ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Department of Environmental Quality Promotion

49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19
เว็บไซต์ : https://www.deqp.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

Mr. Chalermchai Papata

อธิบดี

Director General

โทรศัพท์มือถือ : 09 2901 7863
โทรศัพท์ : 0 2298 5509
โทรสาร : 0 2298 5610
อีเมล์ : chalermchai14p@gmail.com

นางภาวินี ณ สายบุรี

Mrs.Pavinee Na saiburi

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8423
โทรสาร : 0 2298 5615
อีเมล์ : pavinee@deqp.mail.go.th

นายวรพล จันทร์งาม

Mr. Worapon Channgam

รองอธิบดี

Deputy Director General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8424
โทรสาร : -
อีเมล์ : worapon24@gmail.com

นามสงเคราะห์

กลุุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์

Mr. Aujpisuch Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Director, Administration Development Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5736
โทรสาร : 0 2298 5736
Aujpisuch@deqp.mail.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

นางณัฐวรรณ ชมอินทร์

Mrs.Nutthawan Chomin

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director, Internal Audit Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 9678 3961
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-1446
โทรสาร : 2 0229 8572
nutthawan@deqp.mail.go.th

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นางภาวินี ณ สายบุรี

Mrs.Pavinee Na saiburi

(หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8448
โทรสาร : 0 2298 5610
-

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

Mr.Punya Worrapetcharayut

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

Director,Environmental Research and Training Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 2387
โทรสาร : 0 2577 4199
-
5.

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์

Ms.Ruchaya Boonyatumanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

โทรศัพท์มือถือ : 08 9263 5678
โทรศัพท์ : 0 2577 1136
โทรสาร : 0 2577 1138
ruchaya2007@gmail.com
6.

นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน

Mr.Janewit Wongsanoon

ผู้อำนวยการกลุ่มสารอันตราย

โทรศัพท์มือถือ : 09 2257 0505
โทรศัพท์ : 0 2577 4182 ต่อ 1222
โทรสาร : 0 2577 1138
wjanewit@yahoo.com
7.

นายปัญจา ใยถาวร

Mr.Panja Yaithavorn

ผู้อำนวยการกลุ่มน้ำและขยะ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1304
โทรสาร : 0 2577 1138
panja@deqp.mail.go.th
8.

นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์

Ms.Hathairatana Garivait

ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 1139 ต่อ 1305
โทรสาร : 0 2577 1138
hathairatana@gmail.com
9.

นางสาวสุปราณี บุญรุ่งเรืองธนา

Ms.Supranee Boonruangrungtana

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 1138 ต่อ 1113
โทรสาร : 0 2577 1138
supranee@mail.deqp.go.th
10.

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

Mr.Rath Rungchotvevit

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 1123
โทรสาร : 0 2577 4194
rath10@yahoo.com
11.

นายอัศมน ลิ่มสกุล

Mr.Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : 08 5934 5258
โทรศัพท์ : 0 2577 1136 ต่อ 1129
โทรสาร : 0 2577 1138
atsamon@deqp.mail.go.th
12.

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์

Mrs.Jindatat Rungchotvevit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-5 ต่อ 1125
โทรสาร : 0 2577 1138
jindaratr@hotmail.com

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

นางสาวพรพิมล วราทร

Ms. Pornpimol Varathorn

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Director

โทรศัพท์มือถือ : 08 1701 4831
โทรศัพท์ : 0 2278 8400
โทรสาร : 0 2278 5650
pornmol62@gmail.com
14.

นางวรวรรณ ประชาเกษม

Mrs.Worrawan Prachakaseam

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Expert in Public Paticipation Promotion

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1701
โทรสาร : 0 2298 5653
worrawan@deqp.mail.go.th
15.

นายสมพจน์ เตชะมีนา

Mr.Sompoj Tachamena

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5640
โทรสาร : 0 2298 5640
tsompoj@hotmail.com
16.

นางวรวรรณ ประชาเกษม

Mrs.Worrawan Prachakaseam

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5653
โทรสาร : 0 2298 5653
worrawand@yahoo.com
17.

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ

Ms. Petchrada Orchaiyapoom

ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน

โทรศัพท์มือถือ : 09 2246 6868
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1744
โทรสาร : -
petchrada14@hotmail.com
18.

นางทองใบ เวชพันธ์

Mrs.Thongbai Werchapan

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5652
โทรสาร : 0 2298 5652
wthongbai@yahoo.com
19.

นางสาวพรพิมล สมนึก

Ms.Pornpimon Somneuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1562
โทรสาร : 0 2298 5650
-

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
20.

นายอุบล มุสิกวัตร

Mr.Ubon Musekawat

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Information Center

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5654
โทรสาร : -
ubon@deqp.mail.go.th
21.

นายธนาพันธ์ สุกสอาด

Mr. Thanapan Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2289 5637
โทรสาร : 0 2298 5637
thanapan@deqp.mail.go.th
22.

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์

Mr.Prapassit Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5635
โทรสาร : 0 2298 5635
Siribhodi@hotmail.com
23.

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช

Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8431
โทรสาร : -
parichat@deqp.mail.go.th
24.

นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ

Ms.Supannee Suwannachart

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5636
โทรสาร : 0 2298 5634
supannee@deqp.mail.go.th
25.

นายปกาสิต เสือรอด

Mr.Pakasit Suarod

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1305
โทรสาร : 0 2298 5634
thepaky@gmail.com

กองส่งเสริมและเผยแพร่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
26.

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

Mr.Jakchai Chumjit

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

Director,Public Education and Extension Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5619
โทรสาร : -
-
27.

นางสาวจริยา ชื่นใจชน

Ms.Jariya Chuenjaichon

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : 06 1946 8955
โทรศัพท์ : 0 2298 5630
โทรสาร : 0 2298 5631
gayagai22@hotmail.com
28.

