ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

-

โทรศัพท์ : 0 2271 6000
โทรสาร : 0 2271 6004
เว็บไซต์ : www.dwr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์

Mr.Worasart Apaipong

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Director General of the Department of Water Resources.

โทรศัพท์ : 0 2271 6117
โทรสาร : 0 2271 6118
อีเมล์ : bhadol3113@hotmail.com

นายสมนึก สุขช่วย

Mr.Somnuk Sookchaoy

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 022716122
โทรสาร : 022986600
อีเมล์ : somnuk_2501@yahoo.co.th.

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

Mr.Bhadol Thavornkitcharat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Deputy Director General.

โทรศัพท์ : 0 2271 6133
โทรสาร : 0 2271 6134
อีเมล์ : bhadol3113@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms. Amornrat Phumsripak

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2271 6262
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : Khuntoy8357@gmail.com

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

Mr. Yanyong Indharite

ผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

โทรศัพท์ : 0 2271 6194
โทรสาร : 0 2271 6191
อีเมล์ : indharite@gmail.com

นางปัทมา ปานประชา

Mrs. Pattama Parnpracha

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

Director of Legal Affair Division

โทรศัพท์ : 0 2271 6287
โทรสาร : 0 2271 6158
อีเมล์ : pattama.p @dwr.mail.go.th

นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

Ms.Chatsuree Hanvong

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Acting Director of Public Sector Development

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6197
โทรสาร : 0 2271 6197
อีเมล์ : dwr_yai@hotmail.com

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Acting Director Public Development System Cluster

โทรศัพท์ : 0 8259 1575
โทรสาร : 0 2271 6196
อีเมล์ : nattakan.s@dwr.mail.go.th

นางสุนทรี มิ่งประยูร

Mrs. Soontaree Mingprayool

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Direction of Central Bureau Administration

โทรศัพท์ : 0 2271 6000-6180
โทรสาร : 2 2271 6180
อีเมล์ : S_mingprayool@hotmail.com

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

Mr.Saravuth Cheevaprasert

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

Director,Bureau of Water Resources Policy and Plsnning

โทรศัพท์ : 0 2271 6136
โทรสาร : 0 2271 6627
อีเมล์ : pod5667@yahoo.com

นายมงคล หลักเมือง

Mr. Mongkol Lukmuang

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

Director Water Crisis Prevention Center

โทรศัพท์ : 0 2271 6188
โทรสาร : 0 2298 6615
อีเมล์ : Lukmuang@gmail.com

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์

Mr.Athiwat Sukontpradit

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและประสานมวลชน

Director of the Coordinating Bureau of the masses

โทรศัพท์ : 02 271 617
โทรสาร : 02 298 6610
อีเมล์ : athiwat.s@dwr.mail.go.th

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์

Mr. Traisit Vitoonchavaritvong

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

Director, Technical and Standard Division Acting Director, Bureau of Water Management

โทรศัพท์ : 2 7160 000 ต่อ 6720
โทรสาร : 0 2298 6608
อีเมล์ : traisit @ outlook.com

นางจรรยา ไตรรัตน์

Mrs.Janya Trairat

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

Director of water resources development

โทรศัพท์ : 0 2271 6161
โทรสาร : 0 2298 6607
อีเมล์ : janyatrairat@gmail. com

นาย นิรุติ คูณผล

Mr. Nirut Koonphol

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director, Bureau of International Cooperation

โทรศัพท์ : 0 2271 6166
โทรสาร : 0 2271 6165
อีเมล์ : nirut2@yahoo.com

นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส

Mr. Ammart Suthammajaras

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation

โทรศัพท์ : 02 271 6151
โทรสาร : 02 298 6602-3
อีเมล์ : ammart_S@yahoo.com

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Bureau of Research Development and Hydrology

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6141
โทรสาร : 02 298 6629
อีเมล์ : -

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Information Center

โทรศัพท์ : 0 2271 6131
โทรสาร : 0 2271 6000 ต่อ 6333
อีเมล์ : phoschanan.s@dwr.mail.go.th

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม

Ms. Nuanlaor Wongpinitwarodom

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

Director of Bureau of Makong Management

โทรศัพท์ : 0 2271 6000 ต่อ 6606
โทรสาร : 0 2298 6605
อีเมล์ : nuanlaor@gmail.com

นายนิรุติ คูณผล

Mr. Nirut Koonphol

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองสื่อสารพัฒนาการ

Acting Director, Communication Development Division

โทรศัพท์ : 02 271 6166
โทรสาร : 02 271 6165
อีเมล์ : nirut2@yahoo.com

นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทส

Ms.Yupayao Chanthad

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Director of The Secretariat of The National Water Resources Board

โทรศัพท์ : 0 2271 6280-1
โทรสาร : 0 2271 6280
อีเมล์ : rpong 2004@hotmail.com

นายเสน่ห์ สาธุธรรม

Mr.Snay SathuTham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

Director of Water Resources Regional Office 1

โทรศัพท์ : 0 5431 3381
โทรสาร : 0 5422 2938
อีเมล์ : snaysathuthum@yahoo.com

นายเอนก ชมพาณิชย์

Mr.Anek Chompanich

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

Dicetor of Water Resources Regional Office 2

โทรศัพท์ : 0 3622 5041 ต่อ 100
โทรสาร : 0 3622 5047
อีเมล์ : anek.c@dwr.mail.com

นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์

Mr.Suntiporn Nimkingratana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

โทรศัพท์ : 0 4229 0351
โทรสาร : 0 4229 0349
อีเมล์ : suntiporn.n@dwr.mail.com

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

Mr.Satit Sueprasertsuk

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

Director of Water Resources Regional Office 4

โทรศัพท์ : 043221714
โทรสาร : 043222811
อีเมล์ : -

นายดำรงค์ นำพาโชคชัย

Mr.Damrong Nampachokchai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

Director of Water Resources Regional Office 5

โทรศัพท์ : 0 4492 0256 ต่อ 100
โทรสาร : 0 4492 0254
อีเมล์ : damrong.n@dwr.mail.com

