ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources

75/10 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2621 9603-5
โทรสาร : 0 2621 9602
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

-

อธิบดี

Director-General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9501
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง

-

รองอธิบดี

Deputy Director-General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9507-08
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร

-

รองอธิบดี

Deputy Director-General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9512
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล

-

ผู้ตรวจราชการกรม

Senior Expert (Geological Resources and Development)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9511
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นายสุวิทย์ โคสุวรรณ

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

Senior Expert (Mineral Resources Management) and officiate Director of Public Adminisration Development Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9565
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กลุ่มงานนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายธีรพงษ์ ทองมาก

Mr. Terapong Tongmag

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Director Legal Affairs

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9851
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔ (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นายธวัชชัย เทพสุวรรณ

Mr.Thawatchai Tepsuwan

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 (สุราษฎร์ธานี)

Director of Office of Mineral Resources region 4 (Surat Thani Province)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 7704 5082
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ (ปทุมธานี)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายนิวัติ บุญนพ

Mr.Niwat Boonnop

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3(ปทุมธานี)

Director of Office of Mineral Resources region 3 (Pathum Thani Province)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2902 7695
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ (ขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายนิมิตร ศรคลัง

Mr.Nimit Sornklang

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2(ขอนแก่น)

Director of Office of Mineral Resources region 2 (KhonKaen Province)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 4324 3960
โทรสาร : -
-

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ (ลำปาง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นายทินกร ทาทอง

Mr.Tinnakorn TaTong

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1(ลำปาง)

Director of Office of Mineral Resources region 1 (Lampang Province)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 5428 2049
โทรสาร : -
-

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล

Mr.Naramase Teerarungsigul

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

Director of Fossil Protection Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9841
โทรสาร : -
-

สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

นายสมบุญ โฆษิตานนท์

Mr.Somboon Khositationt

ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Geology Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9791
โทรสาร : -
-

สำนักธรณีวิทยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นายอนุกูล วงศ์ใหญ่

Mr.Anukoon Wongyai

ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา

Director of Geological Survey Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9651-52
โทรสาร : -
-

สำนักทรัพยากรแร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต

Mr.Montri Luengingkasoot

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่

Director of Mineral Resources Bureau

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9777
โทรสาร : -
-

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล

Mrs.Suree Teerarungsigul

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

Director of Mineral Resources Information Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9696-98
โทรสาร : -
-

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
11.

นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร

Mr.Surachai Siripongsatian

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

Director of Mineral Resources Conservation and Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9808
โทรสาร : -
-

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
12.

นายต่อศักดิ์ ประสมทรัพย์

Mr.Torsak Prasomsab

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

Director of Mineral Resources Analysis and Identification Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9552
โทรสาร : -
-

สำนักเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม

Mr.Boonroong Suangarmiam

เลขานุการกรม

Secretary of the Department of Mineral Resourcesand officiate Director of Legal Affairs Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9530-31
โทรสาร : -
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร

Mr.Suvapak Imsamut

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director Public Sector of Development

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9560
โทรสาร : -
-

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

น.ส.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์

Mrs.Morakot Silawattanalot

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director Internal Audit

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2621 9855
โทรสาร : -
-
กลับ