ระบบนามสงเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

สำนักงานที่ทำการชั่วคราว เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

-

โทรศัพท์ : 0 2265 6500
โทรสาร : 0 2265 6511
เว็บไซต์ : https://www.onep.go.th

ผู้บริหารระดับสูง

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

Prasert Sirinapaporn

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Secretary General Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6502
โทรสาร : 0 2265-6503
อีเมล์ : prasert@onep.go.th

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

Mr. Jiravat Ratisoontorn

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6505
โทรสาร : 0 2265-6503
อีเมล์ : jiravat@onep.go.th

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

Mrs.Indhira Euamonlachat

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6509
โทรสาร : -
อีเมล์ : indhira@onep.go.th

-ว่าง-

-

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Deputy Secretary - General

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6518
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

นามสงเคราะห์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
1.

นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ

Miss MONTANA SIRIWAN

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Director of Strategy and Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 2455 3915
โทรศัพท์ : 0 2265-6601
โทรสาร : 0 2265-6602
montana@onep.go.th

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
2.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

Director Environment Fund Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6587
โทรสาร : 0 2265-6588
-

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
3.

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

Mr.Issarapun Karnjanareka

ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

Director Urban Environment and Area Planning Division

โทรศัพท์มือถือ : 08 9893 9295
โทรศัพท์ : 0 2265-6566
โทรสาร : 0 2265-6567
issarapun@onep.go.th

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
4.

นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย

-

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Director Environmental Impact Assessment Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6614
โทรสาร : 0 2265-6616
-

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
5.

นางกิตติมา ยินเจริญ

Kittima Yincharoen

ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

DIRECTOR OF CULTURAL AND NATURAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU

โทรศัพท์มือถือ : 08 4640 6701
โทรศัพท์ : 0 2265-6575
โทรสาร : 0 2265-6578
yincharoenkit@gmail.com

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
6.

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ

Ms.Jittinun Ruengverayudh

ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

Director of Biodiversity Management Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6553
โทรสาร : 0 2265-6684
Jittinun2511@gmail.com

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
7.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

Directer of Environmental Monitiring and Evaluation Division

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6533
โทรสาร : 0 2265-6500 ต่อ 6536
-

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
8.

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

Mrs. Saowapa Hinjiranandhana

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Director of Environmental Impact Assessment Development Division

โทรศัพท์มือถือ : 06 3231 7133
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6674
โทรสาร : 0 2265-6629
saowapaaoi@yahoo.com

สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
9.

นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน

Mrs.Dhuvanun Yuktiratana

เลขานุการกรม

Secretary

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6514
โทรสาร : -
Budgetonep@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
10.

นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmentalist (Export Level)

โทรศัพท์มือถือ : 06 3231 7225
โทรศัพท์ : 0 2265-6563
โทรสาร : -
roongaroon@onep.go.th
11.

นางกตัญชลี ธรรมกุล

Mrs.Katunchalee Thammakul

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

Environmentalist (Export Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6500 ต่อ 6704
โทรสาร : -
katunchalee@onep.go.th
12.

-ว่าง-

-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Environmentalist (Export Level)

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265 6703
โทรสาร : -
-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
13.

-ว่าง-

-

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Chief of Public Sector Development Section

โทรศัพท์มือถือ : -
โทรศัพท์ : 0 2265-6632
โทรสาร : -
-

กลุ่มนิติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
14.

นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์

Ms.Sudarat Piyasathit

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

Chief of Legal Affairs Section

โทรศัพท์มือถือ : 08 3540 7871
โทรศัพท์ : 0 2265-6634
โทรสาร : 0 2265-6635
Sudarat@onep.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
15.

นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก

Miss Nannapas Serthpannuk

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Director of the Internal Audit Group

โทรศัพท์มือถือ : 08 1173 8396
โทรศัพท์ : 0 2265-6652
โทรสาร : 0 2265-6631
tom.serth@onep.go.th

กลุ่มงานจริยธรรม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ อีเมล์์
16.

นายทรงสิทธิ์ คำแหงพล

Mr.Songsit Kamhangpol

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Human Resource Officer, Professional Level.

โทรศัพท์มือถือ : 08 3913 5794
โทรศัพท์ : 0 2265-6845
โทรสาร : 0 2265-6511
songsit@onep.go.th
กลับ