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา

Mr. Somrit Vilaipornrattana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

Director of Water Resources Regional Office 6

โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 104
โทรสาร : 0 3721 3484
อีเมล์ : somrit.v@dwr.mail.com

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

Director of Water Resources Reginonal Office 7

โทรศัพท์ : 0 3237 0405-7
โทรสาร : 0 3237 0408
อีเมล์ : vesarush@gmail.com

นายไกรสร เพ็งสกุล

Mr.Kraisorn Phengsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

Director of Water Resources Regional Office 8

โทรศัพท์ : 0 7425 1156-7
โทรสาร : 0 7425 1157- ต่อ 300
อีเมล์ : ksp_1937@hotmail.com

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

Mr.Suthipon Aremprasertkul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

Director of Water Resources Regional Office 9

โทรศัพท์ : 0 5531 1881
โทรสาร : 0 5531 1883
อีเมล์ : suthipon.a@dwr.mail.com

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

Director of water Resoureces Regional Office 10

โทรศัพท์ : 0 7727 2942
โทรสาร : 0 7727 2446
อีเมล์ : satit_ratanaing@hotmail.com

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

Acting of Director Water Resources Regional Office 11

โทรศัพท์ : 0 4531 1969
โทรสาร : 0 4531 6298
อีเมล์ : wiwech.s@dwr.mail.com

นามสงเคราะห์

สำนักผู้ตรวจราชการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

Ms. Amornrat Phumsripak

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

Chief of Inspector General

0 2271 6262 0 2271 6191
khuntoy8357@gmail.com
2.

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

Mr. Yanyong Indharite

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2271 6194 0 2271 6191
indharite@gmail.com

กลุ่มงานนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางปัทมา ปานประชา

Mrs. Pattama Parnpracha

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

Director of Legal Affair Group

0 2271 6287 0 2271 6158
pattama.p@dwr.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
4.

นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

Ms.Chatsuree Hanvong

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Acting Director of Public Sector Development

0 2271 6000 ต่อ 6197 0 2271 6197
dwr_yai@hotmail.com

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
5.

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms.Nattakan Saetang

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Acting Director Public Development System Cluster

0 2271 6000 ต่อ 6195 0 2271 6196
nattakan.s.dwr.mail.go.th

สำนักบริหารกลาง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นางสุนทรี มิ่งประยูร

Mrs. Soontaree Mingprayool

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Direction of Central Bureau Administration

0 2271 6000 ต่อ 6180 0 2271 6180
S_migprayool@hotmail.com
7.

นายธงชัย ลิ้มสงวน

Mr. Thongchai Limsanguan

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

Head of Etiquette Promotion

0 2271 6000 ต่อ 6619 0 2271 6000 ต่อ 6816
limsanguan67@gmil.com
8.

นายนพพร พึ่งทรัพย์

Mr. Nopporn Puengsup

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล

Director of Human Resources department

0 2271 6000 ต่อ 6259 02 298 6616
nopporn5@gmail.com
9.

นางสาวอารีย์ สุวราช

Ms. Aree Suwarat

ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ

Director of Financial Affair and supply Management

0 2271 6000 ต่อ 6845 02 271 6183
Aree_su47@hotmail.com
10.

นางสาวรัตนา ทองละมัย

Ms.Rattana Tonglami

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ

Director of Correspondence

02 271 6298 0 2271 6004
rattana.t@dwr.mail.com
11.

นางสาวรัตนา วิชยธนากูล

Ms.Rattana Vichayathanakul

ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

Director of Assistant Affair Department

0 2271 6000 ต่อ 6184 2 0271 6184
y_ratana@yahoo.com
12.

นายวัฒนา สุขสมประสงค์

Mrs. Watana Sooksomprasong

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยานพาหนะและอาคารสถานที่

Director of Vehicle and Building Management

02 271 6298 0 2716 004
vatana1960@gmail.com

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
13.

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

Mr.Saravuth Cheevaprasert

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

Director,Bureau of Water Resources Policy and Plsnning

0 2271 6136 0 2271 6627
pod5667@yahoo.com
14.

นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทศ

Ms.Yupayao Chanthad

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

Director, Policy and Planning Division

0 2271 6180-1 0 2271 680
rpong2004@hotmail.com
15.

นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์

Mr.Tien Phibulsawat

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

Director, Division of Analysis of the Project and Budget

0 2298 6626 0 2298 6626
mtpbsw67@gmail.com
16.

นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์

Mr.Siriwattana Towiwat

ผู้อำนวยการส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

Director,Coordinate Monitor and Evartion

0 2271 6284 0 2271 6283
s_thowiwat@hotmail.com
17.

นางบวรรัตน์ ศุกระกาญจน์

Mrs.Bawornrat Sukrakanchana

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 2271 6318 0 2271 6318
kawkhokai@gmail.com
18.

นางกัญจนพร จันทร์แจ้ง

Mrs.Kanchanaphon Chancheng

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of Administration

0 2271 6286 0 2271 6286
kanchanaphom.c@dwr.mail.go.th

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
19.

นางจรรยา ไตรรัตน์

Mrs.Janya Trairat

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

Director of water resources development

0 2271 6161 0 2298 6607
janyatrairat@gmail.com
20.

