางรภัทภร ใจเพ็ชร

Mrs.Rapatporn Jaipetch

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration Division

0 3622 5241 ต่อ 102 0 3625 5517 Rapatporn5977@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
34.

นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์

Mr.Suntiporn Nimkingratana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

0 4229 0351 0 4229 0351 suntiporn.n@dwr.mail.go.th
35.

นายชาญยุทธ หมู่หาญ

Mr.Chanyuth Moohan

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director Of The Technical Division

0 4229 0350 ต่อ 211 0 4229 0349 chanyuth.m@dwr.mail.go.th
36.

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Pisith Thiposoth

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 4229 0350 ต่อ 209 0 4229 0349 S.Thiposoth@gmail.com
37.

นายสุริน บงแก้ว

Mr.Surin Bongkaew

รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Acting Director of Water Management Division

0 4229 0350 ต่อ 224 0 4229 0349 surinbk5269@gmail.com
38.

นายวารวัต ชมภูจันทร์

Mr.Warawat Chomphuchan

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2

Director Of The Mekong Basin Coordination Management Division 2 Region 3

0 4229 0465 0 4229 0349 Thungyai@gmail.com
39.

นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย

Mr.Phaithun Laosrichai

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3

Director Mekong River(section 3) Coordination Management Division

0 4266 1044 0 4266 1044 Khong3@gmail.com
40.

นายวิเชียร ทองเกษ

Mr.Wichaine Thonggate

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา หนองคาย

Director, Hydrology Division Nong Khai

0 4241 1248 0 4242 1220 wiwiwi8091@gmail.com
41.

นางทองเทียน วัฒนก้านตง

Mrs.Tongtain Vattanagantong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 4229 0350 ต่อ 213 0 4229 0349 tongtai.v@dwr.mail.go.th
42.

นาวสาวสุพัดสอน สีมืด

Ms.Supadsorn Simued

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration Division

0 4229 0350 ต่อ 203 0-4229-0349 1234Vision@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
43.

ผู้อำนวยการ สทภ.4 ว่าง

Blank

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4

Director of Water Resources Regional office 4

0 4322 1714 - -
44.

นายทองสุข วรวงค์

Mr.Thongsuk Warawong

วิศวกรโยธาชำนาญงานพิเศษ

Director of Academic

0 4322 1714 0 4322 2811 kum_koo_6@hotmail.com
45.

นายสุมิต สีสา

Mr.Sumit Seesa

วิศวกรโยธาชำนาญงานพิเศษ

civil engineering senior Professional

0 4322 1714 0 4322 2811 Water_ KKU@hotmail.com
46.

นายบัญชา สายรอด

Mr.Bancha Sayrod

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

0 4351 2050 0 4351 2050 ban-cha@hotmail.com
47.

นายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง

Mr.Chairat Srinontong

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน

Director Division of coordinate and Watershed Management upper chibasin

0 4322 1714 0 4322 2811 chirat_Srinontong@hotmail.com
48.

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Blank

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of water management section

0 4322 1714 0 4322 2811 -
49.

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ว่าง

Blnak

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrology division

0 4324 6680 0 4333 0760 -
50.

นายจารุวัตร มะปะเต

Mr.Jaruwatra Mapate

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategg division

0 4322 1714 0 4322 2811 jar-ma@hotmail.com
51.

นายจารุวัตร มะปะเต

Mr.Jaruwatra Mapate

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Division of the Directing section

0 4322 1714 0 4322 2811 jar-ma@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
52.

นายดำรงค์ นำพาโชคชัย

Mr.Damrong Nampachokchai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

Director of Water Resources Regional Office 5

0 4492 0256 ต่อ 100 0 4492 0254 damrong.n@dwr.mail.go.th
53.

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

Mr. Chao Sawatputsa

ปฏิบัติหน้า ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Officaiate Director of Technical Division

0 4492 0256 0 4492 0254 chao.putsa5@gmail.com
54.

นายนิมิตร โคตรบัว

Mr.Nimitr koatbua

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of development, rehabilitation of water sources Division

0 4492 0256 0 4492 0254 k_nimitr@hotmail.com
55.

นายพีระพล เอี่ยมสอาด

Mr. peerapol Aiemsaard

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 4492 0250 0 4421 2181 peerapol.a@dwr.mail.go.th
56.

นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์

Mr. kergkeart kumarasingha

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน

Director of the Coordination and management

0 4492 0249 0 4492 0249 kergkeart.k@hotmail.com
57.

นายเผย บุรีแสง

Mr. PheoI Buresang

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Officaiate Director of Hydrology Division

0 4493 8966 0 4493 8966 P251022@hotmail.com
58.

นางสาวภัสสร ปราบริปู

Miss Patsorn Prabripu

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of strategy Division

0 4492 0256 0 4492 0254 chao_ppatsorn@yahoo.com
59.

นายยี่ ลาภสาร

Mr.yee labsarn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Directing Division

0 4492 0256 0 4492 0258 yee.l@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
60.

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา

Mr.Somrit Vilaipornrattana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

Director of Water Resources Regional Office 6

0 3721 3638-9 ต่อ 104 0 3721 3484 somrit.v@dwr.mail.go.th
61.

นายอมร ใยเยื่อ

Mr. Amorn Yaiyua

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 3721 3638-9 ต่อ 150 0 3721 3484 amornyai@gmail.com
62.

นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย

Mr. Wichayel Pattanadisai

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 3721 3638-9 ต่อ 122 0 3721 3484 wichayel@hotmail.com
63.

นางวริยา สจิรวัฒนากุล

Mrs. Wariya Sajirawattanakoon

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 3721 3638 ต่อ 152 0 3721 3484 rwsd6@yahoo.com
64.

นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว

Mr. Charin PongPaew

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี และโตนเลสาป

Director of Prachinburi and Tonlesap Basin Coordination and Management Division

0 3721 3638-9 ต่อ 131 0 3721 3484 charin_dwr@hotmail.com
65.

นางวันเพ็ญ แสงอรุณ

Mrs. Wanpen Saengarun

ผู้อำนวยการส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

Director of Eastern Coast Basin Coordination and Management Divisio

0 3938 9525 0 3938 9525 wanpen.dwr@hotmail.com
66.

นายวัชรพล เพรียวสามพราน

Mr. Wacharapol Priewsampran

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrological Division

0 3854 1602 0 3884 8277 wacharapol.p@hotmail.com
67.

ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ

Mr. Komdach Chaichana

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง

Director of Bangpakong Basin Coordination and Management Division

0 3884 8542 0 3884 8542 komdach.c@hotmail.com
68.

นางสาวพัชราวลัย วัฒนะกุล

Miss. Patcharawalai Wattanakul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 3721 3638-9 ต่อ 112 0 3721 3484 tuktat@hotmail.com
69.

ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ

Mr. Komdach Chaichana

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

037213638-9 ต่อ 101 0 3721 3484 komdach.c@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
70.

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

Director of Water Resources Reginonal Office 7

0 3237 0405-7 0 3237 0408 vesarush@gmail.com
71.

นายโอภาส ถาวร

Mr. Opas Thavorn

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 3237 0405-7 0 3237 0408 gapy_t@yohoo.com
72.

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

blank

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 3237 0405-7 0 3237 0408 vasarush.s@gmail.com
73.

นายอุดม โชคสุชาติ

Mr. Udom Choksuchar

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Division of Water management

0 3222 7561 0 3222 7561 udomrws@gmail.com
74.

นางกรวิภา จุลเจริญ

Mrs. Kornwipa Julcharoen

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

Director of Division of Petchaburi & Prachuap Khiri Khan River coordination & Water management

0 3237 0405-7 0 3237 0408 kornwipa.ju@gmail.com
75.

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

Mr.Wichien Sirisuwannakuha

ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

Director of Division of Thachim River coordination & Water management

0 3555 5240 0 3555 5240 wichien.s@dwr.mail.go.th
76.

ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

0 3237 0405-7 - -
77.

นายพินิจ ไทยสยาม

Mr. Pinit Thaisayam

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา(ราชบุรี)

Director, Division of Hydrology (Ratchaburi)

0 3237 0405-7 0 3237 0408 pinit5478@hotmail.com
78.

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms. Nattakan Saetung

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Division of Strategy

0 3237 0405-7 0 3237 0408 nattakan.s@gmail.com
79.

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วพิพัฒน์

Miss. Rattanaporn Kaewphiphat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Division of administe

0 3237 0405-5 0 3237 0408 rattanaporn.k@dwr.mail.go.th
กลับ