ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of Environmental Quality Promotion

49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19
เว็บไซต์ : www.deqp.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

Mr. Rutchada Suriyakul Na Ayutya

อธิบดี

Director General

โทรศัพท์ : 0 2278 8443
โทรสาร : 0 2298 5610
อีเมล์ : rutrutchada@windowlive.com

นางภาวินี ณ สายบุรี

Mrs.Pavinee Na saiburi

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2278 8423
โทรสาร : 0 2298 5615
อีเมล์ : -

นายวรพล จันทร์งาม

Mr. Worapon Channgam

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์ : 0 2278 8424
โทรสาร : -
อีเมล์ : worapon24@gmail.com

นามสงเคราะห์

กลุุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
1.

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์

Mr. Aujpisuch Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director, Administration Development Section

0 2298 5736 0 2298 5736
Aujpisuch@deqp.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
2.

นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ์

Ms.Ornunya Laipradit

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director, Internal Audit Section

0 2298 5724 2 0229 8572
ornunya@hotmail.com

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
3.

นางนิตยา นักระนาด มิลน์

Mrs. Nittaya Nugranad Milne

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Senior Specialist in Environmental Technology Research and Development

0 2577 4976 -
nittaya.milne2@gmail.co
4.

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์

Ms.Ruchaya Boonyatumanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

0 2577 4182-9 ต่อ 1224 0 2577 1138
ruchaya2007@gmail.com
5.

นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน

Mr.Janewit Wongsanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มสารอันตราย

0 2577 4182 ต่อ 1222 0 2577 1138
wjanewit@yahoo.com
6.

นายปัญจา ใยถาวร

Mr.Panja Yaithavorn

ผู้อำนวยการกลุ่มน้ำและขยะ

0 2577 4182-9 ต่อ 1304 0 2577 1138
panja@deqp.mail.go.th
7.

นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์

Ms.Hathairatana Garivait

ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน

0 2577 1139 ต่อ 1305 0 2577 1138
hathairatana@gmail.com
8.

นางสาวสุปราณี บุญรุ่งเรืองธนา

Ms.Supranee Boonruangrungtana

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ

0 2577 1138 ต่อ 1113 0 2577 1138
supranee@mail.deqp.go.th
9.

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

Mr.Rath Rungchotvevit

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9 ต่อ 1123 0 2577 4194
rath10@yahoo.com
10.

นายอัศมน ลิ่มสกุล

Mr.Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

0 2577 1136 ต่อ 1129 0 2577 1138
atsamon@deqp.mail.go.th
11.

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์

Mrs.Jindatat Rungchotvevit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2577 4182-5 ต่อ 1125 0 2577 1138
jindaratr@hotmail.com

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
12.

นางพรพิมล วราทร

Ms. Pornpimol Varathorn

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 2278 8400 0 2278 5650
pornmol62@gmail.com
13.

นางวรวรรณ ประชาเกษม

Mrs.Worrawan Prachakaseam

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Expert in Public Paticipation Promotion

0 2278 8400-19 ต่อ 1701 0 2298 5653
worrawan@deqp.mail.go.th
14.

นายสมพจน์ เตชะมีนา

Mr.Sompoj Tachamena

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม

0 2298 5640 0 2298 5640
tsompoj@hotmail.com
15.

นางวรวรรณ ประชาเกษม

Mrs.Worrawan Prachakaseam

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 2298 5653 0 2298 5653
worrawand@yahoo.com
16.

นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล

Mr.Damrongsak Chanwilai

ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน

0 2298 5833 0 2298 5833
damrongsak888@hotmail.com
17.

นางทองใบ เวชพันธ์

Mrs.Thongbai Werchapan

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 2298 5652 0 2298 5652
wthongbai@yahoo.com
18.

นางชลธิชา มาลากุล

Mrs.Cholthichar Malagul

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2278 8400-19 ต่อ 1831 0 2298 5650
cholthichar@deqp.mail.go.th

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
19.

นายอุบล มุสิกวัตร

Mr.Ubon Musekawat

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Information Center

0 2298 5654 -
ubon@deqp.mail.go.th
20.

นายธนาพันธ์ สุกสอาด

Mr. Thanapan Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

0 2289 5637 0 2298 5637
thanapan@deqp.mail.go.th
21.

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์

Mr.Prapassit Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ

0 2298 5635 0 2298 5635
Siribhodi@hotmail.com
22.

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

0 2278 8431 -
parichat@deqp.mail.go.th
23.

นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ

Ms.Supannee Suwannachart

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

0 2298 5636 0 2298 5634
supannee@deqp.mail.go.th
24.

นายปกาสิต เสือรอด

Mr.Pakasit Suarod

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2278 8400 ต่อ 1305 0 2298 5634
thepaky@gmail.com

กองส่งเสริมและเผยแพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
25.

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

Mr.Jakchai Chumjit

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

Director,Public Education and Extension Division

0 2298 5619 -
-
26.