นาย ประยุทธ์ ไกรปราบ

Mr. Prayuth Graiprab

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ

Civil Engineer (Export level)

0 2271 6160 ต่อ 6633 0 2278 6607
pg895@hotmail.com
21.

นาย อนันต์ชา ตรงต่อศักดิ์

Mr. Anancha Trongtorsak

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

Director of Planning and Evaluation

0 2271 6000 ต่อ 6623 0 2298 6007
ANACHA_9@yahoo.com
22.

นาย ปฐมพงศ์ สิรภูริพัฒน์

Mr. Prathompong Siraphuriphat

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปฏิบัติการ

Director of Operation Division

0 2271 6634 0 2298 607
song346@yahoo.com
23.

ฝบร.ว่าง

blank

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2271 6000 -
-

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
24.

นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส

Mr. Ammart Suthammajaras

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Bureau of Water Resources Conservation and Rehabilitation

0 2271 6151 0 2298 6602-3
ammart_S@yahoo.com
25.

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

Mr. Nithat Suddepong

ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ

Director of Measures Division

0 2271 6000 ต่อ 6544 02 298 6602-3
s_udompong1@yahoo.co.th
26.

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

Mr. Nithat Suddeepong

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

Expert Level on Water Conservation Systems

0 2271 6000 ต่อ 6150 02 298 6602-3
nithat.u@dwr.mail.go.th
27.

นายชูชาติ นารอง

Mr. Chuchart Narong

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

Director of Technology and Standards Division

02 271 6151 02 298 6602-3
chuchart1706@gmail.com
28.

นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ

Mr. Prawat Butdeelert

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

Director of Plan Division

02 271 6151 02 298 6602-3
Prawit1007@gmail.com
29.

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี

Mr. Nitiphan RrongKandee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

02 271 6151 02 298 6602-3
aids8441244@yahoo.com
30.

นางวลิตา ชวนขยัน

Mrs. Walita Chuankayan

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Environment Management Division

0 2271 6151 02 298 6602-3
walita_soil49@hotmail.com
31.

นางอำไพ ณะนวล

Mrs. Aumpai Nanoun

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2271 5161 0 2271 6602-3
aum_n09@hotmail.com

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
32.

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์

Mr.Athiwat Sukontpradit

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและประสานมวลชน

Director of the Coordinating Bureau of the masses

02 271 6177 02 298 6610
Terawut.s@dwr.mail.go.th,bangkung50@hotmail.com
33.

นางสาววิจิตรา ชัยศรี

Ms.Vijittra Chaisri

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน

Expert of Bureau Mass Promotion and Coordination

02 298 6110 02 298 6110
Tho04@hotmail.com
34.

นางสุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์

Mrs. Sutheeraporn Nimitkilpoboon

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ

Director of River Basin Management Division

02 271 6145 02 271 6157
SUTHEERA@msn.com
35.

นายพงษ์พันธุ์ สุรินทร์

Mr. Phongphan Surin

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา

Director of the Promotion and Development Division

02 271 6000 ต่อ 6737 0 2271 6156
PHONGPHAN.S@hotmail.com
36.

นางอาลิชา พรรคพิบูลย์

Mrs. Alicha Pukpibut

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

Director of Encouraging Participation

02 271 6000 ต่อ 6736 02 298 6610
ann007@gmail.com
37.

นางสาวจักราภรณ์ คงฤทธิ์

Ms. Jakrapron Kongrit

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategic Division

02 298 6110 02 298 6110
pornjikra@gmail.com
38.

ว่าง ฝบร

blank

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2271 6000 -
-

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
39.

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์

Mr. Traisit Vitoonchavaritvong

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

Director, Technical and Standard Division Acting Director,Bureau of Water Management

0 2271 6000 ต่อ 6720 0 2298 6608
traisit @ outlook.com
40.

นายคณพศ วรรณดี

Mr. Kanapoj Wandee

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

Expert Water Management Systems

0 2271 6000 ต่อ 6709 0 2298 6608
Kanapoj99 @ yahoo.com
41.

นางสาวจิตติมา เวชวิรุฬห์

Ms. Jittima Vechvirulh

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

Director,of Planning Division

0 2271 6103 0 2986 6082
jittima,vech @ gmail.com
42.

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์

Ms. Suyanee Suthipong

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

Director,Management Promotion Division

0 2271 6106 0 2298 6608-9
SUYANEE2000@gmail.com
43.

นายวรภัต ธรรมประทีป

Mr.Worrapat Thammaprateep

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน

Civit Engineer Senio Professional level Acting Director,Water Supply Concession Division

0 2271 6041 0 2298 6608-9
Worrapat_ed @ yahoo.com
44.

นายไตรรงค์ ปิมปา

Mr.Trironk Pimpa

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

Environmentalit Professional level Acting Director, Water Use Efficiency Division

0 2271 6000 ต่อ 6107 0 2298 6608-9
www.prapathai.com
45.

นางรานี ชัยสิทธิ์

Mrs. Rani Chaiyasit

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director, of Strategy Division

0 2271 6000 ต่อ 6709 0 2298 6608
ranee_dwr @ hotmail.com
46.

นางนริศรา นวกุล

Mrs.Narisara Nawakul

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of Administration

0 2271 6102 0 2298 6608-9
NNAWAKUL @ yahoo.com

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
47.

นายมงคล หลักเมือง

Mr. Mongkol Lukmuang

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

Director of Bureau of Research Development and Hydrology

0 2271 6188 0 2298 6615
llukmuang@gmail.com
48.

นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย

Ms. Duangjai Srithawatchai

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

Policy and Plan Analyst,Senior Professional Level Acting Director,Section of Water Research and Development

0 2298 6617 0 2298 6617
duangjai.s@dwr.mail.go.th
49.