นางสาวระเบียบ ภูผา

Ms.Rabiab Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์มือถือ : 06 3209 8555
โทรศัพท์ : 0 2298 5608
โทรสาร : 0 2298 5860
rabiabpoopha@gmail.com
29.

นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร

Ms.Nuchanard Kraisuwansan

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

Director of Environmental Education section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5628
โทรสาร : 0 2298 5629
nuchanard_k@deqp.mail.go.th
30.

นายเอกราช ขำมะโน

Mr.Eakaraj Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

Director of campaign section

โทรศัพท์มือถือ : 09 4564 1639
โทรศัพท์ : 0 2278 8400 ต่อ 1505
โทรสาร : 0 2278 5738
-
31.

นายบุญสม สุวรรณสุข

ฺMr.Boonsom Suwannasuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5626
โทรสาร : 0 2298 5627
boonsom@deqp.mail.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
32.

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

Mr. Wat Thabungkan

เลขานุการกรม

Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5619
โทรสาร : 0 2298 5619
wat2475@gmail.com
33.

นางสาวชวนปลื้ม บุญนาค

Ms.Chuanpluem Bunnag

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5618
โทรสาร : 0 2298 5621
-
34.

นางทัดทรวง สุขสว่าง

Mrs.Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Director Of Human Resource Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9498 5813
โทรศัพท์ : 0 2298 5620
โทรสาร : 0 2298 5621
hr_deqp@deqp.mail.go.th
35.

นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ

Ms.Napa Aiewprasert

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

โทรศัพท์มือถือ : 06 1395 8666
โทรศัพท์ : 0 2298 5622-19 ต่อ 1427
โทรสาร : 0 2298 5623
napanee2505@gmail.com
36.

นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล

Ms.Kultida Chatsantikul

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์มือถือ : 08 6045 6433
โทรศัพท์ : 0 2278 8429
โทรสาร : 0 2298 5621
kullawyer123@gmail.com
37.

นายบัญชา พันธุลี

Mr.Bunchar Phantulee

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : 09 6889 8012
โทรศัพท์ : 0 2298 5606-1216
โทรสาร : 0 2298 5606
Phantulee10@hotmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
38.

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

Ms.Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5645
โทรสาร : -
chata8@gmail.com
39.

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล

Ms.Sakulrat Pornrungruangkul

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

Director of Policy and Strategy Subdivision

โทรศัพท์มือถือ : 06 5645 3889
โทรศัพท์ : 0 2298 5645
โทรสาร : 0 2298 5645
plandeqp@hotmail.com
40.

นางสาวบาจรีย์ สงวนวงศ์

Ms.Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือ : 08 8629 2266
โทรศัพท์ : 0 2298 5646
โทรสาร : 0 2298 5872
bajareesag@gmail.com
41.

นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล

Mr.Alongkot Srivijitkamol

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ ติดตามและประเมินผล

Head of the Monitoring and Evaluaton Section

โทรศัพท์มือถือ : 06 2594 6663
โทรศัพท์ : 0 2298 5872
โทรสาร : 0 2298 5872
kotdeqp@gmail.com

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
42.

นางสาวอุมา ศรีสุข

Ms.Uma Srisuk

ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Director, Natural Resources and Environment Volunteer Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1304
โทรสาร : -
usrisuk@hotmail.com
43.

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ

Ms.Nantawan Prasert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2298 5649
โทรสาร : 0 2298 5647
nantawan_p@deqp.mail.go.th
44.

นางสาวเรไร เที่ยงธรรม

Ms.Rarai Thiangtham

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน

โทรศัพท์มือถือ : 06 2856 6789
โทรศัพท์ : 0 2298 5649
โทรสาร : 0 2298 5647
-
45.

นายณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์

Mr.Nattahong Nantachaipong

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ : 06 5982 0225
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1842
โทรสาร : -
nattaphingnan@gmail.com

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
46.

นายวิชาญ สุขสว่าง

Mr.Wichan Suksawang

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

Director, Environmental Human Resources Development Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3616
โทรสาร : 0 2577 1140
wichan@deqp.mail.go.th
47.

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น

Mrs.Sriwan Piromrven

ผู้อำนวยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3630
โทรสาร : -
sriwan29@yahoo.com
48.

นางสาวบุษบา อบอาย

Ms.Busaba Ob-Ay

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3510
โทรสาร : 0 2577 1140
busaba@deqp.mail.go.th
49.

นางสาววันทนีย์ ละลี

Ms.Wantanee lalee

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

Director of Development and Sevice Sub-Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 0079 3659
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3509
โทรสาร : 0 2577 7084-5
wantanee.lalee@gmail.com
50.

นางสาวอนงนาฎ อินสุธา

Ms.Anongnat Insuta

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2577 4182-9 ต่อ 3611
โทรสาร : 0 2577 1140
anongnart@deqp.mail.go.th

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
51.

นางจงรักษ์ ฐินะกุล

Mrs.Chonrak Thinagul

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1405
โทรสาร : 0 2298 5617
chongrak.yes@gmail.com
52.

นางสาวบาจรีย์ สงวนวงศ์

Mrs.Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1405
โทรสาร : 0 2298 5617
bajareesag@gmail.com
53.

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล่ม

Ms.Fairda Malem

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1405
โทรสาร : 0 2298 5617
mfairda@yahoo.com
54.

นางสาวนงรัตน์ อิสโร

Ms.Nongrat Issaro

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

Environmentallist, senior professional level

โทรศัพท์มือถือ : 08 3644 0849
โทรศัพท์ : 0 2278 8400-19 ต่อ 1405
โทรสาร : -
fon_nograt@hotmail.com
กลับ