นางจงรักษ์ ฐินะกุล

Mrs.Chonrak Thinagul

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่

0 2278 8400-19 ต่อ 1822 -
chongrak.yes@gmail.com
27.

นางสาวจริยา ชื่นใจชน

Ms.Jariya Chuenjaichon

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ

0 2298 5648 0 2298 5616
gayagai22@hotmail.com
28.

นางสาวระเบียบ ภูผา

Ms.Rabiab Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

0 2298 5608 0 2298 5860
rabiabpoopha@gmail.com
29.

นายอลงกต ศรีจิตกมล

Mr.Alongkot Srivijitkamol

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

0 2298 5628 0 2298 5629
kot_son@hotmail.com
30.

นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ

Ms.Pagaporn Yodplob

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

0 2298 5630 0 2298 5631
pui_20@hotmail.com
31.

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ

Ms.Petchrada Orchaiyapoom

ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

0 2278 8453 0 2278 5738
petchrada_14@hotmail.com
32.

นายบุญสม สุวรรณสุข

ฺMr.Boonsom Suwannasuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5626 0 2298 5627
boonsom@deqp.mail.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
33.

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

Mr. Wat Thabungkan

เลขานุการกรม

Secretary

0 2298 5619 0 2298 5619
wat2475@gmail.com
34.

นางสาวชวนปลื้ม บุญนาค

Ms.Chuanpluem Bunnag

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

0 2298 5618 0 2298 5621
-
35.

นางทัดทรวง สุขสว่าง

Mrs.Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Director Of Human Resource Division

0 2298 5620 0 2298 5621
-
36.

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

Ms.Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

0 2298 5622-19 ต่อ 1427 0 2298 5623
chata8@gmail.com
37.

นายอุดม พิสุทธิ์อาภา

Mr.udom Pisut-arpa

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

0 2278 8429 0 2298 5621
udom_p@deqp.mail.go.th
38.

นางสาวจินตนา เมตตาจิตต์

Ms.Jintana Mettachit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5606-1216 0 2298 5606
chitmettawow@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
39.

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

Mrs. Supawan Wongprayoon

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

0 2298 5645 -
Wongprayoon@gmail.com
40.

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล

Ms.Sakulrat Pornrungruangkul

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5645 0 2298 5645
numtao@hotmail.com
41.

นางสาวบาจรีย์ สงวนวงศ์

Ms.Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

0 2298 5646 0 2298 5872
bajareesag@gmail.com
42.

นางสาวนงลักษณ์ ขิระณะ

Ms.Nongluck Kirana

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ ติดตามและประเมินผล

0 2298 5872 0 2298 5872
kkohgluck@gmail.com
43.

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

Ms.Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

0 2298 5645 0 2298 5645
chata8@gmail.com

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
44.

นางสาวอุมา ศรีสุข

Ms.Uma Srisuk

ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Director, Natural Resources and Environment Volunteer Division

0 2278 8400-19 ต่อ 1304 -
usrisuk@hotmail.com
45.

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ

Ms.Nantawan Prasert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

0 2298 5649 0 2298 5647
nantawan_p@deqp.mail.go.th
46.

นายเอกราช ขำมะโน

Mr. Eakaraja Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

0 2278 8400-19 ต่อ 1842 -
khummano@yahoo.com

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
47.

นายวิชาญ สุขสว่าง

Mr.Wichan Suksawang

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Human Resources Development Division

0 2577 4182-9 ต่อ 3616 0 2577 1140
wichan@deqp.mail.go.th
48.

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น

Mrs.Sriwan Piromrven

ผู้อำนวยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9 ต่อ 3630 -
sriwan29@yahoo.com
49.

นางสาวบุษบา อบอาย

Ms.Busaba Ob-Ay

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9 ต่อ 3510 0 2577 1140
busaba@deqp.mail.go.th
50.

นางสมใจ สิมาฉายา

Mrs.Somjai Simachaya

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

0 2577 4182-9 ต่อ 3509 0 2577 7084-5
simachaya.s@gmail.com,somjai.s@deqp.mail.go.th

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์์
51.

นางจงรักษ์ ฐินะกุล

Mrs.Chonrak Thinagul

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400-19 ต่อ 1405 0 2298 5617
chongrak.yes@gmail.com
52.

นางสมใจ สิมาฉายา

Mrs.Somjai Simachaya

ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400-19 ต่อ 1405 0 2298 5617
simachaya.s@gmail.com
53.

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล่ม

Ms.Fairda Malem

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400-19 ต่อ 1405 0 2298 5617
mfairda@yahoo.com
54.

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต

Ms.Worawan Nakbanpot

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานข้อมูล

0 2278 8400-19 ต่อ 1405 -
airnopollution@gmail.com
55.

นางสาววรรวิมล ภัทรสิริวงศ์

Ms.Vanvimol Patarasiriwong

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400-19 ต่อ 1405 -
vanfineday@gmail.com
กลับ