นายการุณย์ เปรมวุฒิ

Mr.Karoon Premvuti

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา

Director,Research and Applied Hydrology Section

0 2298 6614 0 2298 6615
Karoon.p@dwr.mail.go.th
50.

นางสาวโสภา นพศิริ

Ms. Sopha Nopsiri

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Director Water Quality Analysis Division

0 2526 8744-5 0 2526 8744
Borai_n@hotmail.com
51.

นางอังสนา ยะโสธร

Mrs.Angsana Yasotron

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 2298 6615 0 2298 6615
angsana.y@dwr.mail.go.th
52.

นางพูลศรี โกพัฒตา

Mrs.Poolsri Kopatta

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2298 6615 0 2298 6615
POOLSRIK@gmail.com

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
53.

นายนิรุติ คูณผล

Mr.Nirut koonphol

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director, Bureau of International Cooperation

0 2271 6166 0 2271 6165
nirut2@yahoo.com
54.

นางอรทัย อ่องรัตนา

Mrs. Orathai Ongrattana

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director of Foreign Relations and International Cooperation Division

02 298 6604 02 271 6165
orathai8795@yahoo.com
55.

นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์

Ms.Kanokwan Yoowong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างประเทศ

Director, International loan and Grant Division

0 2298 6604 0 2271 6165
kanokkwan.yu@gmail.com
56.

นางสาวประอร อุดมประเสริฐ

Ms.praon Udomprasert

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director,Strategy Division

0 2271 6165 0 2271 6165
Praon.dwr@gmail.com
57.

นายสมชาย ซูเรมาน

Mr.Somchai Suramarn

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Acting Head of General Administration

0 2271 6165 0 2271 6165
Suremarn@hotmail.com

ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
58.

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

Mr.Satit Sueprasertsuk

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้

Director, Water Crisis Prevention Center

0 2271 6000 ต่อ 6141 0 2298 6629
konbannork@gmail.com
59.

นายคุณพจน์ บัวโทน

Mr.Khunphot Buatone

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ

Director, Plan and Measures Division

0 2271 6000 ต่อ 6418 02 298 6629
khunphot@gmail.com
60.

นายศิริวัฒน์ จิตตนูนท์

Mr.Siriwat Jittanoon

ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน

Director, Operation Coordination Division

0 2271 6000 ต่อ 6412 02 298 6629
Jittanoon@gmail.com
61.

นายฉัตรชัย เสงี่ยม

Mr.Chatchai Sangaim

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Acting as Director, Technical Division

0 2271 6000 ต่อ 6411 02 298 6629
chaisard@gmail.com
62.

นายยิ่งยง ลิคะสิริ

Mr.Yingyong Likasiri

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ

Director, Water Quality Crisis Prevention Division

0 2271 6000 ต่อ 6414 02 298 6629
Yingyong.l@dwr.mail.go.th
63.

นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์

Mr. Supapap Patsinghasanee

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เมขลา

Acting Director of Water Operation Center

0 2271 6000 ต่อ 6419 02 298 6629
supapap@gmail.com
64.

นางสาวสายฝน นิธิสารคุณธรรม

Ms. Saifon Nithisarnkunnatham

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Acting of Director of Analysis Division

0 2271 6000 ต่อ 6443 02 298 6629
Saifonnn@Yahoo.com
65.

นางสาวประไพ บรรทัดจันทร์

Ms. Prapai Buntudjun

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of Administration

0 2271 6000 ต่อ 6421 02 298 6629
Prapai_dwr@hotmail.com

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
66.

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

Ms.Phoschanan Supakkulthorn

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

Director of Water Resources Information Center

0 2271 6130 0 2271 6000 ต่อ 6333
phoschanan.s@dwr.mail.go.th
67.

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี

Mr.Tanasak Prasertsri

ผุู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

Director of Geographic Information System Division

0 2271 6000 ต่อ 6304 0 2271 6000 ต่อ 6333
tanasak.p@dwr.mail.go.th
68.

นายธงไชย สุขสำราญ

Mr.Thongchai Suksumran

ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์

Director of Computer Systems.

0 2271 6137 0 2271 6000 ต่อ 6333
thongchai.s@dwr.mail.go.th
69.

นางสาวจิรายุ ศักดาศิริสถาพร

Ms.Jirayu Sakdasiristaporn

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

Acting of Director Development of Information Systems Division

0 2271 6130 ต่อ 6311 0 2271 6000 ต่อ 6333
jirayu.s@dwr.mail.go.th
70.

นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล

Mrs.Parichat Wiriyasirikul

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Acting of Director of Strategy Division.

2 0227 1613 ต่อ 6302 0 2271 6000 ต่อ 6333
parichat.w@dwr.mail.go.th
71.

นางรุ่งอรุณ เวทรังสิการ

Mrs.Rugarun Wegragsikan

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

Acting of Director of Information Technology Service Section

0 2271 6130 ต่อ 6303 0 2271 6000 ต่อ 6333
rugarun.w@dwr.mail.go.th
72.

นางสุรัสวดี บุณยานันต์

Mrs.Suratsawadee Boonyanan

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2271 6130 0 2271 6000 ต่อ 6333
suratsawadee.b@dwr.mail.go.th

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
73.

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม

Ms. Nuanlaor Wongpinitwarodom

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

Director of Bureau of Makong Management

0 2271 6000 ต่อ 6606 0 2298 6605
nuanlaor@gmail.com
74.

นางรวมพร งามบริรักษ์

Mrs. Ruamporn Ngamboriruk

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือและเลขานุการ

Plan and Policy Analyst Senior Professional Level

0 2271 6000 ต่อ 6636 0-2298-6605
nruamporn@yahoo.com
75.

