ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of Environment Quality Promotion

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19
เว็บไซต์ : www.deqp.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

Mr. Rutchada Suriyakul Na Ayutya

อธิบดี

Director General

โทรศัพท์ : 0 2278 8443
โทรสาร : 0 2298 5610
อีเมล์ : rutrutchada@windowlive.com

นามสงเคราะห์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ์

Ms.Ornunya Laipradit

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Acting Director, Internal Audit Section

0 2298 5724 2 0229 8572
ornunya@hotmail.com

กลุุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์

Mr. Aujpisuch Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director, Administration Development Section

0 2298 5736 0 2298 5736
Aujpisuch@deqp.mail.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

Mr. Wat Thabungkan

เลขานุการกรม

Secretary

0 2298 5619 0 2298 5619
wat2475@gmail.com
4.

นางสาวชวนปลื้ม บุญนาค

Ms.Chuanpluem Bunnag

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

0 2298 5618 0 2298 5621
-
5.

นายอุดม พิสุทธิ์อาภา

Mr.udom Pisut-arpa

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

0 2278 8429 0 2298 5621
udom_p@deqp.mail.go.th

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
6.

นางสาวอุมา ศรีสุข

Ms.Uma Srisuk

ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Director, Natural Resources and Environment Volunteer Division

0 2278 8400-19 ต่อ 1304 -
usrisuk@hotmail.com
7.

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ

Ms.Nantawan Prasert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

0 2298 5649 0 2298 5647
nantawan_p@deqp.mail.go.th
8.

นายเอกราช ขำมะโน

Mr. Eakaraja Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

0 2278 8400-19 ต่อ 1842 -
khummano@yahoo.com

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
9.

นายวิชาญ สุขสว่าง

Mr.Wichan Suksawang

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Human Resources Development Division

0 2577 4182-9 ต่อ 3616 0 2577 1140
wichan@deqp.mail.go.th
10.

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น

Mrs.Sriwan Piromrven

ผู้อำนวยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9 ต่อ 3630 -
sriwan29@yahoo.com
11.

นางสาวบุษบา อบอาย

Ms.Busaba Ob-Ay

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9 ต่อ 3510 0 2577 1140
busaba@deqp.mail.go.th
12.

นางสมใจ สิมาฉายา

Mrs.Somjai Simachaya

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

0 2577 4182-9 ต่อ 3509 0 2577 7084-5
simachaya.s@gmail.com,somjai.s@deqp.mail.go.th
13.

นางสาวอนงนาฎ อินสุธา

Ms.Anongnat Insuta

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2577 4182-9 ต่อ 3611 0 2577 1140
anongnart@deqp.mail.go.th

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
14.

นางอนงค์ ชานะมูล

Mrs. Anong Chanamool

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

Director,Environmental Research and Training Center

0 2577 2387 0 2577 4199
anongtj@yahoo.com
15.

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์

Ms.Ruchaya Boonyatumanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

0 2577 4182-9 ต่อ 1224 0 2577 1138
ruchaya2007@gmail.com
16.

นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน

Mr.Janewit Wongsanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มสารอันตราย

0 2577 4182 ต่อ 1222 0 2577 1138
wjanewit@yahoo.com
17.

นายปัญจา ใยถาวร

Mr.Panja Yaithavorn

ผู้อำนวยการกลุ่มน้ำและขยะ

0 2577 4182-9 ต่อ 1304 0 2577 1138
panja@deqp.mail.go.th
18.

นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์

Ms.Hathairatana Garivait

ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน

0 2577 1139 ต่อ 1305 0 2577 1138
hathairatana@gmail.com
19.

นางสาวศิรินภา ศรีทองทิม

Ms.Sirinapha Srithongtim

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ

0 2577 1138 ต่อ 1113 0 2577 1138
sirina.sri@gmail.com
20.

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

Mr.Rath Rungchotvevit

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9 ต่อ 1123 0 2577 4194
rath10@yahoo.com
21.

นายอัศมน ลิ่มสกุล

Mr.Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

0 2577 1136 ต่อ 1129 0 2577 1138
atsamon@deqp.mail.go.th
22.

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์

Mrs.Jindatat Rungchotvevit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2577 4182-5 ต่อ 1125 0 2577 1138
jindaratr@hotmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
23.

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

Mrs. Supawan Wongprayoon

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

0 2298 5645 -
Wongprayoon@gmail.com
24.

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล

Ms.Sakulrat Pornrungruangkul

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5645 0 2298 5645
numtao@hotmail.com
25.

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม

Ms.Fairda Malem

ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

0 2298 5646 0 2298 5646
mfairda@yahoo.com
26.

นางสาวนงลักษณ์ ขิระณะ

Ms.Nongluck Kirana

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ ติดตามและประเมินผล

0 2298 5872 0 2298 5872
kkohgluck@gmail.com
27.

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

Ms.Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

0 2298 5645 0 2298 5645
chata8@gmail.com

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
28.

นางพรพิมล วราทร

Ms. Pornpimol Varathorn

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 2278 8400 0 2278 5650
pornmol62@gmail.com
29.

นายสมพจน์ เตชะมีนา

Mr.Sompoj Tachamena

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม

0 2298 5640 0 2298 5640
tsompoj@hotmail.com
30.

นางวรวรรณ ประชาเกษม

Mrs.Worrawan Prachakaseam

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 2298 5653 0 2298 5653
worrawand@yahoo.com
31.

นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล

Mr.Damrongsak Chanwilai

ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน

0 2298 5833 0 2298 5833
damrongsak888@hotmail.com
32.

นางทองใบ เวชพันธ์

Mrs.Thongbai Werchapan

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 2298 5652 0 2298 5652
wthongbai@yahoo.com
33.

นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ

Ms.Napa Aiewprasert

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5639 0 2298 5650
ืnapanee2605@gmail.com

กองส่งเสริมและเผยแพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
34.

นางภาวินี ณ สายบุรี

Mrs. Pavinee Na Saiburi

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

Director,Public Education and Extension Division

0 2298 5619 -
pavinee@deqp.mail.go.th
35.

นางสาวระเบียบ ภูผา

Ms.Rabiab Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

0 2298 5608 0 2298 5860
rabiabpoopha@gmail.com
36.

นายอลงกต ศรีจิตกมล

Mr.Alongkot Srivijitkamol

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

0 2298 5628 0 2298 5629
kot_son@hotmail.com
37.

นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ

Ms.Pagaporn Yodplob

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

0 2298 5630 0 2298 5631
pui_20@hotmail.com
38.

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ

Ms.Petchrada Orchaiyapoom

ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

0 2278 8453 0 2278 5738
petchrada_14@hotmail.com
39.

นางสาวจินตนา เมตตาจิตต์

Ms.Jintana Mettachit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5626 0 2298 5627
chitmettawow@gmail.com

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
40.

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

Mr. Wat Thabungkan

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Information Center

0 2298 5654 -
wat2475@gmail.com
41.

นายธนาพันธ์ สุกสอาด

Mr. Thanapan Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

0 2289 5637 0 2298 5637
thanapan@deqp.mail.go.th
42.

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์

Mr.Prapassit Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ

0 2298 5635 0 2298 5635
Siribhodi@hotmail.com
43.

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

0 2278 8431 -
parichat@deqp.mail.go.th
44.

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต

Ms. Worawan Nakbanpot

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

0 2298 5646 0 2298 5646
air_worawan@hotmail.com
45.

นางภานุมาศ พูลเพิ่มพันธ์

Mrs.Panumas Phunphermphan

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5632 0 2298 5634
panumas@deqp.mail.go.th
กลับ