ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Department of Climate Change and Environment

49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

-

โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19
เว็บไซต์ : https://www.dcce.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล

Mr.Somsak Sappakosonkul

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

Director General Department of Climate Change and Environment

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1802
โทรสาร : -
อีเมล์ : somsak.mnre@gmail.com

นายปวิช เกศววงศ์

Mr.Pavich Kasavawong

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8423
โทรสาร : -
อีเมล์ : pavichk@deqp.mail.go.th

นามสงเคราะห์

ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

Mr.Panya Warapetcharayut

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Director of Climate Change and Environmental Research Center

โทรศัพท์มือถือ : 08 1833 4850
โทรศัพท์ : 0 2577 2387
โทรสาร : 0 2577 4199
panya41@hotmail.com
2.

นายบัญชา พันธุลี

Mr.Buncha Phantulee

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Chief of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 09 6889 8012
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1108
โทรสาร : -
Phantulee10@hotmail.com
3.

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

Mr. Rath Ruangchotevit

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

Director of Greenhouse Gas Mitigation Research Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1306 6407
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1123
โทรสาร : 0 2577 1138
rath10@yahoo.com
4.

นางสาววาลิกา เศวตโยธิน

Ms. Variga Sawaittayotin

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Research Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 0052 0135
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 122
โทรสาร : 0 2577 1138
variga2011@gmail.com
5.

นางสาววรรณา เลาวกุล

Miss Wanna Laowagul

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและห้องปฏิบัติการ

Director of Standardization and Laboratory Section

โทรศัพท์มือถือ : 09 5163 8892
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1305
โทรสาร : -
wlaowagul@yahoo.com
6.

นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา

Miss Supranee Boonruangrungtana

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิจัยและความร่วมมือ

Director of Research Planning and Cooperation Section

โทรศัพท์มือถือ : 06 1405 8333
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1333
โทรสาร : -
supranee.om@gmail.com
7.

นายอัศมน ลิ่มสกุล

Mr.Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Director of Climate Change Adaptation Research Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 5934 5258
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 2216
โทรสาร : -
atsamonl@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี

Ms.Nareerat Panmanee

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director of the Division of Strategy and International Cooperation

โทรศัพท์มือถือ : 09 2246 0448
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1822
โทรสาร : -
nareerat@dcce.mail.go.th
9.

นางสาวกฤตยา ชุณหวิริยะกุล

Ms.Krittaya Chunhaviriyakul

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรการและกลไก

Director of Climate Measure and Mechanism Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1822
โทรสาร : -
Krittaya.c@dcce.mail.go.th
10.

น.ส.แฟรดาซ์ มาเหล็ม

Ms.Fairda Malem

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Director of Policy and Planning Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 1414 5558
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1403
โทรสาร : -
mfairda@yahoo.com
11.

นางนิรมล กาฬอ่อนศรี

Mrs.Niramon Kalaonsri

ผู้อำยวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : 08 1916 7534
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1815
โทรสาร : -
niramon2303@gmail.com
12.

นายชัชวาลย์ อุดมพันธุ์

Mr.Chatchawan Udomphan

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Chief of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 6342 7664
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1822
โทรสาร : -
chatchawan21@dcce.mail.go.th
13.

น.ส. บาจรีย์ สงวนวงศ์

Miss Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มอนุสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Director of International Convention and Cooperation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 8629 2266
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1410
โทรสาร : 0 2298 5872
climatebj@gmail.com
14.

นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ

Miss Supannee Suwannachart

ผู้อำนวยการกลุ่มฐานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Director of Central Database on Climate change and Environment Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1689 5853
โทรศัพท์ : 0 2298 5636
โทรสาร : 0 2298 5634
supannee@decc.go.th
15.

นายธนาพันธ์ สุกสอาด

Mr.Thanaphan. Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

Director of Digital Technology Development Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1701 4843
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1630
โทรสาร : 0 2298 5437
thanapan@dcce.mail.go.th

กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
16.

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ว่าง)

-

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400
โทรสาร : -
-
17.

นายบุญสม สุวรรณสุข

Mr.Boonsom Suwannasuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Chief of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 3203 6923
โทรศัพท์ : 0 2298 5626
โทรสาร : -
boonsoms@gmail.com
18.

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์

Mrs.Jindarat Ruangchotivit

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Director of Develop the potential of personnel in the field of climate change Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 2590 5553
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3616
โทรสาร : 0 2577 1140
jrungchotevit@gmail.com
19.

นางสาวจริยา ชื่นใจชน

Ms.Jariya Chuenjaichon

ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Director of Climate Change Adaptation Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 1946 8955
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1551
โทรสาร : 0 2298 5631
gaygai22@hotmail.com
20.

นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์

Mrs.Rosalind Amornpitakpun

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแนวทางและศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Director of Climate Change Adaptation Guideline and Capacity Development Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1824 4702
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1501
โทรสาร : 0 2298 5738
rosalind55@hotmail.com
21.

นางสาวระเบียบ ภูผา

Ms.Rabiab Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

Director of the Public Awareness Building Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 3209 8555
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1532
โทรสาร : 0 2298 5629
rabiabpoopha@gmail.com
22.

นายเอกราช ขำมะโน

Mr.Eakaraja Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Director of Climate Change Adaptation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 09 4564 1639
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1505
โทรสาร : 0 2298 5738
eak.deqp@gmail.com
23.

นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร

Ms.Nuchanard Kraisuwansan

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

Director of Environmental Education Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 09 9225 9492
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1525
โทรสาร : 0 2298 5629
best273@gmail.com
24.

นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์

Mr.Teerapong Laopongpith

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Director of Climate Change Risk Analysis Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9444 5669
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1552
โทรสาร : -
tlaopongpith@gmail.com

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
25.

นางสาวอุมา ศรีสุข

Ms.Uma Srisuk

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Director of Participation promotion in Climate Change and Environment Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0696 3695
โทรศัพท์ : 0 2298 5659
โทรสาร : -
usrisuk@gmail.com
26.

สร้อยนภา หาญเมตตา

Soynapa Harnmetta

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน

Director of Sustainable City Environmental Management Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1614 8144
โทรศัพท์ : 0 2298 5652
โทรสาร : 0 2298 5652
harnmetta@gmail.com
27.

นางสาวอัจฉรา ภู่ประเสริฐ

Ms.Atchara Phuprasert

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการมีส่วนร่วม

Director of Participatory Coordination Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 7023 4571
โทรศัพท์ : 0 2298 5640-1753
โทรสาร : 0 2298 5640
atcharap3@gmail.com
28.

นายชัยพล จันทะวัง

Mr.Chaiyapol Chantawang

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

Director of Children and Youth Environmental Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1647 9471
โทรศัพท์ : 0 2298 5616-1840
โทรสาร : 0 2298 5616
juntawang@hotmail.com
29.

นางเรไร เที่ยงธรรม

Mrs.Rayrai Teingtham

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Volunteer Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : 06 2856 6789
โทรศัพท์ : 0 2298 5659
โทรสาร : -
rarai6@hotmail.com
30.

นายจำลอง ชะนะมณี

Mr.Jumlong Chanamanee

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน

Director of Non-government and Community Organizations Collaborative Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5358
โทรสาร : -
Long_nemo2523@gmail.com
31.

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ

Ms.Petchalada Orchaiyapoom

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

Director of Sustainable Production and Consumption Promotion Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 1850 4887
โทรศัพท์ : 0 2298 5653
โทรสาร : -
petcharada14@gmail.com
32.

นางสาวพรพิมล สมนึก

Ms.Pornpimon Somneuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Head of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1709
โทรสาร : -
im210@hotmail.com

กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
33.

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก (ว่าง)

-

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
-
34.

นางภานุมาศ พูลเพิ่มทรัพย์

Mrs. Panumas Phunphermphan

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Chief of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1986 3422
โทรศัพท์ : 0 2278 8440-1634
โทรสาร : 0 2298 5634
Pajugka27@gmail.com
35.

นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล

Mr.Alongkot Srivijitkamol

ผอ.กลุ่มขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

Director of Climate Change Mitigation Action Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 2594 6663
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1642
โทรสาร : -
kotdeqp@gmail.com
36.

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

Miss Parichat Hanrueangdet

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีก๊าซเรือนกระจก

Director of GHG inventory Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 1385 2288
โทรศัพท์ : 0 2278 8431
โทรสาร : -
parichat@dcce.mail.go.th
37.

นาย ศิวัช แก้วเจริญ

Mr. Sivach Kaewcharoen

ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

Director of GHG Reduction Estimated Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 1991 0690
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1845
โทรสาร : 0 2298 5634
sivachk@gmail.com
38.

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์

Mr.Prapassit Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแนวทางและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

Director Greenhouse Gas Mitigation Guidelines and Capacity Development Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 09 1010 0559
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1610
โทรสาร : 0 2298 5635
siribhodi2508@gmail.com

กลุุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
39.

นายอรรจภิษัจ พิณตานนท์

Mr. Aujpisuch Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director of Management System Development Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5736
โทรสาร : 0 2298 5736
psd_deqp@dcce.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
40.

นางณัฐวรรณ ชมอินทร์

Mrs.Nutthawan Chomin

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of Internal Audit Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9678 3961
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1449
โทรสาร : 0 2298 5724
nutthawan1@hotmail.com

กลุ่มงานจริยธรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
41.

นายปวิช เกศววงศ์

Mr.Pavich Kasavawong

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8423
โทรสาร : -
pavichk@deqp.mail.go.th
42.

นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ

Mr.Wat  Thabungkan

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

Deputy Head of Ethics Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1421
โทรสาร : 0 2278 8449
Wat2475@gmail.com

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
43.

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

Mr. Wat Thabungkan

เลขานุการกรม

Secretary of the Department

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1421
โทรสาร : 0 2278 8449
Wat2475@gmail.com
44.

นางสาวจุฑามาศ นครวงค์

Miss Juthamard Nakhonvong

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

Director of Finance Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8426
โทรสาร : 0 2298 5623
Juthamard_n@dcce.mail.go.th
45.

นางทัดทรวง สุขสว่าง

Mrs.Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

Director of Assistant and Coordinate for Executive Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9498 5813
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1447
โทรสาร : -
hr.deqp@gmail.com
46.

นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล

MISS KULTIDA CHATSANTIKUL

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

Director of Legal Affair subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 6045 6433
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-8429
โทรสาร : -
kullawyer123@gmail.com
47.

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

Miss Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

Director of Planning and Evaluation Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 1413 2345
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1291
โทรสาร : -
chata8@gmail.com
48.

นางทัดทรวง สุขสว่าง

Mrs.Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Director of Human Resources subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 9498 5813
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1447
โทรสาร : -
hr.deqp@gmail.com
49.

นางสาวอ้อยทิพย์ ถนนทิพย์

Miss oythip thanonthip

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Chief of General Administration Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 08 8018 5582
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1216
โทรสาร : 0 2298 5606
oytip_2525@hotmail.co.th
กลับ