นายนิรัช ภูริพันธุ์ภิญโญ

Mr.Nirat Phuriphanphinyo

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Civil EngineerSenior Professional Level Acting of Director of the Technical Division

0 2271 6000 ต่อ 6622 0 2298 6605
nirat_phu@hotmail.com
76.

นายสาธิต ภิรมย์ไชย

Mr.Satit Phiromchai

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและบริหารจัดการ

Plan and Policy Analyst Senior Professional Level Acting of Director Planning and Management

0 2271 6000 ต่อ 6622 0 2298 6605
phiromchai@yahoo.com
77.

นายภาณุ มนุญวรวงศ์

Mr.Panut Manoonvoravong

นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลข้ามพรมแดน

Geologist Senior Professional Level Acting of Director of Monitoring and Evaluation Cross the border

0 2271 6000 ต่อ 6622 0 2298 6605
mpanut@gmail.com.

กองสื่อสารพัฒนาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
78.

นายนิรุติ คูณผล

Mr. Nirut Koonphol

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองสื่อสารพัฒนาการ

Director, Bureau of International Cooperation Acting Director, Communication Development Division

0 2271 6166 0 2271 6165
nirut2@yahoo.com
79.

นายกิตติ จันทร์ส่อง

Mr.Kitti Chansong

ผู้อำนวยการส่วนสื่อผสม

Director of Multimedia Division

0 2271 6001-2 0 2271 6001
kitti.c@dwr.mail.go.th
80.

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

Director of Public Relations Division

0 2271 6166 0 2271 6165
-
81.

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 2271 6001-2 0 2271 6001
-
82.

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration

0 2271 6001-2 0 2271 6001
-

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
83.

นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทส

Ms.Yupayao Chanthad

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Director of The Secretariat of The National Water Resources Board

0 2271 6280-1 0 2271 6280
rpong2001@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
84.

นายเสน่ห์ สาธุธรรม

Mr. Snay Sathutham

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

Director of Water Resources Regional Office 1

0 5431 3381 0 5422 2938
snaysathuthum@yahoo.com
85.

นายสมเกียรติ ผาสุขวงษ์

Mr. Somkiat Phasukwong

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 5421 8602 ต่อ 113 0 5422 2938
dwr_r1@yahoo.com
86.

นายชำนาญ ฟักคง

Mr. Chamnan Fagkong

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 5421 8602 ต่อ 109 0 5422 2938
chamnan_f@hotmail.com
87.

นายธวัช รัตนกิจ

Mr. Thawat Rattanakit

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 5421 8602 ต่อ 129 0 5422 2938
watwrd@hotmail.com
88.

นางปัจฉิมา ฟูกุล

Mrs.Pachima Fookul

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน

Director of Upper Ping River Basin Management and Coordination Division

0 6327 1701 0 5321 7265
Posalawin@hotmail.com
89.

นายอุทัย สุวรรณโณ

Mr. Uthai Suvanno

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

Director of Lower Ping River Basin Management and Coordination Division

0 5571 0381 0 5571 0381
UthaiSuv@gmail.com
90.

นางสาวชุติอร ชอบชื่น

Ms. Chuti-on Chobchuen

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

Director of Wang River Basin Management and Coordination Division

0 5421 8602 ต่อ 116 0 5422 2938
cchution_05live@hotmail.com
91.

นายสมเดช วรรณก้อน

Mr.Somdet Wannakon

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

Director of Salween River Basin Management and Coordination Division

0 5361 2135 0 5361 2112
somdet05@hotmail.com
92.

นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ

Ms. Wananong Uchukosolkarn

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ)

Director of KokRiver and Northern Mekong River Basin Management and Coordination Division

0 5371 4373 0 5371 4376
wananong2510@gmail.com
93.

ว่าง ผอ.ส่วนอุทกวิทยา

Blank

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (เชียงใหม่)

Director of the Hydrological Division Chiang Mai

0 5346 5403 0 5346 5403
-
94.

นางสาวสุฟ้า บัณฑุกุล

Ms. Sufa bandhukul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 5421 8602 0 5422 2938
strategy.lp1@gmail.com
95.

นางพิสมัย บุตรคำวงศ์

Mrs. Pissamai Butkamwong

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

0 5421 8602 ต่อ 107 0 5422 2938
pmai_k@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
96.

นายเอนก ชมพาณิชย์

Mr. Anek Chompanich

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

Dicetor of Water Resources Regional Office 2

0 3622 5041 ต่อ 100 0 3622 5047
anek.c@dwr.mail.go.th
97.

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี

Mr.Adisak Jantarungsi

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 3622 5241 0 3625 5517
perd2net@gmail.com
98.

นายประโมทย์ ไกรยูรเสน

Mr.Pramote Kraiyoonsen

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 3622 5241 ต่อ 300 0 3625 5517
krpramote@gmail.com
99.

นายกษิดิศ โททอง

Mr.Kasidit Thothong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สระบุรี

Director of Water Management Division 1 Saraburi

0 3622 5408 0 3625 5290
kasidit222@hotmail.com
100.

นายสมชาย ประจันทร์นวล

Mr.Somchai Prachannuel

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 2 นนทบุรี

Director of Water Management Division 2 Nonthaburi

0 3622 5408 0 3625 5290
-
101.

นายยุทธนา ชมวงศ์

Mr.Yutthana Chomwong

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

Director of Water Management Division 3 Nakhon Sawan

0 5638 3569 0 5635 3570
yutthana.c@dwr.mail.go.th
102.

นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ

Mr. Aphirak Kaewnukulkij

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสะแกกรัง

Director of the Coordination and Management of the Chao Phraya River and Sakae Krang Division

0 3622 5241 0 3625 5517
aphirak1960@gmail.com
103.

นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข

Mrs.Jaruthut Suephasertsuk

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

Director of the Coordination and Management of the Pa sak Division

0 3642 7648 0 3641 4378
jaruthut.s@dwr.mail.go.th
104.

นายปรีชา รัตนสิงห์

Mr.Preecha Ratanasing

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrological Division

0 5638 3590 0 5638 3590
chadee61@hotmail.com
105.

นางกัลยา ไวกยี

Mrs.Kanlaya Vaikayee

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 3622 5241 0 3625 5517
kannydwr2@gmail.com
106.

นางรภัทภร ใจเพ็ชร

Mrs.Rapatporn Jaipetch

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration Division

0 3622 5241 ต่อ 102 0 3625 5517
Rapatporn5977@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
107.

นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์

Mr.Suntiporn Nimkingratana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

Director of Water Resources Regional Office 3

0 4229 0351 0 4229 0351
suntiporn.n@dwr.mail.go.th
108.

นายชาญยุทธ หมู่หาญ

Mr.Chanyuth Moohan

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director Of The Technical Division

0 4229 0350 ต่อ 211 0 4229 0349
chanyuth.m@dwr.mail.go.th
109.

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

Mr.Pisith Thiposoth

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 4229 0350 ต่อ 209 0 4229 0349
S.Thiposoth@gmail.com
110.

นายสุริน บงแก้ว

Mr.Surin Bongkaew

รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Acting Director of Water Management Division

0 4229 0350 ต่อ 224 0 4229 0349
surinbk5269@gmail.com
111.

นายวารวัต ชมภูจันทร์

Mr.Warawat Chomphuchan

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2

Director Of The Mekong Basin Coordination Management Division 2 Region 3

0 4229 0465 0 4229 0349
Thungyai@gmail.com
112.

นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย

Mr.Phaithun Laosrichai

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3

Director Mekong River(section 3) Coordination Management Division

0 4266 1044 0 4266 1044
Khong3@gmail.com
113.

นายวิเชียร ทองเกษ

Mr.Wichaine Thonggate

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา หนองคาย

Director, Hydrology Division Nong Khai

0 4241 1248 0 4242 1220
wiwiwi8091@gmail.com
114.

นางทองเทียน วัฒนก้านตง

Mrs.Tongtain Vattanagantong

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 4229 0350 ต่อ 213 0 4229 0349
tongtai.v@dwr.mail.go.th
115.

นาวสาวสุพัดสอน สีมืด

Ms.Supadsorn Simued

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Administration Division

0 4229 0350 ต่อ 203 0-4229-0349
1234Vision@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
116.

ผู้อำนวยการ สทภ.4 ว่าง

Blank

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4

Director of Water Resources Regional office 4

0 4322 1714 -
-
117.

นายทองสุข วรวงค์

Mr.Thongsuk Warawong

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 4322 1714 0 4322 2811
kum_koo_6@hotmail.com
118.

นายสุมิต สีสา

Mr.Sumit Seesa

ผู้อำนวยการส่วนพัมนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 4322 1714 0 4322 2811
Water_ KKU@hotmail.com
119.

นายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง

Mr.Chairat Srinontong

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน

Director Division of coordinate and Watershed Management upper chibasin

0 4322 1714 0 4322 2811
chirat_Srinontong@hotmail.com
120.

นายบัญชา สายรอด

Mr.Bancha Sayrod

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

0 4351 2050 0 4351 2050
ban-cha@hotmail.com
121.

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Blank

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of water management section

0 4322 1714 0 4322 2811
-
122.

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ว่าง

Blnak

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrology division

0 4324 6680 0 4333 0760
-
123.

นายจารุวัตร มะปะเต

Mr.Jaruwatra Mapate

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Acting Director of Strategg division

0 4322 1714 0 4322 2811
jar-ma@hotmail.com
124.

นายจารุวัตร มะปะเต

Mr.Jaruwatra Mapate

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Division of the Directing section

0 4322 1714 0 4322 2811
jar-ma@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
125.

นายดำรงค์ นำพาโชคชัย

Mr.Damrong Nampachokchai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

Director of Water Resources Regional Office 5

0 4492 0256 ต่อ 100 0 4492 0254
damrong.n@dwr.mail.go.th
126.

ว่าง ผอ.ส่วนวิชาการ

Blank

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of Technical Division

0 4492 0256 0 4492 0254
-
127.

นายนิมิตร โคตรบัว

Mr.Nimitr koatbua

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of development, rehabilitation of water sources Division

0 4492 0256 0 4492 0254
k_nimitr@hotmail.com
128.

นายพีระพล เอี่ยมสอาด

Mr. peerapol Aiemsaard

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 4492 0250 0 4421 2181
peerapol.a@dwr.mail.go.th
129.

นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์

Mr. kergkeart kumarasingha

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน

Director of the Coordination and management

0 4492 0249 0 4492 0249
kergkeart.k@hotmail.com
130.

นายเผย บุรีแสง

Mr. Pheoi Buresang

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrology Division

0 4493 8966 0 4493 8966
P251022@hotmail.com
131.

นางสาวภัสสร ปราบริปู

Ms. Patsorn Prabripu

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of strategy Division

0 4492 0256 0 4492 0254
chao_ppatsorn@yahoo.com
132.

นายยี่ ลาภสาร

Mr.yee labsarn

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of the Directing Division

0 4492 0256 0 4492 0258
yee.l@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
133.

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา

Mr.Somrit Vilaipornrattana

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

Director of Water Resources Regional Office 6

0 3721 3638-9 ต่อ 104 0 3721 3484
somrit.v@dwr.mail.go.th
134.

