ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources

75/10 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

-

โทรศัพท์ : 0 2621 9500
โทรสาร : 0 2621 9602
เว็บไซต์ : https://www.dmr.go.th/

ผู้บริหารระดับสูง

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

Mrs.Oranuj Lorphensri

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

Director General Department of Mineral Resources

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9501
โทรสาร : -
อีเมล์ : oranuj.mnre@gmail.com

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

Mr. Prakit Wongsriwattanakul

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9517-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2354 2504-- ต่อ -
อีเมล์ : -

นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร

-

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9512
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล

-

ผู้ตรวจราชการกรม

Senior Expert (Geological Resources and Development)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9511
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุวิทย์ โคสุวรรณ

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

Senior Expert (Mineral Resources Management) and officiate Director of Public Adminisration Development Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9565
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กลุ่มงานนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายธีรพงษ์ ทองมาก

Mr. Terapong Tongmag

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Director Legal Affairs

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9851
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔ (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์

Miss Orn-uma Summart

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4

Director of Mineral Resources Office region 4

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7731 1949 ต่อ 1
โทรสาร : 0 7731 1949 ต่อ 5
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ (ปทุมธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายสุธี จงอัจฉริยกุล

Mr. Sutee Jongauchriyakul

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

Director of Mineral Resources Office region 3

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2902 7682-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2902 7695
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นางสาวดรุณี สายสุทธิชัย

Miss. Darunee Saisuttichai

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

Director of Mineral Resources Office region 2

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4324 3960-- ต่อ -
โทรสาร : 0 4324 3961-- ต่อ -
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ (ลำปาง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

สทข. 1

-

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Director of Mineral Resources Office region 1

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5428 2159-- ต่อ 303
โทรสาร : 0 5428 2159-- ต่อ 305
-

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายปรีชา สายทอง

Mr. Precha Saithong

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

Director of Fossil Protection Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9842-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2621 9841-- ต่อ -
-

สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายทินกร ทาทอง

Mr. Tinnakorn Tatong

ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Geology Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9791-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2621 9795-- ต่อ -
-

สำนักธรณีวิทยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

ดร. อัปสร สอาดสุด

Dr. Apsorn Sardsud

ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา

Director of Geological Survey Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9652-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2621 9651-- ต่อ -
-

สำนักทรัพยากรแร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นางสาวกฤตยา ปัทมาลัย

Miss. Krittaya Pattamalai

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่

Director of Mineral Resources Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9777-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2354 2506-- ต่อ -
-

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นายนิวัติ บุญนพ

Mr. Niwat Boonnop

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Director of Information and Communication Technology Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2354 2517-- ต่อ -
โทรสาร : -
-

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นางสุภาภรณ์ วรกนก

Mrs. Supaporn Worakanok

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

Director of Geological Resources Conservation and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9809-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2354 2515-- ต่อ -
-

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา

Mr. Somsak Wathanaprida

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

Director of Mineral Resources Analysis and Identification Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9551-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2621 9554-- ต่อ -
-

สำนักเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว

Miss. Saowaluk Sridakeaw

เลขานุการกรม

Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9530-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2354 2504-- ต่อ -
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายสุทธิศักดิ์ โทวนิช

Mr. Suthisak Thowanich

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Public Sector of Development Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9560-- ต่อ -
โทรสาร : 0 2621 9562-- ต่อ -
-

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นางอดิภา ศรีวิลาศ

Mrs. Adipa Srivilas

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of Internal Audit Group

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9855-- ต่อ -
โทรสาร : -
-
กลับ