นายอมร ใยเยื่อ

Mr. Amorn Yaiyua

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 3721 3638-9 ต่อ 150 0 3721 3484
amornyai@gmail.com
135.

นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย

Mr. Wichayel Pattanadisai

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 3721 3638-9 ต่อ 122 0 3721 3484
wichayel@hotmail.com
136.

นางวริยา สจิรวัฒนากุล

Mrs. Wariya Sajirawattanakoon

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 3721 3638 ต่อ 152 0 3721 3484
rwsd6@yahoo.com
137.

นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว

Mr. Charin PongPaew

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี และโตนเลสาป

Director of Prachinburi and Tonlesap Basin Coordination and Management Division

0 3721 3638-9 ต่อ 131 0 3721 3484
charin_dwr@hotmail.com
138.

นางวันเพ็ญ แสงอรุณ

Mrs. Wanpen Saengarun

ผู้อำนวยการส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

Director of Eastern Coast Basin Coordination and Management Divisio

0 3938 9525 0 3938 9525
wanpen.dwr@hotmail.com
139.

ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ

Mr. Komdach Chaichana

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง

Director of Bangpakong Basin Coordination and Management Division

0 3884 8542 0 3884 8542
komdach.c@hotmail.com
140.

นายวัชรพล เพรียวสามพราน

Mr. Wacharapol Priewsampran

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrological Division

0 3854 1602 0 3884 8277
wacharapol.p@hotmail.com
141.

นางสาวพัชราวลัย วัฒนะกุล

Ms. Patcharawalai Wattanakul

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 3721 3638-9 ต่อ 112 0 3721 3484
tuktat@hotmail.com
142.

ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ

Mr. Komdach Chaichana

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

037213638-9 ต่อ 101 0 3721 3484
komdach.c@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
143.

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

Mr.Vesarush Sopondiregrat

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

Director of Water Resources Reginonal Office 7

0 3237 0405-7 0 3237 0408
vesarush@gmail.com
144.

นายโอภาส ถาวร

Mr. Opas Thavorn

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 3237 0405-7 0 3237 0408
gapy_t@yohoo.com
145.

นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์

Ms.Pilailak Aksornrat

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 3237 0405-7 0 3237 0408
pilailak.a@dwr.mail.go.th
146.

นายอุดม โชคสุชาติ

Mr. Udom Choksuchar

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Division of Water management

0 3222 7561 0 3222 7561
udomrws@gmail.com
147.

นางกรวิภา จุลเจริญ

Mrs. Kornwipa Julcharoen

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

Director of Division of Petchaburi & Prachuap Khiri Khan River coordination & Water management

0 3237 0405-7 0 3237 0408
kornwipa.ju@gmail.com
148.

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

Mr.Wichien Sirisuwannakuha

ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

Director of Division of Thachim River coordination & Water management

0 3555 5240 0 3555 5240
wichien.s@dwr.mail.go.th
149.

ว่าง ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

Blank

ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

0 3237 0405-7 -
-
150.

นายพินิจ ไทยสยาม

Mr. Pinit Thaisayam

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา(ราชบุรี)

Director, Division of Hydrology (Ratchaburi)

0 3237 0405-7 0 3237 0408
pinit5478@hotmail.com
151.

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

Ms. Nattakan Saetung

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Division of Strategy

0 3237 0405-7 0 3237 0408
nattakan.s@gmail.com
152.

นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วพิพัฒน์

Ms. Rattanaporn Kaewphiphat

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Division of administe

0 3237 0405-5 0 3237 0408
rattanaporn.k@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
153.

นายไกรสร เพ็งสกุล

Mr.Kraisorn Phengsakul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

Director of Water Resources Regional Office 8

0 7425 1156-7 0 7425 1157- ต่อ 300
ksp_1937@hotmail.com
154.

นายสมโชติ พุทธชาติ

Mr.Somchot Puttachart

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of the Technical Division

0 7425 1156-7 0 7425 1157- ต่อ 300
put_somchot@hotmail.com
155.

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

Mr.Sutus Nuilek

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of the Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 7425 1156-7 0 7425 1157- ต่อ 300
khoo07@gmail.com
156.

นายกิติตศักดิ์ ใจดี

Mr.Kittisak Chidee

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of the Water Management Division

0 7431 1980 0 7431 1980
kittisak.c@dwr.mail.go.th
157.

นายชาญชัย หนูเพชร

Mr.Chanchai Nuphet

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

Director of the Mechanical Engineering Division

0 7425 1156-7 0 7425 1157- ต่อ 300
chanchai_1@hotmail.com
158.

นางขนิษฐา ภู่ทอง

Mrs.Khanittha Poothong

รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2

Acting Director of the Peninsula-West Coast River Basin Management and Coordination Division

0 7558 2311 0 7558 2311
pkhanuttha15@gmail.com
159.

นายนราพงษ์ บุญช่วย

Mr.Narapong Boonshuy

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปัตตานี

Director of the Coordination and Management of Pattani River Basin Division

0 7320 3230 0 7420 3231
narapong.b@dwr.mail.go.th
160.

นายสัมพันธ์ ดุลยาภรณ์

Mr.Samphan Dulyaporn

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Director of the Thalesap Songkhla River Basin Management and Coordination Division

0 7425 1156-7 0 7425 1157- ต่อ 300
pancaan@hotmail.com
161.

นาย โสภณ สัสดีอำไพ

Mr. Sopon Sussadeeumpai

ผู้อำนวยนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (นครศรีธรรมราช)

Director of Coordinate division and management east coast water basin

07 576 3271 07 576 3270
Kun_envi@hotmail.com
162.

ว่าง

blank

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of the Hydrological Division

0 7425 1156-7 0 7425 1156- ต่อ 300
-
163.

นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง

Ms Bunthida Plengsaeng

รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Acting Director of the Strategy Division

0 7425 1156 0 7425 1157 ต่อ 300
prodew@gmail.com
164.

นางจันทิรา สุขศิวานันท์

Mrs.Chantira Sooksiwanan

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Administration Division

0 7425 1156-7 0 7425 1157- ต่อ 300
chantira.s@dwr.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
165.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

Mr.Suthipon Aremprasertkul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

Director of Water Resources Regional Office 9

0 5531 1881 0 5531 1883
suthipon.a@dwr.mail.go.th
166.

นายสิทธิชัย ปริญญาขจร

Mr.Sittichai Parinyakajorn

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of Academic Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
ting_engineer@hotmail.co.th
167.

ว่าง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Blank

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Development and Rehabilitation of Water Resources Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
-
168.

นายสุกิติ์ เภตราจินดารัตน์

Mr.Sukit Petrajindarat

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of Water Management Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
sukit.pnl@hotmail.com
169.

ว่าที่ รต.ประพัฒน์ เดชหาญ

Acting Sub Lt.Prapat Dechhay

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม

Director of the Coordination and Management of Yom River Basin Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
PRAPAT_D@hotmail.com
170.

นายอนันต์ เพ็ชรหนู

Mr.Anan Petchnoo

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน

Director of the Coordination and Management of Nan River Basin Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
Luxong8888@hotmail.com
171.

นายสุนัน บวบนา

Mr.Sunan Buabna

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (พิษณุโลก)

Director of Hydrology Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
sunan.b@dwr.mail.go.th
172.

นางวิภารัตน์ รัตนวงศ์ภิญโญ

Mrs.Wipharat Rattanawongphinyo

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
wipharat10@hotmail.com
173.

นางฐิติกา ตุ้มปุก

Mrs.Thitika Tumpuk

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Director of Directing Division

0 5531 1881-2 0 5531 1883
thitika.t@outlook.th

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
174.

นายสาธิต รัตนสิงห์

Mr. Satit Ratanasing

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

Director of water Resoureces Regional Office 10

0 7727 2942 0 7727 2446
satit_ratanasing@hotmail.com
175.

นายดุลยธรรม ทวิชสังข์

Mr.Dulyatham Thavitsang

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Acting Director of the academic section

0 7720 0788 0 7720 0788
Toon.dwr@gmail.com
176.

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

Mr.Woravit Chaivimonkun

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of Water Resources Development and Rehabilitation Division

0 7727 2942 0 7727 2446
Vit2000i@hotmail.com
177.

นายธเนศ การพร้อม

Mr.Thanes Kanprom

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Acting Director of water management

0 7720 0788 0 7720 0788
Kanprom@hotmail.com
178.

นายวัลลภ ธีรวัฒนสาร

Mr.Wullop Teerawattanasan

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

Director of watershed management coordination and southern West Bank.

0 7648 1351 0 7648 1351
wunlop.t@gmail.com
179.

นายสุวัฒน์ ศรีช่วง

Mr.Suwat Srichoung

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Director of watershed management coordination and the South East

0 7763 0213 0 7763 0213
suwat.dwr@hotmail.com
180.

นายภาณุพล ภิโสรมย์

Mr.Panupol Pisorom

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี

Director of the Coordination and management of river Tapi

0 7728 6031 0 7728 6031
PARNUPON_P@hotmail.com
181.

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

Mr.Sakchai Tuntiviwat

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of Hydrology

0 7726 9210 0 7726 9210
Sakchai8052@gmail.com
182.

นายอนนท์ รื่นพานิช

Mr. Anon RuenPanich

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of Strategy Division

0 7727 2942 0 7727 2446
anon.ruen@gmail.com
183.

นายอนนท์ รื่นพานิช

Mr. Anon RuenPanich

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting of Director of Administration Division

0 7727 2942 0 7727 2446
anon.ruen02@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
184.

นายวิเวช สุทธิประภา

Mr.Wiwech Sutthiprapa

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

Acting of Director Water Resources Regional Office 11

0 4531 1969 0 4531 6298
wiwech.s@dwr.mail.go.th
185.

นายนฤพล สีลวานิช

Mr. Narupon Srilavanich

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

Director of The Academic Division

0 4531 1969 0 4531 6298
nsengipon1@gmail.com
186.

นายโยธิน พงษ์ศิริ

Mr. Yothin Pongsiri

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Director of the water Resources Development and Rehabilitation Division

0 4531 7308 0 4531 7308
water11.org@gmail.com
187.

นายปิยภัทร รัตนพล

MR. Piyapat Ratanapol

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

Director of The Water Management Division

0 4531 1969 0 4531 7308
JR.33799@yahoo.com
188.

นายเดชา สินเติม

Mr. Dacha Sinterm

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ชี มูลตอนล่าง

Director of the Coordination and Management Mekong Chee Mun Lower divistion

0 4531 1969 0 4531 6298
Dasa_sinterm@gmail.com
189.

นายธีระวุฒิ พิเดช

Mr. Teeravut Pidech

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

Director of The Hydrology Division

0 4531 1969 0 4531 6298
hydro5_tp@hotmail.com
190.

นางพรพรรณ์ ฉลาดล้ำ

Mrs. Pornpun Chalatlum

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

Director of The Strategy Division

0 4531 1969 0 4531 6298
pornpun.c@dwr.mail.go.th
191.

นายเดชา สินเติม

Mr. Dacha Sinterm

รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

Acting Director of Administration Division

0 4531 1969 0 4531 1969
Dasa_sinterm@gmail.com
กลับ